Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Kastav

  Kontakt podaci
  Grad Kastav
  Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
  OIB: 54394236461
  051/691-452
  info@kastav.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovane građanke i građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Kastav ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastav.hr.

Kroz ovaj projekt želimo vam na pojednostavljeni način pokazati gdje i kako se troše proračunska sredstva.

I ove godine veliki dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za uređenje komunalne infrastrukture, održavanje i čišćenje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, održavanje i energetsku obnovu javne rasvjete, sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme, kao i izgradnju novog groblja u Kastvu. Sve navedeno izravno doprinosi boljoj kvaliteti života građana te nastojanjima da se unaprijedi standard sukladno Vašim prijedlozima i zahtjevima koje primamo tijekom cijele godine.

Ulažemo u razvoj i poticanje gospodarstva i poticanje poljoprivrede kroz različite oblike subvencija.

Značajna sredstva izdvajaju se za predškolski odgoj, redovan rad Dječjeg vrtića Vladimir Nazor te sufinanciranje boravka kastavske djece u ostalim vrtićima. Dio sredstava izdvojili smo za opremanje dječjeg vrtića Vladimir Nazor, kako bismo našim najmlađima osigurali ugodan boravak. 

Učenicima osnovnih škola sufinanciramo produženi boravak u školi, prijevoz i darujemo učenike prvih razreda poklon bonom, kako bi im učenički dani započeli na lijep način.

Učenicima srednjih škola i studentima sufinanciramo prijevoz i dajemo stipendije za koje smo povećali broj, mjesečni iznos stipendije učenicima srednjih škola iznosi 600,00 kn, a studentima 700,00 kn. Od ove akademske godine dodatno potičemo deficitarna zanimanja s 2 stipendije u mjesečnom iznosu od 1.000 kn. Želimo ulagati u mlade, njihovo obrazovanje i poticati ih da budu što uspješniji, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva.

Kako bismo pomogli mladim obiteljima za svako novorođeno dijete Grad Kastav daruje roditelje s iznosom od 2.000,00 kuna.

Dio sredstava iz proračuna izdvajamo za provedbu socijalnog programa, pružamo pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život kao što su jednokratne novčane pomoći, sufinanciranje troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza i pomoć za ogrjev.

Jako nam je bitno predstaviti i očuvati našu kulturu i tradiciju, s toga ulažemo u njeno promicanje kroz razne manifestacije i proslave.


Svakako treba spomenuti i nastavak započetih projekata koji se financiraju sredstvima EU kao što su cjelodnevni rad vrtića koji omogućuje lakšu organizaciju roditeljima koji rade u smjenama, projekt informiranja i edukacije građana o održivom gospodarenju otpadom te projekt uvođenja e-računa u poslovanje Grada. Također u 2019. godini očekuju se prijave na najavljene pozive u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka putem koje bi trebali obnoviti dio kulturne baštine, razviti poduzetnički inkubator te programe za mlade i nezaposlene.

Drage sugrađanke i sugrađani izdvojili smo dio projekata koji su nam u planu za 2019. godinu, ukoliko imate prijedloga, važno nam je i vaše mišljenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 3.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


         Vaš gradonačelnik!Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Kastva za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.
U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Kastva za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Kastva koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Kastva kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.  

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 
Proračunski korisnik Grada Kastva je: Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 47.214.685,00 kn 71,99 %
> Prihodi od poreza 27.345.000,00 kn 41,69 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.052.085,00 kn 7,70 %
> Pomoći od imovine 2.123.100,00 kn 3,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 12.279.500,00 kn 18,72 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 359.000,00 kn 0,55 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 56.000,00 kn 0,09 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.030.000,00 kn 10,72 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.000.000,00 kn 10,67 %
> Prihodi od prodaje poizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,05 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 10.810.000,00 kn 16,48 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 10.000,00 kn 0,02 %
> Primici od zaduživanja 10.800.000,00 kn 16,47 %
Vlastiti izvori 529.066,30 kn 0,81 %
UKUPNO 65.583.751,30 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje poizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Kastva za 2019. godinu planirani su u iznosu od 65.583.751,30 kuna, a uključuju i vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Kastva za 2019. godinu su 47.214.685,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 27.345.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 24.591.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 2.522.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 232.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 5.052.085,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 3.439.058,00 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 89.425,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani u iznosu od 117.780,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 1.405.822,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.123.100,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 62.100,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.060.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove planirani u iznosu od 1.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 12.279.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 780.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.849.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 7.650.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 359.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te ruženih usluga planirani u iznosu od 197.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 162.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 56.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Kastva za 2019. godinu planiranih u iznosu od 7.030.000,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 10.810.000,00 kuna, od toga 

• Primljeni povrati glavnice danih zajmova planiran u iznosu od 10.000,00 kuna za povrate glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

• Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 10.800.000,00 kuna, od toga primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 7.800.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 3.000.00,00 kunaVlastiti izvori 


Vlastiti izvori planirani u iznosu od 529.066,30 kuna 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 41.459.951,30 kn 63,22 %
> Rashodi za zaposlene 10.837.905,00 kn 16,53 %
> Materijalni rashodi 18.188.116,30 kn 27,73 %
> Financijski rashodi 506.400,00 kn 0,77 %
> Subvencije 2.320.000,00 kn 3,54 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.373.130,00 kn 3,62 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.957.000,00 kn 4,51 %
> Ostali rashodi 4.277.400,00 kn 6,52 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.615.800,00 kn 31,43 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 2.685.000,00 kn 4,09 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.031.400,00 kn 24,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.899.400,00 kn 2,90 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.508.000,00 kn 5,35 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.508.000,00 kn 5,35 %
UKUPNO 65.583.751,30 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Kastva za 2019. godinu planirani su u iznosu od 65.583.751,30 kuna, a uključuju i rashode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 41.459.951,30 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.837.905,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 9.108.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 410.685,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.318.116,30 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.188.116,30 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 636.525.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.405.280,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 12.004.975,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 73.836,30 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.067.500.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 506.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 473.800,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 32.600,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.320.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 2.000.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 320.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.373.130,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 1.503.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 870.130,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja planirane u iznosi od 2.957.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 105.500,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.851.500,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.277.400,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.883.400,00 kuna, kapitalne donacije 160.000,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.094.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva za 2019. godinu planirani u iznosu od 20.615.800,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.685.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.031.400,00 kuna, od toga građevinski objekti 14.913.000,00 kuna, postrojenje i oprema 758.400,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.899.400,00 kuna, od toga 1.799.400,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.508.000,00 kuna, od toga 195.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i 3.313.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.088.500,00 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo Grada planirano u iznosu od 1.088.500,00 kuna

1. Za rad predstavničkog tijela planirano je 661.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 641.000,00 kuna 

2. Za Savjet mladih Grada Kastva planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna i postrojenja i oprema 3.000,00 kuna

3. Za financiranje političkih stranaka planirano je 45.500,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije političkim strankama

4. Za djelokrug Vijeća mjesnih odbora planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za izbore planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 87.000,00 kuna

1. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 41.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 14.500,00 kuna i  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.500,00 kuna

2. Za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 500,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.500,00 kuna

3. Za ostale predstavnike nacionalnih manjina planirano je 5.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije predstavniku albanske nacionalne manjineIZVRŠNO TIJELO GRADA


IZVRŠNO TIJELO GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 786.500,00 KUNA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 786.500,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 786.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 471.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 405.000,00 kuna i doprinosi na plaće 66.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 315.000,00, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna, rashodi za usluge 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna


URED GRADA


URED GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 21.043.101,30 KUNA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.949.300,0 kuna

1. Za redovnu djelatnost Ureda Grada planirano je 1.902.800,00 kuna, financirano  od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 978.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 910.000,00 kuna i doprinosi na plaće 68.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 839.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 51.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna, rashodi za usluge 772.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.800,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 32.000,00 kuna i knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.000,00 kuna

2. Za protokol planirano je 46.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1003 Gradske manifestacije planirano u iznosu od 968.000,00 kuna

1. Za zajedničke rashode manifestacija planirano je 152.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 149.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

2. Za Advent planirano je 137.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 99.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna  i tekuće donacije 15.000,00 kuna

3. Za proslavu Jelenine i 1. maja planirano je 46.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 14.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 kuna

4. Za Belu nedeju planirano je 488.000,00 kuna, od toga 458.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga rashodi za usluge 382.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 76.000,00 kuna, 20.000,00 kuna financirano od prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna  za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge

5. Za Dan Grada planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 29.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

6. Za manifestacije Pust planirano je 96.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 77.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.500,00 kuna i tekuće donacije 3.000,00 kuna


Program 1004 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 34.000,00 kuna

Za sportske manifestacije planirano je 34.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 8.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 kuna


Program 1005 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.088.130,00 kuna

1. Za djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine planirano je 137.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugi proračuna 122.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 kuna

2. Za djelatnost knjižnice Kastav planirano je 318.830,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 58.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 260.330,00 kuna

3. Za festival KKL planirano je 440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za izdavanje Zbornika Kastavštine planirano je 43.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za melodije Istre i Kvarnera planirano je 129.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi 9.000,00 kuna i tekuće donacije 120.000,00 kuna

6. Za 27 susjedstva EPK Rijeka 2020 planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.985.500,00 kuna

1. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima planirano je 585.500,00 kuna, od toga 

• Obitelj i djeca planirano u iznosu od 14.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za rashode za usluge

• Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom planirano u iznosu od 571.500,00 kuna, od toga 551.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 20.000,00 kuna financirano od prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pružanje pomoći kućanstvima s djecom planirano je 1.325.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1007 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 184.400,00 kuna

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 184.400,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 kuna i tekuće donacije 129.400,00 kuna


Program 1008 Zdravstvo planirano u iznosu od 346.000,00 kuna

1. Za pripremu trudnica za porod planirano je 21.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za psihološku skrb – Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj planirano je 55.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za zdravstvene i preventivne aktivnosti planirano je 269.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 105.500,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 115.000,00 kuna, tekuće donacije 24.000,00 kuna i postrojenja i oprema 15.000,00 kuna


Program 1009 Program za djecu planirano u iznosu od 234.000,00 kuna

1. Za prigodno darivanje djece planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 kuna

2. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 187.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000,00 kuna


Program 1010 Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 535.800,00 kuna

1. Za produženi boravak učenika u školi planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu planirano je 200.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 175.800,00 kuna

3. Za prijevoz učenika u školu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za poklon bon polaznicima 1. razreda planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 430.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 310.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1013 Program poticanja gospodarstva planirano u iznosu od 712.500,00 kuna

1. Za poticanje razvoja turizma planirano je 342.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  i prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za tekuće donacije

2. Za poticajne mjere u poljoprivredi planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 kuna i tekuće donacije 20.000,00 kuna

3. Za ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za provedbu programa potpore za razvoj gospodarstva planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1014 Zaštita od požara planirano u iznosu od 697.500,00 kuna

1. Za prevenciju i borbu protiv požara planirano je 557.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 358.500,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i tekuće donacije 184.000,00 kuna

2. Za opremanje DVD-a planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1015 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 67.000,00 kuna

Za provođenje mjere zaštite spašavanja planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna, tekuće donacije 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 18.000,00 kuna

• Za civilnu obranu planirano je 24.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna


Program 1016 Potpore za organizacije civilnog društva planirano u iznosu od 1.510.000,00 kuna

1. Za potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture planirano je 495.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta planirano je 675.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za tekuće donacije

3. Za potpore za organizacije civilnog društva u ostalim programima planirano je 340.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1022 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 129.310,00 kuna 

1. Za Kastafski vrtić – cjelodnevni rad planirano je 129.310,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna – Kastafski vrtić i tekućih pomoći EU – projekt Kastafski crtić – cjelodnevni rad , od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 21.785,00 kuna, od toga plaće (bruto) 21.200,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 585,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 107.525,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 525,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 87.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna


Proračunski korisnik dječji vrtić Vladimir Nazor planirano u iznosu od 10.171.661,30 kuna

1. Za redoviti program vrtića i jaslica planirano je 9.439.141,30 kuna,od toga

Financirano od vlastitih prihoda  - D.V. “Vladimir Nazor“ 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 23.000,00 kuna

Financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.248.300,00 kuna, od toga,  Plaće (bruto) 5.261.400,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 195.400,00 kuna i doprinosi na plaće 791.500,00 kuna

Financirano od vlastitih prihoda – D.V. “ Vladimir Nazor“

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.900,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 3.800,00 kuna i ostali financijski rashodi 6.100,00 kuna

Financirano od prihoda za posebne namjene – D.V. “Vladimir Nazor“

• Rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 149.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 116.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 kuna i  doprinosi na plaće 20.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.821.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 335.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.762.500,00 kuna, rashodi za usluge 586.000,00 kuna,naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna 

Financirano od tekuće pomoći  - DV Vladimir Nazor 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 171.941,30 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 117.780,00 kuna, rashodi za usluge 1.125,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.036,30 kuna

Financirano od donacija – DV Vladimir Nazor

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

2. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 71.200,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – D.V. Vladimir Nazor  i prihoda za posebne namjene – D.V. Vladimir Nazor za postrojenja i opremu

3. Za Kastafski vrtić – cjelodnevni rad planirano je 661.320,00 kuna, od toga 

Financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna – Kastafski vrtić 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 83.748,00 kuna, od toga plaće (bruto) 69.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.880,00 kuna, doprinosi na plaće 11.868,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 15.450,00 kuna

Financirano od tekuće pomoći EU – projekt Kastafski vrtić – cjelodnevni rad 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 474.572,00 kuna, od toga plaće (bruto) 391.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.320,00 kuna, doprinosi na plaće 67.252,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 87.550,00 kunaUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša planirano u iznosu od 33.288.700,00 kuna

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.511.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša planirano je 1.411.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 971.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 850.000,00 kuna i doprinosi na plaće 121.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 427.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 57.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 350.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za geodetske usluge planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge


Program 1004 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekata planirano je 2.000.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna i 1.500.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Program 1008 Zdravstvo planirano u iznosu od 103.000,00 kuna 

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 103.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1012 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 355.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog fonda planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna i kapitalne donacije 20.000,00 kuna

2. Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1017 Obnova i zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

1. Za uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre planirano je 500.000,00 kuna financirano je općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, od toga rashodi za usluge 400.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 kuna

2. Za projekt “Povežimo se baštinom“ – UA Rijeka planirano je 500.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći EU – Urbana aglomeracija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1019 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 770.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje poslovnih prostora planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za održavanje zgrada dječjeg vrtića planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge

3. Za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za dodatna ulaganja  na građevinskim objektima


Program 1020 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.440.000,00

1. Za održavanje groblja planirano je 510.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 810.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene Grad Kastav za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 1.420.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge

6. Za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge

8. Za održavanje javne odvodnje oborinskih voda planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 18.302.200,00 kuna

1. Za sanitarnu kanalizaciju planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

2. Za javnu rasvjetu planirano je 7.800.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka za građevinske objekte

3. Za nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja planirano je 273.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja planirano je 2.275.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 kuna, dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 100.000,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 1.925.000,00 kuna

5. Za groblja i krematorije na groblju planirano je 4.680.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  i prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte

6. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 2.110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 kuna, pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 410.000,00 kuna

7. Za javne zelene površine planirano je 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 430.000,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 60.000,00 kuna

8. Za građevine i uređaje javne namjene planirano je 534.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za postrojenja i opremu

9. Za jave garaže planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1023 Javni prijevoz planirano u iznosu od 2.434.000,00 kuna 

Za prijevoz putnika u javnom prometu planirano je 2.434.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene – Grad Kastav, od toga 2.000.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 434.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1024 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 534.000,00 kuna 

1. Za aktivnosti u području gospodarenja otpadom planirano je 198.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 163.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna i postrojenja i oprema 30.000,00 kuna

2. Za provođenje mjere zaštite okoliša i građana planirano je 76.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za KaSTAV –Grad sa stavom prema otpadu planirano je 260.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i tekuće pomoći EU – projekt KaSTAV – Grad sa stavom prema otpadu za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1025 Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano je 380.000,00 kuna 

1. Za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme – Čistoća d.o.o. planirano je 310.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za kapitalne pomoći 

2. Za zone gospodarenja otpadom planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekteUPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 9.835.950,00 KUNA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 5.426.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj planirano je 1.296.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 1.050.000,00 kuna, doprinosi na plaće 172.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 55.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 7.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 kuna

2. Za otplatu primljenih kredita – kamate planirano je 470.000,00 kuna, od toga

• Za cestovni promet planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove 

• Za uličnu rasvjetu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene zajmove

• Za predškolsko obrazovanje planirano je 245.000,00 kuna  financirano od općih prihod i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove 

• Za osnovno obrazovanje planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove 

3. Za otplatu primljenih kredita – glavnica planirano je 3.485.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 195.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.290.000,00 kuna

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode 

5. Za proračunske zalihe planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode

6. Za projekt In – Lo – Re (e-račun) planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i tekuće pomoći EU – projekt In-Lo-Re za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1019 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.003.400,00 kuna

1. Za upravljanje prostorima i opremom u vlasništvu Grada planirano je 746.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 235.000,00 kuna, rashodi za usluge 403.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 108.000,00 kuna 

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 603.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 307.500,00 kuna i rashodi za usluge 295.500,00 kuna

3. Za kupnju poslovnih prostora i priznavanja dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima planirano je 64.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za dodatne ulaganja na građevinskim objektima 54.400,00 kuna

4. Za otkup zemljišta planirano je 590.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja, od toga kapitalne pomoći 300.000,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 290.000,00 kuna


Program 1026 Zajednički rashodi upravnih tijela planirano u iznosu od 2.406.050,00 kuna 

1. Za zajedničke rashode za redovan rad upravnih tijela planirano je 2.125.050,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 217.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 35.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 182.500,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.887.050,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 253.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.536.050,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 500,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna 

2. Za razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima planirano je 196.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za nabavu opreme planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremuSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Kastva za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI: