Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Rugvica

  Kontakt podaci
  Općina Rugvica
  Trg Josipa Predavca 1, 10372 Rugvica
  OIB: 07295007204
  01/2764-215
  opcina.rugvica@rugvica.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Općina Rugvica ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj internetskoj stranici www.rugvica.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam prenijeti informacije pomoću kojih možete pratiti raspolaganje proračunskim sredstvima. Vi, dragi građani i građanke, možete svojim prijedlozima i komentarima pridonijeti zajedničkom nam cilju da dostupne resurse raspodijelimo na što učinkovitiji način za boljitak i napredak naše zajednice.

U 2022. godini nastavljamo s projektima čija realizacija čini našu Općinu ljepšom i ugodnom za život. Neki od tih projekata su uređenje i energetska obnova društvenih domova na području Općine Rugvica, nastavak izgradnje Doma zdravlja, energetska obnova stare škola Rugvica, izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnja igrališta, uređenje javnih površina, groblja, asfaltiranje cesta, nastavak proširenja Trga dr. Franje Tuđmana i uređenje Trga Josipa Predavca, izgradnju javne led rasvjete i opremanje dječjih igrališta te niz drugih infrastrukturnih projekata od značaja za Općinu.

Značajna sredstva iz proračuna osigurana su za projekt prenamjene stare škole u muzej i knjižnicu te kulturni centar Rugvica čime bi se stanovnicima Općine osiguralo još više društvenih sadržaja.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama Općina Rugvica osigurava sredstva za stručno usavršavanje poljoprivrednika, subvencioniranje uzgoja domaćih životinja kao i subvenciju osiguranja poljoprivrednih kultura od slučaja elementarne nepogode.

Ove godine planiran je početak izgradnje Poduzetničkog inkubatora čime bi privukli nove poduzetnike u Rugvicu, koja je prethodnih godina dosta poznata upravo po tome. 

Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga demografskim mjerama nastojimo pomoći roditeljima novorođenčadi i najmlađim stanovnicima osiguranjem preduvjeta za potrebiti demografski rast i razvoj. Nastavljamo sa opremanjem dječjeg vrtića, sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima, u iznosu od 1.150,00 kuna za prvo i 1.250,00 kuna za drugo i svako sljedeće dijete i program predškole. U 2022. godini započinje s radom i novi Dječji vrtić u vlasništvu Općine Rugvica, investicija vrijedna više od 12 milijuna kuna. Cilj nam je da se djeci osiguraju najbolji i najkvalitetniji uvjeti boravka, a na taj način i omogući otvaranje novih radnih mjesta. 

Obrazovanje mladih od velikog nam je značaja stoga naše učenike i studente podržavamo kroz novčane naknade, jednokratne nagrade, omogućujemo besplatan prijevoz, a za učenike i studente slabijeg imovinskog stanja i besplatnu prehranu. 

U proračunu Općine, kao i svake godine, osigurana su sredstva za isplatu naknada za novorođeno dijete, naknade za djecu od navršene 2 godine života pa sve do završetka školovanja i novčana pomoć za djecu koja pohađaju dvije škole

Naravno, brinemo i o najugroženijoj skupini stanovnika na području Općine. Kako bi im osigurali i pružili neke od osnovnih stvari za život, dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i ogrjev i novčane pomoći umirovljenicima.

Sport predstavlja opće ljudsko dobro i zauzima veliku važnost u društvu. On je jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. stoga ulažemo u sport kroz provedbu projekta za izradu projektne dokumentaciju i izgradnju sportsko-rekreacijske zone, asfaltiranje igrališta po naseljima Općine, izgradnjom igrališta u Čistoj Mlaci i Trsteniku. Izdvojili smo sredstva u Proračunu za otkup zemljišta za sportski centar i dom u Rugvici.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Rugvica da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.Vaš Načelnik!Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu trajalo je od 9.11.2021. do 30.11.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Rugvica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Rugvica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Rugvica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 126.884.500,00 kn 16.840.467,18 € 80,15 %
> Prihodi od poreza 15.088.000,00 kn 2.002.521,73 € 9,53 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 97.837.500,00 kn 12.985.267,77 € 61,80 %
> Prihodi od imovine 2.302.000,00 kn 305.527,90 € 1,45 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.657.000,00 kn 1.547.149,78 € 7,36 %
Višak/manjak 5.000.000,00 kn 663.614,04 € 3,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 23.048.500,00 kn 3.059.061,65 € 14,56 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.370.000,00 kn 447.275,86 € 2,13 %
UKUPNO 158.303.000,00 kn 21.010.418,74 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Višak/manjak
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Rugvica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 158.303.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Rugvica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 126.884.500,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 15.088.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 10.008.000,00 kuna, porezi na imovinu 4.820.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 260.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 97.837.500,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 26.537.500,00 i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 71.300.000,00

3. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.302.000,00 kuna, od toga kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 50.000,00 kuna, ostali prihodi od financijske imovine 67.000,00 kuna, naknade za koncesije 350.000,00 kuna, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 650.000,00 kuna, naknada za korištenje nefinancijske imovine 10.000,00 kuna i exploatacija mineralnih sirovina 1.175.000.00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 11.657.000,00 kuna, od toga županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 190.000,00 kuna, prihodi vodnog gospodarstva 140.000,00 kuna, doprinosi za šume 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi 1.797.000,00 kuna, komunalni doprinosi 4.950.000,00 kuna, komunalne naknade 4.550.000,00 kuna i naknade za priključak 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 23.048.500,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.370.000,00 kuna, od toga 370.000,00 kuna -primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita i 3.000.000,00 kuna - primici od zaduživanja


Višak/manjak 

Višak/manjak + neto zaduživanja/financiranja + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 31.291.000,00 kn 4.153.029,40 € 19,77 %
> Rashodi za zaposlene 5.677.000,00 kn 753.467,38 € 3,59 %
> Materijalni rashodi 12.052.000,00 kn 1.599.575,29 € 7,61 %
> Financijski rashodi 325.000,00 kn 43.134,91 € 0,21 %
> Subvencije 2.945.000,00 kn 390.868,67 € 1,86 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 126.000,00 kn 16.723,07 € 0,08 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.664.000,00 kn 486.296,37 € 2,31 %
> Ostali rashodi 6.502.000,00 kn 862.963,70 € 4,11 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 122.892.000,00 kn 16.310.571,37 € 77,63 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 kn 929.059,66 € 4,42 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 115.892.000,00 kn 15.381.511,71 € 73,21 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.120.000,00 kn 546.817,97 € 2,60 %
UKUPNO 158.303.000,00 kn 21.010.418,74 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Rugvica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 158.303.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi od poslovanja Općine Rugvica za 2022. godinu planirani su u iznosu od 31.291.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.677.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 4.100.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 800.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 750.000,00 kuna i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 12.052.000,00 kuna, od toga službena putovanja 73.000,00 kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 95.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 47.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.000,00 kuna, energija 581.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 367.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 12.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 228.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.491.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 750.000,00 kuna, komunalne usluge 32.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 350.000,00 kuna,  intelektualne i osobne usluge 635.000,00 kuna, računalne usluge 163.000,00 kuna, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 250.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.168.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 325.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 300.000,00 kuna i bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 kuna

4. Subvencije su planirane u iznosu od 2.945.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.800.000,00 kuna i subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 145.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 126.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 26.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznos od 3.664.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.252.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.300.000,00 kuna i sufinanciranje hitne pomoći 112.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 6.502.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u novcu 6.252.000,00 kuna, tekuće donacije civilna zaštita i DVD 150.000,00 kuna i ostali izvanredni rashodi 100.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kuna za zemljište

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 115.892.000,00 kuna od toga ostali građevinski objekti 110.847.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 350.000,00 kuna, instrumenti, uređaji i strojevi 190.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  410.000,00 kuna, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 147.000,00 kuna, istraživanje rudnih bogatstava 530.000,00 kuna, ulaganje u računalne programe 45.000,00 kuna i ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.373.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu do 4.120.000,00 kuna, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija 1.850.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 2.270.000,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Program 001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih tijela planirano u iznosu od 681.000,00 kuna


1. Za općinsko vijeće – naknada za rad članova općinskog vijeća i povjerenstva planirano je 250.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 130.000,00 kuna za sredstva za političke stranke

3. Za režijske troškove društvenih domova planirano je 155.000,00 kuna, od toga potrošnja električne energije – domovi 50.000,00 kuna, potrošnja plina – domovi 42.000,00 kuna, potrošnja vode – domovi 13.000,00 kuna i sredstva za održavanje domova prema prijedlozima mještana 50.000,00 kuna

4. Za Dom Nart Jalševec planirano je 46.000,00 kuna , od toga Dom Nart – rashodi za električnu energiju 9.000,00 kuna, Dom Nart – rashodi za plin 24.000,00 kuna, Dom Nart rashodi za vodu 5.000,00 kuna i Dom Nart – izdaci za osiguranje 8.000,000 kuna

5. Za nabavu opreme za članove Općinskog vijeća planirano je 100.000,00 kuna


Program 002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršne vlasti planirano u iznosu od 13.369.000,00 kuna


1. Za administrativno i stručno osoblje planirano je 5.977.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.477.000,00 kuna, od toga Plaće za zaposlene – Uprava 1.600.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 600.000,00 kuna, doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 27.000,00 kuna i doprinosi za zdravstveno osiguranje 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.480.000,00 kuna, od toga službena putovanja 53.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 95.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 17.000,00 kuna, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.000,00 kuna, energija 138.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 12.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 228.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 520.000,00 kuna, komunalne usluge 32.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 635.000,00 kuna, računalne usluge 163.000,00 kuna, ostale usluge 65.000,00 kuna, premije osiguranja 35.000,00 kuna, reprezentacija 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.340.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

2. Za tekuću zalihu planirano je 100.000,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za zdravstvene i veterinarske usluge – zbrinjavanje pasa lutalica i uklanjanje lešina planirano je 200.000,00 kuna

4. Za održavanje kapitalnih objekata Općine Rugvica planirano je 150.000,00 kuna

5.  Za izdatke za projekte, studije i slično planirano je 1.000.000,00 kuna

6. Za ostale troškove planirano je 2.800.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7. Za nabavu kombi vozila planirano je 147.000,00

8. Za otplatu beskamatnog zajma planirano je 2.270.000,00 kuna 

9. Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 385.000,00 kuna

10. Za financijske rashode – kamata na kredit planirano je 300.000,00 kuna 

11. Za nabavu čamca i izradu drvenog čamca za Savu planirano je 40.000,00 kuna


Program 003 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 837.000,00 kuna


1. Za vatrogasnu zajednicu planirano je 730.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 107.000,00, od toga tekuće donacije u novcu 7.000,00 kuna i tekuće donacije civilna zaštita i DVD 100.000,00 kuna


Program 004 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, udrugama i ustanovama planirano u iznosu od 2.714.000,00 kuna


1. Za pomoć obiteljima i kućanstvima iz proračuna planirano je 522.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

2. Za novčane pomoći umirovljenicima planirano je 500.000,00 kuna z naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Za novčanu pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete planirano je 350.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

4. Za sufinanciranje hitne pomoći planirano je 72.000,00 kuna 

5. Za sufinanciranje poštanskog ureda u Oborovu planirano je 40.000,00 kuna 

6. Za novčanu pripomoć ostale udruge planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

7. Za sufinanciranje hrvatskog prvenstva - Kinološko društvo Dugo Selo planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

8. Za novčanu pripomoć invalidima Domovinskog rata planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

9. Za novčanu pripomoć Crvenom križu Dugo Selo planirano je 60.000,00 kuna za ostale rashode

10. Za novčanu pripomoć u slučaju elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna za ostale rashode

11. Za novčanu pripomoć poticanja malog poduzetništva planirano je 70.000,00 kuna za ostale rashode

12. Za novčanu pripomoć župnim uredima planirano je 180.000,00 kuna za sredstva za vjerske institucije

13. Za sredstva za Turističku zajednicu općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije

14. Za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

15. Za ostale udruge građana planirano je 300.000,00 kuna za sredstva za udruge građana

16. Za novčanu pripomoć podmirenje troškova ukopa planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

17. Za novčanu pripomoć socijalno ugroženima prema zaključcima planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

18. Za naknadu za uklanjanje azbestnih ploča planirano je 20.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

19. Za čišćenje rijeke Save - Dan planete Zemlje planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju planirano je u iznosu od 1.100.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje programa dječjeg vrtića planirano je 1.000.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za sufinanciranje predškole planirano je 100.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 006 Program javnih potreba u školstvu planirano u iznosu od 2.675.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca planirano je 1.300.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi

2. Za novčanu pripomoć studentima planirano je 220.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

3. Sredstva za Osnovnu školu Rugvica planirana su u iznosu od 630.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za tekuće pomoći unutar općeg proračuna i 530.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za jednokratne pomoći posebno nadarenim učenicima i studentima planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu 

5. Za financiranje poklona za Sv. Nikolu planirano je 25.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu

6. Za nabavu opreme djeci predškolske i školske dobi (promicanje sporta) planirano je 80.000,00 kuna

7. Za naknade za djecu od navršene 2 godine života do završetka srednjoškolskog obrazovanja planirano je 400.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu


Program 007 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 621.000,00 kuna


1. Sredstva za kulturu prema programu planirana su u iznosu od 365.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Sredstva za pučko otvoreno učilište planirana su u iznosu od 256.000,00 kuna, od toga 230.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja i 26.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 008 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 1.480.000,00 kuna


1. Sredstva za redovnu djelatnost sportskih klubova prema programu planirana su u iznosu od 1.450.000.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Sportske igre mladih planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


Program 009 Održavanje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.731.000,00 kuna


1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 3.550.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje cesta u zimskim uvjetima planirano je 350.000,00 kuna za zimsku službu

3. Rashodi za javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za javnu rasvjetu-električna energija 

4. Naknade prema ugovoru o energetskoj učinkovitosti planirani u iznosu od 1.030.000,00 kuna za rashode za usluge 

5. Za uređenje i opremanje, održavanje igrališta u naseljima Općine planirano je 30.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6. Za održavanje i uređivanje javnih površina planirano je 246.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7. Za održavanje i popravak autobusnih nadstrešnica planirano je 25.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za rušenje drveća na javnim površinama planirano je 50.000,00 kuna za  usluge tekućeg i investicijskog održavanja

9. Za dezinsekciju i ostale usluge planirano je 150.000,00 kuna za zdravstvene i veterinarske usluge


Program 010 Upravljanje grobljima planirano u iznosu od 65.000,00 kuna


Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 65.000,00, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00 kuna


Program 011 Razvoj poljoprivrede planiran u iznosu od 1.700.000,00 kuna


1. Za razvoj poljoprivrede planirano je 1.185.000,00 kuna, od toga za stručno usavršavanje poljoprivrednika planirano je 30.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna, subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 145.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 kuna, ostali građevinski objekti 800.000,00 kuna i istraživanje rudnih bogatstava 30.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje osjemenjivanja krava plotkinja planirano je 35.000,00 kuna

3. Za program potpore lovnom i ribolovnom gospodarstvu planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

4. Za program potpore uređenja objekata lovačkih i ribolovnih društava planirano je 320.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za subvencije troškova analize tla planirano je 10.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu


Program 012 Program izgradnje i izvanrednog održavanja objekata za opće društvene potrebe planirano je 72.495.000,00 kuna


1. Za uređenje odvodnje i drenaža kod crkve u Ježevu planirano je 150.000,00 kuna za ostale građevinske objekte 

2. Za uređenje Doma Ježevo planirano je 400.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za uređenje Doma u Gredi Donjoj - fasada i unutarnje uređenje planirano je 200.000,00 kuna 

4. Za Dom Rugvica - opremanje sale planirano je 120.000,00 kuna 

5. Za projekt i prenamjenu stare škole u Rugvici (muzej i knjižnica) planirano je 3.000.000,00 kuna

6. Za uređenje Doma Novaki Oborovski planirano je 60.000,00 kuna

7. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 800.000,00 kuna 

8. Za kulturni centar u Rugvici planirano je 10.000.000,00 kuna,

9. Za izgradnju zgrade javne namjene - dječji vrtić na k.č. br. 558/1 k.o. Okunšćak planirano je 100.000,00 kuna

10. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 27.800.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

11. Za uređenje Doma u Oborovu planirano je 300.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

12. Za uređenje doma u Preseki planirano je 200.000,00 kuna 

13. Za uređenje Doma u Črncu Dugoselskom planirano je 100.000,00 kuna

14. Za Dom u Sopi planirano je 500.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

15. Za ''APN STANOVI'' planirano je 1.000.000,00 kuna

16. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju sportsko - rekreacijske zone u Rugvici planirano je 5.500.000,00 kuna, od toga 5.000.000,00 kuna za ostale građevinske radove i 500.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu imovinu

17. Za imovinsko pravne odnose - Stara škola u Rugvici planirano je 400.000,00 kuna za zemljište

18. Za energetsku obnovu i preuređenje „stare škole“ u Oborovu planirano je 1.300.000,00 kuna

19. Za izgradnju Doma zdravlja u Jalševcu Nartskom planirano je 7.000.000,00 kuna

20. Za uređenje doma u Otoku Svibovskom planirano je 100.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj

21. Za otkup zemljišta za izgradnju sportskog centra i doma u Rugvici planirano je 3.000.000,00 kuna

22. Za opremanje kuhinje u Domu u Jalševcu Nartskom planirano je 100.000,00 kuna

23. Za gradnju Doma u Čistoj Mlaki planirano je 200.000,00 kuna

24. Za uređenje Doma u Prevlaki planirano je 450.000,00 kuna 

25. Za uvođenje interneta (vatrogasni domovi, društveni domovi, Osnovna škola Rugvica) planirano je 100.000,00 kuna 

26. Za izgradnja i opremanje vanjske teretane s spravama planirano je 350.000,00 kuna

27. Za vodoopskrbu i odvodnju (ulaganja u vodne građevine i kanalizaciju) planirano je 2.750.000,00 kuna

28. Za prostorni planovi Općine Rugvica planirano je 200.000,00 kuna za istraživanje rudnih bogatstava

29. Za urbanističke planovi općine Rugvica planirano je 300.000,00 kuna za istraživanje rudnih bogatstava

30. Za izgradnju pristaništa za čamce planirano je 150.000,00 kuna 

31. Za izgradnju lifta u zgradi Općine u Rugvici planirano je 610.000,00 kuna

32. Za izgradnju igrališta u Nart Jalševcu planirano je 875.000,00 kuna 

33. Za otplata glavnice primljenog kredita planirano je 1.850.000,00 kuna

34. Za elaborat procjene nekretnine planirano je 50.000,00 kuna

35. Za uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Nart Jalševec planirano je 250.000,00 kuna

36. Za izgradnju i opremanje sjenica po naseljima planirano je 150.000,00 kuna

37. Za kupnju zemljišta za igrališta u Tsrteniku i Svibju planirano je 200.000,00 kuna 

38. Za otkup zemljišta za bazen planirano je 1.000.000,00 kuna 

39. Za otkup zemljišta za trap streljanu planirano je 600.000,00 kuna 

40. Za idejni projekt za izgradnju energane planirano je 200.000,00 kuna

41. Za izgradju montažne graraže za DVD Obedišće Ježevsko planirano je 80.000,00 kuna


Program 013 Program izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 49.875.000,00 kuna


1. Za otkup zemljišta u Nart jalševcu za proširenje parkirališta i dječje igralište planirano je 300.000,00 kuna

2. Za izgradnju i uređenje trga u Jalševcu Nartskom planirano je 500.000,00 kuna

3. Za projektnu dokumentaciju i izgradnju ceste uz BC Institut planirano je 15.000.000,00 kuna, 

4. Za uređenje groblja (staze, okviri i ostalo) planirano je 660.000,00 kuna

5. Za asfaltiranje cesta planirano je 2.800.000,00 kuna

6. Za izgradnju prometnica u poduzetničkoj zoni Rugvica sjever planirano je 3.000.000,00 kuna

7. Za izgradnja nogostupa po naseljima općine Rugvica planirano je 9.200.000,00 kuna

8. Za imovinski pravne odnose za prometnice planirano je 500.000,00 kuna 

9. Za uređenje Trga Josipa Predavca planirano je 500.000,00 kuna

10. Za projekt i uređenje javnih površina (parkovi i jezera) planirano je 9.500.000,00 kuna

11. Za projekt i izgradnju biciklističke staze prema Ikei planirano je 1.000.000,00 kuna

12. Za projektnu dokumentacija za prometnice unutar naselja i radnih zona planirano je 1.000.000,00 kuna

13. Za opremanje dječjih igrališta planirano je 190.000,00 kuna

14. Za komunalnu opremu – oglasni panoi i stupovi planirano je 64.000,00 kuna

15. Za nadogradnju i sanaciju javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna

16. Za imovinsko pravne odnose za pristupnu cestu planirano je 1.000.000,00 kuna 

17. Za projekt za spojnu cestu Rugvica – Novo Svibje planirano je 300.000,00 kuna

18. Za uređenje dječjih igrališta u  Jalševcu Nartskom planirano je 250.000,00 kuna

19. Za nabavu antistresnih podloga za dječja igrališta planirano je 120.000,00 kuna

20. Za uređenje autobusnih nadstrešnica i nabava autobusnih nadstrešnica planirano je 240.000,00 kuna

21. Za projekt cikloturističke staze planirano je 40.000,00 kuna

22. Za izgradnju ceste i okretišta u Rugvici planirano je 1.150.000,00 kuna

23. Za projektnu dokumentaciju za Trg Josipa Predavca planirano je 63.000,00 kuna 

24. Za sufinanciranje projekta širokopojasnog interneta planirano je 70.000,00 kuna

25. Za video - nazdor na javnim površinama planirano je 200.000,00 kuna

26. Za asfaltiranje parkirališta uz groblje Oborovo planirano je 100.000,00 kuna

27. Za uređenje Tematskog parka uz Savu planirano je 150.000,00 kuna

28. Za izradu i nadzor pješačkog mosta u Rugvici planirano je 450.000,00 kuna

29. Za premještaj postojećih lampi poslije radova Elektre planirano je 460.000,00 kuna

30. Za izgradnju autobusnih ugibališta planirano je 468.000,00 kuna

31. Za ogradu uz nogostup u Trsteniku Nartskom planirano je 150.000,00 kuna


Program 014 Program Zaželi i zaposli se planirano u iznosu od 1.050.000,00 kuna

Za program Zaželi i zaposli se planiranoj je 1.050.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 600.000,00 kuna i ostali nematerijalni rashodi poslovanja (zaželi i zaposli se!) 450.000,00 kuna


Program 015 Predškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 3.910.000,00 kuna

1. Za Administrativno i stručno osoblje planirano je 3.910.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 1.900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 kuna, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 500.000,00 kuna, službena putovanja 20.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.000,00 kuna, ostale usluge 263.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna, bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00 kuna, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 270.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 300.000,00 kuna i ostale usluge 300.000,00 kuna

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini
  PREUZMI:

 5. Program javnih potreba u sportu u 2022. godini
  PREUZMI:

 6. Program poljoprivredno zemljište u 2022. godini
  PREUZMI:

 7. Obrazloženje proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. Upute za izradu proračuna
  PREUZMI:

 9. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2022. GODINU - opći dio- usvojeno na O. vijeću
  PREUZMI:

 10. I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2022. GODINU - posebni dio usvojeno na O. vijeću
  PREUZMI:

 11. I Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
  PREUZMI:

 12. obrazloženje I izmjene i dopuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 13. Izmjene programa javnih potreba u sportu Općine Rugvica u 2022. godini
  PREUZMI:

 14. II. IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 15. obrazloženje II. izmjene i dopuna Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više