Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

U predstojećoj godini planiramo dio proračunskih sredstava izdvojiti za infrastrukturne projekte. Nastavljamo sa izgradnjom cesta, mostova, parkova, parkirališta, nogostupa, javne rasvjete, planiramo izgradnju pješačke staze na groblju u Gornjoj Stubici, daljenje uređenje groblja u Dubovcu i Svetom Mateju.

Očekujemo dovršetak radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u naseljima Dubovec, Hum Stubički, Karivaroš i Modrovec, te asfaltiranje novih dionica nerazvrstanih cesta u u naselju Gornja Stubica, Dobri Zdenci i Šagudovec. Tu je i dalje redovno održavanje cesta, lokalnih vodovoda, groblja, javne rasvjete i poslovnih objekata. U planu nam je i rekonstrukcija vodovodne mreže u Dobrim Zdencima.

Zaštita okoliša je jedan od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje. Zato smo ove godine izdvojili sredstva za projekt gradnje reciklažnog dvorišta.

Također, tu je i izgradnja i opremanje dječjih igrališta u Gornjoj Stubici, Svetom Mateju i Dubovcu.

Dio novca izdvojili smo za poticanje poljoprivrede kroz subvencije poljoprivrednicima te za poticanje malog i srednjeg poduzetništva. 

Uključili smo se u projekt WiFi4EU kojim ćemo omogućiti besplatan Wi-Fi pristup u javnim prostorima. Nastavljamo s najvažniji demografskim projektom za Općinu, a to je izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici.

To je veliki projekt kojim našim najmlađim stanovnicima želimo osigurati ugodan i kvalitetan prostor i moderno okruženje u kojem će se kroz igru i učenje pripremati za školu.

Želimo podići kvalitetu života naših stanovnika, stoga roditeljima novorođene djece isplaćujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kn za prvo i drugo dijete, 3.000,00 kn za blizance, treće i svako sljedeće dijete. Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Našim učenicima i studentima osigurali smo novac za isplatu stipendija i školarina kako bi smo im na neki način pomogli u njihovom daljnjem školovanju te ih nagradili za njihov trud i uspjeh i potaknuli ih na još veće zalaganje. Studentima isplaćujemo iznosu od 400,00 kuna mjesečno, a učenicima iznos od 200,00 kuna mjesečno. Učenicima osnovnih škola sufinanciramo nabavu školskih knjiga, prijevoz i prehranu u školi. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i ulaganjem u njih i njihovo obrazovanje postižemo bolji razvitak našeg društva. 

Za pomoć osobama slabijeg imovinskog stanja planiramo izdvojiti novac za sufinanciranje cijene dječjeg vrtića, podmirenje troškova stanovanja, jednokratne pomoći i pomoći za ogrjev. 

U cilju očuvanja i poticanja tradicijske kulture, plesnog, umjetničkog i kulturnog stvaralaštva dio sredstava izdvojili smo za financiranje udruga u kulturi.

Želimo promovirati našu Općinu i pokazati sva povijesna i kulturna dobra koja posjedujemo kroz različite manifestacije.

Potičemo sport i sportske aktivnosti djece i mladeži kroz financiranje sportskih udruga.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

Pozivamo vas da svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate potrebnim kako bismo bili još razvijenije mjesto u kojem je ugodno živjeti i raditi.Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu bilo je provedeno od 13.12.2019. do 16.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Gornja Stubica su: Proračunski korisnik bit će Dječji vrtić kada se izgradi.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 17.481.750,00 kn 56,53 %
> Prihodi od poreza 8.405.000,00 kn 27,18 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) 6.086.250,00 kn 19,68 %
> Prihodi od imovine 555.000,00 kn 1,79 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.435.500,00 kn 7,88 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 277.000,00 kn 0,90 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 12.000.000,00 kn 38,80 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.165.997,00 kn 3,77 %
UKUPNO 30.924.747,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice)
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 30.924.747,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2020. godinu su 17.481.750,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 8.405.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 8.040.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 325.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 6.086.250,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 2.924.250,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 3.162.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 555.000,00kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 550.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.435.500,00 kuna, a čine ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.156.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 134.500,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.145.500,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 277.000,00 kuna , a čine ih prihodi od prodaje imovine( zemljišta ) planirani u iznosu od 252.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 12.000.000,00 kuna za primljene kreditae i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana u iznosu od 1.165.997,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 10.567.747,00 kn 34,17 %
> Rashodi za zaposlene 1.542.500,00 kn 4,99 %
> Materijalni rashodi 6.158.640,48 kn 19,91 %
> Financijski rashodi 225.106,52 kn 0,73 %
> Subvencije 157.000,00 kn 0,51 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 kn 0,26 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.464.000,00 kn 4,73 %
> Ostali rashodi 940.500,00 kn 3,04 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.257.000,00 kn 62,27 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 326.500,00 kn 1,06 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.380.500,00 kn 59,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 kn 1,78 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.100.000,00 kn 3,56 %
UKUPNO 30.924.747,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 30.924.747,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.567.747,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.542.500,00 kuna, a čine ih plaće planirane u iznosu 1.206.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 137.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 199.000,00 kuna 

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.158.640,48 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 126.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.364.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.317.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.351.140,48 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 225.106,52 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije planirane u iznosu od 157.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna planirane u iznosu od 80.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.464.000,00 kuna, a čine ih naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 25.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi – u javnom sektoru 25.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.439.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 940.500,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 865.500,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 75.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Gornja Stubica za 2020 godinu planirani u iznosu od 19.257.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 326.500,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.380.500,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 18.169.500,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina  111.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 550.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.241.940,48 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 1.210.940,48 kuna


Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 1.210.940,48 kuna, od toga:

• Usluge emitiranja – Radio Stubica 30.000,00 kuna, usluge objave – Narodne novine 15.000,00 kuna, usluge objave – Službeni glasnik 25.000,00 kuna, usluge objave – Zagorski list 30.000,00 kuna, usluge objave Zagorje Internacional 22.500,00 kuna, objave u glasilima 10.000,00 kuna, promocija Gornje Stubice, udruga i dr. 200.000,00 kuna, usluga TV Zapad 20.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 20.000,00 kuna, naknade za rad OV 55.000,00 kuna, naknade za rad komisija OV 10.000,00 kuna, naknade za rad načelnika i predsjednika OV 113.200,00 kuna, reprezentacija 10.000,00 kuna, troškovi sudskih postupaka 291.200,00 kuna,rashodi protokola 15.000,00 kuna, izdaci za Dan Općine 55.500,00 kuna, izdaci za Susrete za Rudija 200.000,00 kuna, priredbe i manifestacije u organizaciji Općine 50.000,00 kuna, troškovi uzvratnog posjeta prijateljske Općine 50.000,00 kuna i članarina Udruzi općina 8.540,48 kuna


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 31.000,00 kuna, od toga:

Za donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano je 15.500,00 kuna za tekuće donacije – političke stranke


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.415.304,49 KUNA


Program 02 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 3.259.304,49 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 1.222.304,49 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna, osiguranje osoba i imovine 91.000,00 kuna, kamate za primljene kredite – kratkoročni 1.304,49 kuna, nabava pametne ploče 15.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita – kratkoročni 1.100.000,00 kuna

2. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 2.037.000,00 kuna, od toga:

• Plaće 1.206.000,00, nagrade 55.000,00 kuna, naknade za regres, božićnica, darovi za djecu, jub. Nagrade 82.500,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranja 199.000,00 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 91.000,00 kuna, privatni auto u službene svrhe  25.000,00 kuna, seminari 10.000,00 kuna, uredski materijal 25.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 5.000,00 kuna, električna energija 17.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje uredske opreme 30.000,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.000,00 kuna, usluge telefona – telefaksa 45.000,00 kuna, usluge interneta 10.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl. ) 50.000,00 kuna, odvoz smeća – poslovni prostor 1.500,00 kuna, usluge ažuriranja računalnih baza 80.000,00 kuna, prijevoz pokojnika 10.000,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 5.000,00 kuna, usluge banaka 40.000,00 kuna i usluge platnog prometa 5.000,0 kuna i obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 20.000,00 kuna


Program 1002 Priprema i donošenje akata  planirano u iznosu od 156.00,00 kuna 

Za pripremu i donošenje akata planirano je 156.000,00 kuna, od toga troškovi legalizacije bespravno sagrađenih objekata 50.000,00 kuna, lokalna akcijska grupa LAG 15.000,00 kuna, obveza 55% od prodaje stanova 11.000,00 kuna

Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 80.000,00 kuna za kupnju informatičke opreme


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 23.058.802,03 KUNA


Program 1003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.491.500,00 kuna, od toga:

1. Za sanaciju oborinske odvodnje planirano je 91.000,00 kuna 

2. Za održavanje  cesta planirano je 1.290.000,00 kuna, od toga dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala 250.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta – bet. Cijevi 150.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta – armature 10.000,00 kuna, betonski šahtovi 10.000,00 kuna, materijal za zimsko održavanje cesta 50.000,000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i odvodnih jaraka 400.000,00 kuna, zimsko čišćenje cesta 200.000,00 kuna, sanacija i popravak udarnih rupa 100.000,00 kuna, prometna signalizacija 20.000,00 kuna i presvlačenje cesta asfaltom 100.000,00 kuna

3. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 495.500,00 kuna, od toga električna energija – vodovod 80.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo – vodovod 20.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje cjevovoda 100.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje službenih vozila 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda 100.000,00 kuna, sufinanciranje lokalnih vodovoda 30.000,00 kuna, kupnja vode od Zagorskih vodovoda 150.000,00 kuna i usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 5.500,00 kuna

4. Za održavanje groblja planirano je 78.000,00 kuna, od toga električna energija – groblje 8.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo – groblje 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje groblja 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje strojeva i opreme 20.000,00 kuna, usluge tekućeg održavanja groblja 10.000,00 kuna, potrošnja vode – groblje 15.000,00 kuna i kupnja strojeva za održavanje zelenih površina 5.000,00 kuna

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 348.000,00 kuna, od toga javna rasvjeta 180.00,00 kuna, dokup snage električne energije 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete 80.000,00 kuna , tekuće i održavanje javne rasvjete 50.000,00 kuna i božićna i novogodišnja dekoracija 28.000,00 kuna

6. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 189.000,00 kuna, od toga Plin – ŠRC 25.000,00 kuna, plin – dom Modrovec 8.000,00 kuna, plin – bivši MU 2.000,00 kuna, lož – ulje 13.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje općinskih prostorija 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje strojarnice 5.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje – mrtvačnica 30.000,00 kuna, materijal i dijelo vi za održavanje groblja 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje ŠRC-a 20.000,00 kuna, održavanje društvenih domova 10.000,00 kuna, potrošnja vode  - ŠRC 15.000,00 kuna, mobilno reciklažno dvorište 38.000,00 kuna i pričuva 13.000,00 kuna


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.515.000,00 kuna

1. Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 2.203.000,00 kuna, od toga izgradnja i uređenje parkirališta uz ŽC 2224 300.000,00 kuna, modernizacija Volavečke 50.000,00 kuna, asfaltiranje cesta u naselju Gornja Stubica, Dobri Zdenci i Šagudovec u iznosu od 900.000,00 kuna, za dovršetak radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u naselju Dubovec, Hum Stubički, Karivaroš i Modrovec 163.000,00 kuna, izgradnja nogostupa 480.000,00 kuna i sanacija klizišta na NC Sv. Matej – Planina 310.000,00 kuna

2. Za objekte i uređaje vodoopskrbe planirano je 100.000,00 kuna za rekonstrukciju vodovodne mreže u D.Zdenci

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 750.000,00 kuna od toga, građenje javne rasvjete na području Općine 300.000,00 kuna i modernizacija javne rasvjete 450.000,00 kuna

4. Za sanaciju objekata u vl. Općine planirano je 12.000,00 kuna za sanaciju Kućice pod lipom

5. Za građenje Spomen hiže Rudolfa Perešina planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga projektna dokumentacija interijera Spomen hiže planirana u iznosu od 200.000,00 kuna i građenje Spomen hiže R.Perešina 1.250.000,00 kuna


Program 1005 Uređenje groblja planirano u iznosu od 302.000,00 kuna

Za izgradnju staza – groblje G. Stubica planirano je 302.000,00 kuna, od toga modernizacija pješačkih staza na groblju G.Stubica 202.000,00 kuna, uređenje groblja Sv.Matej 50.000,00 kuna i uređenje groblja u Dubovcu 50.000,00 kuna


Program 1007 Projektiranje i geodetski poslovi planirano u iznosu od 176.500,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju planirano je 176.500,00 kuna, od toga usluga izrade projektne dokumentacije 55.000,00 kuna, geodetske usluge 50.000,00 kuna, izmjene i dopune prostornog plana 56.500,00 kuna i izrada izvješća o stanju u prostoru 15.000,00 kuna 


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 90.000,00 kuna 

Za izgradnju i opremanje dječjih igrališta planirano je 90.000,00 kuna, d toga izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Sv.Mateju 30.000,00 kuna, izgradnja i opremanje dječjeg igralitša u Dubovcu 30.000,00 kuna i izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Gornjoj Stubici 30.000,00 kuna


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.014.000,00 kuna 

1. Za odvoz otpada  planirano je 150.000,00 kuna, od toga odvoz smeća – groblje G. Stubica 75.000,00 kuna, odvoz smeća – groblje Sv.Matej 30.000,00 kuna, odvoz smeća – groblje Dubovec 15.000,00 kuna i suf.edukacije o otpadu “Zeleni Gupčev kraj“ 30.000,00 kuna

2. Za građenje reciklažnog dvorišta planirano je 864.000,00 kuna, od toga projektna dokumentacija – reciklažno dvorište s pristupnom cestom 237.500,00 kuna, kupnja zemljišta za reciklažno dvorište 326.500,00 kuna,  građenje reciklažnog dvorišta 200.000,00 kuna i komunalna infrastruktura za reciklažno dvorište 100.000,00 kuna


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 14.469.802,03 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 14.469.802,03 kuna, od toga troškovi priključenja na kom.infr.dječjeg vrtića 300.000,00 kuna, usluga nadzora nad izgradnjom dječjeg vrtića 170.000,00 kuna, usluga projektantskog nadzora – izgradnja dječjeg vrtića 55.500,00 kuna, usluge koordinatora II zaštita na radu 53.000,00 kuna, kamate za primljene kredi – dugoročni 178.802,03 kuna, građenje dječjeg vrtića 12.012.500,00 kuna i opremanje dječjeg vrtića 1.700.000,00 kuna 


GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 770.200,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije  - Župa sv. Jurja


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 640.200,00 kuna

Za unapređenje i razvoj zajednice planirano je 640.200,00 kuna, od toga

1. Sredstva za rad TZ 232.700,00 kuna i kapitalne donacije udrugama 25.000,00 kuna

1. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za troškove biokemijskog laboratorija

2. Za uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna 

3. Za širokopojasni Internet planirano je 111.000,00 kuna za ugradnju opreme za Wiifi4EU

4. Za poticanje poljoprivrede planirano je 85.000,00 kuna, od toga veterinarska – higijeničarska služba i sklonište za životinje 55.000,00 kuna, kontrola čipiranja pasa 5.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima 25.000,00 kuna

5. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 132.000,00 kuna za subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 80.000,00 kuna za deratizaciju


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 435.000,00 KUNA


Program 1010 Zaštita od požara planirano u iznosu od 435.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice i JVP planirano je 435.000,00 kuna, od toga plan razvoja sustava CZ 20.000,00 kuna, JVP Zabok 80.000,00 kuna, tekuće donacije Vatrogasna zajednice 333.000,00 kuna i tekuće donacije – Civilna zaštita 2.000,00 kuna


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 817.000,00 KUNA


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 149.000,00 kuna

Za rad Male škole planirano je 149.000,0 kuna, od toga Mala škola Gornja Stubica 130.000,00 kuna, Mala škola M.Bistrica 5.000,00 kuna,  darovi djeci 4.000,00 kuna i Mala škola Gornja Stubica – sred. Ministarstva 10.000,00 kuna


Program 1012 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 168.000,00 kuna

Za izvannastavne aktivnosti planirano je 156.000,00 kuna, od toga obuka neplivača 10.000,00 kuna, izvannastavne aktivnosti 10.000,00 kuna, sufinanciranje nabave školskih knjiga 130.000,00 kuna i sufinanciranje pomagača u nastavi 18.000,00 kuna


Program 1013 Socijalna skrb i pomoći planirano u iznosu od 500.000,00 kuna 

Za pomoći pojedincima i obiteljima planirano je 500.000,00 kuna za sufinanciranje cijene dječjih vrtića 


ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 40.000,00 KUNA


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za laboratorijske usluge planirano je 40.000,00 kuna, od toga analiza vode – vodovod Dobri Zdenci 20.000,00 kuna i analiza vode – ostali vodovodi 20.000,00 kuna


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANA U IZNOSU OD 647.000,00 KUNA


Program 1013 Socijalna skrb i pomoći planirano u iznosu od 547.000,00 kuna 

1. Za pomoći pojedincima i obiteljima planirano je 117.000,00 kuna, od toga sufinanciranje SUVAG 25.000,00 kuna, pomoć obiteljima i kućanstvima 30.000,00 kuna, podmirenje troškova stanovanja 50.000,00 kuna i logopedska služba 12.000,00 kuna

2. Za stipendije i školarine planirano je 200.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane planirano je 230.000,00 kuna, od toga sufinanciranje prijevoza željeznicom 25.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza autobusom 85.000,00 kuna, sufinanciranje prijevoza autobusom (do 5 km.) 70.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prehrane 50.000,00 kuna


Program 1015 Poticanje mjere demografske obnove planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za naknade za novorođenu djecu planirano je 100.000,00 kuna


DJELATNOST KULTURE PLANIRANA U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1018 Sufinanciranje rada udruga građana planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost udruga građana planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama u kulturi


DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 304.500,00 KUNA


Program 1017 Rekreacija i športske aktivnosti planirano u iznosu od 304.500,00 kuna

Za djelatnost športskih udruga planirano je 304.500,00 kuna, od toga tekuće donacije – GSS 3.000,00 kuna, tekuće donacije – sportska zajednica 300.000,00 kuna, školski športski klub OŠ 1.500,00 kuna


OSTALE UDRUGE GRAĐANA PLANIRANE U IZNOSU OD 95.000,00 KUNA


Program 1014 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirana u iznosu od 45.000,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije – Crveni križ


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gornja Stubica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih poterba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. II. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 14. Program javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 15. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više