Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lećevica

  Kontakt podaci
  Općina Lećevica
  Lećevica b.b., 21202 Lećevica
  OIB: 14292080724
  021 250 099
  info@lecevica.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lećevica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.lecevica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio sredstava iz proračuna ove godine planiramo namijeniti za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju biciklističkih i tematskih staza i izgradnju vodovodne mreže, proširenje groblja Radošić, uređenje trga Lećevica, uređenje prilaza crkvi Sv.Marka, uređenje groblja Kladnjice i zgrade stare Općine, održavanje ulične rasvjete, nerazvrstanih prometnica, poljskih puteva i javih površina.

Također, dio novca izdvojili smo za nabavu cisterne za prijevoz pitke vode i sanaciju nelegalnih odlagališta otpada. 

U cilju povećanja nataliteta u našoj Općini, roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade kako bismo na neki način pomogli i olakšali.

Sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i financiramo program predškole. 

Želimo da se naši najmlađi stanovnici osjećaju ugodno u okruženju u kojem borave, te da imaju sve što im je potrebno za igru, zabavu i učenje. Stoga smo ove godine izdvojili novac za opremanje dječjeg igrališta ispred dječjeg vrtića u Lećevici jer sreća i veselje naših najmlađih je sreća za cijelu zajednicu. 

Nismo zaboravili ni na one najugroženije stanovnike Općine. Za njih smo osigurali jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i za razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.
Vaš Načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu  bilo je provedeno od 15.11.2019. do 15.12.2019. godine. Više o tome možete pronaći ovdje.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lećevica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lećevica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lećevica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Lećevica možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lećevica su: Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Lećevica, Javna ustanova razvojna agencija „Lasta“, Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Žuželj“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 13.105.196,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 1.251.000,00 kn 9,55 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.578.131,73 kn 80,72 %
> Prihodi od imovine 532.500,00 kn 4,06 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 723.564,27 kn 5,52 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,15 %
UKUPNO 13.105.196,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lećevica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.105.196,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Lećevica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.105.196,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.251.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.107.500,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 128.500,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.578.131,73 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.771.605,65 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 60.500,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 4.746.026,08 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 532.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 528.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 723.564,27 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 288.204,27 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 115.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 320.360,00 kuna;

5. Kazne,upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.314.756,00 kn 40,55 %
> Rashodi za zaposlene 1.390.885,38 kn 10,61 %
> Materijalni rashodi 3.001.570,62 kn 22,90 %
> Financijski rashodi 110.000,00 kn 0,84 %
> Subvencije 145.000,00 kn 1,11 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 179.300,00 kn 1,37 %
> Ostali rashodi 488.000,00 kn 3,72 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.327.640,00 kn 55,91 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.327.640,00 kn 55,91 %
Manjak prihoda 462.800,00 kn 3,53 %
UKUPNO 13.105.196,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Lećevica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.105.196,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Lećevica za 2020. godinu planirani u iznosu od  5.314.756,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.390.885,38 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.167.120,33 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.100,00 kuna i doprinosi na plaće 183.665,05 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.001.570,62 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 153.620,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 416.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.125.976,35 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 305.474,27 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 70.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 145.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 179.300,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 488.000,00 kuna, od toga tekuće donacije.318.000,00 kuna, kapitalne donacije 150.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.327.640,00 kuna, od toga građevinski objekti 7.132.640,00 kuna, postrojenja i oprema 35.000,00 kuna, prijevozna sredstva 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 

462.800,00 kuna


GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 11.105.252,01 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće planirano u iznosu od 107.000,00 kuna, od toga:

1. Za troškove redovnog rada vijeća planirano je 96.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade članovima općinskog vijeća 68.000,00 kuna, reprezentacija 20.000,00 kuna i Svečana sjednica vijeća – Dan Općine 8.000,00 kuna

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

3. Za financiranje predstavnika nacionalnih manjina planirano je 2.000,00 kuna


Program 1001 Izvršno tijelo – Općinski načelnik planirano u iznosu od 188.500,00 kuna

1. Za općinskog načelnika planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plaće (Bruto)

2. Za troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 151.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.500,00 kuna

3. Za elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama


Program 1020 Izmjena Prostornog plana Općine planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Izmjene i dopune Prostornog plana planirano je 50.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenje (prostorni planovi i ostalo)


Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.139.930,00 kuna 

1. Za WIFI 4EU  planirano je 110.000,00 kuna

2. Za izgradnju i rekonstrukciju ceste planirano je 224.000,00 kuna, od toga 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nadzor i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za sanaciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste

3. Za uređenje garaže planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za tvorničke hale, skladišta, silose, garaže i slično

4. Za poslovnu zgradu do Općine  planirano je 610.000,00 kuna financirano od pomoći  za opremanje zgrade – bivša Dalma

5. Za odvjetničke usluge planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

6. Za put za Brdake planirano je 50.000,00 kuna  financirano od pomoći za ceste

7. Za izgradnju biciklističkih i tematskih staza planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za sportske i rekreacijske terene

8. Za izgradnju dječjeg i školskog igrališta planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za opremu za školsko igralište

9. Za uređenje trga Lećevica planirano je 727.180,00 kuna, od toga: 

• 21.180,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za uređenje traga Lećevica

• 106.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za uređenje trga Lećevica

•600.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za uređenje trga Lećevica

10. Za izgradnju vodovodnih mreža planirano je 705.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna, od toga 300.000,00 kuna za plinovod, vodovod, kanalizaciju – Kelami – Kapetanovići in 405.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje sek.mrež4e Barani – Taraši

11. Za izmjenu javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za energetske i komunikacijske vodove – led rasvjeta 

12. Za proširenje groblja Radošić – izgradnja potpornog zida planirano je 283.250,00 kuna, od toga 8.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute građevinske objekte, 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za proširenje groblja Radošić – izgradnja potpornog zida i 250.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute građevinske objekte

13. Za uređenje prilaza crkvi Sv.Marka planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale nespomenute građevinske objekte

14. Za uređenje groblja Kladnjice planirano je 360.500,00 kuna, od toga:  10.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute građevinske objekte, 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje groblja Kladnjica i 320.000,00 kuna financirano od pomoći za uređenje groblja Kladnjica

15. Za mjesna groblja i mrtvačnice planirano je 220.000,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za mrtvačnicu – Lećevica i 150.000,00 kuna financirano od pomoći za mrtvačnicu Divojevići


Program 1022 Redovne aktivnosti odjela planirane u iznosu od 1.464.930,00 kuna

Za troškove Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.464.930,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirnai u iznosu od 10.000,00 kuna za naknadu za uređenje voda

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 674.030,00 kuna, od toga plaće (bruto) 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 33.300,00 kuna i  doprinosi na plaće 90.730,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 350.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.000,00 kuna, rashodi za usluge 203.500,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 101.000,00 kuna

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 36.000,00 kuna, od toga usluge banaka  5.000,00 kuna, usluge platnog prometa 6.000,00 kuna, ostali nespomenuti financijski rashodi 10.000,00 kuna i ovrha, prisilna naplata 15.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 81.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna i rashodi za usluge  68.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostalu opremu za održavanje i zaštitu

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga plaće 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 7.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za naknade za prijevoz na posao i s posla 

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 193.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 51.500,00 kuna i rashodi za usluge 142.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

• Financijski rashodi financirani od pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planiran u iznosu od 2.516.539,73 kuna

1. Za uređenje zgrade stare općine planirano  je 1.959.055,00 kuna, od toga :

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 244.455,65 kuna za sportske i rekreacijske terene

• Materijalni rashodi financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 15.100,00 kuna za tehničku opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 1.699.499,35 kuna, od toga općinska zgrada – građenje 1.385.248,72 kuna, ostala uredska oprema 281.656,54 kuna i troškovi vođenja i nadzora 32.594,09 kuna

2. Za subvencije za poticanje i razvoj planirano je 145.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – Promet

3. Za nabavu opreme za potrebe upravnog odjela planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna , od toga 10.000,00 kuna za računala i računalnu opremu, 5.000,00 kuna za telefone i ostale komunikacijske uređaje i 10.000,00 kuna za ulaganje u računalne programe

4. Za projekt “Zaželi“ planirano je 387.484,73 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga:  plaće za zaposlene 300.120,98 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 47.643,75 kuna i naknade za prijevoz na posao i s posla 39.720,00 kuna


PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA PLANIRANO U IZNOSU OD 210.000,00 KUNA


Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

Za Dječji vrtić Lećevica planirano u iznosu od 210.000,00kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna, od toga 200.000,00 kuna za sufinanciranje Dječjeg vrtića i 10.000,00 kuna za uredski namještaj


TEKUĆE DONACIJE U ŠKOLSTVU PLANIRANO U IZNOSU OD 10.000,00 KUNA


Program 1003 Tekuće donacije za osnovno školsko obrazovanje planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za tekuće donacije OŠ Lećevica planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.331.631,35 KUNA


Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 1.331.631,35 kuna

1. Za proslave i priredbe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 

2. Projekt iza razvoj turističkih potencijala planirani u  iznosu od 1.305.631,35 kuna, od toga :

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 21.159,35 kuna, od toga materijalni rashodi 6.876,35 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.283,00 kuna za obnovu bunara – pišteta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 24.680,00 kuna za obnovu bunara - pišteta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 155.850,00 kuna za obnovu bunara – pišteta

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 1.103.942,00 kuna za obnovu bunara - pišteta

3. Za donacije Udrugama planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JAVNE POTREBE U RELIGIJI PLANIRANO U IZNOSU OD 160.000,00 KUNA


Program 1006 Javne potrebe u religiji planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za kapitalne donacije

2. Za tekuće donacije župama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


SOCIJALNI PROGRAM PLANIRANO U IZNOSU OD 179.300,00 KUNA


Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 179.300,00 kuna 

1. Za brigu o djeci planirano je 42.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za naknade povodom rođenja djeteta i 22.300,00 kuna za ostale naknade iz proračuna u novcu

2. Za pomoć u kući (ogrjev, opskrba pitkom vodom …) planirano je 115.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

3. Za djecu s poteškoćama u razvoju planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za pomoć nezaposlenim osobama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

1. Za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju planirano je 4.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge

2. Za potpore ustanovama u zdravstvu planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


PROGRAM PROTUPOŽARNE ZAŠTITE PLANIRANO U IZNOSU OD 15.000,00 KUNA


Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za Civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 7.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za tekuće donacije – HGSS

Program 1012 DVD Planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za redovnu djelatnost DVD-a planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije


Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 638.000,00 kuna

1. Za održavanje ulične rasvjete planirano je 210.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna, od toga javna rasvjeta 150.000,00 kuna i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 kuna

2. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 54.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

3. Za održavanje odvodnih kanala planirano je 80.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4. Za održavanje nerazvrstanih prometnica planirano je 80.000,00 kuna  financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5. Za održavanje poljskih puteva planirano je 24.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - asfaltiran

6. Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge

7. Za održavanje i upravljanje mjesnim grobljima planirano je 85.000,00 kuna financirano, od toga 65.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  i 20.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale komunalne usluge

9. Za ostalo tekuće i investicijsko održavanje planirano je 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna


Program 1019 Priprema za planove i projekte planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za konzultantske usluge pri prijavi i provedbi postupaka planirano je 180.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

2. Za geodetsko informacijski sustav planirano je 35.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za geodetsko – katastarske usluge

Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Kamate i troškovi kredita za primljene zajmove planirani u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za kamate za primljene kredite i zajmove


Program 0002 Nabavka cisterne za prijevoz pitke vode planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za nabavku cisterne za prijevoz pitke vode planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za kamion za otpad sa podizačem


JAVNA USTANOVA ŽUŽELJ PLANIRANO U IZNOSU OD 569.564,92 KUNA


Program 1001 Javna ustanova Žuželj planirano u iznosu od 569.564,92 kuna

Za redovne aktivnosti Javne ustanove Žuželj planirano je 569.564,92 kuna,od toga:

• Rashodi za zaposlene  financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 232.386,38 kuna, od toga plaće 187.295,08 kuna, doprinosi na plaće 6.800,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 38.291,30 kuna

• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirano u iznosu od 46.974,27 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i naknada za rad upravnog vijeća 16.974,27 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 62.704,27 kuna za plaće

• Materijalni rashodi financirano od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 168.500,00 kuna, od toga naknade za zaposlene 19.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 41.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za usluge platnog prometa

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1001 Redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 650.000,00 kuna 

Za redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 650.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za unaprjeđenje poduzetničkih zona


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2020.god. i projekcije za 2021. i 2022.godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lećevica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Lećevica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Lećevica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Obračun proračuna 2019. godinu -obrazloženje
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2020.godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 8. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2020.godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugoodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. OBRAZLOŽENJE - Polugoodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 13. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više