Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2017. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

I ove godine veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje lokalnih vodovoda, modernizaciju javne rasvjete, proširene i uređenje groblja u Gornjoj Stubici, Dubovcu i Sv. Mateju i izgradnju i asfaltiranje cesta i ulica.

Izgradit će se cesta Šagudovec – Sekirevo Selo i cesta Modrovec – Banšćica, asfaltirati će se Ulica grofova Oršić, Ulica Josipa Haramusteka i cesta u Humu Stubičkom (Jakšići).

S projektom izgradnje nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo Općina se prijavila na Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja, na operaciju 7.2.2. ,,Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, i to odmah prvi dan po otvaranju natječaj, budući da nam je izuzetno važno  da veći dio sredstava za izgradnju navedene ceste dobijemo kroz sredstva Europske unije.

I dalje nastavljamo s planom gradnje Dječjeg vrtića, to je veliki projekt kojim našim najmlađim stanovnicima želimo pružiti kvalitetno i moderno okruženje u kojem će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. Za navedeni projekt pripremljena je sva dokumentacija potrebna za prijavu na Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja, na operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih sluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, no kako navedeni projekt prema sada postojećem Pravilniku za provođenje Mjere 7 ima manju priliku da uspije proći na natječaju, Općina je pripremila i  drugi projekt za Mjeru 7, operaciju 7.4.1., a to je projekt proširenja mjesnog groblja u Gornjoj Stubici koji ima veće šanse da prođe na navedenom natječaju, budući da se radi o projektu koji ipak iziskuje manja financijska sredstva.

Sam Projekt dječjeg vrtića Općina će realizirati kroz druge zakonske mogućnosti koje će biti povoljne za našu jedinicu lokalne samouprave kao što je javno-privatno partnerstvo.

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga Općina Gornja Stubica za svako novorođeno dijete daje jednokratnu pomoć  i to u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo i drugo dijete u obitelji, te 3.000,00 kn za blizance, treće i svako slijedeće dijete.

Financiramo boravka djece u dječjim vrtićima (predškola), dajemo stipendije i sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima. Ulaganjem u mlade ljude i njihovo obrazovanje postižemo bolji temelj za razvitak našeg društva.

Pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planirana je kroz financiranje stanovanja, jednokratne pomoći i ogrjeva.

U cilju očuvanja i poticanja tradicijske kulture, plesnog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva dio sredstava izdvojili smo za financiranje udruga u kulturi.

Želimo promovirati našu Općinu i pokazati sva povijesna i kulturna dobra koja posjedujemo kroz različite manifestacije.

Potičemo sport i sportske aktivnosti djece i mladeži kroz financiranje sportskih udruga.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

Pozivamo vas da svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate potrebnim kako bismo bili još razvijenije mjesto u kojem je ugodno živjeti i raditi.


Načelnik Općine Gornja Stubica

Jasmin Krizmanić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Gornja Stubica su: Proračunski korisnik bit će Dječji vrtić kada se izgradi.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 14.848.000,00 kn 95,74 %
> Prihodi od poreza 5.190.000,00 kn 33,47 %
> Prihodi od imovine 225.500,00 kn 1,45 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.922.500,00 kn 12,40 %
> Pomoći 7.510.000,00 kn 48,43 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 660.000,00 kn 4,26 %
> Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 660.000,00 kn 4,26 %
UKUPNO 15.508.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Pomoći
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Gornja Stubica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.508.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2017. godinu su 14.848.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 5.190.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 4.760.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 310.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 7.510.000,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 4.710.000,00 kuna, i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.800.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 225.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.922.500,00 kuna, a čine ih administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 986.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 26.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 910.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – prihodi od prodaje građevinskih objekta planirani u iznosu od 660.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.628.000,00 kn 49,19 %
> Rashodi za zaposlene 1.038.000,00 kn 6,69 %
> Financijski rashodi 24.000,00 kn 0,15 %
> Subvencije 110.000,00 kn 0,71 %
> Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 kn 0,39 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.157.000,00 kn 7,46 %
> Ostali rashodi 926.600,00 kn 5,97 %
> Materijalni rashodi 4.312.400,00 kn 27,81 %
Rashodi za nabavu nefinnacijske imovine 7.880.000,00 kn 50,81 %
> Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine 6.580.000,00 kn 42,43 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.300.000,00 kn 8,38 %
UKUPNO 15.508.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Gornja Stubica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 15.508.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2017. godinu planirani su u iznosu od 7.628.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.038.000,00 kuna, a čine ih plaće planirane u iznosu 855.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 143.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.312.500,00 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.348.900,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.047.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 831.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 85.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

5. Pomoći unutar općeg proračuna panirane u iznosu od 60.000,00 kuna za tekuće pomoći unutar općeg proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.157.000,00 kuna, a čine ih ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.120.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane u iznosu od 37.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 926.600,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 766.600,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 160.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Gornja Stubica za 2017. godinu planirani u iznosu od 7.880.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.580.000,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 6.540.000,00 kuna i postrojenja i oprema planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 892.600,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 892.600,00 kuna, od toga:

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 327.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 137.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 kuna

2. Za manifestacije u organizaciji Općine planirano je 240.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za provođenje lokalnih izbora planirano je 150.000,00 kuna za izdatke za lokalne izbore

4. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.100,00 kuna za tekuće donacije

5. Za kapitalne donacije planirano je 160.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.524.000,00 KUNA


Program 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga planirano u iznosu od 1.524.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.504.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.038.000,00 kuna, od toga plaće 855.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 143.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 466.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 117.000,00 kuna, rashodi za usluge 130.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 24.000,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.793.400,00 KUNA


Program 1003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.793.400,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.630.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 530.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.100.000,00 kuna 

2. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 445.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 240.000,00 kuna, rashodi za usluge 195.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

3. Za održavanje groblja planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge100.000,00 kuna

5. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 92.900,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 51.900,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna

6. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 2.200.000,00 kuna za izgradnju dječjeg vrtića

7. Za izgradnju cesta i mostova planirano je 3.170.000,00 kuna za, od toga izgradnja ceste Šagudovec 2.400.000,00 kuna, izgradnja ceste Modrovec – Banščica 300.000,00 kuna, asfaltiranje ulice grofova Oršić 20.000,00 kuna, asfaltiranje ulice J. Harmusteka 300.000,00 kuna i asfaltiranje Ulice u Humu Stubičkom (Jakšići) 150.000,00 kuna

8. Za izgradnju nogostupa planirano je 200.000,00 kuna za izgradnju nogostupa (nastavak prema Jakšincu)

9. Za izgradnju bunara na Trgu sv. Jurja planirano je 20.00,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

10. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu neproizvedene imovine 150.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 1.300.000,00 kuna

11. Za proširenje i uređenje groblja u Gornjoj Stubici planirano je 600.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

12. Za uređenje groblja u Sv. Mateju planirano je 100.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

13. Za uređenje groblja u Dubovcu planirano je 100.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

14. Za projektnu dokumentaciju planirano je 155.000,00 kuna za rashode za usluge

15. Za odvoz otpada planirano je 90.500,00 kuna za rashode za usluge

16. Za provođenje deratizacije planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge


GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 335.000,00 KUNA


1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 105.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 45.000,00 kuna i subvencije 60.000,00 kuna

2. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna za subvencije kamata


Program 1004 razvoj zajednice planirano je 180.000,00 kuna

1. Za poboljšanje uvjeta stanovanja i zajednice planirano je 30.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

2. Za kupnju strojeva i opreme planirano je 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za sufinanciranje poticanja energetske učinkovitosti planirano je 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

4. Za poticanje razvoja turizma planirano je 120.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 370.000,00 KUNA


Vatrogastvo i civilna zaštita planirano u iznosu od 370.000,00 kuna, od toga:

1. Za djelatnost vatrogastva, CZ i JVP planirano je 370.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 570.000,00 KUNA


Program 1006 Javne potrebne u predškolskom obrazovanju planirano u iznosu od 555.000,00 kuna, od toga:

Za predškolski odgoj planirano je 555.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


Program 1006 Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 15.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


ZDRAVSTVO PLANIRANO IZNOSU OD 41.500,00 KUNA


1. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za rashode za usluge

2. Za logopedsku službu planirano je 12.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje programa SUVAG-a planirano je 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANA U IZNOSU OD 608.000,00 KUNA


Program 1008 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirane u iznosu od 608.000,00 kuna

1. Za pomoć pojedincima i obitelji planirano je 140.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

2. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 120.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza i hrane planirano je 230.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

4. Za pomoć udrugama planirano je 33.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

6. Za rad Gradskog društva Crvenog križa planirano je 35.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA


Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 73.000,00 kuna

Za djelatnost udruga planirano je 73.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠPORT I REKREACIJA


Program 1010 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 284.500,00 kuna

Za djelatnost športskih udruga planirano je 284.500,00 kuna, od toga tekuće donacije SZ 280.000,00 kuna, tekuće donacije – Školski SK 1.500,00 kuna i tekuće donacije – GSS 3.000,00 kuna


UDRUGE GRAĐANA


Program 1011 Pomoć udrugama građana planirana u iznosu od 16.000,00 kuna

Za sufinanciranje rada udruga planirano je 16.000,00 kuna za tekuće donacije

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti