Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Rača

  Kontakt podaci
  Općina Nova Rača
  Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
  OIB: 63151588084
  043 886 036
  juo@nova-raca.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.088.654,00 kn 91,98 %
> Prihodi od poreza 5.822.151,00 kn 40,91 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.824.353,00 kn 40,93 %
> Prihodi od imovine 741.650,00 kn 5,21 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 665.500,00 kn 4,68 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 0,25 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 742.000,00 kn 5,21 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 707.000,00 kn 4,97 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,25 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 400.000,00 kn 2,81 %
> Primici od zaduživanja 400.000,00 kn 2,81 %
UKUPNO 14.230.654,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.722.547,00 kn 47,24 %
> Rashodi za zaposlene 1.740.547,00 kn 12,23 %
> Materijalni rashodi 3.505.000,00 kn 24,63 %
> Financijski rashodi 33.000,00 kn 0,23 %
> Subvencije 75.000,00 kn 0,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 365.000,00 kn 2,56 %
> Ostali rashodi 1.004.000,00 kn 7,06 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.961.440,00 kn 48,92 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.190.669,00 kn 36,48 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.770.771,00 kn 12,44 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 546.667,00 kn 3,84 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 546.667,00 kn 3,84 %
UKUPNO 14.230.654,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Nova Rača za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Vodić za građane za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Rača za razdoblje 01.01.-30.06.2020.
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više