Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pribislavec

  Kontakt podaci
  Općina Pribislavec
  B.Radića 47, 40000 Pribislavec
  OIB: 73507516777
  040 360 211
  info@pribislavec.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pribislavec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pribislavec.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Pribislavec.

Projekti koji su usmjereni na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici su gradnja i održavanje zgrada na području Općine Pribislavec te ulaganje u Dom kulture, odražavanje objekta stadion Polet, sanacija objekata koji se nalaze na Aerodromu Čakovec/Pribislavec. Nastavljamo s ulaganjem u razvoj i gospodarski rast općine, shodno tomu u planu je proširenje i izgradnja industrijske zone, izgradnja kanalizacije i saniranje ulica.

Proračunskim sredstvima planiramo sanaciju nerazvrstanih cesta, kanala, retencija, poljskih puteva i pješačko-biciklističke staza, održavanje prometne signalizacije i javne rasvjete i zelenih površina, time nastojimo našim stanovnicima omogućiti veću mobilnost ali prije svega kvalitetnije i sigurnije prometovanje.

Najmlađim članovim društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića te investiranje u održavanje objekta dječjeg vrtića kao i u rekonstrukciju dječjih igrališta i opremanje istih. 

Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, stoga nastavljamo s gradnjom i opremanju osnove škole i sportske dvorane, sufinanciranju školskih aktivnosti prijevoza učenika. Studentima smo osigurali sredstva za stipendije u mjesečnom iznosu od 300,00 do 600,00 kuna ovisno o mjestu studiranja. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, pomoć invalidima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2020. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 21.11.2019. do 12.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE


Vaša načelnica!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pribislavec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Pribislavec za 2020 godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pribislavec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pribislavec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 11.529.650,00 kn 93,51 %
> Prihodi od poreza 3.260.500,00 kn 26,44 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.164.000,00 kn 58,10 %
> Prihodi od imovine 490.150,00 kn 3,98 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 605.000,00 kn 4,91 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 800.000,00 kn 6,49 %
UKUPNO 12.329.650,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Pribislavec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.329.650,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Pribislavec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 11.529.650,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.360.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.100.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 240.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.500,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.064.000,00 kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 4.164.000,00 kuna i Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 900.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 490.150,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 490.050,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 55.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 550.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.264.650,00 kn 67,03 %
> Rashodi za zaposlene 862.860,00 kn 7,00 %
> Materijalni rashodi 5.262.790,00 kn 42,68 %
> Financijski rashodi 54.000,00 kn 0,44 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 475.000,00 kn 3,85 %
> Ostali rashodi 1.610.000,00 kn 13,06 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.065.000,00 kn 32,97 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 4,06 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.464.000,00 kn 28,09 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 101.000,00 kn 0,82 %
UKUPNO 12.329.650,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Pribislavec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 12.329.650,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pribislavec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 8.414.650,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 862.860,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 685.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 65.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 112.860,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.262.790,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 37.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 445.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.621.790,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 159.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 475.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.760.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.630.000,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnih organizacija planirane u iznosu od 100.000,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 3.915.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za Nematerijalnu imovina 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.314.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.119.000,00 kuna i postrojenje i oprema planirano u iznosu od 195.000,00 kuna 

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 101.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 100.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA


OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Funkcioniranje Općinskog vijeća planirano u iznosu od 124.000,00 kuna

Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća planirani u iznosu od 124.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 9.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 111.000,00 kuna


OPĆINSKA UPRAVA


Program 1002 Funkcioniranje općinske uprave planirano je u iznosu od 1.927.860,00 kuna

1. Za rashode općinske uprave planirano je 1.587.860,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 862.860,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 685.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 kuna i doprinosi na plaće 112.860,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 521.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 220.000,00 kuna, rashodi za usluge 218.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Sustav zaštite i spašavanja i CZ planirano u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

4. Za poslovne prostore planirano je 280.000,00 kuna za rashode za građevinske objekte


PROSTORNO I URBANISTIČKO UREĐENJE, POLJOPRIVREDA, KOMUNALNO UREĐENJE


IMOVINSKO-PRAVNI I STAMBENI POSLOVI


Program 1003 Plan za investicijske i stambene poslove planirano u iznosu od 601.000,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 601.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 301.000,00 kuna od toga rashodi za nabavu neproivedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.000,00 kuna


SLUŽBA ZA INVESTICIJE VISOKOGRADNJE


Program 1004 Gradnja i održavanje zgrada planirano u iznosu od 2.555.000,00 kuna

1. Za Dom kulture planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.00,00 kuna i rashodi za usluge 70.000,00 kuna

2. Za objekt stadion Polet planirano 600.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za objekt Dječji vrtić planirano je 150.00,00 kuna za rashode za usluge

4. Za gradnju osnovne škole i športske dvorane planirano je 750.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 200.000,00 kuna, građevinski objekti 450.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 100.000,00 kuna

5. Za uređenje romskog naselja planirano je 265.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 105.000,00 kuna i građevinski objekti 160.000,00 kuna

6. Za objekt tenisko igralište planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za objekt aerodrom planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za objekt Kaštel planirano je 460.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU 4.168.790,00 KUNA


Program 1005 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.940.790,00 kuna

1. Za sanaciju nerazvrstanih cesta, oborinskih kanala, poljskih puteva i pješačko – biciklističke staze planirano je 2.840.790,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prometnu signalizaciju planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.228.000,00 kuna

1. Za održavanje i nabavu opreme planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za održavanje zelenih površina planirano je 283.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 133.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 73.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zimsku službu planirano je 25.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javnu rasvjetu planirano je 530.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 130.000,00 kuna i građevinski objekti 400.000,00 kuna

5. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za sufinanciranje izgradnje infrastrukture groblja u Mihovljanu planirano je 20.000,00 kuna za građevinske objekte


SLUŽBA ZA INVESTICIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Program 1007 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 799.000,00 kuna

1. Za proširenje i izgradnju industrijskih zona planirano je 74.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacija i sanaciju ulica planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izvedba optičkog kabla planirano je 425.000,00 kuna za građevinske objekte


ŠKOLA I PREDŠKOLSKI ODGOJ


Program 1008 Sufinanciranje programa škole i donacije planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za sufinanciranje školskih aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Privatni Dječji vrtić planirano u iznosu od 800.000,00 kuna 

Za redovno poslovanje planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Financiranje visokog obrazovanja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije i donacije studentima planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


KULTURA, SPORT I VATROGASTVO


Program 1011 Kultura planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za projekte kulture planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Sport planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za sportske projekte planirano je 180.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1014 Udruge građana planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za projekte udruge građana planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1015 Djelovanje DVD –a planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

Za djelovanje DVD-a planirano je 340.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 240.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna


Program 1016 Financiranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


SOCIJALNA SKRB


Program 1017 Socijalna zaštita ugroženih građana planirana u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za pomoć invalidima i hendikepiranima planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalne pomoći planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


INFORMIRANJE


Program 1018 Informiranje građana planirano u iznosu od 69.000,00 kuna

Za usluge promidžbe planirano je 69.000,00 kuna za rashode za usluge


PRORAČUN I FINANCIJE


Program 1020 Financijski i fiskalni poslovi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 30.000,00 kuna za rashode za uslugeSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Pribislavec za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Pribislavec za 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Pribislacvec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnje Izvršenje Proračuna Općine Pribislacvec za 2019. godinu - FINA
  PREUZMI:

 5. Poluodišnje Izvršenje Proračuna Općine Pribislacvec za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

Više