Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte, kao što su asfaltiranje cesta, izgradnja nogostupa, izgradnja i modernizacija javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina i groblja.

U planu je završetak Spomen hiže Rudolfa Perešina, koja će služiti za stalni izložbeni postav raznih vrijednih predmeta iz života Rudolfa Perešina te predmeta i dokumentacije nastajanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njegovog djelovanja u obrambenom Domovinskom ratu. U zgradi je predviđen prostor za školsku nastavu o Domovinskom ratu te prostori za rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata i udruga koje njeguju sjećanje na lik i djelo Rudolfa Perešina.

Nastavljamo s najvažnijim demografskim projektom za Općinu, a to je izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića „Jura“ u Gornjoj Stubici koja je zbog cijele situacije koja je nastala u 2020. godini bila usporena, ali se nadamo završetku i početku rada na proljeće. Vrtić će imati tri vrtićke i dvije jasličke skupine te će moći primiti 60 djece u vrtićke skupine i 24 djece u jasličke skupine.

Svjesni demografskih problema koji su velika prijetnja našoj budućnost, općina dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, te 3.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. Želimo da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Djeca i mladi su naša budućnost, zato mnogo ulažemo u njihovo obrazovanje. Sufinanciramo vrtić i predškolu kao i prehranu u školi. Učenicima i studentima sufinanciramo javni prijevoz i dodjeljujemo stipendije. Sudjelujemo u opremanju škola potrebnom opremom kao i u sufinanciranju školskih aktivnosti.

Svi građani naše općine zaslužuju dostojanstven život, stoga socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima dodjeljujemo jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev, sufinanciramo troškove stanovanja.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.

Pozivamo vas da svoj im prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate potrebnim kako bismo bili još razvijenije mjesto u kojem je ugodno živjeti i raditi.


Vaš načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 08.12.2020. do 13.12.2020. godine, više o tome možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Gornja Stubica su: Proračunski korisnik bit će Dječji vrtić kada se izgradi.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 20.089.815,00 kn 2.666.376,67 € 74,81 %
> Prihodi od poreza 9.901.000,00 kn 1.314.088,53 € 36,87 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 7.434.750,00 kn 986.760,90 € 27,68 %
> Prihodi od imovine 226.500,00 kn 30.061,72 € 0,84 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.527.565,00 kn 335.465,53 € 9,41 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 266.000,00 kn 35.304,27 € 0,99 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 252.000,00 kn 33.446,15 € 0,94 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 kn 1.858,12 € 0,05 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.500.000,00 kn 862.698,25 € 24,20 %
> Primici od zaduživanja 6.500.000,00 kn 862.698,25 € 24,20 %
UKUPNO 26.855.815,00 kn 3.564.379,19 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2021. godinu su 20.089.815,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 9.901.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 9.530.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 321.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,

2. Pomoći iz  inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 7.434.750,00 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 4.272.962,50 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 3.161.787,50 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 226.500,00kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 221.500,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.527.565,00 kuna, a čine ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.292.500,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 139.065,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.096.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 266.000,00 kuna , a čine ih prihodi od prodaje imovine( zemljišta ) planirani u iznosu od 252.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 14.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucijaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 10.893.535,00 kn 1.445.820,56 € 41,96 %
> Rashodi za zaposlene 1.954.800,00 kn 259.446,55 € 7,53 %
> Materijalni rashodi 6.006.635,00 kn 797.217,47 € 23,14 %
> Financijski rashodi 238.100,00 kn 31.601,30 € 0,92 %
> Subvencije 85.000,00 kn 11.281,44 € 0,33 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,39 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.612.000,00 kn 213.949,17 € 6,21 %
> Ostali rashodi 897.000,00 kn 119.052,36 € 3,46 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.568.500,00 kn 1.535.403,81 € 44,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 326.500,00 kn 43.334,00 € 1,26 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.792.000,00 kn 1.432.344,55 € 41,57 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 450.000,00 kn 59.725,26 € 1,73 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.500.000,00 kn 464.529,83 € 13,48 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.500.000,00 kn 464.529,83 € 13,48 %
UKUPNO 25.962.035,00 kn 3.445.754,20 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.893.535,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.954.800,00 kuna, a čine ih plaće (Bruto) planirane u iznosu 1.670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 184.800,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.006.635 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.239.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.464.550,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.208.085,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 238.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 183.100,00 kuna i ostali financijski rashodi 55.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 85.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.612.000,00 kuna, a čine ih naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 25.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.587.000,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 897.000,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 757.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 140.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.568.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 326.500,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.792.000,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 10.596.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, višegodišnji nasadi i osnovno stado 35.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 111.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucijaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.267.985,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 1.237.985,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 1.087.985,00 kuna, od toga, rashodi za usluge 953.885,00 kuna i financijski rashodi 134.100,00 kuna,

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 150.000,00 kuna.


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga:

Za redovan rad političkih stranaka planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.681.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 5.578.300,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 3.654.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 49.000,00 kuna;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna.

2. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 1.924.300,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.404.800,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.170.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 184.800,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 425.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 109.000,00 kuna, rashodi za usluge 260.500,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna.


Program 1002 Priprema i donošenje akata  planirano u iznosu od 102.700,00 kuna 

Za pripremu i donošenje akata planirano je 102.700,00 kuna, od toga rashodi za usluge 95.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.700,00 kuna.


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.928.500,00 KUNA


Program 1003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.870.000,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje  cesta planirano je 1.677.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 315.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.362.000,00 kuna,

2. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 445.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 210.000,00 kuna i rashodi za usluge 235.000,00 kuna,

3. Za održavanje groblja planirano je 190.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna,

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i višegodišnji nasadi i osnovno stado 35.000,00 kuna.

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 290.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna,

5. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 158.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 58.000,00 kuna,


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.254.000,00 kuna

1. Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 1.975.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 1.950.000,00 kuna,

2. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 954.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 484.000,00 za građevinske objekte;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

3. Za gradnju Spomen hiže Rudolfa Perešina planirano je 1.325.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i građevinski objekti 1.300.000,00 kuna.


Program 1007 Projektiranje i geodetski poslovi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za izgradnju i opremanje dječjih igrališta planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.794.000,00 kuna

1. Za odvoz otpada planirano je 230.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za građenje reciklažnog dvorišta planirano je 1.564.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 237.500,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 326.500,00 za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 za građevinske objekte.


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 5.840.550,00 kuna

Za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 5.840.550,00 kuna, od toga rashodi za usluge 98.500,00 kuna i građevinski objekti 5.742.000,00 kuna.


GOSPODARSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 640.500,00 KUNA


Program 1004 Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije.


Program 1008 Unapređenje razvoja zajednice planirano je 550.500,00 kuna

1. Za poticanje razvoja turizma je 220.00,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja,

2. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za rashode za usluge,

3. Za uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

4. Za širokopojasni Internet planirano je 111.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu,

5. Za poticanje poljoprivrede planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 80.000,00 kuna i subvencije 65.000,00 kuna,

6. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna za subvencije.


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA PLANIRANO U IZNOSU OD 510.000,00 KUNA


Program 1010 Zaštita od požara planirano u iznosu od 510.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice i JVP planirano je 510.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna, tekuće donacije 300.000,00 kuna i kapitalne donacije 90.000,00 kuna


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 900.000,00 KUNA


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

Za rad male škole planirano je 160.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1012 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za izvannastavne aktivnosti planirano je 240.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1013 Socijalna skrb i pomoć planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOU OD 45.000, 00 KUNA


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 45.000,00 kuna 

Za laboratorijske usluge planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge.


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 712.000,00 KUNA


Program 1013 Socijalna skrb i pomoć planirano u iznosu od 612.000,00 kuna

1. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 187.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za stipendije i školarine planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje prijevoza i prehrane planirano je 225.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

Program 1015 Poticanje mjere demografske obnove planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Naknade za novorođenu djecu planirane u iznosu od 100.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


DJELATNOST KULTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1018 Sufinanciranje udruga građana planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za redovno djelovanje udruga građana planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije.


DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 207.000,00 KUNA


Program 1017 rekreacija i športske aktivnosti planirano u iznosu od 207.000,00 kuna

Za djelatnost športskih udruga planirano je 207.000,00 kuna za tekuće donacije.


OSTALE UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 120.000,00 KUNA


Program 1014 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za humanitarnu djelatnost planirano je 50.000,00 kuba za tekuće donacije


Program 1018 Sufinanciranje rada udruge građana planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

Za redovno djelovanje udruga građana planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije.


DJEČJI VRTIĆ „JUREK“ PLANIRANO U IZNOSU OD 850.000,00 KUNA


Program 1019 Redovan rad dječjeg vrtića planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

Za redovan rad Dječjeg vrtića planirano je 850.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 500.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna;

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Program gradenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Gornja Stubica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. g.
  PREUZMI:

 5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. I . izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infr. u 2021.
  PREUZMI:

 7. I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2021
  PREUZMI:

 8. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g
  PREUZMI:

 9. Odluka o I. izmjeni i dopuna Proračuna Općine Gornja Stubica 2021. g.
  PREUZMI:

 10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
  PREUZMI:

 13. II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  PREUZMI:

 14. I. Izmjene programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojijma postoji stanarsko pravo za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više