Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lišane Ostrovičke

  Kontakt podaci
  Općina Lišane Ostrovičke
  Lišane ostrovičke b.b., 23420 Lišane Ostrovičke
  OIB: 85070536153
  +385 23 661 001
  info@lisane-ostrovicke.hr

Vodič za građane za 2021. godinuPoštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2021. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Lišane Ostrovičke prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Lišane Ostrovičke bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.lisane-ostrovicke.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 


Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele Općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svim našim građanima. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su vodoopskrba, izgradnja javne rasvjete, asfaltiranje cesta u Lišanima i Dobropoljici te asfaltiranje ceste u poslovnoj zoni Trolokve, izgradnju nogostupa uz lokalnu cestu L-63152 te održavanje javnih površina, groblja i spomenika.


Općina Lišane Ostrovičke u suradnji s još 11 općina i dva grada Zadarske županije sufinancira izradu studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa. To je jedna od najzahtjevnijih i najskupljih aglomeracija u našoj županiji, kroz ovaj projekt financirat će se izgradnja odvodnje i vodovoda.


U planu je izrada Urbanističkog plana uređenja stambene i poslovne zone kao i izrada projekta za nerazvrstane ceste, nogostupe i javne površine.


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je Općini Lišane Ostrovičke financiranje projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta“ ukupne vrijednosti 236.805,55 kuna. Projektom će se nabaviti mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u Općini Lišane Ostrovičke, a tijekom trajanja projekta cjelokupno će se stanovništvo informirati i educirati o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada kao i pravilnom odvajanju otpada što će pridonijeti smanjenju količine otpada na odlagalištima.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili za nabavu školskog pribora učenicima osnovne škole, učenicima srednjih škola sufinanciramo cijenu prijevoza, dok studentima dodjeljujemo stipendije. 


Roditeljima novorođene djece osiguravaju se jednokratna novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 4.000,00 kuna za drugo dijete i 8.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. Sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću Latica.


Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja. 


Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente, one zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.


Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lišane Ostrovičke za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Proračun se sastoji od:

1. Općeg dijela kojeg sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


2. Posebnog dijela proračuna kojeg sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plana razvojnih programa koji sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Lišane Ostrovičke nema svojih proračunskih korisnika.


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 


Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 10.864.750,00 kn 96,97 %
> Prihodi od poreza 1.702.200,00 kn 15,19 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.692.200,00 kn 68,65 %
> Prihodi od imovine 181.000,00 kn 1,62 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih, pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.178.000,00 kn 10,51 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00 kn 0,71 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 31.350,00 kn 0,28 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 340.000,00 kn 3,03 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 kn 3,03 %
UKUPNO 11.204.750,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih, pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu planirani su u iznosu od 10.864.750,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.702.200,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 1.590.000,00 kuna, porez na imovinu 90.000,00 kuna, a porez na robu i usluge 22.200,00 kuna. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 7.222.600,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 181.000,00 kuna (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.178.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 31.350,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine - prodaja zemljišta te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prodaja građevinskih objekata i otplata stanova). 


PRIHODI I PRIMICI


RASHODI I IZDACIProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 2.948.325,00 kn 26,31 %
> Rashodi za zaposlene 935.000,00 kn 8,34 %
> Materijalni rashodi 1.325.125,00 kn 11,83 %
> Financijski rashodi 46.000,00 kn 0,41 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 52.500,00 kn 0,47 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 273.000,00 kn 2,44 %
> Ostali rashodi 316.700,00 kn 2,83 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.945.075,00 kn 70,91 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 1,34 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.910.075,00 kn 61,67 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 885.000,00 kn 7,90 %
Izdaci za financijsku imovini i otplate zajmova 120.000,00 kn 1,07 %
> Izdaci za dionice i udjele u glavnici 120.000,00 kn 1,07 %
Višak/manjak iz prethodnih godina 191.350,00 kn 1,71 %
UKUPNO 11.204.750,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Višak/manjak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.204.750,00 kuna. 


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu planirani su u iznosu od 2.948.325,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 935.000,00 kuna, od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 787.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 128.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.325.125,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 78.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 447.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 609.625,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 175.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 46.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 52.500,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 273.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 316.700,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 190.400,00 kuna, kapitalne donacije 45.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 78.800,00 kuna i kapitalne pomoći 2.500,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.945.075,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.910.075,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.952.575,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 910.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 2.047.500,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 885.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 175.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 710.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 117.000,00 kuna.


Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 191.350,00 kuna. 


PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.


Proračun Općine Lišane Ostrovičke sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA


Program 1001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 145.400,00 kuna

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, za obilježavanje dana Općine planirano je 20.000,00 kuna, sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana je 10.400,00 kuna, za uređenje Općine za blagdane planirano je 10.000,00 kuna i održavanje lokalnih izbora planirano je u iznosu od 75.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA


Program 1002 Ured općinskog načelnika planirano u iznosu od 339.500,00 kuna

Za djelokrug rada Ureda načelnika planirano je 324.500.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 224.500,00 kuna (bruto plaće 195.000,00 kuna i doprinosi na plaće 29.500,00 kuna) i materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna.

Za pokroviteljstva načelnika planirano je 15.000,00 kuna.


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1003 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 890.000,00 kuna

Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 528.000,00 kuna (Bruto plaće( Jedinstveni upravni odjel 240.000,00 kuna i komunalni pogon 55.000,00 kuna), doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 


Za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu (javni radovi i stručno osposobljavanje) planirano je 152.000,00 kuna. 


Za otplatu kredita i zajmova planirano je 117.000,00 kuna, dok je za Turističku zajednicu „Sunčana polja“ izdvojeno 3.000,00 kuna.


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 3.493.575,00 kuna

U ovom programu planira se nabava uredske opreme, snimanje filma o stradalnicima Lišana, za dodatna ulaganja na općinskoj zgradi planira se 715.000,00 kuna, za nastavak izgradnje Društvenog doma 100.000,00 kuna, za izgradnju Društvenog doma Ostrovica 575.000,00 kuna, uređenje društvenog doma u Dobropoljici 270.000,00 kuna, za uređenje Lovačke kuće planirano je 262.575,00 kuna.


U planu je uređenje Dječje igraonica kao i dječjeg igrališta kod općinske zgrade, u sklopu igrališta bit će postavljena i pametna klupa koja će omogućiti USB i bežično punjenje mobitela, tableta, laptopa i ostalih elektroničkih uređaja. U planu je nabava mobilnog reciklažnog dvorište za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koje će se postaviti kod općinske zgrade.

   Program 1005 Razvoj kulture, sporta i rekreacije planirano u iznosu od 545.000,00 kuna

Za potpore Udrugama planirano je 85.000,00 kuna, potpore vjerskim zajednicama planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna dok je za izgradnju i opremanje igrališta umjetnom travom

planirano 420.000,00 kuna.

 


Program 1006 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 137.000,00 kuna

Za djelovanje DVD-a Lišane Ostrovičke planirani je 50.000,00 kuna.


Za financiranje rada HGSS i udruge građana planirano je 7.000,00 kuna  i civilne zaštite 80.000,00 kuna.

 Program 1007 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 418.000,00 kuna

Za predškolski odgoj planirano je 275.000,00 kuna za materijalne rashode i rashode za zaposlene (Bruto plaće, doprinosi, materijal i energija, usluge i dr.).


za Osnovnu školu I.G. Kovačić planirano je 50.000,00 kuna dok se za novčane naknade studentima izdvaja 68.000,00 kuna,

za nagrade učenicima i studentima 5.000,00 kuna i sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 20.000,00 kuna.  
Program 1008 Program socijalna skrb u iznosu od 203.800,00 kuna

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 80.000,00 kuna. Za naknadu štete od elementarne nepogode planirano 78.800,00 kuna, a za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna. Za udruge stradalnika domovinskog rata i ostale udruge planirano je 40.000,00 kuna.

  


Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 871.000,00 kuna

U ovom programu izdvaja se novac za održavanje javne rasvjete i groblja na području Općine kao i za dodatna ulaganja na komunalnoj infrastrukturi.


Program 1010 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 425.000,00 kuna

Za uređenje bunara Trubanj planirano je 30.000,00 kuna, za razvoj stanovanja i poticanje priključivanja na vodovodnu mrežu planirano je 100.000,00 kuna, za sufinanciranje studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa planirano u iznosu od 2.500,00 kuna, vodoopskrba-lokalni vodovod Lišane 62.500,00 kuna i vodoopskrba-lokalni vodovod Ostrovica 230.000,00 kuna.


Program 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

Za postavljanje javne rasvjete u Poslovnoj zoni Trolokve planirano je 50.000,00 kuna, dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti planirana su u iznosu od 70.000,00 kuna, u planu je uvođenje besplatnog interneta WIFI4EU za koji se planira izdvojiti 120.000,00 kuna, za uređenje vidikovca sv. Ante Ostrovica planirano je 190.000,00 kuna. U planu su i izrade Urbanističkih planova uređenja za stambenu i poslovni zonu.


Program 1012 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 2.615.000,00 kuna

Za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina planirano je 250.000,00 kuna, za asfaltiranje cesta Lišane Ostrovičke planirano je 1.250.000,00 kuna, u planu su izrade projekata za nerazvrstane ceste i javne površine i nogostupa uz državnu cestu D56, u planu je izgradnja nogostupa na lokalnoj cesti L63152.Program 1013 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 260.125,00 kuna

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 20.000,00 kuna, sufinanciranje azila za nezbrinute životinje planirano 2.000,00 kuna, za mobilno reciklažno dvorište planirano je 238.125,00 kuna. Projektom će se nabaviti mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u Općini Lišane Ostrovičke, a tijekom trajanja projekta cjelokupno će se stanovništvo informirati i educirati o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada kao i pravilnom odvajanju otpada što će pridonijeti smanjenju količine otpada na odlagalištima.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu
  PREUZMI:

 4. Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine
  PREUZMI:

 6. Vodič za građane - Općine Lišane Ostrovićke za 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lišane Ostovičke za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Bilješke uz godišnji obračun proračuna 2020.
  PREUZMI:

 9. II. Izmjene i dopune proračuna Općina Lišane Ostrovičke za 2021. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više