Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Rugvica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.rugvica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Rugvica.

Proračunom Općine Rugvica za 2020. godinu planiramo nastaviti s realizacijom planova i izgradnjom svih mjesta na području Općine te podizanje standarda u svim segmentima društva. Do sada smo iz Europskih fondova povukli ukupno 175,5 milijuna Eura za unaprjeđenje života na području Općine, od čega je 72% bespovratnih sredstva.

Ključan faktor razvoja društva je gospodarstvo te gospodarski rast Općine, zato planiramo izgradnju Poduzetničkog inkubatora čija je vrijednost 27 milijuna kuna te izgradnje prometnica s komunalnom i ostalom infrastrukturom u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever, koje će doprinositi poticanju razvoja poduzetništva i privlačenju investicija, stvaranju mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u Općini.

Nadalje planiramo urediti javne površine što se odnosi na parkove i jezera, izgradnja sjenica po naseljima te nogostupa na području cijele Općine, proširenju Trga dr. Franje Tuđmana, uređenje i izgradnju Trga u Jalševcu Nartskom, Trga Josipa Predavca što će učiniti život na području Općine Rugvica znatno ugodnijim. Investiramo u uličnu rasvjetu i energetsku obnovu iste – led lampama.

Našim najmlađim stanovnicima želimo omogućiti sretno odrastanje i što zanimljiviju i edukativniju igru stoga planiramo izgradnju i opremanje potpuno novog dječjeg vrtića na području Općine te dječjih igrališta. Također nastavljamo sa sufinanciranjem programa dječjeg vrtića, predškole i logopeda. Dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći roditeljima za svako novorođeno dijete.

Investiramo i u obrazovanje kao temeljni segment društva, nastojim podržavati naše školarce i studente te nagraditi njihov trud i zalaganje izdvajanjem sredstva za novčane naknade svim studentima (redovnim i izvanrednim) dva puta godišnje po 700,00 kuna, jednokratne nagrade najboljim učenicima i studentima, financiramo prijevoz učenika i studenata.

Nastojimo zaštiti naše najslabije i potrebite stanovnike slabijeg imovinskog stanja s područja Općine te smo im osigurali sredstva za jednokratne novčane pomoći i naknade troškova za stanovanje i ogrjev kao i novčane pomoći umirovljenicima.

Sport i rekreacija nužni su za kvalitetan i zdrav život stoga nastojimo ulagati u sport, prvenstveno kroz provedbu projekta za izradu projektne dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone te nastavljamo sa sufinanciranjem najam sportske dvorane i rada sportskih udruga i drugih udruga koje djeluju na području Općine Rugvica.


Dragi naši stanovnici, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način našu Općinu mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2019. do 15.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 135.074.000,00 kn 81,67 %
> Prihodi od poreza 15.817.000,00 kn 9,56 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 106.865.000,00 kn 64,61 %
> Prihodi od imovine 2.037.000,00 kn 1,23 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 10.355.000,00 kn 6,26 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.950.000,00 kn 3,60 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.950.000,00 kn 3,60 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 16.370.000,00 kn 9,90 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 370.000,00 kn 0,22 %
> Primici od zaduživanja 16.000.000,00 kn 9,67 %
Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 8.000.000,00 kn 4,84 %
UKUPNO 165.394.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 165.394.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 135.074.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.817.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 12.565.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.000.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 242.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 106.865.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 1.225.000,00 kuna, kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 15.500.000,00 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 90.140.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.037.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 117.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.920.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 10.355.000,00 kuna, od toga administrativne pristojbe planirane u iznosu od 465.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 8.680.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.950.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 16.370.000,00 kuna, od toga primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 370.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 16.000.000,00 kuna


Višak/manjak 


Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 34.623.000,00 kn 20,93 %
> Rashodi za zaposlene 2.547.000,00 kn 1,54 %
> Materijalni rashodi 10.469.000,00 kn 6,33 %
> Financijski rashodi 320.000,00 kn 0,19 %
> Subvencije 10.059.000,00 kn 6,08 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 356.000,00 kn 0,22 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.134.000,00 kn 1,89 %
> Ostali rashodi 7.738.000,00 kn 4,68 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.471.000,00 kn 78,88 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.600.000,00 kn 2,18 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 126.871.000,00 kn 76,71 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 kn 0,18 %
> Izdaci za dane zajmove i depozite 300.000,00 kn 0,18 %
UKUPNO 165.394.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za dane zajmove i depozite
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Rugvica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 165.394.000,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Rugvica za 2020. godinu planirani su u iznosu od 34.623.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.547.000,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.950.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 320.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 277.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 10.469.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 185.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 671.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 7.655.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.958.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 320.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 300.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 20.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 10.059.000,00 kuna, od toga Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 9.914.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 145.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 356.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 256.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 3.134.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 7.738.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije u novcu planirane u iznosu od 7.698.000,00 kuna i ostali izvanredni rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 130.471.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.600.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 126.871.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 121.298.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 830.000,00 kuna, prijevozna sredstva 1.390.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 300.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.053.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 165.394.000,00 KUNA


Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela planirano u iznosu od 691.000,00 kuna

1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 300.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 130.000,00 kuna za sredstva za političke stranke

3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 155.000,00 kuna, od toga potrošnja električne energije – domovi 50.000,00 kuna, potrošnja plina – domovi 42.000,00 kuna, potrošnja vode – domovi 13.000,00 kuna i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 50.000,00 kuna

4. Za Dom Nart Jalševec planirano je 46.000,00 kuna , od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 9.000,00 kuna, Dom Nart – rashodi za plin 24.000,00 kuna, Dom Nart rashodi za vodu 5.000,00 kuna i Dom Nart – izdaci za osiguranje 8.000,000 kuna

5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 60.000,00 kuna


Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 10.321.000,00 kuna

1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 5.381.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.154.000,00 kuna, od toga Plaće za zaposlene – Uprava 1.600.000,00 kuna, ostali izdaci za zaposlene – Uprava 300.000,00 kuna, doprinosi za zapošljavanje – Uprava 24.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje – Uprava 230.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.207.000,00 kuna, od toga službena putovanja 35.000,00 kuna, gorivo 18.000,00 kuna, prijevoz - Uprava 85.000,00 kuna, stručno usavršavanje 17.000,00 kuna, uredski materijal 72.000,00 kuna, materijal i sirovine 30.000,00 kuna, električna energija – Uprava 18.000,00 kuna, plin – Uprava 30.000,00 kuna, potrošnja vode – Uprava 10.000,00 kuna, gorivo 80.000,00 kuna, inventar 13.000,00 kuna, pošta 110.000,00 kuna, telefon 75.000,00 kuna, informiranje – MT Eter 80.000,00 kuna, Informiranje - medijske usluge 300.000,00 kuna, Informiranje – objava natječaja 40.000,00 kuna, čišćenje 20.000,00 kuna, Ugovori od djelu 75.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 100.000,00 kuna, geodetske usluge 110.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 450.000,00 kuna, računalne usluge – redovno održavanje 103.000,00 kuna, ostale računalne usluge 51.000,00 kuna, ostale usluge 65.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna, obilježavanje prigodnih datuma 400.000,00 kuna i ostali nespomenuti izdaci – naknada poreznoj upravi i ostali izdaci 300.000,00 kuna, Program „Doček nova godina“ 190.000,00 kuna i 250.000,00 kuna za „Program za Dane općine“

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostale financijske rashode – provizija banke

2. Za tekuću zalihu planirano je 40.000,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 200.000,00 kuna

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 250.000,00 kuna

5. Za upravljanje grobljima planirano je 143.000,00 kuna, od toga plaće djelatnika 100.000,00 kuna, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 3.000,00 kuna

6. Izdaci za projekte, studije i slično planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna za projekti, studije i slično

7. Za ostale troškove planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 kuna i subvencija materijalnih troškova 500.000,00 kuna

8. Za nabavu kombi vozila planirano je 147.000,00 kuna

9. Za nabavu osobnog automobila planirano je 125.000,00 kuna

10. Za dezinsekciju i ostale usluge planirano je 150.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge

11. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 385.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 150.000,00 kuna, nabava dugotrajne imovine 190.000,00 kuna i računalni programi 45.000,00 kuna

12. Za financijske rashode – kamata na kredit planirano je 300.000,00 kuna


Program 003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 747.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 700.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 47.000,00, od toga troškovi uspostave sustava zaštite i spašavanja 40.000,00 kuna i HGSS 7.000,00 kuna


Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 2.469.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 547.000,00 kuna, od toga prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja i djece branitelja 100.000,00 kuna, jednokratne novčane pomoći 120.000,00 kuna, troškovi stanovanja 250.000,00 kuna, troškovi za ogrjev (financira Zagrebačka županija) 52.000,00 kuna i naknada Centru za socijalnu skrb 25.000,00 kuna

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 150.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 350.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 72.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u novcu

5. Za sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu planirano je 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za novčanu pripomoć ostale udruge planirano je 150.000,00 kuna za financiranje programa udruga – manifestacije

7. Za sufinanciranje hrvatskog prvenstva - Kinološko društvo Dugo Selo planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

9. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 60.000,00 kuna za ostale rashode

10. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

11. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 20.000,00 kuna za ostale rashode

12. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 180.000,00 kuna za sredstva za vjerske institucije

13. Za sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

14. Za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

15. Za ostale udruge građana planirano je 250.000,00 kuna za sredstva za udruge građana

16. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

17. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

18. Za pomoć za crkve u Ježevu i crkve u Jalševcu Nartskom planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 2.500.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 2.151.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 1.400.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za novčanu pomoć studentima planirano je 220.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 515.000,00 kuna, od toga financirano od općih prihoda i primitaka planirano je za sufinanciranje produženog boravka i ostali troškovi prema zahtjevu Osnovne škole 100.000,00 kuna, financiranje škole u prirodi 90.000,00 kuna, sufinanciranje najma dvorane 50.000,00 kuna, financiranje ostalih troškova 50.00,00 kuna, financiranje ostalih troškova 250.000,00 kuna i nabava udžbenika i radnih bilježnica za učenike Osnovne škole Rugvica 25.000,00 kuna

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 16.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 606.000,00 kuna

1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 350.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 256.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 1.210.000,00 kuna

1. Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 1.180.000.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Sportske igre mladih planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.401.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 3.500.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 350.000,00 kuna za zimsku službu

3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za javnu rasvjetu-električna energija 

4. Naknade prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge 

5. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 30.000,00 kuna 

6. Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 246.000,00 kuna za radove po naseljima po zahtjevima mještana

7. Za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 25.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja


Program 010 Upravljanje grobljima planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 350.000,00, od toga rashodi za materijal i energiju 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i sredstva za održavanje groblja i mrtvačnice 295.000,00 kuna


Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 2.110.000,00 kuna

1. Za davanje zajmova poljoprivrednicima planirano je 300.000,00 kuna za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

2. Za razvoj poljoprivrede planirano je 1.385.000,00 kuna, od toga za stručno usavršavanje poljoprivrednika planirano je 30.000,00 kuna, materijalni troškovi vezani uz poljoprivredno zemljište 50.000,00 kuna i subvencioniranje uzgoja gusaka 80.000,00 kuna, održavanje ruralne infrastrukture i oborinska odvodnja 800.000,00 kuna, projektiranje ruralne infrastrukture 30.000,00 kuna i subvencija osiguranja poljoprivrednika i poljoprivrednih kultura 145.000,00 kuna i za sredstva kreditiranja tova junadi 250.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna

4. Za program potpore lovnom gospodarstvu planirano je 100.000,00 kuna za sredstva za razvoj lovstva

5. Za program potpore uređenja objekata Lovačkih društava planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za subvencije troškova analize tla planirano je 30.000,00 kuna 

7. Za sufinanciranje uređivanja raketne stanice za protugradnu obranu Čista Mlaka i Oborovo planirano je 60.000,00 kuna za financiranje protugradne obrane


Program 012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 57.416.000,00 kuna

1. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 150.000,00 kuna

2. Za uređenje Doma Ježevo planirano je 600.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za uređenje Doma u Gredi Donjoj - fasada i unutarnje uređenje planirano je 400.000,00 kuna građevinske objekte

4. Za Dom Rugvica – opremanje sale planirano je 120.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

5. Za projekt i prenamjenu stare škole Rugvica (muzej i knjižnica) planirano je 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za uređenje Doma Novaki Obrovski planirano je 46.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 600.000,00 kuna

8. Za svlačionicu Oborovo planirano je 150.000,00 kuna

9. Za izgradnju zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č. br 558/1 k.o. Okunšćak planirano je 12.000.000,00 kuna, od toga 2.930.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz namjenskih prihoda za izgradnju objekata javne namjene, 7.440.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz kapitalne pomoći i 1.630.000,00 kuna za građevinske objekte financirano iz namjenskih primitaka od zaduživanja

10. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 27.800.000,00 kuna za izgradnju financirano iz kapitalne pomoći

11. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 600.000,00 kuna za energetsku obnovu „mali dom“ u Oborovu

12. Uređenje doma u Preseki planirano je 400.000,00 kuna za uređenje doma u Preseki

13. Za izgradnju multimedijalnog centra planirano je 5.000.000,00 kuna za izgradnju  multimedijalnog centra u Rugvici

14. Za uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za Garažu u Sopi planirano je 150.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

16. Za uređenje Doma u Obedišću planirano je 50.000,00 kuna

17. Za Dom Nart Jalševec – Garažna vrata planirano je 30.000,00 kuna 

18. Za energetsku obnovu i preuređenje „stare škole“ u Oborovu planirano je 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte

19. Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 3.500.000,00 kuna za izgradnju Doma zdravlja

20. Za opremanje Doma u Otoku Svibovskom planirano je 100.000,00 kuna

21. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 120.000,00 kuna za postrojenje i opremu

22. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 200.000,00 kuna

23. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 480.000,00 kuna za subvencije

24. Za izgradnju kuće za udrugu “Savski lađari“ planirano je 250.000,00 kuna za kupnju kuće za udrugu “Savski lađari“

25. Za uvođenje interneta  (vatrogasni dom, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 260.000,00 kuna


Program 013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 68.822.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta u Nart Jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 300.000,00 kuna 

2. Za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže planirano je 670.000,00 kuna 

3. Za izgradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 600.000,00 kuna

4. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 500.000,00 kuna za izgradnja i uređenje trga

5. Za kanalizacijsku mrežu – elaborat procjene nekretnine planirano je 50.000,00 kuna

6. Za odvodnju u naseljima Općine Rugvica planirano je 1.020.000,00 kuna

7. Za ienergetsku obnovu javne rasvjete – led lampe planirano je 450.000,00 kuna

8. Za izgradnju ceste uz BC Institu planirano je 620.000,00 kuna

9. Za uređenje groblja  (staze, okviri i ostalo) planirano je 472.000,00 kuna

10. Za asfaltiranje cesta planirano je 2.400.000,00 kuna

11. Za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 15.660.000,00 kuna, od toga 9.360.000,00 kuna za izgradnju prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever i 6.300.000,00 kuna za izgradnju prometnica u radnim zonama financiranje vlastite komponente projekta

12. Za izgradnju nogostupa po naseljima u Općini Rugvica planirano je 7.995.000,00 kuna za ostale nespomenute građevinske objekte

13. Za proširenje Trga Dr. Franje Tuđmana planirano je 4.500.000,00 kuna za ostale građevinske objekte 

14. Za imovinsko pravni odnos za prometnice planirano je 500.000,00 kuna za zemljište

15. Za izgradnju komunalne infrastrukture u radnoj zoni Rugvica Sjever planirano je 15.000.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

16. Za uređenje javnih površina (parkovi i jezera) planirano je 9.500.000,00 kuna 

17. Za uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 500.000,00 kuna 

18. Za otkup parcele za proširenje groblja u Nart Jalševcu planirano je 1.200.000,00 kuna za zemljište

19. Za projektiranje izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna 

20. Za projektiranje urbanističkih planova uređenja planirano je 300.000,00 kuna 

21. Za projekt APN – stanovi planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za asfaltiranje igrališta po naseljima planirano je 600.000,00 kuna 

23. Za projektnu dokumentaciju za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 1.000.000,00 kuna za projekte za nerazvrstane ceste

24. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 190.000,00 kuna 

25. Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 64.000,00 kuna za komunalnu opremu na javnim površinama

26. Za otkup zemljišta za dječje igralište u Svibnju i Trsteniku planirano je 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodno bogatstvo

27. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu planirano je 1.000.000,00 kuna za imovinsko pravni odnosi - spojna cesta, dječje igralište

28. Za projekt za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je 300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje

29. Za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište planirano je 500.000,00 kuna za ostale građevinske objekte 

30. Za gospodarenje otpadom – zeleni otoci planirano je 100.000,00 kuna za uređenje zelenih otoka

31. Za gospodarenje otpadom - projektna dokumentacija planirano je 400.000,00 kuna za nabavu spremnika

32. Za uređenje dječjih igrališta u Rugvici i Jalševcu Nartskom planirano je 250.000,00 kuna

33. Za nabavu kamiona za odvoz smeća planirano je 1.200.000,00 kuna

34. Za izgradnju i opremanje sportske građevine u Ježevu planirano je 413.000,00 kuna 

35. Za izgradnju garaže na parceli groblja Jalševec Nartski planirano je 300.000,00 kuna

36. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 120.000,00 kuna

37. Za skulpture za Trg Josipa Predavca planirano je 100.000,00 kuna

38. Za uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 240.000,00 kuna 

39. Za projekt cikloturističke staze planirano je 40.000,00 kuna

40. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 1.150.000,00 kuna

41. Za projektnu dokumentaciju za cestu i okretište autobusa u Rugvici planirano je 100.000,00 kuna

42. Za projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 63.000,00 kuna, 

43. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 150.000,00 kuna

44. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna

45. Za izgradnju nogometnog igrališta u Oborovu planirano je 120.000,00 kuna

46. Za imovinsko pravne odnose - stara škola u Rugvici planirano je 400.000,00 kuna 

47. Za izgradnju sjenica po naseljima planirano je 150.000,00 kuna za izgradnju i opremanje sjenica

48. Za video-nadzor na javnim površinama planirano je 200.000,00 kuna

49. Za projektnu dokumentaciju sportsko – rekreacijske zone planirano je 6.000.000,00 kuna


Program 014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu od 500.000,00 kuna

Za program Zaželi i zaposli se planiranoj je 500.000,00 kuna, od toga plaće za zaposlene 250.000,00 kuna i ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 250.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 3. PROJEKCIJE PRORAČUNA 2020. i 2021. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RUGVICA ZA RAZDOBLJE OD 2020. Do 2022. GODINE
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 2020. GODINU
  PREUZMI:

 7. ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RUGVICA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
  PREUZMI:

 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2020. godinu
  PREUZMI:

 9. Program javnih potreba u kulturi Općine Rugvica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Rugvica za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2020. godini
  PREUZMI:

 12. Program javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2020. godini
  PREUZMI:

 13. PRORAČUN OPĆINE RUGVICA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
  PREUZMI:

 14. Financijski izvještaji za 2019. godinu
  PREUZMI:

 15. Bilješke uz financijski izvještaji za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više