Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Lišane Ostrovičke

  Kontakt podaci
  Općina Lišane Ostrovičke
  Lišane ostrovičke b.b., 23420 Lišane Ostrovičke
  OIB: 85070536153
  +385 23 661 001
  info@lisane-ostrovicke.hr

Poštovani građani,


predstavljam Vam Vodič za građane za 2022. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Lišane Ostrovičke prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Lišane Ostrovičke bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.lisane-ostrovicke.hr/, a kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine. 

U 2022. godini nastavljamo s ulaganjem u komunalne projekte, čija će provedba utjecati na kvalitetu naših života. Dio novca namijenjeno je za održavanje cesta, groblja, kapelica, javne rasvjete, javnih površina i dr., dok je za asfaltiranje cesta i nogostupa u Lišanima Ostrovičkim, Dobropoljci, uz državnu cestu D56 i uz lokalnu cestu L – 63152 izdvojeno 1.350.000,00 kuna.

U poslovnoj zoni Trolokve planiramo postaviti javnu rasvjetu a također, ulažemo i u vodovod i vodoopskrbu. Iz proračuna smo izdvojili i 25.000,00 kuna za aktivnosti kojima ćemo doprinijeti zaštiti našeg prirodnog okoliša. Želimo da naša Općina bude mjesto pogodno za život, zato smatramo da je ulaganje u komunalno gospodarstvo prioritet. 

Nastavljamo ulagati i u dječje igraonice i dječje igralište koje se nalazi kod Općinske zgrade. U cilju nam je da naši najmlađi imaju mjesto za igru i odrastanje, stoga smo za ove projekte izdvojili 709.000,00 kuna, kojima će se financirati oprema, klupice i šest stupova na solarno napajanje. 

Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje naše djece najisplativije ulaganje, zato smo odlučili u proračun uvrstiti novac za redovnu djelatnost predškolskog i školskog odgoja ali i za nagrade namijenjene vrijednim, marljivim i talentiranim učenicima i studentima. Također, želimo olakšati i roditeljima, stoga sufinanciramo cijenu prijevoza naših srednjoškolaca. 

Nastavljamo poticati demografske mjere te roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade i to iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 4.000,00 kuna za drugo dijete i 8.000,00 kuna za treće i svako sljedeće dijete. 

Brinemo i za naše ranjivije skupine. Za stanovnike slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće stanovanja.

Kultura i tradicija jedne Općine puno govori o njoj, zato smo odlučili dio sredstava iz proračuna izdvojiti za udruge i zajednice koje djeluju na području naše Općine i po kojima smo prepoznatljivi. Nadamo se, da će naša potpora doprinijeti njihovom rastu i širenju.


Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 17.11.2021. do 16.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Lišane Ostrovičke za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.Proračun se sastoji od:

1. Općeg dijela kojeg sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

2. Posebnog dijela proračuna kojeg sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Proračunski korisnici:


Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Općina Lišane Ostrovičke nema svojih proračunskih korisnika.


Zakoni i sankcije:

 Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«,   broj 87/08, 136/12, 15/15) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).


UKUPAN PRORAČUN, ODNOSNO UKUPNI PRIHODI I PRIMICI, KAO I RASHODI I IZDACI, OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE ZA 2022. GODINU, PLANIRANI SU U IZNOSU OD 5.593.550,00 KUNA. Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 5.423.550,00 kn 719.828,79 € 96,96 %
> Prihodi od poreza 995.800,00 kn 132.165,37 € 17,80 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.420.400,00 kn 453.965,09 € 61,15 %
> Prihodi od imovine 191.000,00 kn 25.350,06 € 3,41 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 705.000,00 kn 93.569,58 € 12,60 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 80.000,00 kn 10.617,82 € 1,43 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 31.350,00 kn 4.160,86 € 0,56 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn 22.562,88 € 3,04 %
UKUPNO 5.593.550,00 kn 742.391,67 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Prihodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.423.550,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 995.800,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 875.800,00 kuna, porez na imovinu 90.000,00 kuna, a porez na robu i usluge 30.000,00 kuna. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 3.420.400,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 191.000,00 kuna (prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 705.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 31.350,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine - prodaja zemljišta te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prodaja građevinskih objekata i otplata stanova). 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 2.404.700,00 kn 319.158,54 € 42,99 %
> Rashodi za zaposlene 801.500,00 kn 106.377,33 € 14,33 %
> Materijalni rashodi 946.000,00 kn 125.555,78 € 16,91 %
> Financijski rashodi 148.000,00 kn 19.642,98 € 2,65 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.500,00 kn 3.649,88 € 0,49 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 223.000,00 kn 29.597,19 € 3,99 %
> Ostali rashodi 258.700,00 kn 34.335,39 € 4,62 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.777.500,00 kn 368.637,60 € 49,66 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,89 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.517.500,00 kn 334.129,67 € 45,01 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 210.000,00 kn 27.871,79 € 3,75 %
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina -133.650,00 kn -17.738,40 € -2,39 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 545.000,00 kn 72.333,93 € 9,74 %
UKUPNO 5.593.550,00 kn 742.391,67 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.182.200,00 kuna. 


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.404.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 801.500,00 kuna od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 663.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 113.500,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 946.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 78.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 341.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 421.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 90.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 148.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 27.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 121.000,00 kuna;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 27.500,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 223.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 258.700,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 188.200,00 kuna, kapitalne donacije 45.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 21.000,00 kuna i kapitalne pomoći 4.500,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.777.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.517.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 1.770.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirano u iznosu od 36.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 711.500,00 kuna;

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 210.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 545.000,00 kuna, od toga:

1. Izdaci za dionice i udjele u glavnici planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna.


Višak/manjak prenesen iz prethodnih godina planiran je u iznosu od -133.650,00 kuna. 

PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE


Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.


Proračun Općine Lišane Ostrovičke sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA

Program 1001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 58.200,00 kuna:

Rashodi vezani uz djelokrug rada Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, za obilježavanje dana Općine planirano je 20.000,00 kuna, sredstva za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom vijeću planirana je 8.200,00 kuna i za uređenje Općine za blagdane planirano je 10.000,00 kuna. 


RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA

Program 1002 Ured općinskog načelnika planirano u iznosu od 319.000,00 kuna:

Za djelokrug rada Ureda načelnika planirano je 304.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 204.000,00 kuna (Bruto plaće 174.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna) i materijalni rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna.

Za pokroviteljstva načelnika planirano je 15.000,00 kuna.


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.475.000,00 kuna:

Za financiranje javne uprave i administracije planirano je 710.500,00 kuna (Bruto plaće 253.000,00 kuna), doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 

Za financiranje komunalnog pogona planirano je 91.500,00 kuna.

Za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu (javni radovi i stručno osposobljavanje) planirano je 108.000,00 kuna.


Za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirano je 417.000,00 kuna, dok je za Turističku zajednicu „Sunčana polja“ izdvojeno 3.000,00 kuna.

Za sufinanciranje PP Benkovac izdvojeno je 20.000,00 kuna a za kratkoročni zajam - povrat poreza na dohodak planiran je iznos od 125.000,00 kuna. 


Program 1004 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 825.000,00 kuna:

U ovom programu planira se nabava uredske opreme i snimanje filma o stradalnicima Lišana u sveukupnom iznosu od 86.000,00 kuna a za nastavak izgradnje Društvenog doma planira se 30.000,00 kuna. 

Za nastavak uređenja dječje igraonice i dječjeg igrališta kod Općinske zgrade planira se 709.000,00 kuna. Voljeli bi smo da naše igralište bude opremljeno raznim igralima, klupicama, pametnom klupom, ogradom i sa stupovima na solarno napajanje. 

 

Program 1005 Razvoj kulture, sporta i rekreacije planirano u iznosu od 125.000,00 kuna:

Za potpore Udrugama planirano je 85.000,00 kuna dok za potpore Vjerskim zajednicama planiran je iznos od 40.000,00 kuna.Program 1006 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u iznosu od 137.000,00 kuna:

Za djelovanje DVD-a Lišane Ostrovičke planiran je iznos od 50.000,00 kuna, za financiranje rada HGSS i udruge građana planirano je 7.000,00 kuna i civilne zaštite 80.000,00 kuna.Program 1007 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 304.000,00 kuna:

Za predškolski odgoj planirano je 206.000,00 kuna za materijalne rashode i rashode za zaposlene (Bruto plaće, doprinosi, materijal i energija, usluge i dr.), za Osnovnu školu I.G. Kovačić planirano je 5.000,00 kuna dok se za novčane naknade studentima izdvaja 68.000,00 kuna, također 5.000,00 kuna je namijenjeno za nagrade učenicima i studentima za postignute rezultate. Za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola planirano je 20.000,00 kuna. 


 

Program 1008 Program socijalna skrb u iznosu od 146.000,00 kuna:

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 80.000,00 kuna. Za naknadu štete od elementarne nepogode planirano 21.000,00 kuna a za pomoć humanitarnoj djelatnosti Crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna. Za udruge stradalnika Domovinskog rata i ostale udruge planiran je iznos od 40.000,00 kuna.


 

Program 1009 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 371.000,00 kuna:

U ovom programu izdvaja se novac za održavanje javne rasvjete, groblja i kapelica na području Općine kao i za dodatna ulaganja na komunalnoj infrastrukturi.


Program 1010 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 377.000,00 kuna:

Za uređenje bunara Trubanj planirano je 30.000,00 kuna, za razvoj stanovanja i poticanje priključivanja na vodovodnu mrežu planirano je 50.000,00 kuna, za sufinanciranje studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora, Podvelebitskog kanala te zapadnog dijela Zadarskog zaleđa planirano je 4.500,00 kuna dok za vodoopskrbu - lokalni vodovod Lišane 62.500,00 kuna i za vodoopskrbu - lokalni vodovod Ostrovica 230.000,00 kuna.


Program 1011 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 150.000,00 kuna:

Za postavljanje javne rasvjete u Poslovnoj zoni Trolokve planirano je 50.000,00 kuna, dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti planirana su u iznosu od 70.000,00 kuna. Za izmjene prostornog plana i za urbanistički plan uređenja – poslovna zona planirano je 30.000,00 kuna.

Program 1012 Razvoj i sigurnost prometa planirano u iznosu od 1.415.000,00 kuna:

Za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina planirano je 50.000,00 kuna dok je za turističku signalizaciju planirano 15.000,00 kuna. Za nastavak asfaltiranja cesta Lišane Ostrovičke planira se 650.000,00 kuna dok je za asfaltiranje cesta Dobropoljci planirano 190.000,00 kuna. Za asfaltiranje drugih cesta planiran je iznos od 310.000,00 kuna. Za nastavak projekata za nerazvrstane ceste, javne površine i za izgradnju nogostupa uz državnu cestu D56 planiran je iznos od 120.000,00 kuna dok je za izgradnju nogostupa na lokalnoj cesti L – 63152 planirano 80.000,00 kuna. Program 1013 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 25.000,00 kuna:

Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 23.000,00 kuna a za sufinanciranje azila za nezbrinute životinje 2.000,00 kuna. Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Obrazloženje proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godine
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 6. II Izmjene i dopune proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane - Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 8. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu
  PREUZMI:

 11. Bilješke uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

Više