Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Čaglin

  Kontakt podaci
  Općina Čaglin
  Kralja Tomislava 56 E, 34350 Čaglin
  OIB: 29083729254
  034/221-017
  info@opcina-caglin.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Čaglin prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.opcina-caglin.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca iz proračuna planiramo za rekonstrukciju Kolodvorske ulice u Čaglinu, održavanje i modernizacija javne rasvjete, uređenje groblja i izgradnju mrtvačnice kao i uređenje i obnovu društvenih domova. Dio novca izdvojili smo za uređenje i održavanje javnih površina, puteva i nerazvrstanih cesta.

Projekti koji su nam u planu jesu izgradnja ambulante u Čaglinu i izgradnja reciklažnog dvorišta.

Ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga smo za naše studente izdvojili novac za stipendije, učenicima osnovnih škola osigurali smo sredstva za nabavu udžbenika, osigurana su sredstva za sufinanciranje  prijevoza srednjoškolcima  , te sredstva za rad predškole.

Kako bismo našim najmlađima pružili ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu ove godine u planu je završetak izgradnje Dječjeg vrtića, što nam je bio jedan najvažnijih projekata.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći , te pomoć  kod plaćanja električne energije i vode.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Čaglin za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Čaglin za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Čaglin koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Čaglin kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 7.369.900,00 kn 82,72 %
> Prihodi od poreza 2.734.000,00 kn 30,68 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 3.203.000,00 kn 35,95 %
> Prihodi od imovine 823.100,00 kn 9,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 609.800,00 kn 6,84 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00 kn 0,45 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 20.000,00 kn 0,22 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 0,22 %
Vlastiti izvori - Rezultat poslovanja 1.500.000,00 kn 16,84 %
UKUPNO 8.909.900,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Vlastiti izvori - Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Čaglin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.909.900,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Čaglin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.369.900,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.734.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.650.000,0 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 62.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 22.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.203.000,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 1.859.000,00 kuna i pomoći iz proračuna 1.344.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 823.100,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.200,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 821.900,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 609.800,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 477.800,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 131.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 20.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 1.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.085.900,00 kn 45,86 %
> Rashodi za zaposlene 503.800,00 kn 5,65 %
> Materijalni rashodi 1.974.600,00 kn 22,16 %
> Financijski rashodi 6.500,00 kn 0,07 %
> Subvencije 23.000,00 kn 0,26 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 kn 0,56 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 348.200,00 kn 3,91 %
> Ostali rashodi 1.179.800,00 kn 13,24 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.824.000,00 kn 54,14 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.824.000,00 kn 54,14 %
UKUPNO 8.909.900,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Čaglin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.909.900,000 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Čaglin za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.085.900,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 503.800,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 419.900,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 73.900,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.974.600,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 526.500,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.262.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 176.100,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za Ostale financijski rashodi 

4. Subvencije planirane u iznosu od 23.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za  pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 348.200,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.179.800,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 539.800,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 580.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.824.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA – OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO JE IZDVOJITI 123.300,00 KUNA


Program 1002 Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 123.300,00 kuna

1. Za poslovanje Općinskog vijeća i zamjenika načelnika planirano je 104.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za političke stranke planirano je 13.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije u novcu

3. Za savjet mladih planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Vijeće Srpske nacionalne manjine planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRNAO U IZNOSU OD 8.786.600,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.542.800.000,00 kuna

1. Za opću upravu i administraciju planirano je 843.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 416.000,00 kuna, od toga plaće(bruto) 345.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 61.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 410.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.900,00 kuna, rashodi za usluge 337.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

2. Za javne radove planirano je 87.800,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće(bruto) 74.900,00 kuna i doprinosi na plaće 12.900,00 kuna

3. Za održavanje zgrade Općine i stanova u vlasništvu planirano je 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje službenog auta i mopeda planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijala i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 3.000,00 kuna

5. Za redovno poslovanje – kapitalno planirano je 560.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka za planirani u iznosu od 550.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Program 1003 Komunalne djelatnosti planirano u iznosu od 1.136.500,00 kuna

1. Za opće komunalne rashode planirano je 206.500,00 kuna za materijalne rashode, od toga 141.5000,00 financirano od općih prihoda i primitaka i 65.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za deratizaciju planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za geodetsko – katastarske usluge planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za tekuće održavanje javno – prometnih površina planirano je 340.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 270.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje javnih površina i groblja planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za ostale nespomenute objekte planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za unapređenje i rekonstrukciju objekata i naselja na prostoru Općine planirano je 380.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od tog rashodi za materijal i energiju 320.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

8. Za građenju pješačkog mosta planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

9. Za sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 1004 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 1.962.900,00 kuna

1. Za socijalnu skrb je 149.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 92.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od pomoći planirane u iznosu od 57.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Crveni križ planirano je 13.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za zdravstvo (izgradnja ambulante) planirano je 1.800.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 900.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 900.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Uređenje naselja i stanovanja planirano u iznosu od 208.600,00 kuna

1. Za javnu rasvjetu planirano je 193.600,00 kuna od toga, rashodi za materijal i energiju 168.600,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za izgradnju mrtvačnica planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete za građevinske objekte


Program 1006 Javne potrebe u školstvu planirano u iznosu od 1.013.800,00 kuna

1. Obrazovanje - tekuća aktivnost planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za predškolsko obrazovanje planirano je 35.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 kuna i tekuće donacije 33.000,00 kuna

4. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za stipendije i školarine planirano je 43.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 700.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 1007 Kultura i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje obnove i uređenja kulturnih i sakralnih objekata planirano je 2.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Za aktivnosti udruga u kulturi i društvenim djelatnostima planirano je 71.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale nespomenute manifestacije planirano je 27.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanje

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirane od općih prihoda i primitaka planirane u iznosu od 9.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 92.000,00 kuna

1. Za športske aktivnosti planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za razna sponzorstva planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Vjerske zajednice planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za Vjerske zajednice planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1010 Sustav zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 209.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Požeštine planirano je 200.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za tekuće donacije

• Ostali rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 9.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade štete planirani za postrojenje i opremu 


Program 1011 Razvoj gospodarstva planirano u iznosu od 435.000,00 kuna 

1. Za razvoj gospodarstva planirano je 405.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva planirana u iznosu od  30.000,00 kuna financirana od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.909.000,00 kuna

1. Za povećanje energetske učinkovitosti planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

2. Za rekonstrukciju ceste planirano je 1.859.000,00 kuna financirani od pomoći za građevinske objekte


Program 1013 Poljoprivreda planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

1. Za potpore radu poljoprivrednih udruga planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za subvencije i analize planirano je 43.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 23.000,00 kuna


Program 1014 Razvoj Općine Čaglin – Prostorno planska dokumentacija i strateški dokumenti planirano u iznosu od 87.000,00 kuna

Za strateško planske dokumente planirano je 87.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti