Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

U 2019. godini značaj dio sredstava iz proračuna planiramo namijeniti za komunalnu infrastrukturu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje lokalnih vodovoda, izgradnju javne rasvjete  u naselju Karivaroš i Gusakovec, izgradnju šetnice, kao i proširenje groblja u Gornjoj Stubici.

Planiramo nastavak radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo, te dovršetak izgradnje nogostupa uz ŽC 2224.

Predviđeno je asfaltiranje i nekoliko nerazvrstanih cesta na području cijele općine i to  NC Modrovec – Lepa Vese, NC u naselju Karivaroš – zaselak Labaši, NC u naselju Dubovec  - Cveki – crkva te asfaltiranje ceste u Humu Stubičkom  - zaselak Jakšići.

Također, planiramo izdvojiti novac za sanaciju Kućice pod Lipom, te opremiti dječje igralište u Svetom Mateju.

Dio novca izdvojili smo za poticanje poljoprivrede kroz subvencije poljoprivrednicima te za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. 

Ove godine započeti ćemo s započinjemo i sa gradnjom Dječjeg vrtića budući da smo prošli na natječaju za Mjeru 7, operaciju 7.4.1.. To je veliki projekt kojim našim najmlađim stanovnicima želimo pružiti kvalitetno i moderno okruženje u kojem će se kroz igru i učenje razvijati i pripremati za školu. 

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga Općina Gornja Stubica za svako novorođeno dijete daje jednokratnu pomoć  i to u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo i drugo dijete u obitelji, te 3.000,00 kn za blizance, treće i svako slijedeće dijete.

Za naše učenike i studente osigurali smo novac za stipendije i školarine kako bi smo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu školskih knjiga, prijevoz i prehranu u školi. 

Ulaganjem u mlade ljude i njihovo obrazovanje postižemo bolji temelj za razvitak našeg društva.

Za pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planiramo izdvojiti novac za sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, podmirenje troškova stanovanja, jednokratne pomoći i pomoći za ogrjev. 

U cilju očuvanja i poticanja tradicijske kulture, plesnog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva dio sredstava izdvojili smo za financiranje udruga u kulturi.

Želimo promovirati našu Općinu i pokazati sva povijesna i kulturna dobra koja posjedujemo kroz različite manifestacije.

Potičemo sport i sportske aktivnosti djece i mladeži kroz financiranje sportskih udruga.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

Pozivamo vas da svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate potrebnim kako bismo bili još razvijenije mjesto u kojem je ugodno živjeti i raditi.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 12.12.2018. do 17.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš načelnik!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Gornja Stubica su: Proračunski korisnik bit će Dječji vrtić kada se izgradi.


Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.061.200,00 kn 98,93 %
> Prihodi od poreza 8.485.000,00 kn 33,50 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 14.417.700,00 kn 56,92 %
> Prihodi od imovine 241.000,00 kn 0,95 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.917.500,00 kn 7,57 %
Prihodi od nefinancijske imovine 270.000,00 kn 1,07 %
> Prihodi od prodaje zemljišta 245.000,00 kn 0,97 %
> Prihodi od prodaje građevinskih objekata 25.000,00 kn 0,10 %
UKUPNO 25.331.200,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje zemljišta
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Gornja Stubica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.331.200,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2019. godinu su 25.061.200,00 kuna, a čine ih: 


1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 8.485.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 8.180.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 245.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 14.417.700,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 8.697.700,00 kuna  i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 5.720.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 241.000,00kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 239.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.917.500,00 kuna, a čine ih administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 1.056.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 115.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 746.500,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 270.000,00 kuna , a čine ih prihodi od prodaje imovine( zemljišta ) planirani u iznosu od 245.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.951.200,00 kn 35,34 %
> Rashodi za zaposlene 1.499.900,00 kn 5,92 %
> Materijalni rashodi 5.042.300,00 kn 19,91 %
> Financijski rashodi 40.000,00 kn 0,16 %
> Subvencije 125.000,00 kn 0,49 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.321.000,00 kn 5,21 %
> Ostali rashodi 853.000,00 kn 3,37 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.380.000,00 kn 64,66 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kn 0,99 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.130.000,00 kn 63,68 %
UKUPNO 25.331.200,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Gornja Stubica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 25.331.200,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.951.200,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.499.900,00 kuna, a čine ih plaće planirane u iznosu 1.206.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 92.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 201.400,00 kuna 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.042.300,00 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 125.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.132.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.458.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.327.300,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 125.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna 70.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.321.000,00 kuna, a čine ih naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 50.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.271.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 853.000,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 788.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 65.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Gornja Stubica za 2019. godinu planirani u iznosu od 16.380.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.130.000,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 16.005.000,00 kuna i postrojenja i oprema planirani u iznosu od 125.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.156.700,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 1.141.200,00 kuna


Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 1.141.200,00 kuna, od toga:

• Usluge emitiranja – Radio Stubica 30.000,00 kuna, usluge objave – Narodne novine 15.000,00 kuna, usluge objave – Službeni glasnik 25.000,00 kuna, usluge objave – Zagorski list 22.500,00 kuna, usluge objave Zagorje Internacional 22.500,00 kuna, objave u glasilima 10.000,00 kuna, promocija Gornje Stubice, udruga i dr.  100.000,00 kuna, usluga TV Zapad 20.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00 kuna, naknade za rad OV 55.000,00 kuna, naknade za rad komisija OV 10.000,00 kuna, naknade za rad načelnika i predsjednika OV 113.200,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 260.000,00 kuna,rashodi protokola 15.000,00 kuna, izdaci za Dan Općine 80.000,00 kuna, izdaci za Susrete za Rudija 200.000,00 kuna, priredbe i manifestacije u organizaciji Općine 100.000,00 kuna, troškovi uzvratnog posjeta prijateljske Općine 30.000,00 kuna, članarina Udruzi općina 8.000,00 kuna i sufinanciranje izgradnje spomen obilježja poginulih u Domovinskom ratu 5.000,00 kuna


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 15.500,00 kuna, od toga:


Za donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano je 15.500,00 kuna za tekuće donacije – političke stranke


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 2.236.500,00 KUNA


Program 02 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 2.060.500,00 kuna


1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 110.100,00 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 27.000,00 kuna, doprinos za ozljede na radu 6.100,00 kuna i osiguranje osoba i imovine 77.000,00 kuna 

2. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.950.400,00 kuna, od toga:

• Plaće 1.206.000,00, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 10.000,00 kuna, naknade za regres, božićnica, darovi za djecu, jub. Nagrade 82.500,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranja 180.900,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 20.500,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 90.000,00 kuna, privatni auto u službene svrhe  25.000,00 kuna, seminari 10.000,00 kuna, uredski materijal 25.000,00 kuna, literatura 5.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, električna energija 12.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje uredske opreme 30.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.000,00 kuna, usluge telefona – telefaksa 35.000,00 kuna, usluge interneta 10.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl. ) 50.000,00 kuna, odvoz smeća – poslovni prostor 1.500,00 kuna, usluge ažuriranja računalnih baza 80.000,00 kuna, prijevoz pokojnika 7.000,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 10.000,00 kuna, usluge banaka 35.000,00 kuna i usluge platnog prometa 5.000,0 kuna


Program 1002 Priprema i donošenje akata  planirano u iznosu od 146.00,00 kuna 


Za pripremu i donošenje akata planirano je 146.000,00 kuna, od toga troškovi legalizacije bespravno sagrađenih objekata 100.000,00 kuna, lokalna akcijska grupa LAG 15.000,00 kuna, obveza 55% od prodaje stanova 11.000,00 kuna

Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 20.000,00 kuna za kupnju informatičke opremeKOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.819.000,00 KUNA


Program 1003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.393.500,00 kuna, od toga:


1. Za održavanje  cesta planirano je 1.340.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta – kamen 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta – bet. Cijevi 200.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta – armature 10.000,00 kuna, betonski šahtovi 10.000,00 kuna, materijal za zimsko održavanje cesta 50.000,000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta – prijevoz 200.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta – rad stroja 250.000,00 kuna, zimsko čišćenje cesta 200.000,00 kuna, sanacija i popravak udarnih rupa 100.000,00 kuna, prometna signalizacija 20.000,00 kuna i presvlačenje cesta asfaltom 200.000,00 kuna

2. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 445.500,00 kuna, od toga električna energija – vodovod 80.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo – vodovod 20.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cjevovoda 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje službenih vozila 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda 100.000,00 kuna, sufinanciranje lokalnih vodovoda 30.000,00 kuna, kupnja vode od Zagorskih vodovoda 100.000,00 kuna i usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 5.500,00 kuna

3. Za održavanje groblja planirano je 77.000,00 kuna, od toga električna energija – groblje 7.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo – groblje 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje groblja 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje strojeva i opreme 20.000,00 kuna, usluge tekućeg održavanja groblja 10.000,00 kuna, potrošnja vode – groblje 15.000,00 kuna i kupnja strojeva za održavanje zelenih površina 5.000,00 kuna

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 350.000,00 kuna, od toga javna rasvjeta 170.00,00 kuna, dokup snage električne energije 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete 80.000,00 kuna , tekuće i održavanje javne rasvjete 50.000,00 kuna i   božićna i novogodišnja dekoracija 40.000,00 kuna

5. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 181.000,00 kuna, od toga Plin – ŠRC 25.000,00 kuna, plin – dom Modrovec 8.000,00 kuna, plin – bivši MU 2.000,00 kuna, lož – ulje 13.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje općinskih prostorija 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje strojarnice 5.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje – mrtvačnica 10.000,00 kuna, materijal i dijelo vi za održavanje groblja 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje ŠRC-a 20.000,00 kuna, održavanje društvenih domova 10.000,00 kuna, potrošnja vode  - ŠRC 15.000,00 kuna, mobilno reciklažno dvorište 35.000,00 kuna i pričuva 18.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.365.000,00 kuna


1. Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 4.685.000,00 kuna, od toga

• asfaltiranje nerazvrstane ceste Hum – Stubički (Jakšići) 235.000,00 kuna, izgradnja NC Šagudovec 1.930.000,00 kuna, izgradnja nogostupa 250.000,00 kuna, povijesna šetnica 100.000,00 kuna, sanacija klizišta Dubovec( Lukci) 640.000,00 kuna, sanacija klizišta na ceste Vinterovec – Modrovec 95.000,00 kuna i snacija klizišta groblje Gornja Stubica 370.000,00 kuna

• asfaltiranje ceste Modrovec – Lepa Ves 110.000,00 kuna, asfaltiranje ceste Karivaroš (Labaš) 153.000,00 kuna, asfaltiranje ceste u Dubovcu (Cveki – Crkva) 257.000,00 kuna, opremanje dječjeg igrališta u Sv. Mateju 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

• sanacija klizišta u Slanom potoku 515.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 570.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna za izgradnju javne rasvjete – Karivaroš( Rusani) i 220.000,00 kuna za izgradnju javne rasvjete – Gusakovec (Blagci)

3. Za sanaciju objekata u vlasništvu Općine planirano je 110.000,000 kuna za sanaciju Kućice pod lipom


Program 1005 Uređenje groblja planirano u iznosu od 1.340.000,00 kuna


Za izgradnju staza – groblje G. Stubica planirano je 1.340.000,00 kuna za proširenje groblja u Gornjoj StubiciProgram 1007 Projektiranje i geodetski poslovi planirano u iznosu od 336.500,00 kuna


Za projektnu dokumentaciju planirano je 336.500,00 kuna, od toga usluga izrade projektne dokumentacije 55.000,00 kuna, geodetske usluge 20.000,00 kuna, izrada strategije razvoja općine 190.000,00 kuna, izmjene i dopune prostornog plana 56.500,00 kuna i izrada izvješća o stanju u prostoru 15.000,00 kuna Program 09 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 385.000,00 kuna 


Za odvoz otpada  planirano je 385.000,00 kuna, od toga odvoz smeća – groblje G. Stubica 60.000,00 kuna, odvoz smeća – groblje sv. Matej 30.000,00 kuna, odvoz smeća – groblje Dubovec 15.000,00 kuna, sufinanciranje edukacije o otpadu “Zeleni Gupčev kraj“ 30.000,00 kuna i kupnja zemljišta za reciklažno dvorište 250.000,00 kuna


Program 011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 9.300.000,00 kuna


Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 9.300.000,00 kunaGOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 559.500,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 40.000,00 kuna


Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije  - Župa sv. Jurja


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 479.500,00 kuna


Za unapređenje i razvoj zajednice planirano je 479.500,00 kuna, od toga

1. Sredstva za rad TZ 200.000,00 kuna i kapitalne donacije udrugama 25.000,00 kuna

1. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za troškove biokemijskog laboratorija

2. Za uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna 

3. Za poticanje poljoprivrede planirano je 100.000,00 kuna, od toga veterinarska – higijeničarska služba i sklonište za životinje 70.000,00 kuna, kontrola čipiranja pasa 5.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima 25.000,00 kuna

4. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 100.000,00 kuna za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 40.000,00 kuna


Za zaštitu okoliša planirano je 40.000,00 kuna za deratizacijuVATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 348.000,00 KUNA


Program 1010 Zaštita od požara planirano u iznosu od 348.000,00 kuna


Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice i JVP planirano je 348.000,00 kuna, od toga JVP Zabok 70.000,00 kuna, tekuće donacije – Vatrogasna zajednica 258.000,00 kuna i tekuće donacije – Civilna zaštita 20.000,00 kunaOBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 702.000,00 KUNA


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 149.000,00 kuna


Za rad Male škole planirano je 149.000,0 kuna, od toga Mala škola Gornja Stubica 130.000,00 kuna, Mala škola M.Bistrica 5.000,00 kuna,  darovi djeci 4.000,00 kuna i Mala škola Gornja Stubica – sred. Ministarstva 10.000,00 kuna


Program 1012 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 53.000,00 kuna


Za izvannastavne aktivnosti planirano je 53.000,00 kuna, od toga obuka neplivača 10.000,00 kuna, izvannastavne aktivnosti 10.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školskih knjiga 15.000,00 kuna i sufinanciranje pomagača u nastavi 18.000,00 kuna


Program 1013 Socijalna skrb i pomoći planirano u iznosu od 500.000,00 kuna 


Za pomoći pojedincima i obiteljima planirano je 500.000,00 kuna za sufinanciranje cijene dječjih vrtića ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 35.000,00 KUNA


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 35.000,00 kuna


Za laboratorijske usluge planirano je 35.000,00 kuna, od toga analiza vode – vodovod Dobri Zdenci 20.000,00 kuna i analiza vode – ostali vodovodi 15.000,00 kuna


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANA U IZNOSU OD 619.000,00 KUNA


Program 1013 Socijalna skrb i pomoći planirano u iznosu od  519.000,00 kuna 


1. Za pomoći pojedincima i obiteljima planirano je 162.000,00 kuna, od toga sufinanciranje SUVAG 50.000,00 kuna, pomoć obiteljima i kućanstvima 30.000,00 kuna, podmirenje troškova stanovanja 70.000,00 kuna i logopedska služba 12.000,00 kuna

2. Za stipendije i školarine planirano je 112.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane planirano je 245.000,00 kuna, od toga sufinanciranje prijevoza željeznicom 25.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza autobusom 85.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza autobusom (do 5 km.) 70.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prehrane 65.000,00 kuna


Program 1015 Poticanje mjere demografske obnove planirano u iznosu od 100.000,00 kuna


Za naknade za novorođenu djecu planirano je 100.000,00 kuna


DJELATNOST KULTURE PLANIRANA U IZNOSU OD 170.000,00 KUNA


Program 1016 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 


1. Za kupnju pozornice planirano je 100.000,00 kuna


Program 1018 Sufinanciranje rada udruga planirano u iznosu od 70.000,00 kuna


Za redovnu djelatnost udruga građana planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije – udruge u kulturiDJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 329.500,00 KUNA


Program 1017 Rekreacija i športske aktivnosti planirano u iznosu od 329.500,00 kuna


Za djelatnost športskih udruga planirano je 329.500,00 kuna, od toga tekuće donacije – GSS 3.000,00 kuna, tekuće donacije – sportska zajednica 325.000,00 kuna, školski športski klub OŠ 1.500,00 kunaOSTALE UDRUGE GRAĐANA PLANIRANE U IZNOSU OD 95.000,00 KUNA


Program 1014 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 45.000,00 kuna


Za humanitarnu djelatnost planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije – Crveni križ


Program 1018 Sufinanciranje rada udruga građana planirano u iznosu od  50.000,00 kuna


Za redovnu djelatnost udruga građana planirano je 50.000,00 kuna, od toga tekuće donacije – humanitarna skrb 30.000,00 kuna i tekuće donacije – ostale udruge 20.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gornja Stubica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih programa Općine Gornja Stubica za razdoblje 2019. - 2021. godina
  PREUZMI:

 4. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu s projekcjama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2019. godini
  PREUZMI:

 9. Odlluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 11. I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini
  PREUZMI:

 12. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Gornja Stubica za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više