Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lećevica

  Kontakt podaci
  Općina Lećevica
  Lećevica b.b., 21202 Lećevica
  OIB: 14292080724
  021 250 099
  info@lecevica.hr

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lećevica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.lecevica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za sanaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, širenje i sanaciju ulice - Škopljanci, uređenje ceste – Brdaci kao i uređenje poljskih puteva, rekonstrukciju i obnovu poslovne zgrade Općine, Policijske zgrade, Zadruge Radošić i Društvenog doma Radošić, izgradnju LED javne rasvjete, uređenje javnih površina, uređenje o proširenje groblja groblja i izgradnju mrtvačnica.

Veliki projekt koji je u planu jeste rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma „Multifunkcionalnog centra fra. Ante Konstantina Matasa“ u naselju Lećevica, kao i izgradnja školske dvorane i uređenje biciklističke staze. Sve s ciljem kako bismo pouspješili život u našoj Općini i pružili stanovnicima mjesta za zabavu i rekreaciju.

Učenicima srednjih škola i studentima sufinanciramo cijene prijevoza kako bismo im bar malo pomogli u njihovom školovanju, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade. Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. Ulažemo u izgradnju dječjih igrališta kako bi naši najmlađi stanovnici imali sve potrebno za igru i zabavu.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrijev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.

Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lećevica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lećevica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lećevica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Lećevica možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lećevica su: Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Lećevica, Javna ustanova razvojna agencija „Lasta“, Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Žuželj“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.678.338,75 kn 98,67 %
> Prihodi od poreza 1.340.000,00 kn 7,93 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 12.937.838,75 kn 76,54 %
> Prihodi od imovine 612.500,00 kn 3,62 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.788.000,00 kn 10,58 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 225.000,00 kn 1,33 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 225.000,00 kn 1,33 %
UKUPNO 16.903.338,75 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Lećevica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.903.338,75 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Lećevica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.678.338,75 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.340.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.200.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 135.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 5.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.937.838,75 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.486.500,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 150.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 8.301.338,75 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 612.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 608.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.788.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 106.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 82.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 225.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 200.000,00 kuna i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 25.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.461.493,02 kn 26,39 %
> Rashodi za zaposlene 1.295.123,75 kn 7,66 %
> Materijalni rashodi 2.392.369,27 kn 14,15 %
> Financijski rashodi 152.000,00 kn 0,90 %
> Subvencije 77.000,00 kn 0,46 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 157.000,00 kn 0,93 %
> Ostali rashodi 388.000,00 kn 2,30 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.666.845,73 kn 69,02 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 kn 1,18 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.446.845,73 kn 67,72 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000,00 kn 0,12 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 75.000,00 kn 0,44 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 75.000,00 kn 0,44 %
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda 700.000,00 kn 4,14 %
UKUPNO 16.903.338,75 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Vlastiti izvori - višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lećevica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.903.338,75 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lećevica za 2019. godinu planirani u iznosu od 4.461.493,02 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.295.132,75 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.057.750,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 51.600,00 kuna i doprinosi na plaće 185.773,75 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.392.369,27 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 183.595,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 413.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.493.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.974,27 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 152.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 107.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 77.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 157.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 388.000,00 kuna, od toga tekuće donacije.318.000,00 kuna, kapitalne donacije 50.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 11.666.845,73 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.446.845,73 kuna, od toga građevinski objekti 10.093.950,13 kuna, postrojenje i oprema 683.895,60 kuna, prijevozna sredstva 550.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 119.000,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 75.000,00 kuna


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 700.000,00 kuna


PREDSTVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 246.000,00 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće planirano u iznosu od 109.000,00 kuna, od toga:

1. Za troškove redovnog rada vijeća planirano je 98.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za financiranje predstavnika nacionalnih manjina planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1001 Izvršno tijelo – Općinski načelnik planirano u iznosu od 137.000,00 kuna

1. Za općinskog načelnika planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plaće (Bruto)

2. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 103.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 34.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 kuna

3. Za elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za kazne, penale i naknade štete


PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 230.000,00 KUNA


Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za Dječji vrtić Lećevica planirano u iznosu od 230.000,00kuna financirano od pomoći, od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu


TEKUĆE DONACIJE U ŠKOLSTVU PLANIRANO U IZNOSU OD 10.000,00 KUNA


Program 1003 Tekuće donacije za osnovno školsko obrazovanje planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za tekuće donacije OŠ Lećevica planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


PROGRAM ŠKOLSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 15.000,00 KUNA


Program 1004 Program školstva planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

1. Za Srednjoškolsko obrazovanje planirano je 11.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Visokoškolsko obrazovanje planirano je 4.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.326.000,00 KUNA


Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 1.326.000,00 kuna

1. Za proslave i priredbe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Projekt iza razvoj turističkih potencijala planirani u  iznosu od 1.300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

3. Za donacije Udrugama planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JAVNE POTREBE U RELIGIJI PLANIRANO U IZNOSU OD 60.000,00 KUNA


Program 1006 Javne potrebe u religiji planirano u iznosu od 6.000,00 kuna

1. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije

2. Za tekuće donacije župama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


SOCIJALNI PROGRAM PLANIRANO U IZNOSU OD 142.000,00 KUNA


Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 142.000,00 kuna 

1. Za brigu o djeci planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć u kući (ogrjev, opskrba pitkom vodom …) planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 70.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za djecu s poteškoćama u razvoju planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć nezaposlenim osobama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

ZDRAVSTVENI PROGRAM PLANIRANO U IZNOSU OD 17.000,00 KUNA


Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba planirano u iznosu od 17.000,00 kuna

1. Za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju planirano je 14.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Za potpore ustanovama u zdravstvu planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE PLANIRANO U IZNOSU OD 58.000,00 KUNA


Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 8.000,00 kuna 

Za Civilnu zaštitu planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 DVD Planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za redovnu djelatnost DVD-a planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije


PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 865.000,00 KUNA


Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 865.000,00 kuna

1. Za održavanje ulične rasvjete planirano je 280.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 180.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

2. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

3. Za održavanje nerazvrstanih prometnica planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

4. Za održavanje poljskih puteva planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

5. Za održavanje javnih površina planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

6. Za održavanje i upravljanje mjesnim grobljima planirano je 40.000,00 kuna financirano, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

7. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

8. Za gospodarenje otpadom – odvoz glomaznog otpada planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći za prijevozna sredstva

9. Za nadstrešnice za autobusne stanice planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu


IZRADA PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA PLANIRANO U IZNOSU OD 687.000,00 KUNA


Program 1018 Izrada urbanističkih planova planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za geografsko informacijski sustav planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

Program 1019 Priprema za planove i projekte planirano u iznosu od 617.000,00 kuna

1. Za geodetsku izmjeru planirano je 450.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

2. Za Strategiju ukupnog razvoja planirano je 112.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za geografsko informacijski sustav planirano je 35.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

4. Za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja


IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 6.697.687,00 KUNA 


Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.697.687,00 kuna

1. Za uređenje – Zog za balote – Radošić planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za probijanje poljskih puteva planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za poslovnu zgradu – do Općine – bivša Dalma planirano je 1.123.687,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

4. Za kupnju zemljišta za groblje Kladnjice planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za PTD – policijsku zgradu planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za širenje i sanaciju ulice – Škopljanci planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za odvjetničke usluge planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

8. Za izmjenu javne rasvjete planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

9. Za izgradnju i rekonstrukciju cestu planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

10. Za mjesna groblja i mrtvačnice planirano je 224.000,00 kuna za građevinske objekte, od toga 150.000,00 kuna financirano od pomoći i 74.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

11. Za izgradnju vodovodnih mreža planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

12. Za nabavku opreme planirano je 150.000,000 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu

13. Za put za Brdake planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

14. Za uređenje Doma izgradnju školske dvorane planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

15. Za izgradnju biciklističkih i tematskih staza planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

16. Za izgradnju dječjeg i školskog igrališta planirano je 275.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

17. Za PTD zadruge bivše Dalme – Radošić planirano je 700.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


DANI ZAJMOVI OTPLATA KREDITA PLANIRANO U IZNOSU OD 120.000,00 KUNA


Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

1. Za otplate glavnice primljenih zajmova bankama planirano je 75.000,00 kuna financirano od pomoći za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija

2. Kamate i troškovi kredita za primljene zajmove planirani u iznosu od 45.000,00 kuna financirano od pomoći za kamate za primljene kredite i zajmove


REDOVNE AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANE U IZNOSU OD 1.352.200,00 KUNA


Program 1022 Redovne aktivnosti odjela planirane u iznosu od 1.352.200,00 kuna

Za troškove Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.352.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 518.800,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 400.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 41.800,00 kuna i doprinosi na plaće 77.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 343.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 194.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 67.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 83.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 31.000,00 kuna i rashodi za usluge 52.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 120.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 17.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 187.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 6.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 21.500,00 kuna, rashodi za usluge 153.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.800,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 32.000,00 kuna


EKONOMSKI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 3.493.247,48 KUNA


Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planirano u iznosu od 3.493.247,48 kuna

1. Za uređenje zgrade općine – stare planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za osnivanje turističke zajednice planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Subvencije za poticanje i razvoj planirane u iznosu od 77.000,00 kuna financirano pomoći za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za projekt Zaželi planirano je 404.088,75 kuna financirano od pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 336.393,75 kuna, od toga plaće (Bruto) 288.750,00 kuna i doprinosi na plaće 47.643,75 kuna

• Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 67.695,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

5. Za nabavku opreme za potrebe upravnog odjela planirano je 45.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 34.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 kuna

6. Za uređenje objekta Općine planirano je 2.917.158,73 kuna financirano od pomoći, od toga građevinski objekti 2.571.263,13 kuna i postrojenje i oprema 345.895,60 kuna


REDOVNE AKTIVNOSTI VLASTITOG POGONA PLANIRANO U IZNOSU OD 350.000,00 KUNA


Program 0001 Redovne aktivnosti Vlastitog pogona planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za redovne aktivnosti Vlastitog pogona od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 kuna


Program 0002 Nabavka cisterne za prijevoz pitke vode planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za nabavku cisterne za prijevoz pitke vode planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za prijevozna sredstva


JAVNA USTANOVA ŽUŽELJ PLANIRANO U IZNOSU OD 534.204,27 KUNA


Program 1001 Javna ustanova Žuželj planirano u iznosu od 534.204,27 kuna

Za redovne aktivnosti Javne ustanove Žuželj planirano je 534.204,27 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 305.730,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 255.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.800,00 kuna i doprinosi na plaće 43.930,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 220.474,27 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 34.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 61.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.974,27 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna 


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Lećevica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune programa gradnje-programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 5. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I.Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2019.godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 10. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2019.godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 12. Obračun proračuna 2019. godinu -obrazloženje
  PREUZMI:

Više