Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Rača

  Kontakt podaci
  Općina Nova Rača
  Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
  OIB: 63151588084
  043 886 036
  juo@nova-raca.hr


Proračun za građane za 2020. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Rača prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.nova-raca.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I ove godine veliki dio proračunskih sredstava planiramo izdvojiti za rekonstrukciju i izgradnju cesta te ostalih prometnih objekata, izgradnju mrtvačnice Bedenik,asfaltiranje parkirališta kod doma u Novoj Rači, uređenjem poduzetničke zone u Novoj Rači, nastavak radova na odlagalištu otpada u Kozarevcu Račanskom, izgradnju reciklažnog dvorišta, obnovu domova u naseljima Općine, nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, održavanje javnih površina, javne rasvjete i uređenje groblja.

Jedan od najvećih i najbitnijih projekata koji su u planu je izgradnja Dječjeg vrtića, jer žalimo našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i učenje pripremati za školu. 

Obrazovanje mladih od velike nam je važnosti, s toga našim učenicima sufinanciramo troškove učeničkog prijevoza i učenje stranog jezika kako bi smo im na neki način financijski olakšali.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna, sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i Programu Male škole.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrijev kao i pomoći za bolesne i nemoćne.

Iznimno nam je bitno očuvanje tradicije i kulture s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. Pomažemo i sportske udruge na području naše Općine.


Dragi stanovnici predstavili sam dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Rača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Rača koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Rača kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Nova Rača možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.088.654,00 kn 91,98 %
> Prihodi od poreza 5.822.151,00 kn 40,91 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.824.353,00 kn 40,93 %
> Prihodi od imovine 741.650,00 kn 5,21 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 665.500,00 kn 4,68 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 35.000,00 kn 0,25 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 742.000,00 kn 5,21 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 707.000,00 kn 4,97 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,25 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 400.000,00 kn 2,81 %
> Primici od zaduživanja 400.000,00 kn 2,81 %
UKUPNO 14.230.654,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Nova Rača za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.230.654,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Nova Rača za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.088.654,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.822.151,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.824.353,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 741.650,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi i po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 665.500,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 742.000,00 kuna, od toga:

1.Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 707.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 400.000,00 kuna

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 400.000,00 kuna - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.722.547,00 kn 47,24 %
> Rashodi za zaposlene 1.740.547,00 kn 12,23 %
> Materijalni rashodi 3.505.000,00 kn 24,63 %
> Financijski rashodi 33.000,00 kn 0,23 %
> Subvencije 75.000,00 kn 0,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 365.000,00 kn 2,56 %
> Ostali rashodi 1.004.000,00 kn 7,06 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.961.440,00 kn 48,92 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.190.669,00 kn 36,48 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.770.771,00 kn 12,44 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 546.667,00 kn 3,84 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 546.667,00 kn 3,84 %
UKUPNO 14.230.654,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Rača za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.230.654,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Nova Rača za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.722.547,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.740.547,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.505.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 33.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 75.000,00 kuna 

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 365.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.004.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 6.961.440,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.190.669,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.770.771,00 kuna 


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 564.667,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 564.667,00 kuna za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 471.500,00 KUNA

Glava 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 470.000,00 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 470.000,00 kuna


Za Općinsko vijeće planirano je 470.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično


GLAVA 00130 POVJERENSTVA I ODBORI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.500,00 KUNA


Program 1000 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.500,00 kuna


Za Općinsko vijeće planirano je 1.500,00 kuna za naknade članovima povjerenstavaUPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.114.047,00 KUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.974.047,00 KUNA


Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano je 2.974.047,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.974.047,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.740.547,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.437.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 57.500,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 82.417,00 kuna i doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 221.130,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.190.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 70.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 187.000,00 kuna, rashodi za usluge 621.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 297.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 33.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 22.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 11.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu


KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 8.969.440,00 KUNA


Program 1001 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za energiju planirano je 140.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 768.000,00 kuna 

1. Za zaštitu okoliša planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za komunalne usluge podržavanja čistoće planirano je 618.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za materijal i usluge na održavanju objekata planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1001 Komunalna infrastruktura planirano u iznosu od 985.000,00 kuna

1. Za tekuće i investicijsko održavanje imovine planirano je 20.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

2. Za materijal i usluge na održavanju objekata planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3.Za materijal i usluge za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 550.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 250.000,00 kuna

4. Za materijal i usluge za održavanje opreme planirano je 20.000,00 kuna. od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

5. Za materijal i usluge za javnu rasvjetu planirano je 95.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1002 Gradnja objekata planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za gradnju objekata komunalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1002 Gradnja objekata planirano u iznosu od 5.775.771,00 kuna

1. Za gradnju objekata komunalne infrastrukture planirano je 950.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija 400.000,00 kuna

2. Za ostale objekte planirano je 55.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000,00 kuna građevinski objekti 30.000,00 kuna

4. Za objekte za predškolski odgoj planirano je 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 1.770.771,00 kuna 

6. Za nabavu opreme planirano je 50.000,00 kuna


Program 1003 Nabava opreme planirano u iznosu od 600.669,00 kuna

Za nabavu komunalne opreme planirano je 600.669.000,00 kuna za postrojenja i opremu


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.344.000,00 KUNA

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 321.000,00 KUNA


Program 1000 Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 321.000,00 kuna

Za zaštita od požara i civilnu zaštitu planirano je 321.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije 


Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 75.000,00 kuna 

Za predškolski odgoj planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga 45.000,00 kuna za tekuće donacije i 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade


Program 1002 Socijalna skrb planirano u iznosu od 40.000.000,00 kuna 

1. Za potpore socijalno ugroženima planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1002 Socijalna skrb planirano u iznosu od 232.500,00 kuna

Za potpore socijalno ugroženima planirano je 232.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00 kuna i tekuće donacije 62.500,00 kuna


Program 1003 Kulturne djelatnosti planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za očuvanje kulturnog naslijeđa planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1004 Sport i tehnička kultura planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za unapređenje zdravog života planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program  1005 Političke stranke planirano je 16.400,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 16.400,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije 


Program 1006 Udruge građana planirano je 185.100,00 kuna

Za udruge građana planirano je 185.100,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1007 Vjerske i nacionalne zajednice planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

Za vjerske i nacionalne zajednice planirano je 4.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije 

Program 1008 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje bilježnica i radnih bilježnica planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 321.667,00 KUNA

1. Za poduzetničku zonu Nova Rača planirano je 246.667.000,00 kuna, od toga 146.667,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza

2. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Nova Rača za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Vodić za građane za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Rača za razdoblje 01.01.-30.06.2020.
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVA RAČA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 9. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 10. Potvrda FINE i referentna stranica
  PREUZMI:

 11. Tablice-bilješke-
  PREUZMI:

Više