Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

I ove godine veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje lokalnih vodovoda, izgradnju i modernizaciju javne rasvjete Karivaroš, Gusakovec, Vinterovec i uređenje rasvjete u Parku kao i proširenje groblja u Gornjoj Stubici.

Planiramo proširenje parkirališta, izgradnju nogostupa i ceste Šagudovec, asfaltirati će se cesta u Humu Stubičkom (Jakšići) i modernizirat Volavečka cesta.

Dio novca izdvojili smo za poticanje poljoprivrede kroz subvencije poljoprivrednicima te za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. 

Planiramo izdvojiti novac za uređenje prostora bivše pošte, sanaciju kućice pod Lipom i opremanje i izgradnju dječjih igrališta.

Nastavljamo s projektom gradnje Dječjeg vrtića, to je veliki projekt kojim našim najmlađim stanovnicima želimo pružiti kvalitetno i moderno okruženje u kojem će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. 

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga Općina Gornja Stubica za svako novorođeno dijete daje jednokratnu pomoć  i to u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo i drugo dijete u obitelji, te 3.000,00 kn za blizance, treće i svako slijedeće dijete.

Financiramo boravka djece u dječjim vrtićima (predškola), dajemo stipendije studentima i sufinanciramo prijevoz, školske udžbenike i prehranu učenicima. Ulaganjem u mlade ljude i njihovo obrazovanje postižemo bolji temelj za razvitak našeg društva.

Pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planirana je kroz financiranje stanovanja, jednokratne pomoći i ogrjeva.

U cilju očuvanja i poticanja tradicijske kulture, plesnog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva dio sredstava izdvojili smo za financiranje udruga u kulturi.

Želimo promovirati našu Općinu i pokazati sva povijesna i kulturna dobra koja posjedujemo kroz različite manifestacije.

Potičemo sport i sportske aktivnosti djece i mladeži kroz financiranje sportskih udruga.


Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2017. do 14.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Gornja Stubica su: Proračunski korisnik bit će Dječji vrtić kada se izgradi.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.399.800,00 kn 92,99 %
> Prihodi od poreza 5.880.000,00 kn 35,51 %
> Pomoći 7.525.800,00 kn 45,44 %
> Prihodi od imovine 222.000,00 kn 1,34 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.772.000,00 kn 10,70 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.161.000,00 kn 7,01 %
> Prihodi od prodaje imovine 500.000,00 kn 3,02 %
> Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 661.000,00 kn 3,99 %
UKUPNO 16.560.800,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje imovine
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Gornja Stubica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 16.560.800,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2018. godinu su 15.399.800,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 5.880.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.600.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 225.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 55.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 7.525.800,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 5.145.800,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.380.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 222.000,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 221.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.772.000,00 kuna, a čine ih administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 1.026.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 725.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.161.000,00 kuna , a čine ih prihodi od prodaje imovine( zemljišta ) planirani u iznosu od 500.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 661.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.155.800,00 kn 49,25 %
> Rashodi za zaposlene 1.162.500,00 kn 7,02 %
> Materijalni rashodi 4.745.800,00 kn 28,66 %
> Financijski rashodi 40.000,00 kn 0,24 %
> Subvencije 80.000,00 kn 0,48 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.229.000,00 kn 7,42 %
> Ostali rashodi 898.500,00 kn 5,43 %
Rashodi za nabavu nefinnacijske imovine 8.405.000,00 kn 50,75 %
> Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,60 %
> Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine 7.705.000,00 kn 46,53 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini 600.000,00 kn 3,62 %
UKUPNO 16.560.800,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizv.dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Gornja Stubica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 16.560.800,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.155.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.162.500,00 kuna, a čine ih plaće planirane u iznosu 971.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 161.500,00 kuna 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.745.800,00 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 80.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.040.900,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.115.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.509.600,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.229.000,00 kuna, a čine ih ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 494.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane u iznosu od 735.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 898.500,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 873.500,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 25.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Gornja Stubica za 2018. godinu planirani u iznosu od 8.405.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.705.000,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 7.605.000,00 kuna i postrojenja i oprema planirani u iznosu od 100.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 600.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.569.500,00 KUNA


Program 01 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 1.569.500,00 kuna, od toga:

1. Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 540.700,00 kuna, od toga rashodi za usluge 162.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 378.200,00 kuna

2. Za manifestacije u organizaciji Općine planirano je 280.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 15.500,00 kuna za tekuće donacije

4. Za kapitalne donacije planirano je 25.000,00 kuna

5. Za odštetu u sudskom postupku planirano je 708.300,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.607.500,00 KUNA


Program 02 Priprema i donošenje akata iz djelokruga planirano u iznosu od 1.607.500,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.537.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.162.500,00 kuna, od toga plaće 971.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 kuna i doprinosi na plaće 161.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 375.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 80.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 98.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 40.000,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 70.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.579.000,00 KUNA


Program 03 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 10.579.000,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.135.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 335.000,00 kuna i rashodi za usluge 800.000,00 kuna 

2. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna, rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

3. Za održavanje groblja planirano je 56.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 35.500,00 kuna i rashodi za usluge 21.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 270.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 220.000,00 kuna i rashodi za usluge50.000,00 kuna

5. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 167.100,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 83.000,00 kuna, rashodi za usluge 78.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.100,00 kuna

6. Za održavanje javnih površina planirano je 84.400,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 54.400,00 kuna i uređaji, strojevi i oprema 30.000,00 kuna

7. Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 1.200.000,00 kuna , od toga materijalni rashodi 200.000,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 kuna

8. Za izgradnju ceste Šagudovec planirano je 2.400.000,00 kuna

9. Za cestu Hum Stubički (Jakšići) planirano je 75.000,00 kuna za asfaltiranje

10. Za modernizaciju Volavečke ceste planirano je 100.000,00 kuna

11. Za sanaciju NC Banščica – Lepa Ves planirano je 80.000,00 kuna

12. Za izgradnju nogostupa planirano je 1.400.000,00 kuna za izgradnju nogostupa

13. Za proširenje parkirališta planirano je 100.000,00 kuna za proširenje parkirališta kod Župe sv.Jurja

14. Za sanaciju klizišta planirano je 350.000,00 kuna za sanaciju klizišta u Slanom potoku

15. Za izgradnju javne rasvjete Karivaroš planirano je 350.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

16.  Za izgradnja javne rasvjete Gusakovec planirano je 220.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

17.  Za izgradnja javne rasvjete Vinterovec planirano je 100.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

18. Za uređenje javne rasvjete u parku planirano je 80.000,00 kuna za nabavu neproizvedene imovine

19. Za modernizaciju javne rasvjete II faza planirano je 600.000,00 kuna za dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti

20. Za proširenje i uređenje groblja u Gornjoj Stubici planirano je 720.000,00 kuna od toga rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene imovine 620.000,00 kuna

21. Za izgradnju potpornog zida i platoa planirano je 511.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 11.000,00 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene imovine 500.000,00 kuna

22. Za projektnu dokumentaciju planirano je 165.000,00 kuna za rashode za usluge

23. Za lokalnu akcijsku grupu planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge


GODPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 713.300,00 KUNA

1. Za poticanje poljoprivrede planirano je 50.000,00 kuna, od toga subvencije poljoprivrednicima 30.000,00 kuna i subvencije za OPG 20.000,00 kuna

2. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 30.000,00 kuna za subvencije kamata

3. Za poticanje razvoja turizma planirano je 120.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Strategiju razvoja Općine planirano je 93.800,00 kuna za rashode za usluge

5. Za Sanaciju Kućice pod Lipom planirano je 150.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene imovine

6. Za uređenje prostora bivše pošte planirano je 50.000,00 kuna

7. Za dječje igralište u Sv. Mateju planirano je 30.000,00 kuna


Program 1004 Zaštita okoliša planirano je 189.500,00 kuna

1. Za odvoz otpada planirano je 99.500,00 kuna za rashode za usluge

2. Za provođenje deratizacije planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za higijeničarsku službu planirano je 45.000,00 kuna


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 420.000,00 KUNA

Za djelatnost vatrogastva, CZ i JVP planirano je 420.000,00 kuna za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 691.000,00 KUNA


Program 1006 Javne potrebne u predškolskom obrazovanju planirano u iznosu od 691.000,00 kuna, od toga:

Za predškolski odgoj planirano je 641.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


Program 1006 Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju planirano je 50.000,00 kuna

1. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

2. Za sufinanciranje rada pomagača u nastavi planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje kupnje školskih knjiga planirano je 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


ZDRAVSTVO PLANIRANO IZNOSU OD 41.500,00 KUNA

1. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za rashode za usluge

2. Za logopedsku službu planirano je 12.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje programa SUVAG-a planirano je 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANA U IZNOSU OD 571.000,00 KUNA


Program 1008 Javne potrebe u socijalnoj skrbi planirane u iznosu od 571.000,00 kuna

1. Za pomoć pojedincima i obitelji planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

2. Za stipendije učenicima i studentima planirano je 116.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza i hrane planirano je 235.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

4. Za pomoć udrugama planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima

6. Za rad Gradskog društva Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


KULTURA


Program 1009 Javne potrebe u kulturi planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

Za djelatnost udruga planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠPORT I REKREACIJA


Program 1010 Javne potrebe u športu planirane u iznosu od 283.000,00 kuna

Za djelatnost športskih udruga planirano je 283.000,00 kuna, od toga tekuće donacije SZ 280.000,00 kuna, tekuće donacije –i tekuće donacije – GSS 3.000,00 kuna


UDRUGE GRAĐANA


Program 1011 Pomoć udrugama građana planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

Za sufinanciranje rada udruga planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gornja Stubica za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa Općine Gornja Stubica za razdoblje 2018. - 2020.
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu s projekcjama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2017. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018
  PREUZMI:

Više