Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pribislavec

  Kontakt podaci
  Općina Pribislavec
  B.Radića 47, 40000 Pribislavec
  OIB: 73507516777
  040 360 211
  info@pribislavec.hr

Proračun za građane za 2019. godinu

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pribislavec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pribislavec.hr.


Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.


Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo sanaciju ulica, rekonstrukciju pješačke staze, održavanje prometne i ostale signalizacije, održavanje poljskih putova, javne rasvjete i zelenih površina.

U proračunskoj 2019. godini u kapitalnim i infrastrukturnim ulaganjima pozornost će se posvetiti prvenstveno  praćenju i realizaciji izgradnje objekta nove Osnovne škole i učiniti sve mogućnosti u suradnji sa Međimurskom županijom u preseljenju osnovnoškolaca u novi objekt. Vrlo ozbiljno pristupit ćemo  pripremi izgradnje trodijelne sportske dvorane pri zgradi novog objekta škole.

Paralelno sa izgradnjom školske zgrade Općina je već ove godine krenula, a slijedeće završava izgradnju prometnice do škole.

Pripremom projektne dokumentacije Vatrogasnog doma, izvedbom video-nadzora, izvedbom optičkog kabla za bolju komunikaciju omogućit ćemo aplikacije za kandidiranje projekata.

Od kulturnih sadržaja slijedeće godine će se obilježiti nesvakidašnji događaj kojim će se postepeno stvarati tradicija događaja iz prošlosti, 100. godišnjicu Ustanka u Pribislavcu. Uz obilježavanje dijela prošlosti Pribislavca simbolično će se obilježiti preseljenje školaraca u novi objekt škole.

Dio novca izdvojili smo za sufinanciranje izgradnje infrastrukture groblja u Mihovljanu. 

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga učenicima osnovne škole sufinanciramo školske aktivnosti.  Dajemo stipendije studentima kako bismo im pomogli u njihovom obrazovanju, pratimo programe asistenata u predškolskom, školskom i fakultetskom programu.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, dajemo pomoć osobama s invaliditetom.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, s toga veliki dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 19.11.2018. do 4.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje. 


                                                                                                    Vaša načelnica!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pribislavec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Pribislavec za 2019 godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pribislavec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pribislavec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.385.650,00 kn 93,99 %
> Prihodi od poreza 2.620.500,00 kn 26,24 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.010.000,00 kn 60,19 %
> Prihodi od imovine 415.150,00 kn 4,16 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 330.000,00 kn 3,30 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 600.000,00 kn 6,01 %
UKUPNO 9.985.650,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Pribislavec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.985.650,00 kuna

Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Pribislavec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.385.650,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.620.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.500.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.500,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.010.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 5.310.000,00 kuna i Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 700.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 415.150,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 415.050,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 140.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 190.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 600.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.035.650,00 kn 60,44 %
> Rashodi za zaposlene 833.500,00 kn 8,35 %
> Materijalni rashodi 3.241.150,00 kn 32,46 %
> Financijski rashodi 46.000,00 kn 0,46 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 475.000,00 kn 4,76 %
> Ostali rashodi 1.440.000,00 kn 14,42 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.950.000,00 kn 39,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 530.000,00 kn 5,31 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.210.000,00 kn 32,15 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 210.000,00 kn 2,10 %
UKUPNO 9.985.650,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Pribislavec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 9.985.650,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pribislavec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 6.035.650,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 833.500,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 685.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 45.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 103.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.241.150,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 54.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 456.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.504.650,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 226.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 475.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.440.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.380.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 3.950.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 530.000,00 kuna za Nematerijalnu imovina 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.210.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 2.980.000,00 kuna i postrojenje i oprema planirano u iznosu od 230.000,00 kuna 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 10.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA

OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO 

Program 1001 Funkcioniranje Općinskog vijeća planirano u iznosu od 164.000,00 kuna


Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća planirani u iznosu od 164.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 145.000,00 kuna


OPĆINSKA UPRAVA

Program 1002 Funkcioniranje općinske uprave planirano je u iznosu od 1.792.000,00 kuna

1. Za rashode općinske uprave planirano je 1.497.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 833.500,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 685.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 45.000,00 kuna i doprinosi na plaće 103.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 597.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 233.000,00 kuna, rashodi za usluge 233.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i oprem

2. Sustav zaštite i spašavanja i CZ planirano u iznosu od 15.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za poslovne prostore planirano je 280.000,00 kuna za rashode za građevinske objekte


PROSTORNO I URBANISTIČKO UREĐENJE, POLJOPRIVREDA, KOMUNALNO UREĐENJE

IMOVINSKO-PRAVNI I STAMBENI POSLOVI


Program 1003 Plan za investicijske i stambene poslove planirano u iznosu od 690.000,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 690.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 330.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


SLUŽBA ZA INVESTICIJE VISOKOGRADNJE


Program 1004 Gradnja i održavanje zgrada planirano u iznosu od 3.005.000,00 kuna

1. Za Dom kulture planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.00,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

2. Za  stadion Polet planirano 150.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za Dječji vrtić planirano je 500.00,00 kuna za rashode za usluge

4. Za gradnju osnovne škole i športske dvorane planirano je 1.350.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 200.000,00 kuna,  građevinski objekti 950.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000,00 kuna

5. Za uređenje romskog naselja planirano je 315.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 155.000,00 kuna i građevinski objekti 160.000,00 kuna

6. Za tenisko igralište planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za aerodrom planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za Kaštel planirano je 460.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.820.650,00 KUNA


Program 1005 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 802.650.000,00 kuna

1. Za sanaciju nerazvrstanih cesta, oborinskih kanala, poljskih puteva i pješačko – biciklističke staze planirano je 742.650,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prometnu signalizaciju planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.018.000,00 kuna

1. Za održavanje i nabavu opreme planirano je 260.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za održavanje zelenih površina planirano je 343.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 143.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 63.000,00 kuna i rashodi za usluge 80.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zimsku službu planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javnu rasvjetu planirano je 230.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna

5. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za sufinanciranje izgradnje infrastrukture groblja u Mihovljanu planirano je 120.000,00 kuna za građevinske objekte


SLUŽBA ZA INVESTICIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Program 1007 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za proširenje i izgradnju industrijskih zona planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacija i sanaciju ulica planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


ŠKOLA I PREDŠKOLSKI ODGOJ 


Program 1008 Sufinanciranje programa škole i donacije planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za sufinanciranje školskih aktivnosti planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Privatni Dječji vrtić planirano u iznosu od 800.000,00 kuna 

Za redovno poslovanje planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Financiranje visokog obrazovanja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije i donacije studentima planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA, SPORT I VATROGASTVO


Program 1011 Kultura planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za projekte kulture planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Sport planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za sportske projekte planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1014 Udruge građana planirano u iznosu od 120.000,00 kuna

Za projekte udruge građana planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1015 Djelovanje DVD –a

Za djelovanje DVD-a planirano je 220.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 190.000,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuna


Program 1016 Financiranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA SKRB


Program 1017 Socijalna zaštita ugroženih građana planirana u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za pomoć invalidima i hendikepiranima planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalne pomoći planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


INFORMIRANJE


Program 1018 Informiranje građana planirano u iznosu od 49.000,00 kuna

Za usluge promidžbe planirano je 49.000,00 kuna za rashode za usluge


PRORAČUN I FINANCIJE


Program 1020 Financijski i fiskalni poslovi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Pribislavec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Pribislavec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Pribislacvec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Pribislacvec za 2019. godinu - FINA
  PREUZMI: