Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lećevica

  Kontakt podaci
  Općina Lećevica
  Lećevica b.b., 21202 Lećevica
  OIB: 14292080724
  021 250 099
  info@lecevica.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lećevica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.lecevica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio sredstava iz proračuna ove godine planiramo namijeniti za izgradnju i rekonstrukciju cesta, uređenje zgrade do Općine-bivša Dalma, uređenje trga Lećevica, uređenje prilaza crkvi Sv.Marka, uređenje groblja Kladnjice i održavanje ulične rasvjete, nerazvrstanih prometnica, poljskih puteva i javih površina.

Nastavak projekata financiranih iz EU sredstava u sklopu ITU Aglomeracije Split-Multifunkcionalni centar Fra A. Matasa -Brauwnfield na području Općine Lećevica i Otvorenje ljetne pozornice – uređenje bunara Pišteti .

U cilju povećanja nataliteta u našoj Općini, roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade kako bismo na neki način pomogli i olakšali.

Financiramo program predškole.  Želimo da se naši najmlađi stanovnici osjećaju ugodno u okruženju u kojem borave, te da imaju sve što im je potrebno za igru, zabavu i učenje. . 

Nismo zaboravili ni na one najugroženije stanovnike Općine. Za njih smo osigurali jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i za razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta „Proračun za građane“ – Sudjeluj u proračunu.


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Lećevica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu provodi se od 13.11.2020. do 13.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lećevica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Lećevica za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lećevica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lećevica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Lećevica možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lećevica su: Javna ustanova razvojna agencija „Lasta i Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Žuželj“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 13.313.103,38 kn 73,66 %
> Prihodi od poreza 1.297.079,36 kn 7,18 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10.863.943,38 kn 60,11 %
> Prihodi od imovine 543.720,64 kn 3,01 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 588.360,00 kn 3,26 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 20.000,00 kn 0,11 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.759.752,33 kn 26,34 %
UKUPNO 18.072.855,71 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Lećevica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.072.855,71 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Lećevica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.313.103,38 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.297.079,36 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.169.912,36 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 105.967,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 21.200,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.863.943,38 kuna, od toga po4moći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 4.532.205,59 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 95.500,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 6.236.237,79 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 543.720,64 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 539.220,64 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 588.360,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 173.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 115.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 300.360,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su 4.759.752,33 kuna od primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.931.783,88 kn 27,29 %
> Rashodi za zaposlene 1.501.754,53 kn 8,31 %
> Materijalni rashodi 2.705.029,35 kn 14,97 %
> Financijski rashodi 131.000,00 kn 0,72 %
> Subvencije 217.700,00 kn 1,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima 170.300,00 kn 0,94 %
> Ostali rashodi 206.000,00 kn 1,14 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.816.518,02 kn 43,25 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.421.098,06 kn 24,46 %
Vlastiti izvori 903.455,75 kn 5,00 %
UKUPNO 18.072.855,71 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Lećevica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 18.068.155,71 kuna


Rashodi poslovanja Općine Lećevica za 2021. godinu planirani u iznosu od  4.927.083,88 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.501.754,53 kuna, od toga plaće (bruto) 1.255.460,78 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.900,00 kuna i doprinosi na plaće 217.393,75 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.705.029,35 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 167.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 364.400,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.814.376,35 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 358.353,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 131.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 91.000,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 217.700,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur13anja i druge naknade planirane u iznosu od 170.300,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 201.300,00 kuna, od toga tekuće donacije 181.300,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.816.518,02 kuna, od toga građevinski objekti 7.614.018,02 kuna, postrojenja i oprema 35.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 167.500,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 4.421.098,06 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru. 


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda - 903.455,75 kuna

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 16.069.399,96 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće planirano u iznosu od 191.853,00 kuna, od toga za:

1. Troškove redovnog rada vijeća planirano je 96.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka;

2. Izbore planirano je 86.853,00 kuna, 66.853,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 20.000,00 kuna pomoći iz županijskog proračuna;

3. Financiranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1001 Izvršno tijelo – Općinski načelnik planirano u iznosu od 234.200,00 kuna, od toga za:

1. Općinskog načelnika planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plaće (bruto);

2. Troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 124.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.500,00 kuna;

3. Elementarne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama;

4. Redovne aktivnosti trgovačkog društva Biluš 72.700,00 kuna financirano pomoći iz županijskog proračuna za subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru.


Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Dječji vrtić Lećevica planirano u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna, od toga 40.000,00 kuna za tekuće donacije i 10.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj.


Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 441.876,35 kuna

1. Za proslave i priredbe planirano je 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

2. Za donacije udrugama planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije;

3. Otvorenje ljetne pozornice – uređenje bunara Pišteti 421.876,35 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1006 Javne potrebe u religiji planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije župama financirano od općih prihoda i primitaka.


Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 170.300,00 kuna, od toga za: 

1. Brigu o djeci planirano je 42.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 20.000,00 kuna za naknade povodom rođenja djeteta i 22.300,00 kuna za ostale naknade iz proračuna u novcu;

2. Pomoć u kući (ogrjev, opskrba pitkom vodom …) planirano je 106.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od toga 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna;

3. Djecu s poteškoćama u razvoju planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

4. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Pomoć nezaposlenim osobama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za potpore ustanovama u zdravstvu financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1010 Zaštita okoliša planirano je 20.000,00 kuna za troškove komunalnih usluga financirano iz prihoda za posebne namjene. 


Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 27.000,00 kuna 

Za Civilnu zaštitu planirano je 20.300,00 kuna, 15.3000,00 kuna za tekuće donacije u novcu financirano od općih prihoda i primitaka i 7.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge protupožarne zaštite financirano od pomoći iz županijskog proračuna.   


Program 1012 DVD Planirano u iznosu od 84.000,00 kuna 

Za redovnu djelatnost DVD-a planirano je 84.000,00 kuna za tekuće donacije financirano od općih prihoda i primitaka.

Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 399.000,00 kuna, od toga za:

1. Održavanje ulične rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna;

2. Održavanje građevinskih objekata planirano je 44.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna;

3. Održavanje nerazvrstanih prometnica planirano je 50.000,00 kuna  financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

4. Održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge;

5. Održavanje i upravljanje mjesnim grobljima planirano je 40.000,00 kuna financirano, od toga 25.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja financirano od prihoda za posebne namjene i 15.000,00 kuna za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje financirano od pomoći iz županijskog proračuna;

6. Ostalo tekuće i investicijsko održavanje planirano je 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 20.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna;

7. Sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale komunalne usluge; 

8. Održavanje odvodnih kanala planirano je 60.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.


Program 1019 Priprema za planove i projekte planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za geografsko informacijski sustav planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za intelektualne i osobne usluge i 15.000,00 kuna za legalizaciju objekata financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1020 Izmjena Prostornog plana Općine planirano u iznosu od 157.500,00 kuna

Za Izmjene i dopune Prostornog plana planirano je 157.500,00 kuna za dokumente prostornog uređenje (prostorni planovi i ostalo) financirano od pomoći iz županijskog proračuna.


Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.101.733,59 kuna, od toga za: 

1. Odvjetničke usluge planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja;

2. Uređenje prilaza crkvi Sv.Marka planirano je 515.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za ostale nespomenute građevinske objekte;

3. Uređenje groblja Kladnjice planirano je 637.500,00 kuna, od toga:  12.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute građevinske objekte i 625.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za uređenje groblja Kladnjica;

4. Sanaciju i asfaltiranje planirano je 19.500,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna; 

5. Izmjenu javne rasvjete planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  

6. Mjesna groblja i mrtvačnice planirano je 157.500,00 kuna, od toga 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za mrtvačnicu – Lećevica i 87.500,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za mrtvačnicu Divojevići;

7. Put za Brdake planiran u iznosu 636.200,00 kuna, 66.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 570.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna;

8. Uređenje trga Lećevica planirano je 666.969,00 kuna, 13.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 43.303,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, 91.394,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna i 518.875,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

9. Projekt WIFI 4 EU implementacija planirano je 110.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

10. Poslovnu zgradu do Općine – bivša Dalma planirano je 180.314,59 kuna, 57.780,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 102.534,59 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna.

11. Parčine – izgradnju zaobilaznice planirano je 636.250,00 kuna, 66.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 570.000,00 kuna financirano od pmoći iz državnog proračuna.

12. Izgradnju Trga Sv. Filipa i Jakova planirano je 382.500,00 kuna, 7.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 375.000,00 kuna financirano od pomoći državnog proračuna. 


Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita planirano u iznosu od 4.491.098,06 kuna, od toga za:

1. Troškove otplate glavnice primljenih kredita planirano je 4.421.098,06 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

2. Kamate i troškovi kredita za primljene zajmove planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna;

3. Uslugu obrade kredita – HBOR planirano je 30.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka.


Program 1022 Redovne aktivnosti odjela planirane u iznosu od 1.153.417,00 kuna

Za troškove Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.153.417,00 kuna, od toga:


• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 526.517,00 kuna, od toga plaće (bruto) 412.478,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 23.300,00 kuna i  doprinosi na plaće 90.730,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 212.900,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 36.400,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 41.000,00 kuna, rashodi za usluge 53.500,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 82.000,00 kuna;

• Financijski rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 29.000,00 kuna, 

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 91.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna, rashodi za usluge  68.500,00 kuna; za postrojenje i opremu 10.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani od pomoći planirani u iznosu od 57.000,00 kuna, od toga plaće 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 7.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za naknade za prijevoz na posao i s posla;

• Materijalni rashodi financirani od pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 232.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 56.500,00 kuna, rashodi za usluge 146.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 30.000,00 kuna.


Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planiran u iznosu od 4.504.421,96 kuna, od toga za:

1. Subvencije za poticanje i razvoj planirano je 145.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

2. Projekt “Zaželi“ planirano je 536.264,73 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, od toga plaće za zaposlene 386.120,98 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.143,75 kuna i naknade troškova zaposlenima 88.000,00 kuna;

3. Nabavu opreme za potrebe upravnog odjela planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna od toga 15.000,00 kuna za komunikacijsku opremu i 10.000,00 kuna za ulaganje u računalne programe;

4. Multifunkcionalni centar Fra A. Matasa – ITU Brauwnfield planirano u 3.798.157,23 kuna financirano od namjenskih primitaka, od toga za plaće (bruto) 209.872,80 kuna, doprinosi na plaće 27.000,00 kuna, rashodi za usluge 314.000,00 kuna, rashodi za nabavu građevinskih objekata 3.247.284,43 kuna.

JAVNA USTANOVA ŽUŽELJ PLANIRANO U IZNOSU OD 450.000,00 KUNA


Program 1001 Javna ustanova Žuželj planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za redovne aktivnosti Javne ustanove Žuželj planirano je 450.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 258.100,00 kuna od toga plaće (bruto) 179.980,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.600,00 kuna, doprinosi na plaće 30.520,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 17.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 71.900,00 kuna od toga rashodi za usluge 63.900,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna;

• Rashodi poslovanja financirani od prihoda za posebne namjene KŽ planirani u iznosu od 120.000,00 kuna od toga 8.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 34.900,00 kuna rashodi za materijal i energiju, 64.600,00 kuna rashodi za usluge, 10.000,00 ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 2.000,00 


Program 1001 Redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 650.000,00 kuna 

Za redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 650.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za unaprjeđenje poduzetničkih zona.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2021. godinu i projekcije za 2022 i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lećevica za 2021.god. i projekcije za 2022. i 2023.godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2021-. godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2021-. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2021. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje - Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2021. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lećevica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Zaključak-polugodišnji izvještaj-2021
  PREUZMI:

 10. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2021-. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 11. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lećevica za 2021-. godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 12. II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. Plan razvojnih programa za 2021
  PREUZMI:

Više