Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gornja Stubica

  Kontakt podaci
  Općina Gornja Stubica
  Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
  OIB: 82071829681
  049/289-282
   opcina-gornja-stubica@kr.t-com.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gornja Stubica prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim mještanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gornjastubica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati kako i gdje se troši proračunski novac, u što sve ulažemo i što sve planiramo napraviti.

U 2022. godini nastavljamo s potrebnim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu. Planirana su sredstva za održavanje javne rasvjete, cesta i groblja. Planirana je izgradnja dječjih igrališta, izgradnja i rekonstrukcija ŠRC-a, modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta,  sanacija cesta (nakon potresa), sanacija klizišta u Jakšincu i Gusakovcu te modernizacija i izgradnja javne rasvjete. Sportska dvorana u Gornjoj Stubici gradit će se uz postojeću sportsku dvoranu u sklopu Osnovne škole Matije Gupca. Ovim projektom žele se stvoriti bolji uvjeti za odvijanje nastave tjelesnog odgoja za naše osnovnoškolce, kao i za sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i sportskih udruga.

Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih naknada u iznosu od 1.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, te 3.000,00 kuna za blizance, treće i svako sljedeće dijete. Želimo da naša općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Općina ulaže sredstva u obrazovanje naše djece, sufinanciranjem vrtića i predškole, sufinanciranjem školskih knjiga i financiranjem ostalog radnog materijala, sufinanciranjem prijevoza i prehrane za školarce osnovnoškolce, sufinanciranjem programa SUVAG-a, logopeda, pomagača u nastavi, stipendijama za srednjoškolce i studente, te sufinanciranjem prijevoza za srednjoškolce i studente.

S ciljem unaprjeđenja kvaliteta života u našoj Općini, financijski pomažemo  stanovnicima slabijeg imovinskog stanja kroz jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev te sufinanciramo troškove stanovanja.

Financiranjem kulturnih udruga koje djeluju na području naše Općine ulažemo u očuvanje naše kulturne baštine i povezivanje zajednice kroz obilježavanje bitnih događaja. Naše sportske udruge promiču zdrav i aktivan život i u tome ćemo ih uvijek podržavati i financijski pomagati.

Poštovani mještani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo u želji da vam približimo rad naše Općine.Vaš načelnik!

Proračun Općine Gornja Stubica možete pronaći ovdje


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gornja Stubica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Gornja Stubica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gornja Stubica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gornja Stubica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača.  Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Gornja Stubica je Dječji vrtić JUREK, koji je u punoj funkciji od 02. studenog prošle godine.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 29.418.287,81 kn 3.904.477,78 € 99,97 %
> Prihodi od poreza 7.171.000,00 kn 951.755,26 € 24,37 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 19.779.687,81 kn 2.625.215,72 € 67,22 %
> Prihodi od imovine 274.900,00 kn 36.485,50 € 0,93 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.192.700,00 kn 291.021,30 € 7,45 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.500,00 kn 995,42 € 0,03 %
UKUPNO 29.425.787,81 kn 3.905.473,20 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi Općine Gornja Stubica za 2022. godinu iznose 29.425.787,81 kuna


Prihodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2022. godinu su 29.418.287,81 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 7.171.000,00 kuna, a sačinjavaju ga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 6.720.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 401.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,

2. Pomoći iz  inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.779.687.81 kuna, a sačinjavaju ih pomoći proračunu iz proračuna 11.984.475,31 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 7.795.212,50 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 274.900,00 kuna, a sačinjavaju ih prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 269.900,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.192.700,00 kuna, a čine ih upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.080.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 102.400,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.080.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.500,00 kuna , a čine ih prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 13.675.925,00 kn 1.815.107,17 € 47,38 %
> Rashodi za zaposlene 3.095.000,00 kn 410.777,09 € 10,72 %
> Materijalni rashodi 6.648.825,00 kn 882.450,73 € 23,04 %
> Financijski rashodi 193.100,00 kn 25.628,77 € 0,67 %
> Subvencije 255.000,00 kn 33.844,32 € 0,88 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna 1.365.000,00 kn 181.166,63 € 4,73 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.022.000,00 kn 135.642,71 € 3,54 %
> Ostali rashodi 1.097.000,00 kn 145.596,92 € 3,80 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.894.000,00 kn 1.578.605,08 € 41,21 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 660.000,00 kn 87.597,05 € 2,29 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 2.632.712,46 kn 349.420,99 € 9,12 %
UKUPNO 28.862.637,46 kn 3.830.730,30 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Gornja Stubica za 2022. godinu iznose 28.862.637,46 kuna

Rashodi poslovanja Općine Gornja Stubica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.675.925,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene u Općini Gornja Stubica i Dječjem vrtiću JUREK planirani u iznosu od 3.095.000,00 kuna, a čine ih plaće (Bruto) planirane u iznosu 2.830.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 185.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.648.825,00 kuna, a čine ih naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.858.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.774.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 931.325,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 193.100,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 138.100,00 kuna i stali financijski rashodi 55.000,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 255.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg Proračuna planirane u iznosu od 1.365.000,00 kuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 1.022.000,00 kuna, a čine ih naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 25.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 997.000,00 kuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.097.000,00 kuna, a čine ih tekuće donacije planirane u iznosu od 887.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 190.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.894.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva,

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.344.000,00 kuna, a čine ih građevinski objekti planirani u iznosu od 10.964.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, i nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 kuna,

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 660.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirana su u iznosu od 2.632.712,46 kuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 950.300,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 920.300,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 920.300,00 kuna, od toga: rashodi za usluge 311.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 475.200,00 kuna i kamate za primljene zajmove 134.100,00 kuna.


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga:

Za redovan rad političkih stranaka planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.138.625,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 2.783.800,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano je 773.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 89.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna;

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna

• Izdaci za financijsku imovinu planirani u iznosu od 660.000,00 kuna

2. Za administrativno i tehničko osoblje planirano je 2.010.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.435.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 1.170.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna, doprinosi na plaće 185.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 520.800,0000 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 124.000,00 kuna, rashodi za usluge 311.800,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna.


Program 1002 Priprema i donošenje akata  planirano u iznosu od 304.825,00 kuna 

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 274.825,00 kuna, od toga :rashodi za usluge 265.700,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 9.125,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1003 Održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.612.500,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje  cesta planirano je 1.860.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 670.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.190.000,00 kuna,

2. Za održavanje lokalnih vodovoda planirano je 669.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 332.000,00 kuna i rashodi za usluge 337.500,00 kuna,

3. Za održavanje groblja planirano je 225.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 55.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna,

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za  postrojenje i opremu

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 625.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 450.000,00 kuna, rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna,

6. Za održavanje poslovnih objekata planirano je 233.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 175.000,00 kuna i rashodi za usluge 58.000,00 kuna,


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.148.000,00 kuna

1. Za izgradnju cesta, mostova, parkova planirano je 1.033.000,00 kuna, od toga:933.000,00 kuna za građevinske objekte i 100.000,00 kuna za kapitalne donacije,

2. Za asfaltiranje cesta na području Općine planirano je 1.756.000,00 , od toga : 80.000,00 kuna za rashode za usluge i 1.676.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 1.020.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 za građevinske objekte;

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

4. Za gradnju Spomen hiže Rudolfa Perešina planirano je 1.730.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna i građevinski objekti 1.600.000,00 kuna,

5. Za sanaciju klizišta u Gusakovcu planirano je 950.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za rashode za usluge i 875.000,00 kuna za građevinske objekte,

6. Za sanaciju klizišta u Jakšincu planirano je 575.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za rashode za usluge i 500.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za izgradnju i rekonstrukciju ŠRC-a planirano je 524.000,00 kuna, od toga: 24.000,00 kuna za rashode za usluge i 500.000,00 kuna za građevinske objekte,

8. Za sanaciju cesta-posljedica potresa planirano je 1.500.000,00 za građevinske objekte.


Program 1005 Uređenje groblja  planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

Za ogradu platoa na groblju u Gornjoj Stubici planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1007 Projektiranje i geodetski poslovi planirano u iznosu od 497.000,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju planirano je 497.000,00 kuna, od toga 297.000,00 kuna za rashode za usluge i 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 714.500,00 kuna

1. Za laboratorijske usluge planirano je 4.500,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,

3. Za širokopojasni Internet planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge,

4. Za razvoj turizma planirano je 220.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode,

5. Za zaštitu životinja planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge,

6. Za izgradnju i opremanje dječjih igrališta planirano je 250.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna za rashode za usluge i 150.000,00 kuna za građevinske objekte,

7. Za poticanje poljoprivrede planirano je 20.000,00 kuna,

8. Za poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna.


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 2.880.000,00 kuna

1. Za odvoz otpada planirano je 280.000,00 kuna za rashode za usluge,

2. Za građenje reciklažnog dvorišta planirano je 2.600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1009 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


 Program 1010 Zaštita od požara planirano u iznosu od 570.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice i JVP planirano je 570.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna, tekuće donacije 360.000,00 kuna i kapitalne donacije 90.000,00 kuna


Program 1011 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.455.000,00 kuna

1. Za rad male škole planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima

2. Za sufinanciranje rada dječjih vrtića planirano je 1.435.000,00 kuna, od toga: 170.000,00 kuna za subvencije, 1.100.000,00  za prijenose proračunskim korisnicima i 165.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima


Program 1012 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za izvannastavne aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za sufinanciranje školskih knjiga i radnog materijala planirano je 220.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOU OD 45.000, 00 KUNA


Program 1008 Unapređenje i razvoj zajednice planirano u iznosu od 45.000,00 kuna 

Za laboratorijske usluge planirano je 45.000,00 kuna za rashode za usluge.


SOCIJALNA POMOĆ PLANIRANO U IZNOSU OD 612.000,00 KUNA


Program 1013 Socijalna skrb i pomoć planirano u iznosu od 612.000,00 kuna

1. Za pomoć pojedincima i obiteljima planirano je 187.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

2. Za stipendije i školarine planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

3. Za sufinanciranje prijevoza i prehrane planirano je 225.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,


 Program 1015 Poticanje mjere demografske obnove planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Naknade za novorođenu djecu planirane u iznosu od 150.000,00 za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1018 Sufinanciranje udruga građana planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

Za redovno djelovanje udruga građana planirano je 170.000,00 kuna za tekuće donacije.


DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 207.000,00 KUNA


Program 1017 rekreacija i športske aktivnosti planirano u iznosu od 207.000,00 kuna

Za djelatnost športskih udruga planirano je 207.000,00 kuna za tekuće donacije.


OSTALE UDRUGE GRAĐANA PLANIRANO U IZNOSU OD 120.000,00 KUNA


Program 1014 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za humanitarnu djelatnost planirano je 50.000,00 kuba za tekuće donacije


Program 1018 Sufinanciranje rada udruge građana planirano u iznosu od 70.000,00 kuna 

Za redovno djelovanje udruga građana planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije.


DJEČJI VRTIĆ „JUREK“ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.660.000,00 KUNA


Program 1019 Redovan rad dječjeg vrtića planirano u iznosu od 1.660.000,00 kuna

Za redovan rad Dječjeg vrtića planirano je 1.660.000,00 kuna za plaće(bruto)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Program javnih potreba u kulturi za 2022.g.
  PREUZMI:

 3. Program javnih potreba socijalne skrbi u 2022. godini
  PREUZMI:

 4. Program utroska sredstava vodnog doprinosa u 2022.g
  PREUZMI:

 5. Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
  PREUZMI:

 6. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g
  PREUZMI:

 7. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojima pstoji stanarsko pravo za 2022.g
  PREUZMI:

 8. Program korištenja sredstava naknade za zadrž. nezak. izgr. zgrade u 2022. godini
  PREUZMI:

 9. Proračun Općine Gornja Stubica za 2022. g. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 10. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
  PREUZMI:

 11. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Financijski izvještaj Općine Gornja Stubica od 01.01.-30.09.2022.
  PREUZMI:

 15. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više