Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lećevica

  Kontakt podaci
  Općina Lećevica
  Lećevica b.b., 21202 Lećevica
  OIB: 14292080724
  021 250 099
  info@lecevica.hr

Proračunski vodič za građane 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Lećevica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.lecevica.hr.

Veliki dio sredstava iz proračuna ove godine planiramo namijeniti za izgradnju i rekonstrukciju cesta, uređenje zgrade do Općine-bivša Dalma, uređenje trga Lećevica, izgradnja trga Kladnjice,  uređenje prilaza crkvi Sv.Marka, izgradnju zaobilaznice Parčine, uređenje groblja Kladnjice i održavanje ulične rasvjete, nerazvrstanih prometnica, poljskih puteva i javih površina.

Nastavak projekata financiranih iz EU sredstava u sklopu ITU Aglomeracije Split-Multifunkcionalni centar Fra A. Matasa -Brauwnfield na području Općine Lećevica. Krećemo i s novim projektom „ZAJEDNO ZA NAS“.

U cilju povećanja nataliteta u našoj Općini, roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade kako bismo na neki način pomogli i olakšali.

Financiramo program predškole.  Želimo da se naši najmlađi stanovnici osjećaju ugodno u okruženju u kojem borave, te da imaju sve što im je potrebno za igru, zabavu i učenje.

Nismo zaboravili ni na one najugroženije stanovnike Općine. Za njih smo osigurali jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i za razne manifestacije koje se održavaju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem savjetovanja u donošenju proračuna.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Lećevica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu provodi se od 15.11.2020. do 15.12.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.

Vaš Načelnik!OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lećevica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Lećevica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Lećevica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Lećevica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Prijedlog proračun Općine Lećevica možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Lećevica su: Javna ustanova razvojna agencija „Lasta i Javna ustanova za komunalne djelatnosti „Žuželj“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
UKUPNO 0,00 kn 0,00 €
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Lećevica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.495.275,75 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Lećevica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.336.701,49 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 728.355,75 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 589.156,90 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 105.998,85 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 33.200,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 14.382.987,90 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 5.838.610,28 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 63.700,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 8.341.799,35 kuna; prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani u iznosu 138.878,27 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 543.720,64 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 539.220,64 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 596.923,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 173.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 112.563,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 311.360,00 kuna;

5. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani u iznosu od 64.714,20 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 3.158.574,26 kuna od primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru. 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
UKUPNO 0,00 kn 0,00 €
Grafika
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Lećevica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.169.578,86 kuna


Rashodi poslovanja Općine Lećevica za 2022. godinu planirani u iznosu od  8.852.192,90 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.693.334,94 kuna, od toga plaće (bruto) 2.267.985,66 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.300,00 kuna i doprinosi na plaće 397.049,28 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.069.069,69 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 206.840,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 349.400,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 4.283.329,69 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 229.500,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 143.610,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 61.310,00 kuna i za ostale financijske rashode 82.300,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 145.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 198.878,27 kuna, od toga 9.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 51.000,00 kuna za pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 138.878,27 kuna za prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 159.300,00  kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 443.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 178.000,00 kuna,  kapitalne donacije 10.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna i kapitalne pomoći 250.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.690.679,66 kuna, od toga građevinski objekti 6.418.427,92 kuna, postrojenja i oprema 654.126,74 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 167.500,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 450.625,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirano je 2.626.706,30 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru. 


Vlastiti izvori – rezultat poslovanja višak/manjak prihoda - 325.696,89 kuna 


GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 18.019.338,39 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće planirano u iznosu od 74.500,00 kuna, od toga za:

• Troškove redovnog rada vijeća planirano je 63.000,00 kuna;

• Izbore planirano je 2.500,00 kuna;

• Financiranje političkih stranaka planirano je 9.000,00 kuna.

Program 1001 Izvršno tijelo – Općinski načelnik planirano u iznosu od 97.000,00 kuna, od toga za:

• Općinskog načelnika planirano je 15.000,00 kuna za plaće (bruto);

• Troškove redovnog rada izvršnog tijela planirano je 77.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.500,00 kuna;

• Elementarne nepogode planirano je 5.000,00 kuna za naknade šteta uzrokovane prirodnim katastrofama.


Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za Dječji vrtić Lećevica planirano u iznosu od 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu. 


Program 1005 Programi u kulturi planirano u iznosu od 34.000,00 kuna

• Za proslave i priredbe planirano je 14.000,00 kuna za tekuće donacije,

• Za donacije udrugama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

Program 1006 Potrebe u religiji planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

• Za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirano je 10.000,00 kuna,

• Za tekuće donacije župama planirano je 10.000,00 kuna.

Program 1008 Pomoći planirano u iznosu od 159.300,00 kuna, od toga za: 

• Brigu o djeci planirano je 37.300,00 kuna;

• Pomoć u kući (ogrjev, opskrba pitkom vodom …) planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

• Za djecu s poteškoćama u razvoju planirano je 7.000,00 kuna;

• Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama planirano je 5.000,00 kuna;

• Pomoć nezaposlenim osobama planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba planirano u iznosu od 3.000,00 kuna za potpore ustanovama u zdravstvu financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.


Program 1010 Zaštita okoliša planirano je 20.000,00 kuna za troškove komunalnih usluga. 


Program 1011 Vatrogastvo i zaštita planirano u iznosu od 27.000,00 kuna 

Za Civilnu zaštitu planirano je 27.000,00 kuna, 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu i 7.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge protupožarne zaštite.


Program 1012 DVD Planirano u iznosu od 82.000,00 kuna 

Za redovnu djelatnost DVD-a planirano je 84.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu.


Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.469.925,00 kuna, od toga za:

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskog puta Rajčić planirane su iznosu od 88.837,50  kuna; 

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskog puta Uble-Zelena planirane su iznosu od 88.837,50  kuna; 

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskog puta Divojevići oko groblja planirane su iznosu od 128.750,00 kuna; 

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskog puta Uble-Tešije planirane su iznosu od 638.000,00 kuna; 

• Održavanje ulične rasvjete planirano je 287.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 187.500,00 kuna

• Održavanje građevinskih objekata planirano je 44.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 24.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna;

• Održavanje nerazvrstanih prometnica planirano je 30.000,00 kuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

• Održavanje javnih površina planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Održavanje i upravljanje mjesnim grobljima planirano je 39.000,00 kuna, od toga 24.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 15.000,00 kuna za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje;

• Ostalo tekuće i investicijsko održavanje planirano je 30.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za materijal i energiju i 20.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

•  Sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 25.000,00 kuna za ostale komunalne usluge; 

• Održavanje odvodnih kanala planirano je 40.000,00 kuna za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.


Program 1019 Priprema za planove i projekte planirano u iznosu od 25.000,00 kuna 

Za geografsko informacijski sustav planirano je 15.000,00 kuna za troškove intelektualnih i osobnih usluga i 10.000,00 kuna planirano je za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine.


Program 1020 Izmjena Prostornog plana Općine planirano u iznosu od 157.500,00 kuna

Za Izmjene i dopune Prostornog plana planirano je 157.500,00 kuna za dokumente prostornog uređenje (prostorni planovi i ostalo).


Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.730.456,67 kuna, od toga za: 

• Izgradnja bazena planirano je 34.950,00 kuna;

• Probijanje poljskog puta – Kladnjice ispod groblja planirano je 638.000,00 kuna;

• Odvjetničke usluge planirano je 120.000,00 kuna za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja;

• Dom Sv. Marko planiranoj e 28.500,00 kuna za građevinske objekte;

• Sanacija i asfaltiranje ceste Radošić planirano je 90.125,00 kuna za građevinske objekte;

• Sufinanciranje izgradnje vodnih građevina planirano je 250.000,00 kuna za kapitalne pomoći;

• Mjesna groblja i mrtvačnice planirano je 238.837,50 kuna, od toga 176.337,50 kuna za građevinske objekte i 62.500,00 kuna za postrojenja i opremu;

• Put za Brdake planirano je 32.500,00 kuna za građevinske objekte; 

• Uređenje trga Lećevica planirano je 599.469,17 kuna, od toga 1.250,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja i 598.219,17 kuna za građevinske objekte;

• Uređenje javne površine do zgrade Općine planirano je 384.375,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja;

• PTD za cestu Kladnjice-Divojevići planirano je 43.750,00 kuna za građevinske objekte;

• Parčine-izgradnja zaobilaznica planirano je 635.000,00 kuna za građevinske objekte; 

• Izgradnja Trga Kladnjice planirano je 634.950,00 kuna za građevinske objekte; 


Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice planirano u iznosu od 2.713.516,30 kuna, od toga za:

• Troškove otplate glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru planirano je 2.648.016,30 kuna;

• Kamate i troškovi kredita za primljene zajmove planirano je 40.000,00 kuna;

• Uslugu obrade kredita – HBOR planirano je 25.500,00 kuna.


Program 1022 Redovne aktivnosti odjela planirane u iznosu od 1.157.611,35 kuna

Za troškove Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.157.611,35 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 561.511,35 kuna, od toga plaće (bruto) 438.981,35 kuna, ostali rashodi za zaposlene 23.300,00 kuna i  doprinosi na plaće 99.230,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 533.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 46.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 103.500,00 kuna, rashodi za usluge 273.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 53.000,00 kuna;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna.


Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice planiran u iznosu od 8.228.529,07 kuna, od toga za:

• Projekt “Zaželi“ II faza UP.02.1.1.13 planirano je 728.054,69 kuna, od toga plaće za zaposlene 533.265,00 kuna, doprinosi na plaće  88.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 51.789,69 kuna;

• Subvencije za poticanje i razvoj planirano je 145.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru;

• Konzultantske usluge planirano je 30.000,00 kuna za troškove intelektualnih i osobnih usluga;

• Projekt-SVI ZA LEĆEVICUUP.02.1.1.12.0007. planirano je 1.939.875,00 kuna, od toga za place (bruto) 203.000,00 kuna, doprinosi na place 34.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, usluge 1.272.000,00 kuna, građevisnki objekti 324.000,00 kuna i postrojenja i oprema 76.875,00 kuna;

• Nabavka opreme za potrebe upravnog odjela planirano je 15.000,00 kuna za uredsku opremu i ulaganje u računalne programe;

• Projekt ZAJEDNO ZA NAS planirano je 1.236.682,00 kuna od toga za place (bruto) 566.212,00 kuna, doprinosi na place 90.594,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 30.240,00 kuna, usluge 40.000,00kuna, postrojenja i oprema 59.011,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 450.625,00 kuna;

• Multifunkcionalni centar Fra A. Matasa – ITU Brauwnfield planirano u 4.053.917,38 kuna, od toga za plaće (bruto) 95.133,39 kuna, doprinosi na plaće 15.697,00 kuna, rashodi za usluge 320.250,00 kuna, rashodi za nabavu građevinskih objekata 3.182.096,25 kuna i postrojenja i oprema 440.740,74 kuna;

• Projekt-Razvoj usl. i kapac. Razvojne agencije -LASTA ,ref.br. KK.03.1.2.10.0002 planirano je 80.000,00 kuna za usluge.


JAVNA USTANOVA ŽUŽELJ PLANIRANO U IZNOSU OD 440.900,00 KUNA


Program 1001 Javna ustanova Žuželj planirano u iznosu od 440.900,00 kuna

Za redovne aktivnosti Javne ustanove Žuželj planirano je 440.900,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 215.500,00 kuna od toga plaće (bruto) 179.980,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, doprinosi na plaće 30.520,00 kuna, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 223.400,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 47.900,00 kuna, rashodi za usluge 142.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 22.000,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna;

Program 1001 Redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 650.000,00 kuna 

Za redovne aktivnosti razvojne agencije LASTA planirano je 709.340,47 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 275.422,20 kuna od toga plaće (bruto) 236.413,92 kuna i doprinosi na plaće 39.008,28 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 33.000,00 kuna za naknade troškova;

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 kuna;

Rashodi poslovanja razvojne agencije Lasta planirano je 399.118,27 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 200.240,00 kuna za usluge; 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirano je 198.878,27 kuna, od toga za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 9.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 51.000,00 kuna i prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 138.878,27 kuna.Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2022.god. i projekcije za 2023. i 2024.godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2022.god. i projekcije za 2023. i 2024.godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 3. Prijedlog Proračuna Općine Lećevica za 2022.god. i projekcije za 2023. i 2024.godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lećevica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Proračuna Općine Lećevica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. Plan razvojnih programa za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Lećevica za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 8. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2022. GODINU - Opći dio
  PREUZMI:

 9. I. Izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju proracuna 2022-vijeće
  PREUZMI:

 10. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2022. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 11. Obrazloženje - I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 12. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2022. GODINU - Opći dio
  PREUZMI:

 13. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LEĆEVICA ZA 2022. GODINU - Posebni dio
  PREUZMI:

 14. II. Izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju proracuna 2022.
  PREUZMI:

 15. Obrazloženje-II. Izmjena i dopuna proračuna-2022_
  PREUZMI:

Više