Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sunja

  Kontakt podaci
  Općina Sunja
  Trg kralja Tomislava 3 P.P. 1, 44210 Sunja
  OIB: 42109890167
  044/833-011
  opcina-sunja@sk.htnet.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinuPoštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2022. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sunja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sunja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sunja.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje i modernizacija nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija mosta na rijeci Sunji, sufinanciranje izrade sekundarnog vodovoda Sunja-Novosleci i Sunja-Vedro polje, izrada projektne dokumentacije i izgradnja magistralnog cjevovoda B. Kut-Sunja, izgradnja i opremanje mrtvačnice u Crkvenom Boku, te uređenje i rekonstrukcija društvenih domova.

Nastavljamo s projektom izgradnje Dječjeg vrtića za kojeg su izdvojena sredstva u iznosu od 7.500.000,00 kuna. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. 

Ulaganje u obrazovanje iznimno nam je bitno, stoga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje prehrane učenicima, nabavu radnih materijala učenicima OŠ Sunja, sufinanciranje troškova ljetovanja učenika u Zaostrogu, dok redovnim studentima sufinanciramo cijenu prijevoza. Želimo našim učenicima olakšati školovanje i nagraditi njihov trud i zalaganje.

Roditeljima novorođene djece osiguravaju se jednokratna novčana sredstva u iznosu od 2.500,00 te sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću Bambi.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći, pomoći za pokriće troškova stanovanja, pomoći za ogrjev, kao i pomoć starijim osobama u kućanstvu.

Općina veliki dio sredstava ulaže u unapređenje poljoprivrede kroz edukaciju i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i ulaganje u šumsku infrastrukturu.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. Izdvojili sredstva za razna događanja i manifestacije koje se održavaju na području naše Općine, kao što su Zlatna griva posavine - KUD Sunjanka Sunja, 9.Žgancijada-KUD Seljačka sloga Greda Sunjska, 5. smotra dečjeg  folklora - KUD Sunjanka Sunja, 18. Božićni  koncert - KUD Sunjanka Sunja i "Božićna zvona" - KUD Seljačka sloga Bobovac.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


Savjetovanje za prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu možete pronaći OVDJE. Savjetovanje je trajalo od 15.11.2021. do 30.11.2021.godine.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sunja su: 

1. Dječji vrtić Bambi Sunja

2. Narodna knjižnica i čitaonica Sunja


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 41.861.678,00 kn 5.555.999,47 € 98,35 %
> Prihodi od poreza 3.795.000,00 kn 503.683,06 € 8,92 %
> Pomoći iz inozemstva i unutar subjekata unutar općeg proračuna 34.184.708,00 kn 4.537.090,45 € 80,32 %
> Prihodi od imovine 344.970,00 kn 45.785,39 € 0,81 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.157.000,00 kn 419.005,91 € 7,42 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 320.000,00 kn 42.471,30 € 0,75 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.000,00 kn 7.963,37 € 0,14 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 101.000,00 kn 13.405,00 € 0,24 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,23 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 kn 132,72 € 0,00 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 600.000,00 kn 79.633,69 € 1,41 %
> Primici od zaduživanja 600.000,00 kn 79.633,69 € 1,41 %
UKUPNO 42.562.678,00 kn 5.649.038,16 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i unutar subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Sunja za 2022. godinu, planirani su u iznosu od 42.562.678,00 kuna


PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sunja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 41.861.678,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.795.000,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 3.500.000,00 kuna, porez na imovinu 255.000,00 kuna, a porez na robu i usluge 40.000,00 kuna. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 34.184.708,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 344.970,00 kuna (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, …), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.157.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, upravne pristojbe, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 101.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine 100.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.000,00 kuna). 


Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 14.489.286,00 kn 1.923.058,73 € 34,04 %
> Rashodi za zaposlene 3.412.647,00 kn 452.936,09 € 8,02 %
> Materijalni rashodi 7.696.389,00 kn 1.021.486,36 € 18,08 %
> Financijski rashodi 143.850,00 kn 19.092,18 € 0,34 %
> Subvencije 309.000,00 kn 41.011,35 € 0,73 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.215.500,00 kn 161.324,57 € 2,86 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 422.600,00 kn 56.088,66 € 0,99 %
> Ostali rashodi 1.289.300,00 kn 171.119,52 € 3,03 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.470.020,00 kn 3.115.006,97 € 55,14 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 280.000,00 kn 37.162,39 € 0,66 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.336.020,00 kn 2.035.439,64 € 36,03 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.854.000,00 kn 1.042.404,94 € 18,45 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.272.846,00 kn 567.104,12 € 10,04 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.859.123,00 kn 512.193,64 € 9,07 %
> Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 413.723,00 kn 54.910,48 € 0,97 %
Vlastiti izvori/rezultat poslovanja 330.526,00 kn 43.868,34 € 0,78 %
UKUPNO 42.562.678,00 kn 5.649.038,16 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
Vlastiti izvori/rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sunja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.489.286,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.412.647,00 kuna, od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.845.950,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 108.026,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 458.671,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.696.389,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 217.264,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.023.900,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.697.725,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 757.500,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 143.850,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 88.350,00 kuna i ostali financijski rashodi 55.500,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 309.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 289.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.215.500,00 kuna od toga pomoći unutar općeg proračuna1.100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 115.500,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 422.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.289.300,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 724.300,00 kuna, kapitalne donacije 105.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 130.000,00 kuna i kapitalne pomoći 330.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 23.470.020,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 280.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu i 180.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.336.020,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 14.491.270,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 149.750,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 645 .000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 7.854.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 4.272.846,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 4.727.846,00 kuna, od toga Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.859.123,00 kuna i Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 413.723,00 kuna.


Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od -330.526,00 kuna
PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.


Proračun Općine Sunja sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

RAZDJEL 001 OPĆINSKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.106.300,00 KUNA


GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 928.300,00 KUNA


Program 1001 Osnovne aktivnosti općinskih tijela planirano u iznosu od 928.300,00 kuna.

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 789.100,00 kuna (Plaće (Bruto), doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće donacije i kazne, penali i naknade štete), sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana su u iznosu od 28.000,00 kuna, za rad predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 6.000,00 kuna i za proračunsku zalihu planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna, dok se za izradu Monografije o Sunji i sunjskoj bojišnici u Domovinskom ratu 1990/1995 planira izdvojiti 69.400,00 kuna.


 

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 178.000,00 KUNA


Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora planirano u iznosu od 178.000,00 kuna

Za financiranje rada Mjesnih odbora planirano je 118.000,00 kuna, dok je za ulaganje u društvene domove izdvojeno 60.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 39.176.762,00 KUNAGALAVA 00201 SLUŽBA ZA JAVNU UPRAVU PLANIRANO U IZNOSU OD 7.669.122,00


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 7.699.122,00 kuna.

Za redovnu djelatnost općinske uprave planirano je 2.977.926,00 kuna (Plaće za redovan rad, darovi i jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, ostali rashodi za zaposlene, doprinos za zdravstveno osiguranje, službena putovanja naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, operativni leasing osobnog automobila, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, natječaji i oglasi, usluge telefona, usluge  pošte, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, sluge odvjetnika, računalne usluge, održavanje internetske stranice, ostale usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja

ostali nespomenuti rashodi - ukopi članova PČL, financijski rashodi, ostali nespomenuti financijski rashodi, zatezne kamate,usluge banaka…). 

Za kredite i zajmove od banaka planirano je 4.361.196,00 kuna.


Za geodetsku podlogu i dokumentaciju izdvojeno je 70.000,00 kuna, održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva). Unaprjeđenje uvjeta rada planirano je u iznosu od 60.000,00 kuna, idejna rješenja i projekti planirano u iznosu od 150.000,00 kuna


GLAVA 00202 KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 13.998.945,00 KUNA


Program 1001 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 4.020.250,00 kuna

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.600.000,00 kuna, za održavanje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna, za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 300.000,00 kuna, održavanje zelenih površina 600.000,00 kuna, dok za uređaje javne namjene planirano 435.000,00 kuna, za održavanje groblja 15.000,00 kuna, za održavanje čistoće javnih površina 100.000,00 kuna, javna rasvjeta 300.000,00 kuna, za komunalne djelatnosti od lokalnog značaja planirano je 540.250,00 kuna.

Program 1002 Program građenja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.746.400,00 kuna

U ovom programu izdvojena su sredstva za izgradnju i poboljšanje komunalne infrastrukture i građevina na području Općine Sunja, za modernizaciju javne rasvjete izdvojeno je 766.000,00 kuna, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 3.900.000,00 kuna, za ulaganje u građevine i uređaje javne namjene 960.000,00 kuna (Izrada projektne dokumentacije za izgradnju tržnice u mjestu Sunja, rekonstrukcija mosta na rijeci Sunja, sufinanciranje izrade sekundarnog vodovoda Sunja-Novoselci, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izgradnja magistralnog cjevovoda B.Kut-Sunja, sufinanciranje izgradnje sekundarnog vodovoda Sunja-Vedro polje), za modernizaciju groblja i gradnju mrtvačnice u C. Boku 920.000,00 kuna, za rekonstrukciju Društvenog doma u Donjem Hrastovcu planirano je 3.200.000,00 kuna.

  Program 1003 Program javnih radova planirano u iznosu od 232.295,00 kuna

Ovim programom osiguravaju se sredstva za provođenje mjera HZZ-a o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu koji će se brinuti za čišćenje i uređenje naselja.


GLAVA 00203 GOSPODARSKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 3.756.095.000,00 KUNA


Program 1002 Program javnih potreba za unapređenje gospodarstva planirano u iznosu od  445.000,00 kuna

U ovom programu izdvajaju se sredstva za jačanje gospodarstva kroz  sredstva za potpore i edukacije gospodarstvenika, te izradu dokumentacije za poduzetničku zonu Vajda i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju mlinice u malu hidroelektranu.


Program 1003 Program potreba za unapređenje poljoprivrede planirano u iznosu od 2.879.270,00 kuna

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz edukacije i osposobljavanje poljoprivrednika, subvencioniranje premija osiguranja, kao i ulaganje u šumsku infrastrukturu, planirano je 380.000,00 kuna, dok je za rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste planirano 2.499.270,00 kuna.

Program 1005 Program za unapređenje prostornog uređenja i zaštite okoliša planirano u iznosu od 275.075,00 kuna

Za gospodarenje otpadom planirano je 135.075,00 kuna, a za planove uređenja izdvojeno je 140.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za brigu o prostoru i okolišu, kroz sanaciju divljih odlagališta, nabavi opreme kao i izradi i provođenju strateških dokumenata.


Program 1006 Program za uklanjanje i ublažavanje prirodnih nepogoda planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za prirodne nepogode planirano je 120.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda i rada povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.Program 1007 Program unapređenja zajednice planirano u iznosu od 36.750,00 kuna

Za turistički informativni kutak planirano je 36.750,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za razvoj turizma na području Općine Sunja kao i briga o podizanju standarda života stanovnika Općine Sunja.


GLAVA 00204 DRUŠTVENA DJELATNOS PLANIRANO U IZNOSU OD 1.598.600,00 KUNA


Program 1001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 395.000,00 kuna

Za protupožarnu zaštitu planirano je 370.000,00 kuna dok je za Civilnu zaštitu izdvojeno 25.000,00 kuna. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite. Koordinacija i financiranje VZO Općine Sunja, opremanje VZO i DVD-ova na području Općine Sunja, financiranje HGSS i nabava opreme za civilnu zaštitu
Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 389.000,00 kuna

Za aktivnosti udruga u kulturi planirano je 43.000,00 kuna (KUD "Seljačka sloga"  Bobovac, Vokalni ansambl "Magdalene" Sunja, KUD "Seljačka sloga" Greda Sunjska, KUD "Sunjanka" Sunja, Izrada tradicionalnih narodnih nošnji-KUD Sunjanka Sunja), za investicijske potpore 272.000,00 kuna (obnova spomenika kralja Tomislava, obnova starih bunara), kulturne manifestacije 24.000,00 kuna (Zlatna griva posavine - KUD Sunjanka Sunja, 9.Žgancijada-KUD Seljačka sloga Greda Sunjska, 5. smotra dečjeg  folklora - KUD Sunjanka Sunja, 18. Božićni koncert - KUD Sunjanka Sunja, "Božićna zvona" - KUD Seljačka sloga Bobovacte), zaštitu sakralnih objekata 50.000,00 kuna. 


Program 1003 Program ostalih udruga društvenog usmjerenja planirani u iznosu od 81.500,00 kuna

Tekuće donacije udrugama planirane su u iznosu od 18.500,00 kuna Zavičajno društvo "Brđani Cesta", Hrvatska žena Sunja, Udruga umirovljenika Općine Sunja, UHDDR Sunja), dok je za društvene manifestacije izdvojeno je 63.000,00 kuna (Dani Svena Laste - Turistička udruga Sunja, Radost Božića u Sunji - Turistička udruga Sunja, Volim Sunju - Hrvatska žena Sunja

Sajam zadrugarstva, obrtništva i turizma - Turistička udruga Sunja, Moto susreti -  IRON HEART Sunja, Obilježavanje Dana branitelja Općine Sunja - UHDDR Sunja, Ultra maraton "Od velikog do malog Vukovara"-UHDDR Sunja).


Program 1004 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 129.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost sportskih udruga planirano je 102.000,00 kuna (NK Sunjski Sunja

ŠRU Bjelka Sunja, Odbojkaški klub Sunja, ŠRD "Štuka" Bobovac), a za sportske manifestacije 27.000,00 kuna (ŠRU Bjelka Sunja - odlazak na svjetsko prvenstvo, Ribolovno natjecanje - Kup branitelja Sunje – HVIDRA, Memorijal Tomislav Milunić Sunja - Bjelka Sunja, Društveno natjecanje u ribolovu - ŠRD "Štuka" Bobovac).

Za sportske manifestacije planirano je 27.000,00 kuna.

Program 1005 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 473.100,00 kuna

Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 341.600,00 kuna, za pomoć djeci, učenicima i studentima 111.500,00 kuna dok je za pomoć u kući starijim osobama izdvojeno 20.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za pružanje materijalne i financijske pomoći socijalno ugroženim građanima Općine Sunja te ispunjavanje svih zakonom i Programom preuzetih obveza. Podmirenje troškova stanovanja, dodjela jednokratnih novčanih pomoći, potpora za novorođeno dijete, te jednokratna pomoć učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja.


Program 1009 Program javnih potreba u osnovnom školstvu planirano u iznosu od 102.000,00 kuna

Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 102.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.


 

Program 1010 Subvencije i pomoći planirano u iznosu od 39.000,00 kuna

Za subvencije nerentabilnih linija planirano je 39.000,00 kuna.


GLAVA 00205 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU OD 12.154.000,00 KUNA


Program 1011 Gradnja i ulaganje u kapitalne objekte planirano u iznosu od 12.154.000,00 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 7.500.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića putem EU sredstava, za rekonstrukciju i opremanje Dječjeg vrtića Bambi Sunja planirano je 4.554.000,00 kuna, dok je za naknadu nekretnina planirano 100.000,00 kuna (Kupnja zemljišta kraj NKČ Sunje – Šmigmator).


RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.949.090,00 KUNA


GLAVA 00301 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA SUNJA PLANIRANO UIZNOSU OD 268.160,00 KUNA


Program 1002 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 268.160,00

Za redovnu djelatnost knjižnice planirano je 161.450,00 kuna (Plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za programsku djelatnost planirano je 10.000,00 kuna, za program javnih radova planirano je 29.710,00 kuna (za Plaće(Bruto) i doprinosi na plaće), investicijske potpore planirane su u iznosu od 67.000,00 kuna (računalna oprema u knjige).


 

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ SUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.680.930,00 KUNA


Program 1008 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 1.680.930,00 kuna

Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 1.556.800,00 kuna (plaće (Bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi…), za Malu školu planirano je 20.200,00 kuna, za program javnih radova izdvojeno 29.710,00 kuna dok se za pripravništvo planira 74.220,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sunja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvrsavanju proračuna Opcine Sunja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje uz Proračun Općine Sunja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Vodič za građane - Općine Sunja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Prijedlog - Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022
  PREUZMI:

 7. Prijedlog - Obrazloženje uz polugodišnji-izvještaj za 2022
  PREUZMI:

 8. Odluka Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu.
  PREUZMI:

 10. Odluka o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sunja za 2022. godinu - ne usvaja se
  PREUZMI:

 11. Financijski izvještaj Općine Sunja za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Evidencija izdanih bjanko zadužnica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Popis sudskih sporova u tijeku za 2022. godinu
  PREUZMI:

 15. Obrazlozenje uz Godisnji-izvjestaj za 2022
  PREUZMI:

Više