Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Nova Rača

  Kontakt podaci
  Općina Nova Rača
  Trg Stjepana Radića 56, 43270 Veliki Grđavac
  OIB: 63151588084
  043 886 036
  juo@nova-raca.hr

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Nova Rača prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.nova-raca.hr.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Stoga u 2022. godini Općina Nova Rača planira ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kao što su održavanje javnih površina, održavanje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, izgradnja sakralnih objekata, izgradnja vodovodne mreže, izgradnja mrtvačnice „Bedenik“.

Nastavljamo s uređenjem poduzetničke zone u Novoj Rači, u kojoj su do sada zakupljene tri hale, a ima interesa za zakup i preostalih četiri.

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji. Stoga smo dio sredstava izdvojili za uređenje odlagalište otpada i vozila za odvoz smeća, s ciljem sprječavanja i smanjenja zagađenja okoliša.

Mladi  i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, stoga smo odlučili nagraditi naše učenike te smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje prijevoz, nabavu bilježnica i radnih bilježnica, a za naše predškolce učenje stranog jezika kako bih napredovali u daljnjem školovanju.

Demografskim mjerama na području Općine Nova Rača nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna, sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i program Male škole. Kako bi učinili našu djecu sretnom i pružili im što ugodniji boravak i prostor u kojem se će zabavljat i učiti, ulažemo u rekonstrukciju i opremanje dječjeg vrtića.

Kako bi zadržali naše mlade i spriječili ih od iseljavanja, nudimo novčane pomoći mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći i pomoć za bolesne i nemoćne kako bismo im na neki način pomogli i olakšali stanovanje. Također osiguravamo isplatu jednokratne pomoći braniteljima, te pomoć invalidima i hendikepiranim osobama. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Kako je poljoprivreda glavna gospodarska grana Općine Nova Rača, uložiti ćemo  sredstva u pomoć primarnim proizvođačima u poljoprivredi kroz razne potpore i subvencije u svrhu razvoja poljoprivredne djelatnosti i gospodarskog razvoja Općine.

Također, dio novca izdvojili smo za Zajednice sportskih udruga jer smatramo da je tjelesna aktivnost naših građana vrlo bitna.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Nova Rača da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici predstavili sam dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2022. godinu provodilo se od

8.12.2021. - 16.12.2021. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.
Vaš Načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Nova Rača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Nova Rača za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Nova Rača koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Nova Rača kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1.Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 12.557.423,00 kn 1.666.656,45 € 76,07 %
> Prihodi od poreza 2.237.359,00 kn 296.948,57 € 13,55 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.602.102,00 kn 1.141.695,14 € 52,11 %
> Prihodi od imovine 874.462,00 kn 116.061,05 € 5,30 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbI 813.500,00 kn 107.970,00 € 4,93 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,18 %
Primici od kredita i zajmova 3.170.000,00 kn 420.731,30 € 19,20 %
Višak/manjak prihoda 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,61 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 681.000,00 kn 90.384,23 € 4,13 %
> Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 661.000,00 kn 87.729,78 € 4,00 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 kn 2.654,46 € 0,12 %
UKUPNO 16.508.423,00 kn 2.191.044,26 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbI
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga
Primici od kredita i zajmova
Višak/manjak prihoda
Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.508.423,00  kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.557.423,00 kuna, a čine ih: 

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.237.359,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.985.359,00 kuna, porezi na imovinu 250.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 2.000,00 kuna;

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.602.102,00  kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.645.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirani su u iznosu od 68.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 2.889.102,00 kuna

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 874.462,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna , prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 873.462,00 kuna

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 813.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 400.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 412.500,00 kuna

5.Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga  planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 681.000,00 kuna, od toga:

1.Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 661.000,00 kuna

2.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna - prihodi od prodaje građevinskih objekata.


Primici od kredita i zajmova planirani su  u iznosu od 3.170.000,00 kuna

1.Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna

2.Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti  planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna


Višak/manjak prihoda 100.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.862.196,00 kn 1.176.215,54 € 53,68 %
> Rashodi za zaposlene 2.946.948,00 kn 391.127,21 € 17,85 %
> Materijalni rashodi 3.715.293,00 kn 493.104,12 € 22,51 %
> Financijski rashodi 126.800,00 kn 16.829,25 € 0,77 %
> Subvencije 159.000,00 kn 21.102,93 € 0,96 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.080.000,00 kn 143.340,63 € 6,54 %
> Ostali rashodi 834.155,00 kn 110.711,39 € 5,05 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.170.000,00 kn 951.622,54 € 43,43 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 476.227,00 kn 63.206,18 € 2,88 %
UKUPNO 16.508.423,00 kn 2.191.044,26 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani su u iznosu od    16.508.423,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Nova Rača za 2022. godinu planirani u iznosu od 8.862.196,00  kuna, od toga:

1.Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.946.948,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.450.167,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 92.500,00 kuna i doprinosi na plaće 404.281,00 kuna

2.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.715.293,00 kuna, od toga naknade    troškova zaposlenima planirane u iznosu od 136.106,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 849.600,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od  2.488.187,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 241.400,00 kuna;

3.Financijski rashodi planirani su u iznosu od 126.800,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 76.800,00 kuna;

4.Subvencije planirane u iznosu od 159.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima izvan javnog sektora;

5.Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.080.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6.Ostali rashodi planirani u iznosu od 834.155,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.170.000,00 kuna, od toga:

1 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.670.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 5.550.000,00, postrojenje i oprema 120.000,00 kuna, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 476.227,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 476.227,00 kuna, od tog otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 136.227,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 170.000,00 kuna, otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 170.000,00 kuna


Glava 00110 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 129.500,00 KUNA

Program 1000  Predstavnička tijela planirana u iznosu od 129.500,00 kuna

1.Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 78.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2.Za donacije nacionalnim zajednicama i manjinama planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije 

3.Za članstvo u udrugama i organizacijama planirano je 19.400,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

4.Za osnovne funkcije političkih stranaka planirano je 26.600,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale tekuće donacije


GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK PLANIRANO U IZNOSU OD 38.000,00 KUNA

Program 1001 Djelokrug izvršnog tijela planirano u iznosu od 38.000,00 kuna

1. Za nabavu i održavanje prijevoznih sredstava planirano je 38.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za materijal i energiju 11.000,00 kuna, za rashode za usluge 19.000,00 kuna, za ostale nespomenute rashode poslovanja 8.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.340.923,00 KUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 9.279.604,00 KUNA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirana je u iznosu 1.872.916,00 kuna

1.Za jedinstveni upravni odjel planirano je 1.181.916,00 kuna, od toga 

•Rashodi za zaposlene financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 736.682,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 607.401,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 114.281,00 kuna;

•Materijalni rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 143.038,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 43.038,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna;

•Financijski rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

•Materijalni rashodi financirani od tekućih pomoći Državnog proračuna planirani u iznosu od 196.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 86.000,00 kuna;

•Financijski rashodi financirani od tekućih pomoći Državnog proračuna planirani u iznosu od 20.000,00 kuna;

•Rashodi za zaposlene financirani od Programa EU planirani u iznosu od 20.196,00 kuna za plaće (Bruto);

•Rashodi za zaposlene financirani od ostalih pomoći unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za plaće (Bruto).

2.Za pripremu i donošenje akata planirano je 613.000,00 kuna, od toga  materijalni rashodi financirani od prihoda od poreza planirani u iznosu od 305.000,00 kuna i financijski rashodi u iznosu od 12.000,00, te materijalni rashodi financirani od tekuće pomoći iz Državnog  planirani u iznosu od 296.000,00 kuna;

3.Za opremanje jedinstvenog upravnog odjela planirano je 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 

4.Za javne radove planirano je 68.000,00 kuna financirano od ostale pomoći unutar općeg proračuna, od toga plaće u iznosu od 56.250,00 kuna, doprinosi na plaće iznosu od 9.282,00, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.468,00 


Program 1003 Pomoć u kući planirana je u iznosu od 1.868.906,00 kuna

1.Za zapošljavanje žena planirano je 1.658.908,00 kuna, financirano od  programa EU od toga plaće(Bruto) planirane u iznosu od  1.139.063,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 67.500,00 kuna, doprinosi na plaće u iznosu 187.945,00 kuna,  naknade troškova zaposlenima u iznosu od 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 194.400,00 kuna, rashode za usluge u iznosu od 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 20.000,00 kuna

2.Za upravljanje projektom i administracija planirano je 209.998,00 kuna financirano od  programa EU, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu  94.419,00 kuna, doprinosi na plaće u iznosu od 15.579,00 kuna, postrojenja i oprema u iznosu od 100.000,00 kuna 


Program 1004 Upravljanje javnim financijama planirano je u iznosu od 566.227,00 kuna

1.Za otplatu zajma poslovnim bankama planirano je 396.227,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u iznosu od 136.227,00 kuna financirana od prihoda od poreza, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 170.000,00 kuna financirana od tekuće pomoći iz državnog proračuna, kamata za primljene kredite i zajmove u iznosu od 50.000,00 kuna financirana od prihoda od poreza, ostali financijski rashodi u iznosu od 40.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza

2.Za otplatu zajmova od državnog proračuna planirano je 170.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplatu glavnice primljenih zajmova 


Program 1005 Program održavanja općinskih prostora planiran je u iznosu od 230.000,00 kuna

1.Za tekuće održavanje objekata po Mjesnim odborima planirano je 230.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju u iznosu od 110.000,00 kuna financirani od  tekuće pomoći iz Državnog proračuna, rashodi za usluge u iznosu od 120.000,00 kuna financirani od tekuće pomoći iz Državnog proračuna


Program 1006 Program zaštite i spašavanja planiran je u iznosu od 254.199,00 kuna

1.Za osnovnu djelatnost VZO planirano je 233.199,00 kuna za tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije

2.Za civilnu zaštitu planirano je 21.000,00 kuna od toga ostali rashodi  financirani od prihoda od financijske imovine u iznosu 1.000,00 kuna i ostali rashodi financirani od vlastitih prihoda u iznosu od 20.000,00 kuna, 


Program 1007 Socijalna skrb planirana je u iznosu od 716.856,00 kuna 

1.Za pomoć u novcu i naravi pojedincima i obiteljima planirano je 675.000,00 kuna, od toga ostale 

•naknade građanima i kućanstvima  financirane od prihoda od poreza planirane u iznosu 380.000,00 kuna (Stipendije i školarine 135.000,00 kuna, Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 70.000,00 kuna, Ostale naknade iz proračuna u novcu 50.000,00 kuna, Ostale naknade iz proračuna - jednokratne pomoći braniteljima i korisnicima CZS 50.000,00 kuna, Ostale naknade u naravi - sufinanciranje vrtić 70.000,00 kuna, Ostale naknade - HP 5.000,00, 

•ostale naknade građanima i kućanstvima financirane od vlastitih prihoda u iznosu 10.000,00 kuna za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama;

•ostale naknade građanima i kućanstvima financirane od tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 30.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima;

•ostale naknade građanima financirane od tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 255.000,00 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima - prigodne nagrade umirovljenicima.

2.Za pomoć udrugama socijalne skrbi planirano je 41.856,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije – Crveni križ Bjelovar


Program 1008  Javne potrebe u kulturi  planirane su u iznosu od 180.000,00 kuna

1.Za poticanje kulturnih aktivnosti planirano je 180.000,00 kuna, od toga  financirano od prihoda od poreza u iznosu od 83.737,00 kuna  za tekuće donacije (Tekuće donacije - KUU I.V. Trnski Nova Rača 60.000,00 kuna i ostale tekuće donacije - Narodna knjižnica Bjelovar23.737,00 kuna), i tekuće donacije financirane od tekuće pomoći iz Državnog proračuna planirane u iznosu od  96.263,00 za ostale tekuće donacije - Narodna knjižnica Bjelovar


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano je u iznosu od 200.000,00 kuna

1.Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 200.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1010 Javne potrebe u školstvu planirane su u iznosu od 205.000,00 kuna

1.Za predškolski odgoj planirano je 60.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 35.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza i tekuće donacije u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od prihoda od poreza

2.Za osnovno školsko obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za srednjoškolski odgoj planiramo je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije


Program 1011 Razvoj civilnog društva planiran je u iznosu od 81.500,00 kuna

1.Za religiju planirano je 5.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije

2.Za udruge građana planirano je 76.500,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za tekuće donacije


Program 1012 Subvencije planirane u iznosu od 159.000,00 kuna  

1.Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.Za subvencije gospodarstvima planirano je 9.000,00 kuna  financirano od prihoda od nefinancijske imovine za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1013 Demografija, obitelj, mladi planirani u iznosu od 245.000,00 kuna

1.Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 25.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za naknade mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja planirano je 200.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za naknade građanima i kućanstvima  planirano je 20.000,00 kuna


Program 1014 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem planirano je u iznosu od 150.000,00 kuna

Za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program 2005 Izgradnja sakralnih objekata planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna

1.Za Svetište Nova Rača planirano je 50.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna za građevinske objekte


Program 2006 Dodatna ulaganja planirana su u iznosu od 1.500.000,00 kuna

1.Za ostale objekte planirano je 500.000,00 kuna, od toga financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 490.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, i financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 10.000,00 kuna za dodatno ulaganje na građevinskim objektima

2.Za projekt Dom Drljanovac planirano je 850.000,00 kuna, od toga financirano od prihoda od poreza u iznosu 15.319,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinski objektima, financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 703.681,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i financirano od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 131.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3.Za projekt Dom Nevinac planirano je 150.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2007 Poduzetništvo planirano je u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Za poduzetništvo planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od Programa EU za građevinske objekte


KOMUNALNE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 6.086.000,00 KUNA

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.395.000,00 kuna

1.Za održavanje javne rasvjete planirano je 195.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju u iznosu od 150.000,00 financirani od prihoda po posebnim propisima, rashodi za usluge u iznosu od 45.000,00 kuna financirani od prihoda po posebnim propisima,

2.Za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva planirano je 450.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za rashode za usluge,

3.Za održavanje javnih površina planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge

4.Za  ostale komunalne usluge planirano je 300.000,00 kuna, od toga financirao prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 142.500,00 za rashode za usluge, financirano od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 157.000,00 kuna za rashode za usluge

5.Za održavanje groblja- popravci planirano je 100.000,00 financirano od prihoda od nefinancijske imovine za rashode za usluge


Program 2002 Zaštita okoliša planirana je u iznosu u 151.000,00 kuna

1.Za redovne aktivnosti  planirano je 21.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za rashode za usluge

2.Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 130.000,00 kuna, od toga  financirano od prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.962,00 kuna za rashode za usluge, financirano od prihoda od administrativnih pristojbi u iznosu od 500,00 kuna za rashode za usluge, financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 67.038,00 kuna za rashode za usluge, financirano od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 60.500,00 kuna za rashode za usluge


Program 2003 Zaštita životinja planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna 

Za zbrinjavanje životinja planirano je 40.000,00 kuna financirani od prihoda po posebnim propisima za rashode za usluge


Program 2004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirana je u iznosu od 4.500.000,00 kuna

1.Za rekonstrukciju ceste Međurača – Kozarevac Račanski planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte 

2.Za ulicu kod ambulante u Novoj Rači planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine  za građevinske objekte

3.Za izgradnju vodovodne mreže planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga financirano od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 10.000,00 kuna  za građevinske objekte i financirano od namjenskih primitaka u iznosu od 1.990.000,00 kuna za građevinske objekte

4.Za izgradnju mrtvačnice Bedenik planirano je 600.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna  za građevinske objekte

5.Za uređenje odlagališta otpada Kozarevac Račanski planirano je 500.000,00 kuna  financirano od kapitalne pomoći  iz Državnog proračuna za građevinske objekteGLAVA 00330 DJEČJI VRTIĆ PLANIRAN JE U IZNOSU OD 975.319,00 KUNA

Program 4001 Financiranje Dječjeg vrtića Račići Nova Rača planirano u iznosu od 975.319,00 kuna


1.Za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića planirano je 965.319,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz Državnog proračuna, od toga 

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 555.319,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 467.838,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće u iznosu od 77.194,00 kuna, 

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 406.487,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 60.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 193.200,00 kuna, rashodi za usluge 137.187,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 15.500,00 kuna

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.800,00 kuna

2.Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 10.000,00 kuna financirano od tekuće pomoći za postrojenje i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Prijedlog Proračuna Općine Nova Rača za 2022. godinu.
    PREUZMI:

  2. Proracun Općine Nova Rača za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.
    PREUZMI:

  3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nova Rača za 2022. godinu
    PREUZMI: