Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hr

 Proračun za građane za 2018. godinu                                               

 


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Rugvica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.rugvica.hr.Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Planiramo izgradnju cesta, ulica i nogostupa, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, izgradnju i uređenje trgova, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvjete i uređenje groblja kao izgradnju i uređenje Društvenih domova na području Općine.

Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za izgradnju poduzetničkog inkubatora u Rugvici. Poduzetnički inkubatori omogućuju korištenje poslovnog prostora po vrlo povoljnim uvjetima i tako pomažu malim poduzetnicima koji tek počinju poslovati ili su u fazi rasta i razvoja i nemaju vlastiti prostor. 

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta.

Za naše studente i učenike izdvojili smo novac za stipendije, osigurali im besplatan prijevoz do Zagreba kao i sredstva za nabavu udžbenika. Posebno nadarenim učenicima dajemo jednokratne pomoći kako bismo nagradili njihov trud i zalaganje.

Kako bismo našim najmlađim stanovnicima omogućili da se kroz igru i učenje razvijaju i pružili im sve najbolje, tijekom godine planiramo otvaranje vrtića čime će se cijena vrtića koji roditelji plaćaju smanjiti sa sadašnjih 750 kn mjesečno na cca 500 - 550 kn mjesečno.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći i troškove stanovanja.

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2017. do 07.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 71.064.000,00 kn 80,40 %
> Prihodi od poreza 13.400.000,00 kn 15,16 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 47.505.000,00 kn 53,75 %
> Prihodi od imovine 1.644.000,00 kn 1,86 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 8.515.000,00 kn 9,63 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.450.000,00 kn 5,03 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.450.000,00 kn 5,03 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.370.000,00 kn 11,73 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 370.000,00 kn 0,42 %
> Primici od zaduživanja 10.000.000,00 kn 11,31 %
Rezultat poslovanja - viša/manjak 2.500.000,00 kn 2,83 %
UKUPNO 88.384.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Rezultat poslovanja - viša/manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 88.384.000,00  kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 71.064.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 13.400.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 10.600.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.500.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 47.505.000,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.505.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 43.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.644.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 124.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.520.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 8.515.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 465.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 640.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.410.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.450.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 10.370.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 370.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda 2.500.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 74.619.000,00 kn 84,43 %
> Rashodi za zaposlene 1.777.000,00 kn 2,01 %
> Materijalni rashodi 5.810.000,00 kn 6,57 %
> Financijski rashodi 220.000,00 kn 0,25 %
> Subvencije 58.854.000,00 kn 66,59 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 156.000,00 kn 0,18 %
> Ostali rashodi 5.218.000,00 kn 5,90 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.584.000,00 kn 2,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.665.000,00 kn 13,20 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 kn 3,96 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.165.000,00 kn 9,24 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.100.000,00 kn 2,38 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 kn 0,34 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.800.000,00 kn 2,04 %
UKUPNO 88.384.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Rugvica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 88.384.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 74.619.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.777.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.400.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 120.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 257.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.810.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 160.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.074.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.225.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.331.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 58.854.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 58.709.000,00 kuna i  subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 145.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 156.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 56.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.584.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.218.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 5.218.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.665.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna za  toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.165.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.800.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 260.000,00 kuna, prijevozna sredstva 125.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 830.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna, od toga izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.800.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 88.384.000,00 KUNA


Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 884.000,00 kuna


1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 250.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Mjesni odbor Rugvica planirano je 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za Mjesni odbor Črnec Dugoselski planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za Mjesni odbor Ježevo planirano je 14.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za Mjesni odbor Otok Svibovski planirano je 14.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

7. Za Mjesni odbor Sop planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

8. Za Mjesni odbor Novaki Oborovski planirano je 12.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

9. Za Mjesni odbor Nart Jalševec planirano je 28.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

10. Za Mjesni odbor Oborovo planirano je 14.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

11. Za Mjesni odbor Donja Greda planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

12. Za Mjesni odbor Obedišće Ježevsko planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

13. Za Mjesni odbor Prevlaka planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

14. Za Mjesni odbor Preseka planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

15. Za Mjesni odbor Črnec Rugvički planirano je 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

16. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 155.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 105.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

17. Za Dom Nart Jalševec planirano je 31.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

18. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 60.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj

19. Sredstva za izbore planirana u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 6.893.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 3.715.000,00 kuna. od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.634.000,00 kuna, do toga plaće (bruto) 1.300.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 234.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.061.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 130.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 161.000,00 kuna, rashodi za usluge 965.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 715.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

2. Za tekuće zalihe planirano je 30.000,00 kuna za ostale izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 60.000,00 kuna za zdravstvene i veterinarske usluge

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 250.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5. Za upravljanje grobljima planirano je 143.000,00 kuna za rashode za zaposlene, od toga plaće (bruto) 100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 23.000,00 kuna

6. Izdaci za projekte, studije i lično planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za ostale nematerijalne rashode

7. Za adaptaciju upravne zgrade u Rugvici planirano je 100.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za ostale troškove planirano je 1.725.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

9. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 370.000,00 kuna, od toga uredska oprema i namještaj 200.000,00 kuna, prijevozna sredstva 125.000,00 kuna i ulaganja u računalne programe 45.000,00 kuna

10. Za financije rashode – kamata na kredit planirano je 200.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove


Program 003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 557.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 510.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 47.000,00, od toga tekuće donacije u novcu 7.000,00 kuna i tekuće donacije civilna zaštita i DVD 40.000,00 kuna


Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 1.464.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 547.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 100.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 150.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 72.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu planirano je 70.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

6. Za novčanu pripomoć ostale udruge planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

7. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

8. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

9. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

10. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

11. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije

12. Za ostale udruge građana planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

13. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

14. Novčana pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

15. Za pomoć oko obnove župne crkve u Oborovu planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 1.700.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 1.600.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 2.156.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 1.200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 150.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 790.000,00 kuna, od toga tekuće donacije unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 690.000,00 kuna

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 16.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 346.000,00 kuna

1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 290.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 56.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 950.000,00 kuna

Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 950.000.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.330.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.150.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 190.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna, od toga energija 750.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 20.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5. za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 20.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja


Program 010 Upravljanje grobljima planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 215.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 190.000,00 kuna


Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 2.234.000,00 kuna

1. Za davanje zajmova poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

2. Za održavanje ruralne infrastrukture planirano je 1.509.000,00 kuna, od toga:

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

• subvencije planirane u iznosu od 1.229.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.084.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima 145.000,00 kuna

• naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 200.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za program potpore lovnom gospodarstvu planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za program potpore uređenja objekta Lovačkih društava planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za subvencije troškova analize tla planirano je 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

7. Za sufinanciranje uređivanja stanice za protugradnu obranu Čista Mlaka i Oborovo planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 32.430.000,00 kuna

1. Za uređenje doma u Črncu Dugoselskom planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Za uređenje kapitalnih objekta planirano je 800.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 300.000,00 kuna i građevinski objekti 500.000,00 kuna 

3. Za uređenje kapitalnih objekta planirano je 1.600.0000,00 kuna od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 100.000,00 kuna i građevinski objekti 1.500.000,00 kuna 

4. Za Dom Rugvica – opremanje kuhinje planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za uređenje potkrovlja u Domu Rugvica planirano je 640.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za projekt obnove stare škole u Rugvici planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za uređenje Doma Novaki Obrovski planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

8. Za svlačionicu Rugvica planirano je 500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

9. Za uređenje Doma u Preseki planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

10. Za svlačionicu Oborovo planirano je 150.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

11. Za Multimedijski centar u Rugvici planirano je 2.500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

12. Za Dječji vrtić Rugvica planirano je 2.500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

13. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 20.000.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

14. Za uređenje Doma u Obedišću planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

15. za prenamjenu potkrovlja Osnovne škole Rugvica u dječji vrtić planirano je 1.500.000,00 kuna

16. Za projekt Doma zdravlja u Jelševcu Nartskom planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

17. Za izgradnju Doma zdravlja u Jelševcu Nartskom planirano je 1.000.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

18. Za uređenje Doma Rugvica – Izrada pozornice u sali planirano je 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

19. Za opremanje kuhinje u Domu u Jelševcu Nartskom planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

20. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 250.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

21. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

22. Za kupnju kuće za udrugu „Savski lađari“ planirano je 150.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

23. Za uvođenje interneta (vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 150.000,00 kuna za namaterijalnu proizvedenu imovinu

24. Za uređenje Doma u Sopi planirano je 90.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru


Program 013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 36.205.000,00 kuna

1. Za otplatu glavnice primljenog kredita planirano je 1.800.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora

2. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 300.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za izgradnju i uređenje trga u Nart Jalševec planirano je 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

5. Za izgradnju i uređenje trga u Rugvici planirano je 1.300.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

6. Za kanalizacijsku mrežu – elaborat procjene nekretnine planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za uređenje groblja (staze, okviri i ostalo) planirano je 290.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

8. Za asfaltiranje cesta planirano je 3.000.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

9. Za otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu planirano je 1.000.000,00 kuna za rashode za nabavu nefinancijske imovine

9. Za projektne izmjene i dopune Prostornog plana Općine Rugvica planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

10. Za projektiranje urbanističkih planova uređenja planirano je 100.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

11. Za projektnu dokumentaciju prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 350.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

13. Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

14. Za autobusne nadstrešnice planirano je 300.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

15. Za nadogradnju i sanaciju postojeće javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

16. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu Zona Dragošićka planirano je 1.000.000,00 kuna za zemljište

17. Za glavni projekt spojne ceste Rugvica – Novo Svibje planirano je 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektor

18. Za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište planirano je 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte

19. Za gospodarenje otpadom – zeleni otoci planirano je 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

20. Za uređenje parkirališta uz groblje Ježevo planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

21. Za uređenje središta Oborova planirano je 150.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

22. Za izgradnju nogostupa po naseljima planirano je 3.500.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

23. Za izgradnju prometnica u radnim zonama planirano je 15.650.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

24. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano u iznosu do 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

25. Za skulpturu za Trg Josipa Predavca u Rugvici planirano je 150.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

26. Za projekt cikloturističke staze planirano je 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

27. Za projektnu dokumentaciju za središte Oborova planirano je 60.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

28. Za projekt pozornice na igralištu u Rugvici planirano je 60.000,00 kuna

29. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je 35.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

30. Za izgradnju nogometnog igrališta u Oborovu planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

31. Za otkup zemljišta za nogometno igralište i Vatrogasni dom planirano je 1.500.000,00 kuna za zemljište

32. Za izgradnju sjenica po naseljima planirano je 60.000,00 kuna subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

33. Za izgradnju sjenica po naselju planirano je 60.000,00 kuna 

34. Za uređenje i opremanje igrališta po naseljima planirano je 130.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

35. Za video - nadzor planirano je 150.000,00 kuna za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine


Program 014 Javni radovi planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Doprinosi za stručno osposobljavanje planirani su u iznosu od 20.000,0 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Rugvica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o planu razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. I IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2018. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 5. I IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 6. finacijski izvještaji za 2017. godinu.xls
  PREUZMI:

 7. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. godišni izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu opći dio
  PREUZMI:

 9. godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017 godinu - posebni dio xls
  PREUZMI:

 10. godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu - funkcijska klasifikacija
  PREUZMI:

 11. izvršenje plana razvojnih programa za 2017. godinu
  PREUZMI:

 12. odluka o raspodjeli rezultata 2017
  PREUZMI:

 13. III izmjene proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 14. V. Izmjene proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 15. IV. Izmjene proračuna Općine Rugvica za 2018. godinu
  PREUZMI:

Više