Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pribislavec

  Kontakt podaci
  Općina Pribislavec
  B.Radića 47, 40000 Pribislavec
  OIB: 73507516777
  040 360 211
  info@pribislavec.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pribislavec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pribislavec.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Pribislavec.

I u 2021. godini nastavljamo s brojnim komunalnim projektima pomoću kojih želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. U planu nam je nastavak ulaganja u Dom kulture, održavanje zgrada na području Općine, održavanje stadiona Polet, sanacija objekata koji se nalaze na Aerodromu Čakovec/Pribislavec, sanacija nerazvrstanih cesta, oborinskih kanala, poljskih puteva i pješačko-biciklističke staze te uređenje romskog naselja.

Nastavljamo s ulaganjem u razvoj i gospodarski rast općine, shodno tomu u planu je proširenje i izgradnja industrijske zone, izgradnja kanalizacije i saniranje ulica.

Najmlađim članovim društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića te investiranje u održavanje objekta dječjeg vrtića kao i u rekonstrukciju dječjih igrališta i opremanje istih. 

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje školskih aktivnosti prijevoza učenika i stipendiranje studenata u mjesečnom iznosu od 300,00 do 600,00 kuna ovisno o mjestu studiranja. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja sufinanciramo program prevencije zdravlja, osiguravamo jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje, pomoć invalidima.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Pribislavec da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2021. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.
Vaša načelnica!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Pribislavec za 2021. godinu bilo je provedeno od 03.12.2020. do 14.12.2020. godine. 


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pribislavec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Pribislavec za 2021 godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pribislavec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pribislavec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.010.000,00 kn 94,12 %
> Prihodi od poreza 5.262.480,00 kn 61,84 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.925.400,00 kn 22,63 %
> Prihodi od imovine 398.120,00 kn 4,68 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 414.000,00 kn 4,86 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 10.000,00 kn 0,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 5,88 %
UKUPNO 8.510.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Pribislavec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.510.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Pribislavec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.010.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.262.480,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 5.101.480,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 151.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 kuna 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.925.400,00kuna, od toga Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna i Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 170.400,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 398.120,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 67.020,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 331.100,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 414.000,00 kuna, od toga Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 44.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 370.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.055.400,00 kn 82,91 %
> Rashodi za zaposlene 1.045.800,00 kn 12,29 %
> Materijalni rashodi 3.982.000,00 kn 46,79 %
> Financijski rashodi 54.900,00 kn 0,65 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 445.000,00 kn 5,23 %
> Ostali rashodi 1.527.700,00 kn 17,95 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.454.600,00 kn 17,09 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 314.600,00 kn 3,70 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.140.000,00 kn 13,40 %
UKUPNO 8.510.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Pribislavec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 8.510.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Pribislavec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.055.400,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.800,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 831.250,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 80.400,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 134.150,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.982.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 44.500,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 370.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.325.200,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 242.300,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.900,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 445.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.527.700,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.396.700,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnih organizacija planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 1.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 1.454.60,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 314.600,00 kuna za Nematerijalnu imovina 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.140.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 1.096.000,00  kuna i postrojenje i oprema planirano u iznosu od 44.000,00 kuna OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA PLANIRANI U IZNOSU OD 1.786.200,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Funkcioniranje Općinskog vijeća planirano u iznosu od 195.000,00 kuna

Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća planirani u iznosu od 195.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 181.000,00 kuna


OPĆINSKA UPRAVA


Program 1002 Funkcioniranje općinske uprave planirano je u iznosu od 1.591.200,00 kuna

1. Za rashode općinske uprave planirano je 1.574.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.045.800,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 831.250,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.400,00 kuna i doprinosi na plaće 134.150,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 414.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 198.000,0000 kuna, rashodi za usluge 133.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 54.900,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 29.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za nematerijalnu imovinu

4. Sustav zaštite i spašavanja i CZ planirano u iznosu od 17.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 12.000,00 kuna i postrojenja i oprema 5.000,00 kuna


RAZDJEL 002 PROSTORNO I URBANISTIČKO UREĐENJE, POLJOPRIVREDA, KOMUNALNO UREĐENJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.746.100,00 KUNA


IMOVINSKO-PRAVNI I STAMBENI POSLOVI


Program 1003 Plan za investicijske i stambene poslove planirano u iznosu od 312.100,00 kuna

Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 312.100,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 162.100,00 kuna


SLUŽBA ZA INVESTICIJE VISOKOGRADNJE


Program 1004 Gradnja i održavanje zgrada planirano u iznosu od 1.475.000,00 kuna

1. Za Dom kulture planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.00,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za objekt stadion Polet planirano 300.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za objekt Dječji vrtić planirano je 150.00,00 kuna za rashode za usluge

4. Za gradnju osnovne škole i športske dvorane planirano je 350.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 150.000,00 kuna, i građevinski objekti 200.000,00 kuna

5. Za uređenje romskog naselja planirano je 265.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 105.000,00 kuna i građevinski objekti 160.000,00 kuna

6. Za objekt tenisko igralište planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za objekt aerodrom planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za objekt Kaštel planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU 2.809.000,00 KUNA


Program 1005 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.111.000,00 kuna

1. Za sanaciju nerazvrstanih cesta, oborinskih kanala, poljskih puteva i pješačko – biciklističke staze planirano je 2.101.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 698.000,00 kuna

1. Za održavanje i nabavu opreme planirano je 230.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za održavanje zelenih površina planirano je 93.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 31.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zimsku službu planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javnu rasvjetu planirano je 310.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna,  rashodi za usluge 20.000,00 kuna i građevinski objekti 200.000,00 kuna

5. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 49.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za sufinanciranje izgradnje infrastrukture groblja u Mihovljanu planirano je 6.000,00 kuna za građevinske objekte


SLUŽBA ZA INVESTICIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


Program 1007 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za proširenje i izgradnju industrijskih zona planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju kanalizacija i sanaciju ulica planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izvedba optičkog kabla planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte


RAZDJEL 003 ŠKOLA I PREDŠKOLSKI ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.150.000,00 KUNA


Program 1008 Sufinanciranje programa škole i donacije planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za sufinanciranje školskih aktivnosti planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Privatni Dječji vrtić planirano u iznosu od 800.000,00 kuna 

Za redovno poslovanje planirano je 800.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1010 Financiranje visokog obrazovanja planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za stipendije i donacije studentima planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


RAZDJEL 004 KULTURA, SPORT I VATROGASTVO PLANIRANI U IZNOSU OD 496.700,00 KUNA


Program 1011 Kultura planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za projekte kulture planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1013 Sport planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za sportske projekte planirano je 110.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1014 Udruge građana planirano u iznosu od 61.700,00 kuna

Za projekte udruge građana planirano je 61.700,00 kuna za tekuće donacije


Program 1015 Djelovanje DVD –a planirano u iznosu od 275.000,00 kuna

Za djelovanje DVD-a planirano je 275.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 175.000,00 kuna i kapitalne donacije 100.000,00 kuna


Program 1016 Financiranje vjerskih zajednica planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


RAZDJEL 005 SOCIJALNA SKRB PLANIRANA U IZNOSU OD 267.000,00 KUNA


Program 1017 Socijalna zaštita ugroženih građana planirana u iznosu od 267.000,00 kuna

1. Za pomoć invalidima i hendikepiranima planirano je 82.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 22.000,00 kuna

2. Za socijalne pomoći planirano je 2185.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


RAZDJEL 006 INFORMIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 34.000,00 KUNA


Program 1018 Informiranje građana planirano u iznosu od 34.000,00 kuna

Za usluge promidžbe planirano je 34.000,00 kuna za rashode za usluge


RAZDJEL 007 PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANI U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 1020 Financijski i fiskalni poslovi planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za proračunsku zalihu planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Pribislavec za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Pribislavec za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI: