Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Kastav

  Kontakt podaci
  Grad Kastav
  Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
  OIB: 54394236461
  051/691-452
  info@kastav.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Grad Kastav prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici http://www.kastav.hr/.


Kroz ovaj projekt želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

I ove godine veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje javne rasvjete, sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme, kao i izgradnju novog groblja i mrtvačnice u Kastvu.

Ulažemo u razvoj i poticanje gospodarstva, poticanje poljoprivrede kroz subvencije za poljoprivrednike i razvoj poduzetničke zone Žegoti.

Učenicima osnovnih škola sufinanciramo prijevoz i darujemo učenike prvih razreda sa poklon bonom, kako bi im učenički dani započeli na lijep način.

Učenicima srednjih škola i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije, žalimo ulagati u njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji.

Mislili smo i na naše najmlađe stanovnike s toga sufinanciramo boravak djece u vrtićima.

Dio novaca iz proračuna izdvojili smo za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Naš Grad može se pohvaliti velikom turističkom ponudom, obilježavaju ga prirodne ljepote, bogata povijest i kultura. Jako nam je bitno predstaviti našu kulturu, s toga ulažemo u njeno promicanje kroz manifestacije i proslave.

Dragi naši građani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2017. godinu, ukoliko imate prijedlog u koje projekte trebamo ulagati kako bismo se još više razvili, slobodno nam predložite.

Gradonačelnik

Grada Kastva


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Kastva za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Kastva za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Kastva koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Kastva kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Kastva su: Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 46.174.070,00 kn 82,15 %
> Prihodi od poreza 24.632.550,00 kn 43,83 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 6.790.520,00 kn 12,08 %
> Prihodi od imovine 1.612.000,00 kn 2,87 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 12.390.000,00 kn 22,04 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 99.000,00 kn 0,18 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 650.000,00 kn 1,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.030.000,00 kn 12,51 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 kn 12,45 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,05 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 5,34 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 5,34 %
UKUPNO 56.204.070,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi Grada Kastva za 2017. godinu planirani su u iznosu od 61.906.817,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Kastva za 2017. godinu su 46.174.070,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 24.632.550,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 22.856.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.206.550.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 570.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 6.790.520,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija planirane u iznosu od 5.625.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 670.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 190.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane u iznosu od 305.520,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.612.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 51.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.561.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 12.390.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 1.064.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.826.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 99.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te ruženih usluga planirani u iznosu od 48.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 51.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 650.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Kastva za 2017. godinu planiranih u iznosu od 7.030.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 36.436.317,00 kn 60,64 %
> Rashodi za zaposlene 9.239.912,00 kn 15,38 %
> Materijalni rashodi 16.249.375,00 kn 27,04 %
> Financijski rashodi 909.500,00 kn 1,51 %
> Subvencije 2.150.000,00 kn 3,58 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 713.030,00 kn 1,19 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3.098.500,00 kn 5,16 %
> Ostali rashodi 4.076.000,00 kn 6,78 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.431.000,00 kn 34,00 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 7.500.000,00 kn 12,48 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.931.000,00 kn 21,52 %
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.217.000,00 kn 5,35 %
> Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 0 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 24.000,00 kn 0,04 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.193.000,00 kn 5,31 %
UKUPNO 60.084.317,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Kastva za 2017. godinu planirani su u iznosu od 61.906.817,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Grada Kastva za 2017. godinu planirani su u iznosu od 36.436.317,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.239.912,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 7.631.912,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 294.100,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.314.812.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.249.375.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 572.285.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.719.020.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 10.009.395.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.908.675.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 909.500,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 855.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 54.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.150.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.910.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 240.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 713.030,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 3.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 710.030,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosi od 3.098.500,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 135.500,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.963.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.076.000,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.683.000,00 kuna, kapitalne donacije 225.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.168.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva za 2017. godinu planirani u iznosu od 22.253.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 12.931.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 11.655.000,00 kuna, postrojenje i oprema 473.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 703.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.822.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.217.000,00 kuna,a čine ih:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 3.193.000,00 kuna 

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.746.330,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirao u iznosu od 1.413.700,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Gradskog vijeća planirano je 917.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 843.000,00 kuna

2. Za savjet mladih Grada Kastva planirano je 14.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.700,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

3. Za proslave i blagdane u Gradu Kastvu planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 62.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

4. Za proslavu Jelenine planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 1.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 kuna

5. Za proslavu Bele Nedeje planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Materijalni rashodi planirani u iznosi od 370.000,00 kuna , od toga rashodi za usluge 295.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1003 Razvoj civilnog društva – političke stranke planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za osnovne funkcije političkih stranaka planirane u iznosu od 45.000,00 kuna financirao do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1004 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

Za djelokrug Vijeća mjesnih odbora planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 1005 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 77.630,00 kuna

1. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirano u iznosu od 36.630,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za naknade troškova zaposlenima 4.085,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 900,00 kuna, rashodi za usluge 9.470,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.175,00 kuna

2. Za ostale predstavnike nacionalnih manjina planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planirano je 36.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 1.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 500,00 kuna, rashodi za usluge 1.0000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.500,00 kuna


IZVRŠNO TIJELO GRADA PLANIRANO U ZINOSU OD 1.348.675,00 KUNA


Program 1006 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.348.675,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 1.348.675,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 87.000,00 kuna, od toga dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 24.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 63.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 575.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 490.000,00 kuna i doprinosi na plaće 85.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 617.675,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 312.675,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 32.500,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za tekuće donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.00,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 28.903.712,00 KUNA


GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.369.980,00 KUNA


Program 1007 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.790.600,00 kuna

1. Za redovan rad upravnog tijela planirano je 1.294.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene 1.005.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 855.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 279.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 46.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 6.000,00 kuna i rashodi za usluge 190.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

2. Za zajedničke rashode za redovan rad upravnih tijela planirano je 1.471.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 35.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 125.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.249.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 912.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 187.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za nabavu opreme planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.251.100,00 kuna

1. Za djelatnost sportskih udruga i klubova planirano je 600.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 526.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 276.000,00 kuna

3. Za izgradnju sportskih objekata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za sportske manifestacije planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 kuna


Program 1010 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.688.880,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost udruga u kulturi planirano je 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za festival KKL planirano je 493.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 73.000,00 kuna i tekuće donacije 420.000,00 kuna

3. Za djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine planirano je 186.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 64.350,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 122.000,00 kuna

4. Za djelatnost knjižnice Kastav planirano je 251.530,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 58.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 193.030,00 kuna

5. Za opremanje knjižnice Kastav planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

6. Za izdavanje Zbornika Kastavštine planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za manifestaciju „Pust“ planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 10.000,00 kuna i tekuće donacije 3.000,00 kuna

8. Za izložbe u Gradu Kastvu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

9. Za melodije Istre i Kvarnera planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna i tekuće donacije 120.000,00 kuna


Program 1011 Promicanje kulture II planirano u iznosu od 8.825.000,00 kuna

1. Za uređenje zgrade k.č. 349 (Vincenta iz Kastva 2) planirano je 200.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna financirani od prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za „Riječku aglomeraciju“ planirano je 7.500.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU planirani u iznosu od 5.625.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani prihoda od nefinancijske imovine i naknade planirani u iznosu od 1.875.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre planirano je 440.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od kapitalnih pomoći iz  županijskog proračuna planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za izgradnju DKD Šporova jama planirano je 655.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna planirani u iznosu od 330.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje Crekvine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.535.500,00 kuna

1. Za upravljanje i održavanje poslovnih prostora planirano je 579.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 544.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 444.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za adaptaciju, uređivanje i kupnju poslovnih prostora planirano je 952.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 875.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 77.500,00 kuna

3. Za projekt poticanja energetske učinkovitosti planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1016 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.267.000,00 kuna

1. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima planirano je 600.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 575.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

• Za pružanje pomoći kućanstvima s djecom planirano je 1.592.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1017 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 394.400,00 kuna

1. Za podršku humanitarnim aktivnostima planirano je 255.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije 205.000,00 kuna i kapitalne donacije 50.000,00 kuna

2. Za aktivnost Crvenog križa planirano je 139.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 kuna i tekuće donacije 99.400,00 kuna


Program 1018 Zdravstvo planirano u iznosu od 408.000,00 kuna

1. Za pripremu trudnica za porod planirano je 25.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za psihološku skrb – Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za zdravstvene i preventivne aktivnosti planirano je 264.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 135.500,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 105.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 78.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 13.000,00 kuna i kapitalne donacije 65.000,00 kuna


Program 1019 Program za djecu planiran u iznosu od 173.000,00 kuna

1. Za aktivnost djece planirano je 68.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 32.000,00 kuna i tekuće donacije 29.000,00 kuna

2. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1020 Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 687.500,00 kuna

1. Za produženi boravak učenika u školi planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu planirano je 237.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 212.500,00 kuna

3. Za prijevoz učenika u školu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Poklon bon polaznicima 1. razreda planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za održavanje zgrade škole planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 349.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 244.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR PLANIRANO U IZNOSU 8.533.732,00


Program 1022 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 8.533.732,00 kuna

1. Za redoviti program vrtića i jaslica planirano je 8.333.732,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.291.912,00 kuna, od toga plaće (bruto) 4.371.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 169.100,00 kuna i doprinosi na plaće 751.812,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 22.300,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 21.600,00 kuna i rashodi za usluge 700,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, za materijal i energiju

• Financijski rashodi financirani od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 30.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 27.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene D.V. „VLADIMIR NAZOR“ planirani u iznosu od 2.614.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 381.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.774.000,00 kuna, rashodi za usluge 339.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 335.520,00 kuna toga rashodi za materijal i energiju 305.520,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za održavanje zgrade dječjeg vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za Dječji vrtić i jaslice – Šporova jama planirano u iznosu od 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.239.600,00 KUNA


Program 1023 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 479.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

1. Za redovnu djelatnost upravnog tijela planirano je 479.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 452.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 385.000,00 kuna i doprinosi na plaće 67.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 24.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna


Program 1025 Prostorno uređenje i unapređenje stanova planirano je 1.719.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog fonda planirano je 935.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 605.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u 300.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijalni rashodi financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Za unapređenje stanova planirano je 84.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 54.000,00 kuna i kapitalne donacije 30.000,00 kuan

3. Za izradu prostornih planova planirano je 700.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od općih prihoda i primitaka planirano u iznosu od 470.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano od prihoda za posebne namjene planirano u iznosu od 230.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.248.000,00 kuna

1. Za funkcioniranje i održavanje javne rasvjete planirano je 1.214.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda planirani u iznosu od 64.000,00 kuna i primitaka za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 900.000,00 kuna i rashodi za usluge 250.000,00 kuna

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.030.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 480.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 550.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 494.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 414.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 510.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.095.000,00 kuna

1. Za geodetske poslove planirano je 120.000,00 kuna financirano os prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za rashode za usluge

2. Za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme planirano je 640.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

3. Za izgradnju javne rasvjete planirano je 495.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 75.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje javnih površina planirano je 710.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 660.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 1.450.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 90.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Materijalni rashodi financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 1.010.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za izgradnju groblja planirano je 2.060.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 480.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 430.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za nabavu zemljišta planirano je 6.500.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.070.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 930.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani u iznosu od 4.500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

8. Za nabavu opreme planirano je 120.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 110.000,00 kuna za postrojenje i opremu

Program 1028 Prijevoz putnika u javnom prijevozu planirani u iznosu od 2.438.000,00 kuna

Za prijevoz putnika u javnom prometu planirano je 2.438.000,00 kuna, od toga:

• Subvencije planirane u iznosu od 1.910.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 528.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći


Program 1029 Program zaštite okoliša i građana planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće planirano je 194.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 119.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 45.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika za građevinske objekte

2. Za provođenje mjera zaštite okoliša i građana planirano je 66.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga materijalni rashodi 63.000,00 kuna i pomoći unutar općeg proračuna 3.000,00 kuna

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.842.000,00 KUNA


Program 1030 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.842.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost upravnog odjela planirano je 687.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 646.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 550.000,00 kuna i doprinosi na plaće 96.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

2. Za otplatu primljenih kredita – kamate planirano je 855.000,00 kuna, od toga:

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 815.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kamate za primljene kredite i zajmove

3. Za otplatu primljenih kredita – glavnica planirano je 3.130.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 2.190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 940.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 30.000,000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

5. Za proračunsku zalihu planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


URED GRADONAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.111.500,00 KUNA


Program 1012 Jačanje Gospodarstva planirano u iznosu od 1.631.000,00 kuna

1. Za poticanje gospodarstva i zapošljavanje planirano je 265.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 kuna i tekuće donacije 65.000,00 kuna

2. Za poticanje turizma planirano je 306.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za poticanje mjere u poljoprivredi planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 40.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna.,

4. Za razvoj poduzetničke zone Žegoti planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovnu – prirodna bogatstva


Program 1014 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano je 598.500,00 kuna

1. Za prevenciju i borbu protiv požara planirano je 518.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 333.5000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i tekuće donacije 170.000,00 kuna

2. Za Opremanje DVD-a planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1015 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 49.000,00 kuna

Za provođenje mjera zaštite i spašavanja građana planirano je 49.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za tekuće donacije

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosu od 10.000,00 kuna financirane od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1031 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 833.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost upravnog tijela planirano je 833.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 599.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 510.000,00 kuna i doprinosu na plaće 89.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 234.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna


VLASTITI POGON PLANIRANO U IZNOSU OD 1.715.000,00 KUNA


Program 1024 Održavanje komunalne infrastrukture II. planirano u iznosu od 1.715.000,00 kuna

1. Za djelatnost osoblja vlastitog pogona planirano je 706.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 193.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 117.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 76.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 195.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 28.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna u rashodi za usluge 82.000,00 kuna

• Rashodi za zaposlene financirani  od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 318.000,00 kuna za plaće (bruto)

2. Za upravljanje i održavanje groblja planirano je 278.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 248.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 236.000,00 kuna

3. Za održavanje javnih površna planirano je 710.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 82.500,00 kuna i rashode za usluge 8.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 620.000,00 kuna financirani od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za opremanje vlastitog pogona planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti