Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gorjani

  Kontakt podaci
  Općina Gorjani
  Kula 1, 31422 Gorjani
  OIB: 05866611479
  +385 31 853 421
  opcina.gorjani@gmail.com

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://www.gorjani.hr/. U njemu je prikazano na koji način Općina Gorjani prikuplja i investira sredstva.


Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Vodič za građane“.


Proračunom za 2022. godinu nastavljamo razvijati našu općinu kako bi postala mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačna za ulaganje, a gostima i turistima poželjna za posjećivanje.


I u 2022. godini želimo ulagati u projekte čija će provedba znatno utjecati na kvalitetu naših života. Smatramo da je upravo kvalitetna i funkcionalna komunalna infrastruktura ključ svega, stoga smo dio sredstava iz proračuna izdvojili za izgradnju, modernizaciju i održavanje cesta, groblja, javne rasvjete, staza i igrališta. 


Također, nastavljamo sa uređenjem zgrade mjesnog odbora u Tomašancima te sa opremanjem dječjeg vrtića u Gorjanima. I ove smo godine velik dio sredstava planirali za nastavak izgradnje javne rasvjete i za izgradnju pješačkih staza u Gorjanima i Tomašancima te za rekonstrukciju kulturno turističkog centra. Za sve navedene projekte planirali smo ukupno 4.568.000,00 kuna. 


Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje zato želimo olakšati njihov put obrazovanja kroz razne pomoći poput dodjela stipendija i sufinanciranja prijevoza. Također, Općina Gorjani će u cijelosti financirati nabavu dodatnih obrazovnih materijala svim učenicima Osnovne škole, a to uključuje nabavu radnih bilježnica, zbirke zadataka, nastavnih listića, radnih udžbenika, likovnih mapa i radnih materijala iz tehničke kulture.


I ove godine potičemo demografski rast naše Općine te dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći za novorođenčad. Roditeljima će biti isplaćena naknada u iznosu od 2.500,00 kuna za prvo i drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u obitelji iznos je 5.000,00 kuna. Također za gradnju obiteljskih kuća mladih obitelji, Općina Gorjani predvidjela je sredstva u iznosu od 50.000,00 kn po obitelji.


Nastavljamo i sa Projektom Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici čiji je cilj unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.


Želimo da naša Općina bude mjesto pogodno za život, stoga dodjeljujemo novčane pomoći stanovnicima slabijeg imovinskog stanja. Prioritet nam je i provedba projekta ''Zaželi'' čija je svrha zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za ovaj smo projekt iz proračuna predvidjeli 2.356.000,00 kuna 


Podupiremo i mnoge kulturne, sportske i vjerske udruge koje djeluju na području naše Općine jer su one vrlo bitne za očuvanje naše tradicije i kulture. Iz proračuna smo predvidjeli 505.000.00 kuna kako za djelatnost udruga tako i za organizaciju manifestacija, obljetnica i skupova. Nadamo se da će ovakvi poticaji doprinijeti njihovom širenju.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. 


Vaš Načelnik!OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gorjani za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gorjani za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gorjani kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:


• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Gorjani bit će Dječji vrtić koji je u izgradnji.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 15.819.900,00 kn 2.099.661,56 € 98,91 %
> Prihodi od poreza 1.891.000,00 kn 250.978,83 € 11,82 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.471.100,00 kn 1.655.199,42 € 77,97 %
> Prihodi od imovine 965.000,00 kn 128.077,51 € 6,03 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 462.800,00 kn 61.424,12 € 2,89 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,19 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 175.000,00 kn 23.226,49 € 1,09 %
UKUPNO 15.994.900,00 kn 2.122.888,05 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gorjani za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.994.900,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gorjani za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.819.900,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.891.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.650.000,00 kuna, porezi na imovinu 220.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 21.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 12.471.100,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 5.657.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 132.000,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.682.100,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 965.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 964.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 462.800,00 kuna, od toga prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 277.800,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirane u iznosu od 185.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale prihode;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje proizvedene nefinancijske imovine planirani u iznosu od 175.000,00 kuna za stambene objekte. 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.825.000,00 kn 1.304.001,59 € 61,43 %
> Rashodi za zaposlene 4.010.000,00 kn 532.218,46 € 25,07 %
> Materijalni rashodi 3.601.100,00 kn 477.948,11 € 22,51 %
> Financijski rashodi 100.900,00 kn 13.391,73 € 0,63 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,50 %
> Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 608.000,00 kn 80.695,47 € 3,80 %
> Ostali rashodi 1.425.000,00 kn 189.130,00 € 8,91 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.169.900,00 kn 420.718,03 € 19,82 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 18,76 %
UKUPNO 15.994.900,00 kn 2.122.888,05 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gorjani za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.994.900,00 kuna


Rashodi poslovanja 


Rashodi poslovanja Općine Gorjani za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.825.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.010.000,00 kuna, od toga plaće 3.324.000,00 kuna (plaća za zaposlene 500.000,00 kuna, plaća za zaposlene – projekt ZAŽELI 1.630.000,00 kuna, plaće za zaposlene – širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I. 420.000,00 kuna, plaće za redovan rad – javni radovi 114.000,00 kuna, plaće za redovan rad 660.000,00 kuna), ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 566.000,00 kuna (doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje);

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.601.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 328.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 634.100,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.115.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100.900,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 74.000,00 kuna i 26.900,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 608.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna; 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.425.000,00 kuna, od toga 525.000,00 kuna za tekuće donacije i 900.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.169.900,00 kuna, od toga 2.800.000,00 kuna za građevinske objekte, 307.500,00 kuna za postrojenje i opremu i 62.400,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

OPIS PRRAČUNA

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA

Program 1001 Program političkih stranaka planiran u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za redovan rad predstavničkih tijela planirano je 65.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično;

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu.

GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA – NAČELNIK

Program 1002 Ured načelnika planiran je u iznosu od 111.000,00 kuna

Za redovan rad Ureda načelnika planirano je 111.000,00 kuna, od toga;

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 81.000,00 kuna, od toga za službena putovanja 10.000,00 kuna, za ostale naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, za reprezentaciju 50.000,00 kuna i za članarine i norme 11.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


GLAVA 00201 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 


Program 1003 Javna uprava i administracija planirana u iznosu od 1.574.100,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje i materijalni rashodi planirano je 1.494.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna i doprinosi na plaće 90.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 879.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 254.100,00 kuna i rashodi za usluge 494.00,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa;

2. Za opremanje i informatizaciju općinske uprave planirano je 80.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj, 20.000,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene i 10.000,00 kuna za ulaganje u računalne programe.

Program 1004 Financijski poslovi planirani u iznosu od 3.074.000,00 kuna

Za otplate kredita planirano je 3.074.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora;

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.


GLAVA 00202 DRUŠTVENE DJELATNOSTI


Program 1005 Predškolski odgoj i školstvo planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za predškolski odgoj i školstvo planirano je 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi, sportu i religiji planiran je u iznosu od 505.000,00 kuna

1. Za djelatnost udruga u kulturi planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu;

2. Za djelatnost udruga u sportu planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 100.000,00 kuna za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama;

3. Za djelatnost vjerskih zajednica planirano je 155.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 100.000,00 kuna za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama;

4. Za organizaciju skupova, manifestacija, obljetnica planirano je 100.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za reprezentaciju i 40.000,00 za ostale nespomenute rashode poslovanja.


Program 1007 Program socijalne skrbi planirano je u iznosu od 3.649.100,00 kuna

1. Za pomoć socijalno ugroženim osobama planirano je 145.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu,

2. Za pomoć mladima planirano je 173.000,00 kuna, od toga 102.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 71.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi;

3. Za pomoć za novorođenu djecu planirano je 40.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu;

4. Za pomoć mladim obiteljima – socijalno zbrinjavanje planirano je 250.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu;

5. Za društvo crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu;

6. Za financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu;

7. Za program Zaželi Općine Gorjani planirano je 2.356.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.630.000,00 kuna i doprinosi na plaće 270.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 456.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 186.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 kuna;

8. Za projekt širenja mreže socijalnih usluga u zajednici planirano je 620.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 495.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 420.000,00 kuna i doprinosi na plaće 75.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 19.000,00 kuna, rashodi za usluge 58.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 32.100,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1008 Program zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 940.000,00 kuna

1. Za DVD planirano je 880.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna za tekuće donacije i 700.000,00 kuna kapitalne donacije;

2. Za civilnu zaštitu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu.


GLAVA 00203 GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST


Program 1009 Izgradnja, opremanje i održavanje građevinskih objekata planirana u iznosu od 615.000,00 kuna

1. Za uređenje zgrade mjesnog odbora u Tomašancima planirano je 230.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 200.000,00 kuna i za postrojenje i opremu 30.000,00 kuna; 

2. Za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Gorjanima planirao je 85.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Za uređenje lovačkih domova planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge;

4. Za rekonstrukciju kulturno turističkog centra planirano je 85.000,00 kuna za građevinske objekte;

5. Za ostala održavanja poslovnih objekata planirano je 110.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za građevinske objekte.

6. Za otkup građevinskih objekata i zemljišta planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte;

7. Za gradnju i adaptaciju građevinskih objekata planirano je 35.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju;


Program 1010 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 809.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 484.000,00 kuna, od toga za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 200.000,00 kuna, za komunalne usluge 10.000,00 kuna i za intelektualne i osobne usluge 274.000,00 kuna;

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna, od toga 110.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 40.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Za održavanje kanalske mreže planirano je 175.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za komunalne usluge i 25.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge;


Program 1011 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 2.550.000,00 kuna 

1. Za izgradnju pješačkih staza u naseljima Gorjani i Tomašanci planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.050.000,00 kuna za ceste, željeznice i ostale prometne objekte;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Za dječja igrališta planirano je 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu.


Program 1012 Ostale komunalne djelatnosti planirane u iznosu od 594.000,00 kuna

1. Za ostale komunalne djelatnosti planirano je 390.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 360.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za pristojbe i naknade i 330.000,00 kuna za komunalne usluge;

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za kapitalne pomoći unutar općeg proračuna;

2. Za revitalizaciju javnih površina – javni radovi planirano je 134.000,00 kuna, od toga za plaće (bruto) 114.000,00 kuna i za doprinose na plaće 20.000,00 kuna;

3. Za digitalizaciju groblja planirano je 70.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ulaganja u računalne programe.


GLAVA 00204 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ


Program 1013 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.443.700,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića planirano je 861.000,00 kuna, od toga 660.000,00 kuna za plaće (bruto). 90.000,00 kuna za ostale rashode za zaposlene i 111.000,00 kuna za doprinose na plaće;

2. Za materijalne i ostale rashode planirano je 424.900,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznos od 423.000,00 kuna, od toga 87.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 156.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 144.000,00 kuna za rashode za usluge i 36.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.900,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa:

3. Za nabavu opreme planirano je 157.800,00 kuna, od toga 125.400,00 kuna za postrojenje i opremu i 32.400,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu. 

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Plan proračuna za 2022. godinu i projekcije 2023. i 2024
    PREUZMI:

  2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Gorjani za 2022. godinu
    PREUZMI:

  3. PRORAČUN OPĆINE GORJANI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
    PREUZMI: