Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hrPoštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Rugvica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.rugvica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2019. godini planiramo dio sredstava iz proračuna izdvojiti za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, asfaltiranje cesta, izgradnju nogostupa, izgradnju i održavanje javne rasvjete, izgradnju i uređenje trgova, održavanje javnih i zelenih površina, uređenje groblja kao izgradnju i uređenje Društvenih domova na području Općine.

Jedan od većih projekata je izgradnja poduzetničkog inkubatora u Rugvici. Poduzetnički inkubatori omogućuju korištenje poslovnog prostora po vrlo povoljnim uvjetima i tako pomažu malim poduzetnicima koji tek počinju poslovati ili su u fazi rasta i razvoja i nemaju vlastiti prostor. 

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije s toga planiramo izgradnju reciklažnog dvorišta.

Za naše studente izdvojili smo novac za stipendije i jednokratne novčane pomoći  kako bi smo im pomogli u daljnjem obrazovanju i nagradili njihov trud i zalaganje.

Za učenike Osnovne škole Rugvica osigurali smo besplatne udžbenike i radne bilježnice te sufinanciramo produženi boravak u osnovnoj školi. 

Za svako novorođeno dijete Općina Rugvica roditeljima daje jednokratne novčane pomoći.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i troškove stanovanja, a učenicima prehranu u školi. 

Radi očuvanja tradicije i kulture dio novca iz proračuna izdvajamo za naše udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine.


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 29.11.2018. do 12.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 74.602.000,00 kn 65,57 %
> Prihodi od poreza 15.860.000,00 kn 13,94 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 44.325.000,00 kn 38,96 %
> Prihodi od imovine 1.837.000,00 kn 1,61 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 12.580.000,00 kn 11,06 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.810.000,00 kn 7,74 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.810.000,00 kn 7,74 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 26.370.000,00 kn 23,18 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 370.000,00 kn 0,33 %
> Primici od zaduživanja 26.000.000,00 kn 22,85 %
Višak/manjak prihoda 4.000.000,00 kn 3,52 %
UKUPNO 113.782.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 113.782.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 74.602.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.860.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 12.360.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.200.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 44.325.000,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6.625.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37.700,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.837.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 117.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.720.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 12.580.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 465.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 915.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 11.200.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.810.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 26.370.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 370.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 26.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori


Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda 4.000.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 35.679.000,00 kn 31,36 %
> Rashodi za zaposlene 1.877.000,00 kn 1,65 %
> Materijalni rashodi 7.814.000,00 kn 6,87 %
> Financijski rashodi 420.000,00 kn 0,37 %
> Subvencije 15.145.000,00 kn 13,31 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 356.000,00 kn 0,31 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande 2.844.000,00 kn 2,50 %
> Ostali rashodi 7.223.000,00 kn 6,35 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 75.803.000,00 kn 66,62 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 6.400.000,00 kn 5,62 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 69.403.000,00 kn 61,00 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.300.000,00 kn 2,02 %
> Izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00 kn 0,26 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 kn 1,76 %
UKUPNO 113.782.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Rugvica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 113.782.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2019. godinu planirani su u iznosu od 35.679.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.877.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.480.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 120.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 277.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.814.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 175.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.151.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.010.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.458.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 400.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 15.145.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 15.000.000,00 kuna i  subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 145.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 356.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 256.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 2.844.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.223.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 7.173.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 75.803.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.400.000,00 kuna za  toga materijalna imovina-prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 69.403.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 63.480.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 690.000,00 kuna, prijevozna sredstva 1.390.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 400.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.443.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna, od toga izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.800.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 113.782.000,00 KUNA


Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 691.000,00 kuna


1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 300.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 130.000,00 kuna za sredstva za političke stranke

3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 155.000,00 kuna, od toga potrošnja električne energije – domovi 50.000,00 kuna, potrošnja plina – domovi 42.000,00 kuna, potrošnja vode – domovi 13.000,00 kuna i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 50.000,00 kuna

4. Za Dom Nart Jalševec planirano je 46.000,00 kuna , od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 9.000,00 kuna, Dom Nart – rashodi za plin 24.000,00 kuna, Dom Nart rashodi za vodu 5.000,00 kuna i Dom Nart – izdaci za osiguranje 8.000,000 kuna

5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 60.000,00 kuna


Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 9.296.000,00 kuna


1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 4.396.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.634.000,00 kuna, od toga Plaće za zaposlene – Uprava 1.300.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene – Uprava 100.000,00 kuna, doprinosi za zapošljavanje – Uprava 24.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – Uprava 210.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.742.000,00 kuna, od toga službena putovanja 35.000,00 kuna, gorivo (vlastiti automobil) 18.000,00 kuna, prijevoz – Uprava 75.000,00 kuna, stručno usavršavanje 17.000,00 kuna, uredski materijal 72.000,00 kuna, materijal i sirovine 30.000,00 kuna, električna energija – Uprava 18.000,00 kuna, plin – Uprava 30.000,00 kuna, potrošnja vode – Uprava 10.000,00 kuna, gorivo 60.000,00 kuna, inventar 13.000,00 kuna, pošta 110.000,00 kuna, telefon 75.000,00 kuna, informiranje – MT Eter 80.000,00 kuna, čišćenje 20.000,00 kuna, Ugovori od jelu 75.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 100.000,00 kuna, geodetske usluge 110.000,00 kuna, računalne usluge – redovno održavanje 103.000,00 kuna, ostale usluge 80.000,00 kuna, informiranje – medijske usluge 300.000,00 kuna, informiranje – objava natječaja 40.000,00 kuna, ostale računalne usluge 51.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 250.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna, obilježavanje prigodnih datuma 250.000,00 kuna, ostali nespomenuti izdaci – naknada poreznoj upravi i ostali izdaci 200.000,00 kuna, Program “Doček Nove godine“ 190.000,00 kuna i Program za Dan Općine 250.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode – provizija banke

2. Za tekuću zalihu planirano je 50.000,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 200.000,00 kuna

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 250.000,00 kuna

5. Za upravljanje grobljima planirano je 143.000,00 kuna, od toga plaće djelatnika 100.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kuna

6. Izdaci za projekte , studije i slično planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna

7. Za ostale troškove planirano je 1.900.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.400.000,00 kuna i subvencija materijalnih troškova 500.000,00 kuna

8. Za nabavu kombi vozila planirano je 147.000,00 kuna

9. Za nabavu osobnog automobila planirano je 125.000,00 kuna

10. Za dezinsekciju i ostale usluge planirano je 100.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

11. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 385.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 150.000,00 kuna, nabava dugotrajne imovine 190.000,00 kuna i računalni programi 45.000,00 kuna

12. Za financijske rashode – kamata na kredit planirano je 400.000,00 kuna


Program 003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 907.000,00 kuna


1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 860.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 47.000,00, od toga troškovi uspostave sustava zaštite i spašavanja 40.000,00 kuna i HGSS 7.000,00 kuna


Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 1.889.000,00 kuna


1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 547.000,00 kuna, od toga prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja i djece branitelja 100.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći 120.000,00 kuna, troškovi stanovanja 250.000,00 kuna, troškovi za ogrjev (financira Zagrebačka županija) 52.000,00 kuna i naknada Centru za socijalnu skrb 25.000,00 kuna

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 150.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 250.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 72.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu planirano je 70.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

6. Za novčanu pripomoć ostale udruge planirano je 150.000,00 kuna za ostale rashode

7. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

8. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 60.000,00 kuna za ostale rashode

9. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

10. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 20.000,00 kuna za ostale rashode

11. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 80.000,00 kuna za sredstva za vjerske institucije

12. Za ostale udruge građana planirano je 150.000,00 kuna za sredstva za udruge građana

13. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

14. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

15. Za pomoć za crkve u Ježevu i crkve u Jalševcu Nartskom planirano je 200.000,00 kuna za ostale rashode


Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 2.600.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 2.500.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 100.000,00 kuna 


Program 006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 2.006.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 1.200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 590.000,00 kuna, od toga sufinanciranje produženog boravka i ostali troškovi prema zahtjevu Osnovne škole 100.000,00 kuna, financiranje škole u prirodi 90.000,00 kuna, sufinanciranje najma dvorane 50.000,00 kuna, financiranje ostalih troškova 50.00,00 kuna, nabava udžbenika i radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Rugvica 150.000,00 kuna i uređenje potkrovlja u Osnovnoj školi Rugvica za informatiku 150.000,00 kuna

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 16.000,00 kuna za ostale rashode


Program 007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 606.000,00 kuna


1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 350.000,00 kuna za ostale rashode

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 256.000,00 kuna za redovnu potporu i sufinanciranje izdavaštva


Program 008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 1.010.000,00 kuna


Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 1.010.000.000,00 kuna za ostale rashode


Program 009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.491.000,00 kuna


1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.890.000,00 kuna 

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 350.000,00 kuna za zimsku službu

3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna, od toga  rashodi za javnu rasvjetu 750.000,00 kuna i sredstva za održavanje javne rasvjete 200.000,00 kuna

4. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 30.000,00 kuna 

5. Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 246.000,00 kuna za radove po naseljima po zahtjevima mještana

6. za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 25.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja


Program 010 Upravljanje grobljima planirano u iznosu od 350.000,00 kuna


Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 350.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i sredstva za održavanje groblja i mrtvačnice 295.000,00 kuna


Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 2.110.000,00 kuna


1. Za davanje zajmova poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

2. Za stručno usavršavanje poljoprivrednika planirano je 30.000,00 kuna, materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 50.000,00 kuna i subvencioniranje uzgoja gusaka 80.000,00 kuna

3. Za subvencije planirano je 975.000,00 kuna, od toga održavanje ruralne infrastrukture i oborinska odvodnja 800.000,00 kuna, projektiranje ruralne infrastrukture 30.000,00 kuna i subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 145.000,00 kuna

4. Za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je 250.000,00 kuna za sredstva za kreditiranje tova junadi

5. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna

6. Za program potpore lovnom gospodarstvu planirano je 100.000,00 kuna za sredstva za razvoj lovstva

7. Za program potpore uređenja objekata Lovačkih društava planirano je 200.000,00 kuna 

8. Za subvencije troškova analize tla planirano je 30.000,00 kuna 

9. Za sufinanciranje uređivanja raketne stanice za protugradnu obranu Čista Mlaka i Oborovo planirano je 60.000,00 kuna za financiranje protugradne obraneProgram 012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 38.732.000,00 kuna


1. Za uređenje doma u Črncu Dugoselskom planirano je 600.000,00 kuna za energetsku obnovu Doma u Črncu Dugoselskom

2. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 126.000,00 kuna

3. Za uređenje kapitgalnih objekata planirano je 570.000,00 kuna, od toga za Dom Nart Jalševec – garažna vrata  20.000,00 kuna i energetska obnova Dom Ježevo 550.000,00 kuna

4. Za uređenje kapitalnih objekata planirano je 2.800.000,00 kuna, od toga  kontejnerski sabirni čvor u Ježevu 150.000,00 kuna, garaža u Sopi 150.000,00 kuna i izgradnja poduzetničkog inkubatora 2.500.000,00 kuna

5. Za projekt obnove stare škole u Rugvici planirano je 150.000,00 kuna 

6. Za uređenje Doma Novaki Obrovski planirano je 46.000,00 kuna

7. Za uređenje Doma u Preseki planirano je 300.000,00 kuna

8. Za svlačionicu Oborovo planirano je 150.000,00 kuna

9. Za dječji vrtić Jačševec Nartski planirano je 10.000.000,00 kuna za ostale nespomenute građevinske objekte

10. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 20.000.000,00 kuna

11. Za Za uređenje Doma u Obedišću planirano je 300.000,00 kuna

12. Za uređenje društvenog doma u Oborovu planirano je 600.000,00 kuna 

13. Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 2.000.000,00 kuna 

14. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 80.000,00 kuna za opremu

15. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 200.000,00 kuna

16. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 300.000,00 kuna za subvencije

17. Za izgradnju kuće za udrugu “Savski lađari“ planirano je 250.000,00 kuna za kupnju kuće za udrugu “Savski lađari“

18. Za uvođenje interneta  (vatrogasni dom, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica)  planirano je 260.000,00 kuna


Program 013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 49.974.000,00 kuna


1. Za otplatu glavnice primljenog kredita planirano je 2.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenog kredita

2. Za otkup zemljišta u Nart Jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 300.000,00 kuna 

3. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 670.000,00 kuna 

4. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna

5. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga izgradnja i uređenje trga u Jalševcu Nartskom 500.000,00 kuna i uređenje Trga Josipa Predavca 500.000,00 kuna

6. Za kanalizacijsku mrežu – elaborat procjene nekretnine planirano je 50.000,00 kuna

7. Za odvodnju u naseljima Općine Rugvica planirano je 1.000.000,00 kuna

8. Za izgradnju ceste uz BC Institu planirano je 620.000,00 kuna

9. Za uređenje groblja  (staze, okviri i ostalo) planirano je 472.000,00 kuna

10. Za asfaltiranje cesta planirano je 3.400.000,00 kuna

11. Za izmještanje i izgradnju igrališta u Rugvici planirano je 2.500.000,00 kuna

12. Za otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu planirano je 1.000.000,00 kuna

13. Za projektiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna

14. Za projektiranje urbanističkih planova planirano je 200.000,00 kuna

15. Za projektnu dokumentaciju za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 1.000.000,00 kuna

16. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 190.000,00 kuna za opremanje dječjih igrališta po naseljima

17. Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 64.000,00 kuna za komunalnu opremu na javnim površinama

18. Za autobusne nadstrešnice planirano je 340.000,00 kuna, od toga za uređenje autobusnih stanica i nabavu autobusnih nadstrešnica planirano je  240.000,00 kuna i za kupnju zemljišta u Svibju planirano je 100.000,00 kuna

19. Za nadogradnju i sanaciju postojeće javne rasvjete planirano je 120.000,00 kuna

20. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu Zona Dragošićka planirano je 1.000.000,00 kuna

21. Za projekt za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje

22. Za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište planirano je 3.500.000,00 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

23. Za gospodarenje otpadom – zeleni otoci planirano je 100.000,00 kuna za uređenje zelenih otoka

24. Za gospodarenje otpadom  - projektna dokumentacija planirano je 400.000,00 kuna za nabavu spremnika

25. Za uređenje parkirališta uz groblje Ježevo planirano je 310.000,00 kuna

26. Za uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom planirano je 250.000,00 kuna

27. Za nabavu kamiona za odvoz smeća planirano je 1.200.000,00 kuna

28. Za asfaltiranje igrališta u Ježevu planirano je 200.000,00 kuna

29. Za izgradnju nogostupa po naseljima planirano je 4.500.000,00 kuna

30. Za izgradnju garaže na parceli groblja Jalševec Nartski planirano je 300.000,00 kuna

31. Za izgradnju prometnica u radnim zonama planirano je 15.650.000,00 kuna

32. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 120.000,00 kuna

33. Za skulpture za Trg. dr. Franje Tuđmana i Trg Josipa Predavca planirano je 200.000,00 kuna

34.  Za projekt cikloturističke staze planirano je 40.000,00 kuna

35. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 1.150.000,00 kuna

36. Za projektnu dokumentaciju za cestu i okretište autobusa u Rugvici planirano je 100.000,00 kuna

37. Za projektnu dokumentaciju planirano je 303.000,00 kuna, od toga projektna dokumentacija za nogometno igralište planirana u iznosu od 240.000,00 kuna i projektna dokumentacija za Trg Josipa Predavca planirana u iznosu od 63.000,00 kuna

38. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 150.000,00 kuna

39. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta  planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna

40. Za izgradnju nogometnog igrališta u Oborovu planirano je 120.000,00 kuna

41. Za otkup zemljišta za nogometno igralište i Vatrogasni dom planirano je 4.000.000,00 kuna

42. Za izgradnju sjenica po naseljima planirano je 70.000,00 kuna za nadogradnju i opremanje sjenica

43. Za video-nadzor na javnim površinama planirano je 150.000,00 kuna

44. Za projektnu dokumentaciju sportsko – rekreacijske zone planirano je 200.000,00 kuna


Program 014 Javni radovi planirano u iznosu od 120.000,00 kuna


1. Za doprinose – stručno osposobljavanje planirano je 20.000,00 kuna za plaće – stručno osposobljavanje

2. Za javne radove planirano je 100.000,00 kuna, od toga javni radovi – plaće 80.000,00 kuna i javni radovi – doprinosi na plaću 20.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Rugvica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Projekcije Proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Plan razvojnih programa Općine Rugvica za razdoblje od 2019. do 2021. godine
  PREUZMI:

 5. Financijski izvještaji proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu konsolidirani
  PREUZMI:

 6. Financijski izvještaji Općine Rugvica za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 8. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU posebni dio
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu opći dio
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu posebni dio
  PREUZMI:

 11. Odluka o raspodjeli rezulata za 2018. godinu
  PREUZMI:

 12. Obrazloženje godišnjeg obračuna za 2018. godinu
  PREUZMI:

 13. I. IZMJENE ODLUKE O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RUGVICA ZA 2019.-2021 GODINU
  PREUZMI:

 14. I. Izmjene i dopune programa razvojnih programa Općine Rugvica za razdoblje 2019.-2022.
  PREUZMI:

 15. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više