Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pribislavec

  Kontakt podaci
  Općina Pribislavec
  B.Radića 47, 40000 Pribislavec
  OIB: 73507516777
  040 360 211
  info@pribislavec.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pribislavec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pribislavec.hr.

Želimo Vam pokazati što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo asfaltiranje ceste u ulici Matije Gupca, nastavak rekonstrukcije prometnice ŽC 2018 sa oborinskom kanalizacijom,rekonstrukciju pješačke staze, održavanje poljskih puteva, javne rasvjete i zelenih površina.

U prijedlogu proračuna je obuhvaćena realizacija projektne dokumentacije: elaborat prometnica, strategija ukupne imovine, plan gospodarenja otpadom, digitalizacija arhive i ostali projekti.

Dio novca iz proračuna izdvojen je za izvedbenu i ostalu dokumentaciju za gradnju Osnovne škole i sportske dvorane kao i za cestu do škole.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga učenicima osnovne škole sufinanciramo školske aktivnosti, asistente u nastavi i predškolskom programu. Dajemo stipendije studentima kako bismo im pomogli u njihovom obrazovanju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, dajemo pomoć osobama s invaliditetom.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, s toga veliki dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 15.12.2017. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2018. godinu.


Vaša načelnica!

Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Pribislavec za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pribislavec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Pribislavec za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pribislavec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pribislavec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.275.000,00 kn 94,88 %
> Prihodi od imovine 420.300,00 kn 4,30 %
> Prihodi od poreza 2.942.000,00 kn 30,10 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.500.000,00 kn 56,27 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 387.700,00 kn 3,97 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 25.000,00 kn 0,26 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 5,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 5,12 %
UKUPNO 9.775.000,00 kn
Grafika
Prihodi od imovine
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Pribislavec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.775.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pribislavec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.275.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.942.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.800.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 120.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 22.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.500.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 4.300.000,00 kuna i Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 1.200.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 420.300,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 420.200,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 387.700,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 197.700,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 190.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.735.000,00 kn 58,67 %
> Rashodi za zaposlene 815.500,00 kn 8,34 %
> Financijski rashodi 46.000,00 kn 0,47 %
> Ostali rashod 1.395.000,00 kn 14,27 %
> Materijalni rashodi 3.003.500,00 kn 30,73 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 475.000,00 kn 4,86 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.040.000,00 kn 41,33 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 620.000,00 kn 6,34 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.000,00 kn 0,10 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.410.000,00 kn 34,88 %
UKUPNO 9.775.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Ostali rashod
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Pribislavec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 9.775.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pribislavec za 2018. godinu planirani su u iznosu od 5.735.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 815.500,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 685.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 85.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.003.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 54.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 506.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.217.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 226.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 475.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.395.000,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.335.000,00 kuna, kapitalne donacije za opremu DVD-a planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i kapitalne donacije za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 4.040.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 620.000,00 kuna za Nematerijalnu imovina

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.410.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.160.000,00 kuna i postrojenje i oprema planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA


OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Funkcioniranje Općinskog vijeća planirano u iznosu od 174.000,00 kuna

Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća planirani u iznosu od 174.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 145.000,00 kuna


OPĆINSKA UPRAVA


Program 1002 Funkcioniranje općinske uprave planirano je u iznosu od 1.782.000,00 kuna

1. Za rashode općinske uprave planirano je 1.477.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 815.500,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 685.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 85.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 595.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 228.000,00 kuna, rashodi za usluge 236.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i oprem

2. Sustav zaštite i spašavanja i CZ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za poslovne prostore planirano je 280.000,00 kuna za rashode za građevinske objekte


PROSTORNO I URBANISTIČKO UREĐENJE, POLJOPRIVREDA, KOMUNALNO UREĐENJE


IMOVINSKO-PRAVNI I STAMBENI POSLOVI


Program 1003 Plan za investicijske i stambene poslove planirano u iznosu od 860.000,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 860.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


SLUŽBA ZA INVESTICIJE VISOKOGRADNJE


Program 1004 Gradnja i održavanje zgrada planirano u iznosu od 1.845.000,00 kuna

1. Za Dom kulture planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.00,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za o stadion Polet planirano 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za Dječji vrtić planirano je 20.00,00 kuna za rashode za usluge

4. Za gradnju osnovne škole i športske dvorane planirano je 620.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 20.000,00 kuna i građevinski objekti 600.000,00 kuna

5. Za uređenje romskog naselja planirano je 365.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 205.000,00 kuna i građevinski objekti 160.000,00 kuna

6. Za tenisko igralište planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za aerodrom planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za Kaštel planirano je 580.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.045.000,00 KUNA


Program 1005 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.020.000,00 kuna

1. Za sanaciju nerazvrstanih cesta, oborinskih kanala, poljskih puteva i pješačko – biciklističke staze planirano je 1.060.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prometnu signalizaciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 925.000,00 kuna

1. Za održavanje i nabavu opreme planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za održavanje zelenih površina planirano je 363.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 143.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 63.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zimsku službu planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javnu rasvjetu planirano je 315.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 15.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

5. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 42.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za sufinanciranje izgradnje infrastrukture groblja u Mihovljanu planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte


SLUŽBA ZA INVESTICIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Program 1007 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.150.000,00 kuna

1. Za proširenje i izgradnju industrijskih zona planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacija i sanaciju ulica planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


ŠKOLA I PREDŠKOLSKI ODGOJ


Program 1008 Sufinanciranje programa škole i donacije planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za sufinanciranje školskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Privatni Dječji vrtić planirano u iznosu od 760.000,00 kuna 

Za redovno poslovanje planirano je 760.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Financiranje visokog obrazovanja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije i donacije studentima planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA, SPORT I VATROGASTVO


Program 1011 Kultura planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za projekte kulture planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Sport planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za sportske projekte planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1014 Udruge građana planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za projekte udruge građana planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1015 Djelovanje DVD –a

Za djelovanje DVD-a planirano je 215.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 185.000,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuna


Program 1016 Financiranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA SKRB


Program 1017 Socijalna zaštita ugroženih građana planirana u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za pomoć invalidima i hendikepiranima planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalne pomoći planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


INFORMIRANJE


Program 1018 Informiranje građana planirano u iznosu od 49.000,00 kuna

Za usluge promidžbe planirano je 49.000,00 kuna za rashode za usluge


PRORAČUN I FINACIJE


Program 1020 Financijski i fiskalni poslovi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti