Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Rača

  Kontakt podaci
  Općina Nova Rača
  Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
  OIB: 63151588084
  043 886 036
  juo@nova-raca.hr

Proračun za građane za 2019. godinu

Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Rača prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.nova-raca.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za rekonstrukciju i izgradnju cesta te ostalih prometnih objekta, izgradnju mrtvačnice Bedenik i uređenje svetišta Nova Rača, održavanje javnih površina, javne rasvjete i uređenje groblja.

Jedan od najvećih i najbitnijih projekata koji su u planu jeste izgradnja Dječjeg vrtića, jer žalimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga smo našim učenicima sufinanciramo troškove učeničkog prijevoza i učenje stranog jezika, jer želimo pomoći u njihovom obrazovanju.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna, financiramo program predškole i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrijev kao i pomoći za bolesne i nemoćne.

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. Pomažemo i sportske udruge na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavili sam dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Rača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Nova Rača za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Rača koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Rača kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Nova Rača možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.340.716,00 kn 92,56 %
> Prihodi od poreza 6.043.000,00 kn 39,00 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.026.426,00 kn 45,35 %
> Prihodi od imovine 544.490,00 kn 3,51 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 691.800,00 kn 4,47 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 0,23 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 753.000,00 kn 4,86 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 707.000,00 kn 4,56 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 46.000,00 kn 0,30 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 400.000,00 kn 2,58 %
> Primici od zaduživanja 400.000,00 kn 2,58 %
UKUPNO 15.493.716,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Rača za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.493.716,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Rača za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.340.716,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.043.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.800.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 200.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 43.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.026.426,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 2.597.569,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 252.204,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 4.176.653,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 544.490,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 543.490,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi i po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 691.800,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 3.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 275.300,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 413.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 753.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 707.000,00 kuna – prihodi o prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 46.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od  400.000,00 kuna

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 400.000,00 kuna - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.345.229,00 kn 40,95 %
> Rashodi za zaposlene 1.774.457,00 kn 11,45 %
> Materijalni rashodi 3.300.560,00 kn 21,30 %
> Financijski rashodi 18.000,00 kn 0,12 %
> Subvencije 75.000,00 kn 0,48 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 34.000,00 kn 0,22 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 225.000,00 kn 1,45 %
> Ostali rashodi 918.212,00 kn 5,93 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.748.487,00 kn 56,46 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.700.487,00 kn 43,25 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.048.000,00 kn 13,22 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 400.000,00 kn 2,58 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 400.000,00 kn 2,58 %
UKUPNO 15.493.716,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Rača za 2019. godinu planirani su u iznosu od 15.493.716,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Nova Rača za 2019. godinu planirani su u iznosu od 6.345.229,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.774.457,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.473.219,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 57.500,00 kuna i doprinosi na plaće 243.738,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.300.560,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 62.860,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 941.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.715.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 568.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 13.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 75.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 34.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 225.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 60.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 165.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 918.212,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 8.748.487,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 6.700.487,00 kuna, od toga za građevinske objekte 4.989.818,00 kuna i postrojenje i oprema 1.710.669,00 kuna 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.048.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 400.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 321.500,00 KUNA


Glava 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 320.000,00 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

Za Općinsko vijeće planirano je 320.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično


GLAVA 00130 POVJERENSTVA I ODBORI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.500,00 KUNA

Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predsaavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.500,00 kuna

Za Općinsko vijeće planirano je 1.500,00 kuna za naknade članovima povjerenstava


UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.964.517,00 KUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.824.517,00 KUNA


Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano je 2.824.517,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.824.517,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.774.457,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.473.219,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 57.500,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 216.830,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.908,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 381.060,00 kuna, od toga službena putovanja 3.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 41.360,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 8.500,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 17.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 190.000,00 kuna, Računalne usluge 50.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.200,00 kuna i premije osiguranja 3.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 280.000,00 kuna od toga ostale usluge 150.000,00 kuna i reprezentacija 130.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga energija 40.000,00 kuna , sitni inventar i auto gume 50.000,00 kuna i usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za električnu energiju

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 26.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 kuna i usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 68.000,00 kuna, od toga usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 kuna, ostale usluge 6.000,00 kuna i članarine i norme 14.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

2. Za energiju – ulična rasvjeta planirano je 140.000,00 kuna


KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 11.014.487,00 KUNA


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 497.000,00 kuna

1. Za zaštitu okoliša planirano je 84.000,00 kuna, tekuće pomoći općinskim proračunima – komunalni redar 34.000,00 kuna i deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 kuna

2. Za komunalne usluge održavanja čistoće planirano je 413.000,00 kuna, od toga iznošenje i odvoz smeća 10.000,00 kuna, dimnjačarske i ekološke usluge 3.000,00 kuna, ostale komunalne usluge - održavanje javnih površina 200.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 200.000,00 kuna


Program 1001 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za materijal i usluge na održavanju objekata planirano je 50.000,00 kuna za održavanje groblja


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 100.000,00 kuna za ceste


Program 1001 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 1.250.000,00 kuna

1. Za tekuće i investicijsko održavanje imovine planirano je 50.000,00 kuna za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje

2. Za materijalne usluge na održavanju objekata planirano je 450.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 kuna

3. Za materijal i usluge za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 600.000,00 kuna od toga materijal za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 300.000,00 kuna i usluge održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 300.000,00 kuna

4. Za materijal i usluge za održavanje opreme planirano je 70.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 kuna

5. Za materijal i usluge za javnu rasvjetu planirano je 80.000,00 kuna, od toga usluge održavanja javne rasvjete 25.000,00 kuna i najam javne rasvjete 55.000,00 kuna 


Program 1002 Gradnja objekata planirano u iznosu od 3.162.200,00 kuna

Za gradnju objekata komunalne infrastrukture planirano je 3.162.200,00 kuna za ceste, željeznice i ostale prometne objekte


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 647.618,00 kuna 

Za zaštitu okoliša planirano je 647.618,00 kuna za uređenje smetlišta Kozarevac Račanski


Program 1002 Gradnja objekata planirano u iznosu od 3.653.000,00 kuna 

1. Za gradnju objekata komunalne infrastrukture planirano je 950.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 400.000,00 kuna, Mrtvačnica Bedenik 500.000,00 kuna i vodovod 50.000,00 kuna

2. Za ostale objekte planirano je 55.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima, od toga ostale naknade iz proračuna u novcu – energetska učinkovitost 25.000,00 kuna i Svetište Nova Rača 30.000,00 kuna

3. Za objekt za predškolski odgoj planirano je 600.000,00 kuna financirano iz program EU za Dječji vrtić Nova Rača

4. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 2.048.000,00 kuna financirano od programa EU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za nabavu opreme planirano je 1.100.000,00 kuna od toga 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza i 1.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

6. Za nabavu komunalne opreme planirano je 600.669,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, od toga oprema - mobilno reciklažno dvorište 200.000,00 kuna, oprema - Spremnici za odvojeno sakupljanje otpada 320.669,00 kuna i oprema - signalizacija kod škole 80.000,00 kuna


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.118.212,00 KUNA


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 326.500,00 KUNA


Program 1000 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 326.500,00 kuna

Za zaštita od požara i civilnu zaštitu planirano je 326.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga za Vatrogasnu zajednicu Općine 295.500,00 kuna, za civilnu zaštitu 20.000,00 kuna, za DUZS 5.000,00 kuna i Hrvatsku gorsku službu spašavanja 6.000,00 kuna

Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 45.000,00 kuna 

Za predškolski odgoj planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga darovi u povodu Svetog Nikole 20.000,00 kuna i mala škola 25.000,00 kuna


Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za predškolski odgoj planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza naknade građanima i kućanstvima u novcu – učenje stranog jezika


Program 1002 Socijalna skrb planirano u iznosu od 201.912,00 kuna

Za potpore socijalno ugroženima planirao je 201.912,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga naknade za bolest i invaliditet 10.000,00 kuna, Naknade za djecu i obitelj – vrtići 30.000,00 kuna, pomoć obiteljima i kućanstvima – drva 45.000,00 kuna, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 50.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 40.000,00 kuna , ostale tekuće donacije 10.000,00 kuna i ostale tekuće donacije - Crveni križ Bjelovar 11.912,00 kuna


Program 1003 Kulturne djelatnosti planirane u iznosu od 120.000,00 kuna 

Za očuvanje kulturnog nasljeđa planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije u novcu - Narodna knjižnica Bjelovar


Program 1004 Sport i tehnička kultura planirano u iznosu od 250.000,00 kuna 

Za sport i tehničku kulturu planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1005 Političke stranke planirano u iznosu od 19.300,00 kuna 

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 19.300,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije u novcu


Program 1006 Udruge građana planirano u iznosu od 131.500,00 kuna

Za udruge građana planirano je 131.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga ostale tekuće donacije udrugama 120.000,00 kuna, tekuće donacije ostalim udrugama 10.000,00 kuna i zaštita spolova 1.500,00 kuna


Program 1007 Vjerske i nacionalne zajednice planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

Za vjerske i nacionalne zajednice planirano je 4.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 kuna i tekuće donacije vjerskim zajednicama 2.000,00 kuna


GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 75.000,00 KUNA


Program 1000 Pomoći gospodarstvu planirane u iznosu od 75.000,00 kuna

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Nova Rača za 2019. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa Općine Nova rača za 2019.-2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2019. godinu
  PREUZMI: