Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Kastav

  Kontakt podaci
  Grad Kastav
  Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
  OIB: 54394236461
  051/691-452
  info@kastav.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovane građanke i građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano iz kojih izvora Grad Kastav ostvaruje rashode te za koje namjene i u koje projekte ih raspoređuje. U želji za transparentnošću raspolaganja javnim novcem i boljom  komunikacijom s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kastav.hr.

Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Grada Kastva.

Prijedlogom proračuna za 2020. Grad Kastav u svim segmentima zadržava visok standard života. Najveće izdvajanje i dalje nam ostaje za predškolski odgoj, gotovo 20 posto proračuna, u čemu smo izjednačeni s, primjerice, Ljubljanom gradom koji se često ističe kao uzor u razvijanju skrbi o djeci. Nastavljamo s podržavanjem razvoja nadstandarda u osnovnom školstvu gdje sufinanciramo produženi boravak, rad socijalnog pedagoga, logopeda, natjecanja, rad Glazbenog odjela, prijevoz učenika… a drago mi je da u idućoj godini povećavamo broj stipendija za srednjoškolce i studente, kako izvrsne, tako i za one slabijeg imovinskog stanja.

Iako razvojan, proračun sadržava i sve socijalne komponente kroz zaštitu naših potrebitih građana i obitelji kroz sufinanciranje troškova stanovanja, socijalnu pomoć, sufinanciranje marendi i udžbenika, pučke kuhinje… Povećat ćemo i preventivnu zdravstvenu skrb kroz edukativne programe, preventivne preglede, a posebna pažnja posvetit će se djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje terapija koje pune znače u njihovom razvoju.

Rezultat svih ovih mjera i prijašnjih godina je da imamo sve više novorođenih, pa kako imamo i više od 100 prvašića, tako imamo i stotinjak novih beba godišnje.

Nastojimo život u Kastvu učiniti što sadržajnijim stoga razvijamo manifestacije kroz sve mjesece u godini. U tome imamo znatnu podršku i pomoć u brojnim udrugama s područja kulture, sporta i ostalih djelatnosti, a da bismo sve ovo mogli, nužni su gospodarstvenici. I u 2020. nastavljamo s poticanjem gospodarstva i razvoja turizma  kroz sufinanciranje kamata, subvencije poduzetnicima i uz suradnju s Turističkom zajednicom.

Ovaj proračun zadržava visoku razinu kvalitete života građana i kroz održavanje komunalne infrastrukture, za što se izdvaja 8,22% proračuna, ali i kroz izgradnju komunalne infrastrukture za što izdvajamo 13,33% proračuna. Tu posebno ističem izgradnju novog groblja, projektiranje ceste za radnu zonu Žegoti, završetak projekta nove LED javne rasvjete u cijelom gradu, te Sportsko -rekreacijskog centra. U proračunu su nova dječja igrališta, razvoj Wi-Fi mreže, ekološki projekti i projekti prijavljeni na europske fondove poput Kastav Smart Start inkubatora i projekta uređenja Crekvine i Lokvine u sklopu strateškog projekta Urbane aglomeracije Rijeka - Povežimo se baštinom. 

Sve to uvod je u novi razvojni uzlet grada koji nije moguć bez novih velikih projekata čiji se začeci već vide u proračunu za 2020. godinu. Prije svega, to su izgradnja garaže u centru grada, pripreme za novu izgradnju nove škole i vrtića u Rešetarima, te izgradnju Centra kulture. 

Kastav raste, a na nama je da održimo kvalitetu života kako bismo i dalje imali grad ugodan za život.


Dragi naši građani, ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje Vaših prijedloga.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2019. do 30.11.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš gradonačelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Kastva za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Kastva za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Kastva koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Kastva kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja - prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 

2. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Grada Kastva je: Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Fiskalna godina poklapa se s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 54.244.730,00 kn 80,55 %
> Prihodi od poreza 29.507.768,00 kn 43,82 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.414.862,00 kn 12,50 %
> Prihodi od imovine 1.774.600,00 kn 2,64 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 14.143.000,00 kn 21,00 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 401.500,00 kn 0,60 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 3.000,00 kn 0,00 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.020.000,00 kn 13,39 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8.990.000,00 kn 13,35 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,04 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.100.000,00 kn 4,60 %
> Primici od zaduživanja 3.100.000,00 kn 4,60 %
Vlastiti izvori 980.000,00 kn 1,46 %
UKUPNO 67.344.730,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Kastva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 67.344.730,00 kuna, a uključuju i vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Kastva za 2020. godinu su 54.244.730,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 29.507.768,00,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 25.727.768,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 3.520.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 260.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 8.414.862,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani u iznosu od 2.924.739,50 kuna, pomoći iz izvanproračunskih korisnika planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirani u iznosu od 38.00,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu od 5.442.122,50 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.774.600,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 110.600,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.662.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove planirani u iznosu od 2.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 14.143.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 866.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.277.000,00 kuna te komunalni doprinos i komunalna naknada planirani su u iznosu od 9.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 401.500,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 328.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirani u iznosu od 73.500,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere  i ostalih prihoda planirani u iznosu od 3.000,00 kuna 


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Kastva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.020.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.990.000,00 kuna 

2. Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 30.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani u iznosu od 3.100.000,00 kuna, od toga primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 100.000,00 kuna i primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora 3.000.000,00 kuna


Vlastiti izvori 


Vlastiti izvori planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 45.612.855,00 kn 67,73 %
> Rashodi za zaposlene 12.398.417,31 kn 18,41 %
> Materijalni rashodi 18.681.007,69 kn 27,74 %
> Financijski rashodi 388.600,00 kn 0,58 %
> Subvencije 3.300.000,00 kn 4,90 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.427.030,00 kn 3,60 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 3.113.500,00 kn 4,62 %
> Ostali rashodi 5.304.300,00 kn 7,88 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.709.875,00 kn 26,30 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 190.000,00 kn 0,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.479.000,00 kn 12,59 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.040.875,00 kn 13,42 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 690.000,00 kn 1,02 %
> Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 690.000,00 kn 1,02 %
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 3.332.000,00 kn 4,95 %
UKUPNO 67.344.730,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Grada Kastva za 2020. godinu planirani su u iznosu od 67.344.730,00 kuna, a uključuju i rashode proračunskog korisnika DV Vladimir Nazor.


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 45.612.855,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 12.398.417,31 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 9.885.495,65 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.055.371,66 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.457.550,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.785.253,65 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 688.274,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.486.591,48 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 12.419.402,55 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 27.474,28 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.163.511,34 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 527.959,35 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 473.800,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 54.159,35 kuna.

4. Subvencije planirane u iznosu od 2.260.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirane u iznosu od 1.930.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 330.000,00 kuna.

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.040.330,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 1.163.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 877.330,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosi od 3.022.550,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.043.315,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.739.400,00 kuna, kapitalne donacije 231.875,00 kuna, kazne, penali  i naknade štete planirane u iznosu od 1.068.040,00 kuna, izvanredni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna i kapitalne pomoći 864.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva za 2020. godinu planirani u iznosu od 22.168.606,77 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.957.000,00 kuna, od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva planirano je 2.741.000,00 kuna i za nematerijalnu imovinu u iznosu od 216.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.226.156,77 kuna, od toga građevinski objekti 14.369.000,00 kuna, postrojenje i oprema 1.503.076,25 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 43.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 311.080,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.985.450,00 kuna, od toga 2.885.450,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 3.313.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


PREDSTAVNIČKO TIJELO GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.127.900,00 KUNA


Program 1000 Predstavničko tijelo Grada planirano u iznosu od 1.040.900,00 kuna

1. Za rad predstavničkog tijela planirano je 732.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 8.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 624.000,00 kuna i 100.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Savjet mladih Grada Kastva planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode poslovanja i ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za financiranje političkih stranaka planirano je 60.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije političkim strankama

4. Za djelokrug Vijeća mjesnih odbora planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za izbore planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Zaštita prava nacionalnih manjina planirano u iznosu od 87.000,00 kuna

1. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirano je 41.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 14.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.500,00 kuna

2. Za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, rashodi za materijal i energiju 500,00 kuna, rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.500,00 kuna

3. Za ostale predstavnike nacionalnih manjina planirano je 5.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije 


IZVRŠNO TIJELO GRADA


IZVRŠNO TIJELO GRADA PLANIRANO U IZNOSU OD 637.000,00 KUNA


Program 1002 aktivnosti gradonačelnika i zamjenika planirano u iznosu od 637.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 637.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 472.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 405.000,00 kuna i doprinosi na plaće 67.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 165.000,00, od toga naknade troškova zaposlenima 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRAN U IZNOSU OD 26.134.255,00 KUNA


Program 1003 Gradske manifestacije planirano u iznosu od 1.160.500,00 kuna

1. Za zajedničke rashode manifestacija planirano je 97.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za ostale nespomenuti rashode poslovanja u iznosu od 97.000,00 kuna

2. Za Sportske manifestacije planirano je 36.500,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga 8.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 12.500,00 kuna za rashode za usluge i 16.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Advent planirano je 217.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.800,00 kuna i tekuće donacije 195.000,00 kuna

4. Za proslavu Jelenine i 1. maja planirano je 49.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 9.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.900,00 kuna

5. Za Belu nedeju planirano je 620.600,00 kuna, od toga 550.600,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 244.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 86.100,00 kuna i 220.000,00 kuna za tekuće donacije, 70.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge 

6. Za Dan Grada planirano je 37.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 25.300,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 kuna

7. Za manifestacije Pust planirano je 101.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 85.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.500,00 kuna.


Program 1005 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.020.030,00 kuna

1. Za djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine planirano je 127.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 127.000,00 kuna 

2. Za djelatnost knjižnice Kastav planirano je 315.530,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 58.500,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 257.030,00 kuna

3. Za festival KKL planirano je 480.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije,

4. Za izdavanje Zbornika Kastavštine planirano je 57.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za 27 susjedstva EPK Rijeka 2020 planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.067.000,00 kuna

1. Za pružanje pomoći građanima i kućanstvima planirano je 677.000,00 kuna, od toga 

• Obitelj i djeca planirano u iznosu od 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za rashode za usluge

• Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom planirano u iznosu od 665.000,00 kuna, od toga 645.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 20.000,00 kuna financirano od prihoda od tekućih pomoći iz županijskog proračuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pružanje pomoći kućanstvima s djecom planirano je 1.315.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za predškolsko obrazovanje planirano je 1.200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i za obitelj i djecu planirano je 115.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i za obitelj i djecu

3. Za pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1007 Humanitarna skrb kroz udruge građana planirano u iznosu od 164.400,00 kuna

Za djelatnost Crvenog križa planirano je 164.400,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka, od toga 10.000,00 kuna za ostali nespomenuti rashodi poslovanja i 154.400,00 kuna za tekuće donacije


Program 1008 Zdravstvo planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za pripremu trudnica za porod planirano je 16.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za psihološku skrb – Savjetovalište za djecu, mlade, brak i obitelj planirano je 55.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za zdravstvene i preventivne aktivnosti planirano je 313.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 4.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 4.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 281.500,00 i tekuće donacije u iznosu od 24.000,00 kuna.


Program 1009 Program za djecu planirano u iznosu od 264.000,00 kuna

1. Za prigodno darivanje djece planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 7.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 kuna

2. Za potpore za novorođenu djecu planirano je 217.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 205.000,00 kuna


Program 1010 Osnovno obrazovanje planirano u iznosu od 683.800,00 kuna

1. Za produženi boravak učenika u školi planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu planirano je 326.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.800,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 280.000,00 kuna i tekuće donacije 16.000,00 kuna 

3. Za prijevoz učenika u školu planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za poklon bon polaznicima 1. razreda planirano je 42.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano u iznosu od 436.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata planirano je 325.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za sufinanciranje Zaklade Sveučilišta u Rijeci planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1013 Program poticanja gospodarstva i razvoja turizma planirano u iznosu od 3.170.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja turizma planirano je 545.000,00 kuna financirano, od toga 510.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 35.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za tekuće donacije

2. Za poticajne mjere u poljoprivredi planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za ostale aktivnosti u poticanju gospodarstva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za projekt Start-up inkubator Kastav planirano je 2.275.000,00 kuna, od toga 90.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge, 1.933.750,00 kuna financirano iz tekuće pomoći EU – projekt Kastav Smart Start od toga 510.000,00 kuna za rashode za usluge i 1.423.750,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskih objektima, 251.250,00 kuna financirani iz prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinske objekte

5. Za provedbu programa potpore za razvoj gospodarstva planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora


Program 1014 Zaštita od požara planirano u iznosu od 689.500,00 kuna

1. Za prevenciju i borbu protiv požara planirano je 549.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 350.500,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i tekuće donacije 184.000,00 kuna

2. Za opremanje DVD-a planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije


Program 1015 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 45.750,00 kuna

Za provođenje mjere zaštite spašavanja planirano je 45.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane planirane u iznosu od 25.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna 

• Za civilnu obranu planirano je 20.750,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.750,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kuna


Program 1016 Potpore za organizacije civilnog društva planirano u iznosu od 1.599.000,00 kuna

1. Za potpore za organizacije civilnog društva u programima kulture planirano je 555.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za potpore za organizacije civilnog društva u programima sporta planirano je 675.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka  za tekuće donacije

3. Za potpore za organizacije civilnog društva i vjerske zajednice u ostalim programima planirano je 369.000,00 kuna financirano od općih prihoda, od toga 345.000,00 kuna za tekuće donacije i 24.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 1022 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 126.900,00 kuna 

Za Kastafski vrtić – cjelodnevni rad planirano je 126.900,00 kuna, od toga 

1. 19.035,00 kuna financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna – Kastafski vrtić za rashode za zaposlene planirani u iznosu od 2.155,10 kuna, od toga za plaće (bruto) 2.099,35 kuna i ostali rashodi za zaposlene 55,75 kuna. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.879,90 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 49,90 kuna, rashodi za materijal i energiju 12.330,00 kuna i rashodi za usluge 4.500,00 kuna

2.107.865,00 kuna iz tekućih pomoći EU – projekt Kastafski crtić – cjelodnevni rad, od toga za rashode za zaposlene planirani u iznosu od 12.212,21 kuna, od toga za plaće (bruto) 11.896,30 kuna i ostali rashodi za zaposlene 315,91 kuna. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.652,79 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 282,79 kuna, rashodi za materijal i energiju 68.870,00 kuna i rashodi za usluge 25.500,000 kuna


Program 1027 Aktivnosti Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti planirano u iznosu od 2.415.725,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti planirano je 2.230.725,00 kuna od toga; 

• 2.223.725,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 900.000,00 kuna planirano je za plaće, 106.000,00 kuna za doprinose na plaće, 43.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 13.000,00 kuna rashoda za materijal i energiju, 1.142.500,00 kuna planirano je za rashode za usluge, 5.225,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, 4.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 10.000,00 planirano je za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• 7.000,00 kuna financirano iz tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

2. Za protokol planirano je 55.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za Smart city – pametna rješenja planirano je 130.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za postrojenje i opremu


Proračunski korisnik Dječji vrtić Vladimir Nazor planirano u iznosu od 11.906.650,00 kuna

1. Za redoviti program vrtića i jaslica planirano je 11.159.200,00 kuna, od toga

Financirano od vlastitih prihoda - D.V. “Vladimir Nazor“ 

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 24.000,00 kuna

Financirano od općih prihoda i primitaka

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 7.744.100,00 kuna, od toga, Plaće (bruto) 6.121.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 719.000,00 kuna i doprinosi na plaće 903.600,00 kuna

Financirano od vlastitih prihoda – D.V. “ Vladimir Nazor“

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.600,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 3.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 6.600,00 kuna

Financirano od prihoda za posebne namjene – D.V. “Vladimir Nazor“

• Rashodi za zaposlene planirano u iznosu od 85.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 60.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 10.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.239.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 412.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.058.900,00 kuna, rashodi za usluge 565.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.600,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna 

Financirano od tekuće pomoći - DV Vladimir Nazor 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 41.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 38.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna 

Financirano od donacija – DV Vladimir Nazor

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna

2. Za opremanje dječjeg vrtića planirano je 72.500,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – D.V. Vladimir Nazor za postrojenja i opremu u iznosu od 65.000,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu 7.500,00 kuna

3. Za Kastafski vrtić – cjelodnevni rad planirano je 674.950,00 kuna, od toga 

Financirano od tekuće pomoći iz državnog proračuna – Kastafski vrtić 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 78.292,00 kuna, od toga plaće (bruto) 64.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.150,00 kuna, doprinosi na plaće 10.642,50 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 22.950,00 kuna za naknade troškova zaposlenima 

Financirano od tekuće pomoći EU – projekt Kastafski vrtić – cjelodnevni rad 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 443.657,50 kuna, od toga plaće (bruto) 365.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 17.850,00 kuna, doprinosi na plaće 60.307,50 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 130.050,00 kuna za naknade troškova zaposlenima 


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA


Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša planirano u iznosu od 28.567.250,00 kuna


Program 1004 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 2.900.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih objekata planirano je 2.900.000,00 kuna financirano od prihoda od kapitalnih od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte.


Program 1012 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 243.000,00 kuna

1. Za održavanje stambenog fonda planirano je 43.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 23.000,00 kuna i kapitalne donacije 20.000,00 kuna

2. Za izradu prostorno planske dokumentacije planirano je 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano je iz prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 150.000,00 kuna financirano je iz prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1017 Obnova i zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 2.930.000,00 kuna

1. Za uređenje gradskih zidina i povijesne jezgre planirano je 430.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna financirano je iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 25.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge, 200.000,00 kuna financirano iz prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge i 175.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

2. Za projekt “Povežimo se baštinom“ – UA Rijeka planirano je 2.500.000,00 kuna, od toga 500.000,00 kuna prihodi od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.800.000,00 kuna financirano iz Kapitalne pomoći EU – Urbana aglomeracija za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 200.000,00 kuna prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1018 Izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata planiran iznos od 640.000,00 kuna 

1. Za izgradnju Centra kulture planirano je 550.000,00 kuna, od toga je 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za gradske objekte i 50.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte

2. Za Školsku zonu Rešetari planirano je 90.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte 


Program 1020 Održavanje komunalne infrastrukture planiran iznos od 5.520.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 560.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za rashode za usluge

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 750.000,00 kuna, od čega je 150.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka, 50.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 100.000,00 za rashode za usluge, 600.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene Grada Kastva za rashod za materijal i energiju planirano je 400.000,00 kuna a za rashode za usluge 200.000,00 kuna

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene - Grada Kastva za rashode za usluge

4. Za održavanje javnih površinama na kojim nije dopušteno promet motornim vozilima planirano je 540.000,00 kuna, od toga financirano iz prihoda za posebne namjene - Grad Kastav 520.000,00 kuna za rashode za usluge i 20.000,00 kuna financirano iz prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

5. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 1.540.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene - Grad Kastav za rashode za usluge

6. Za održavanje građevina, uređenja i predmeta javne namjene planirano je 200.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene - Grad Kastav za rashode za usluge

7. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 700.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene - Grad Kastav za rashode za usluge

8. Za održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano je 430.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene - Grad Kastav za rashode za usluge


Program 1021 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.024.000,00 kuna

1. Za sanitarnu kanalizaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za kapitalne pomoći

2. Za javnu rasvjetu planirano je 325.000,00 kuna, od toga 225.000,00 kuna financirano iz prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za građevinske objekte i 100.000,00 kuna financirano iz namjenskih primitaka za građevinske objekte

3. Za nerazvrstane ceste – uređenje neuređenih dijelova građevinskog područja planirano je 79.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za nerazvrstane ceste – gradnja u uređenim dijelovima građevinskog područja planirano je 1.620.000,00 kuna, od toga 1.120.000,00 financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 500.000,00 financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za pomoć unutar općeg proračuna

5. Za groblja i krematorije na groblju planirano je 3.165.000,00 kuna, od toga 2.085.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene - Grad Kastav za građevinske objekte i 1.080.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte

6. Za javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila planirano je 1.520.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, od toga pomoći unutar općeg proračuna 740.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 780.000,00 kuna

7. Za javna parkirališta planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za javne zelene površine planirano je 1.305.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 250.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

9. Za građevine i uređaje javne namjene planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10. Za jave garaže planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za građevinske objekte


Program 1023 Javni prijevoz planirano u iznosu od 3.400.000,00 kuna 

Za prijevoz putnika u javnom prometu planirano je 3.400.000,00 kuna, od toga 3.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za kapitalne pomoći


Program 1024 Gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 887.750,00 kuna 

1. Za aktivnosti u području gospodarenja otpadom planirano je 619.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 141.250,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.500,00 kuna, pomoć unutar općeg proračuna 240.000,00 kuna i postrojenja i oprema 30.000,00 kuna

2. Za provođenje mjere zaštite okoliša i građana planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za KaSTAV –Grad sa stavom prema otpadu planirano je 208.000,00 kuna, od toga 31.200,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja i 176.800,00 kuna financirano od tekuće pomoći EU – projekt KaSTAV – Grad sa stavom prema otpadu za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1025 Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano je 1.250.000,00 kuna 

1. Za sanaciju odlagališta i nabavu komunalne opreme – Čistoća d.o.o. planirano je 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene – Grad Kastav za kapitalne pomoći 

2. Za zone gospodarenja otpadom planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga 850.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 150.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1028 Aktivnosti upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštite planirano je 1.607.500,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu planirano je 1.419.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 900.000,00 kuna za plaće (bruto), 130.000,00 kuna za doprinose na plaću, 55.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 8.000,00 kuna rashode za materijal i energiju, 320.000,00 kuna za rashode za usluge, 2.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 3.000,00 kuna za pomoć unutar općeg proračuna

2. Za geodetske usluge planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak za rashode za usluge

3. Za poslove deratizacije i dezinfekcije planirano je 88.500,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashod za usluge


Program 1029 Održavanje gradskih prostora planirano je 165.000,00 kuna

1. Za Redovito održavanje poslovnih prostora planirano je 100.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za dodatna ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada planirano je 65.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ 


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I RAZVOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 10.878.325,00 KUNA


Program 1019 Upravljanje imovinom planirano je 2.633.875,00 kuna 

1. Za upravljanje imovinom u vlasništvu Grada panirano je 816.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka od toga 246.500,00 kuna za rashode za materijal i energiju, 440.000,00 kuna za rashode za usluge, 130.00,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za održavanje sportskih objekata planirano je 705.500,00 kuna od toga 571.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju 288.500,00 kuna, rashode za usluge 245.500,00 kuna i postrojenja i opreme 37.500,00 kuna, 134.000,00 kuna financirano je od prihoda od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

3. Za kupnju poslovnih prostora i priznavanje dodatnih ulaganja na poslovnim prostorima planirano je 21.875,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 10.000,00 kuna za rashode za ulaganje, 11.875,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za otkup zemljišta planirano je 690.000,00 kuna, od toga je 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći 500.000,00 kuna i nematerijalna imovina 10.000,00 kuna, 180.000,00 kuna financirano je od prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

5. Za proširenje bežične mreže Internet mreže planirano je 400.000,00 kuna financirano d prihoda od nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja za postrojenja i opremu 


Program 1026 Zajednički rashodi upravnih tijela planirano u iznosu od 2.488.450,00 kuna 

1. Za zajedničke rashode za redovan rad upravnih tijela planirano je 2.292.450,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 345.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 45.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 300.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.931.450,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 205.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.579.950,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna 

2. Za razvoj sustava za upravljanje prostornim podacima planirano je 141.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za nabavu opreme planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 1030 Aktivnosti upravnog odjela za financije i razvoj planirano u iznosu od 5.756.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Upravnog odjela za financije i razvoj planirano je 1.246.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.180.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.010.000,00 kuna i doprinosi na plaću 170.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 66.000,00 kuna, od toga naknade za troškove zaposlenima 50.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 9.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 kuna

2. Za otplatu primljenih kredita – kamate planirano je 337.000,00 kuna, od toga

• Za cestovni promet 31.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

• Za uličnu rasvjetu 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

• Za predškolsko obrazovanje 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

• Za osnovno obrazovanje 56.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kamate za primljene kredite i zajmove

3. Za otplatu primljenih kredita – glavnica planirano je 3.998.000,00 kuna, od toga 

• 2.183.788,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 460.250,00 kuna i za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.723.538,00 kuna

• 1.584.462,00 financirano od prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

5. Za proračunsku zalihu 140.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za izvanredni rashod


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Grada Kastva za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Grada Kastva za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. GODIŠNJI-IZVJEŠTAJ-O-IZVRŠENJU-PRORAČUNA-2019-opći-i-posebni-dio
  PREUZMI:

 4. Godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-Grada-Kastva-za-2019.-godinu
  PREUZMI: