Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  044/833-011
  opcina-sunja@sk.htnet.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


 

Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2021. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sunja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sunja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sunja.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, modernizacija kolnika u Vukovarskoj ulici, asfaltiranje parkinga kod zgrade Općine, izgradnja nogostupa, modernizacija pješačkih mostova na rijeci Sunji, rekonstrukcija mosta na rijeci Sunji/Krivaj Sunjski, izgradnja i opremanje mrtvačnice u Crkvenom Boku i staza na groblju u Sunji, uređenje memorijalnog parka braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Jedan od bitnijih projekata jeste izgradnja Dječjeg vrtića za kojeg su izdvojena sredstva u iznosu od 7.500.000,00 kuna. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili za nabavu školskog pribora učenicima osnovne škole, dok redovnim studentima sufinanciramo cijenu prijevoza.

Roditeljima novorođene djece osiguravaju se jednokratna novčana sredstva u iznosu od 2.500,00. Sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću Bambi.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja, te pomoć starijim osobama u kućanstvu.

Općina veliki dio sredstava ulaže u unapređenje poljoprivrede kroz edukaciju i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.

Proračun sadržava:


1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj 

imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sunja su: 

1. Dječji vrtić Bambi Sunja

2. Narodna knjižnica i čitaonica Sunja


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 29.535.997,00 kn 94,31 %
> Prihodi od poreza 10.230.000,00 kn 32,66 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.310.497,00 kn 48,89 %
> Prihodi od imovine 281.500,00 kn 0,90 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade 3.339.000,00 kn 10,66 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 319.000,00 kn 1,02 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.000,00 kn 0,18 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 365.000,00 kn 1,17 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,32 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 265.000,00 kn 0,85 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 kn 1,92 %
> Primici od zaduživanja 600.000,00 kn 1,92 %
Višak/manjak prihoda 817.513,00 kn 2,61 %
UKUPNO 31.318.510,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Sunja za 2021. godinu, planirani su u iznosu od 31.318.510,00 kuna


PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 29.535.997,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 10.230.000,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 9.800.000,00 kuna, porez na imovinu 360.000,00 kuna, a porez na robu i usluge 70.000,00 kuna. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 15.310.497,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 281.500,00 kuna (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, …), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.339.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, upravne pristojbe, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 319.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 56.000,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 365.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene imovine 265.000,00 kuna). 


Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 817.513,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 13.676.484,00 kn 43,67 %
> Rashodi za zaposlene 3.201.790,00 kn 10,22 %
> Materijalni rashodi 7.814.110,00 kn 24,95 %
> Financijski rashodi 89.000,00 kn 0,28 %
> Subvencije 310.000,00 kn 0,99 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 343.800,00 kn 1,10 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 364.400,00 kn 1,16 %
> Ostali rashodi 1.553.384,00 kn 4,96 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.392.000,00 kn 45,95 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 kn 0,38 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.167.000,00 kn 45,24 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 105.000,00 kn 0,34 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.250.026,00 kn 10,38 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.250.026,00 kn 10,38 %
UKUPNO 31.318.510,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Sunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 31.318.510,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.676.484,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.201.790,00 kuna, od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.555.420,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 227.596,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 418.774,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.814.110,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 181.750,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.099.260,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.657.150,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 875.950,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 46.500,00 kuna i ostali financijski rashodi 42.500,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 290.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 343.800,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 43.800,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 364.400,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.553.384,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.078.384,00 kuna, kapitalne donacije 105.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 40.000,00 kuna i kapitalne pomoći 330.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 14.392.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.167.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 13.265.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 252.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.250.026,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.250.026,00 kuna, od toga Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.100.026,00 kuna i Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 150.000,00 kuna.


PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.


Proračun Općine Sunja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.426.750,00 KUNA


GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.228.750,00 KUNA


Program 1001 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirano u iznosu od 1.228.750,00 kuna

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 1.228.750,00 kuna (Plaće (Bruto), doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće donacije i kazne, penali i naknade štete), sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 35.000,00 kuna, za rad predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 6.000,00 kuna i za proračunsku zalihu planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna.

 

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 198.000,00 KUNA


Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 198.000,00 kuna

Za financiranje rada Mjesnih odbora planirano je 138.000,00 kuna, dok je za ulaganje u društvene domove izdvojeno 60.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 27.961.766,00 KUNA
GALAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 5.915.672,00


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 5.915.672,00 kuna

Za redovnu djelatnost općinske uprave planirano je 2.379.146,00 kuna (Bruto plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 

Za kredite i zajmove od banaka planirano je 3.296.526,00 kuna.


Za geodetsku podlogu i dokumentaciju izdvojeno je 100.000,00 kuna, održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva). Unaprjeđenje uvjeta rada planirano je u iznosu od 60.000,00 kuna, idejna rješenja i projekti 30.000,00 kuna


GLAVA 00202 KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 8.419.510,00 KUNA


Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 3.990.250,00 kuna

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.400.000,00 kuna, za održavanje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna, za održavanje građevina javne odvodnje planirano je 600.000,00 kuna, održavanje zelenih površina 400.000,00 kuna, dok za uređaje javne namjene planirano 430.000,00 kuna, za održavanje groblja 15.000,00 kuna, javna rasvjeta 400.000,00 kuna, za komunalne djelatnosti od javnog značaja planirano je 545.250,00 kuna.


             

Program 1002 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.125.000,00 kuna

U ovom programu izdvojena su sredstva za izgradnju i poboljšanje komunalne infrastrukture i građevina na području Općine Sunja (sufinanciranje pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta, modernizacija kolničkog zastora NC Vukovarska ulica, odvojak, asfaltiranje parkinga kod zgrade Općine, Izgradnja nogostupa ul. V. Nazora II faza, Izgradnja igrališta kod OŠ Sunja, sufinanciranje izgradnje magistralnog cjevovoda Blinjski kut-Sunja, modernizacija pješačkih mostova na rijeci Sunji, rekonstrukcija mosta na rijeci Sunji/Krivaj Sunjski, izgradnja i nabava nadstrešnica za autobusna stajališta C.Bok). Za modernizaciju javne rasvjete izdvojeno je 720.000,00 kuna, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 420.000,00 kuna, za investicije u javne prometne površine 790.000,00 kuna, za investicije u javne zelene površine 640.000,00 kuna, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene 650.000,00 kuna, za modernizaciju groblja i gradnju mrtvačnice 900.000,00 kuna (modernizacija staza na groblju u Sunji, izgradnja i opremanje mrtvačnice C. Bok).

    


Program 1003 Program javnih radova planirano u iznosu od 304.260,00 kuna

Ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje mjera HZZ-a o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu koji će se brinuti za čišćenje i uređenje naselja.

  

 


GLAVA 00203 GOSPODARSKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 4.541.000,00 KUNA


Program 1002 Program javnih potreba za unapređenje gospodarstva planirano u iznosu od  330.000,00 kuna

U ovom programu izdvajaju se sredstva za jačanje gospodarstva kroz  sredstva za potpore i edukacije gospodarstvenika, te izradu razvojnih programa i usluge konzultanata u iznosu od 330.000,00 kuna


Program 1003 Program potreba za unapređenje poljoprivrede planirano u iznosu od 3.905.000,00 kuna

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz edukacije i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i ulaganje u šumsku infrastrukturu, planirano je 3.905.000,00 kuna.

  

      

Program 1005 Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša planirano u iznosu od 270.000,00 kuna

Za gospodarenje otpadom planirano je 140.000,00 kuna, a za planove uređenja izdvojeno je 130.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu, kroz sanaciju divljih odlagališta, nabavi opreme kao i izradi i provođenju strateških dokumenata.Program 1006 Program za uklanjanje i ublažavanje prirodnih nepogoda planirano u iznosu od 21.000,00 kuna

Za prirodne nepogode planirano je 21.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.


Program 1007 Program unapređenja zajednice planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za turistički informativni kutak planirano je 15.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj turizma na području Općine Sunja kao i briga o podizanju standarda života stanovnika Općine Sunja.


GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOS PLANIRANO U IZNOSU OD 1.585.584,00 KUNA


Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 702.884,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu planirano je 687.884,00 kuna dok je za Civilnu zaštitu izdvojeno 15.000,00 kuna. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite. Koordinacija i financiranje VZO Općine Sunja, opremanje VZO i DVD-ova na području Općine Sunja, financiranje HGSS i nabava opreme za civilnu zaštitu.


   


Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 231.000,00 kuna

Za aktivnosti udruga u kulturi planirano je 56.000,00 kuna, za investicijske potpore 110.000,00 kuna, za općinske manifestacije od posebnog značaja 3.500,00 kuna, kulturne manifestacije 11.000,00 kuna te zaštitu sakralnih objekata 50.000,00 kuna. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara na području Općine Sunja, unapređenje kulturne djelatnosti i realizacija prihvaćenih programa udruga u kulturi.


Program 1003 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

Tekuće donacije udrugama planirane su u iznosu od 24.500,00 kuna, dok je za društvene manifestacije izdvojeno je 35.500,00 kuna.


Program 1004 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 69.000,00 kuna, a za sportske manifestacije 16.5000,00 kuna


Program 1005 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 409.200,00 kuna

Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 299.000,00 kuna, za pomoć djeci, učenicima i studentima 89.800,00 kuna dok je za pomoć u kući starijim osobama izdvojeno 20.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Sunja te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza. Podmirenje troškova stanovanja, dodjela jednokratnih novčanih pomoći, potpora za novorođeno dijete, te jednokratna pomoć učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja.


Program 1009 Program javnih potreba u osnovnom školstvu planirano u iznosu od 52.000,00 kuna

Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 52.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.


 

Program 1010 Subvencije i pomoći planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za subvencije nerentabilnih linija planirano je 40.000,00 kuna, dok su subvencije prijevoza redovnim studentima planirane u iznosu od 5.000,00 kuna


GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU OD 7.500.000,00 KUNA


Program 1011 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano u iznosu od 7.500.000,00 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 7.500.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića putem EU sredstava


RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.929.994,00 KUNA


GLAVA 00301 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA PLANIRANO UIZNOSU OD 283.182,00 KUNA


Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 283.182,00

Za redovnu djelatnost knjižnice planirano je 185.600,00 kuna (Plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za program javnih radova planirano je 30.582,00 kuna (za Plaće(Bruto) i doprinosi na plaće), investicijske potpore planirane su u iznosu od 67.000,00 kuna 

 

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.646.812,00 KUNA


Program 1008 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 1.646.812,00 kuna

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 1.602.600,00 kuna (plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za Malu školu planirano je 13.570,00 kuna, dok je za program javnih radova izdvojeno 30.582,00 kuna.

 
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sunja za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvrsavanju proracuna Opcine Sunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazlozenje uz Proracun Opcine Sunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Vodič za građane - Općine Sunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Obrazlozenjeuz polugodisnji-izvjestaj za 2021
  PREUZMI:

 8. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2021. GODINU - Opći dio
  PREUZMI:

 9. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SUNJA ZA 2021. GODINU - Posebni dio
  PREUZMI:

 10. Izmjene plana razvojnih programa za 2021.
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna za 2021.godinu
  PREUZMI:

 12. Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-2021.
  PREUZMI:

 13. Popis sudskih sporova u tijeku za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Evidencija-izdanih-bjanko-zaduznica-2021-godinu
  PREUZMI:

 15. Financijski izvještaj Općine Sunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više