Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2017. godinu.

Najveći dio sredstava u 2017. godini namijenili smo unaprjeđenju društvene i komunalne infrastrukture, izgradnju prometnice i odvodnje u Novom naselju Kistanje 1 II. faza, izgradnju Eko centra sa tržnicom i pratećim objektima I. faza kao i za obnovu i modernizaciju cesta.

Planiramo izradu projekata za koje je u 2017. godini u planu izrada projektne dokumentacije, neki od projekata bit će reciklažno dvorište, uređenje trgova, Dom za starije i nemoćne osobe, uređenje groblja i dr.

Ulaže se u predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva jer želimo što više mladih i obrazovanih ljudi.

Nismo zaboravili i naše najranjivije, one stare i nemoćne te socijalno ugrožene obitelji za koje će se iz proračuna Općine Kistanje izdvojiti značajna sredstva kako u novcu taku i za ogrjev.

Poštovani stanovnici, pozivamo vas da i vi svojim komentarima i prijedlozima učestvujete u razvitku naše Općine.


Goran Reljić

Načelnik Općine Kistanje


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Proračun  za 2017. godinu možete pronaći ovdje.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 7.754.400,00 kn 99,87 %
> Prihodi od poreza 643.700,00 kn 8,29 %
> Potpore 6.470.200,00 kn 83,33 %
> Prihodi od imovine 320.500,00 kn 4,13 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima 320.000,00 kn 4,12 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,13 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 0,13 %
UKUPNO 7.764.400,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Potpore
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni Prihodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 7.764.400,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2017. godinu planirani su u iznosu od 7.754.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 643.700,00 kuna od toga, porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 515.700,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 70.000,00 kuna te poreza na robu i usluge planiran u iznosu od 58.000,00 kuna

2. Potpore planirane u iznosu od 6.470.200,00 kuna od toga, pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu od 3.800.000,00 kuna, potpore iz proračuna MRRFEU planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, potpore iz proračuna – Ministarstva prosvjete planirane u iznosu od 8.000,00 kuna, potpore iz proračuna – Ministarstva turizma planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, potpore iz proračuna – županije planirane u iznosu od 650.000,00 kuna, tekuće pomoći od NP Krka planirane u iznosu od 600.000,00 kuna, tekuće pomoći od FZOEU planirane u iznosu od 240.000,00 kuna, tekuće pomoći od ostalih subjekata - Vodovod planirane i iznosu od 200.000,00 kuna, tekuće pomoći od HZZ planirane u iznosu od 170.000,00 kuna te potpore od Ureda za ljudska prava i manjine planirane u iznosu od 2.200,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 320.500,00 kuna od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu 320.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 320.000,00 kuna od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna koji se sastoje od prihoda prodaje građevinskog objektaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.994.900,00 kn 72,98 %
> Rashodi za zaposlene 1.186.900,00 kn 14,45 %
> Materijalni rashodi 3.346.000,00 kn 40,73 %
> Financijski rashodi 126.000,00 kn 1,53 %
> Naknade kućanstvima i građanima 695.000,00 kn 8,46 %
> Donacije i ostali rashodi 641.000,00 kn 7,80 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.219.500,00 kn 27,02 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.219.500,00 kn 27,02 %
UKUPNO 8.214.400,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade kućanstvima i građanima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 8.214.400,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.186.900,00 kuna, od toga plaće 962.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 163.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.852.000,00, od toga naknade troškova zaposlenima 107.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 447.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.160.300,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 630.500,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 695.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

5. Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 641.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 636.000,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 5.000,00 kuna

6. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.219.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 747.000,00 KUNA


Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 553.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 513.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za usluge 38.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 445.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 30.000,00 kuna

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije


MJESNI ODBORI

Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 115.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost mjesne samouprave planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge50.000,00 kuna


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Program 03 Tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano u iznosu od 79.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano je 79.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 45.000,00 kuna


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 542.900,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 542.900,00 kuna

Za izvršno tijelo planirano je 542.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga Plaće (bruto)(načelnik + 2 zamjenika načelnika) 410.000,00 kuna, doprinosi na plaće 73.800,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna


RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 6.924.500


ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.370.000,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 1.370.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene – samo službenici i namještenici planirani u iznosu od 493.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 373.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 70.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 740.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 156.000,00 kuna, rashodi za usluge 441.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.500,00

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 126.000,00 kuna

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 11.000,00 kuna


Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za kazne, penale i naknade štete


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 35.000,00 kuna u nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za poticaj razvoja gospodarstva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za biciklističku stazu planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 10 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za prostorno planiranje planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 249.500,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 230.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 19.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 4.500,00 kuna


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.052.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 550.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 502.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 482.000,00 kuna i građevinski objekti 10.000,00 kuna


Program 13 Javni radovi planirano u iznosu od 144.000,00 kuna

U funkciji održavanja groblja i drugih javnih površina planirano je 144.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga plaće za redovan rad 104.000,00 kuna, doprinosi na plaće 17.600,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 8.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 8.600,00 kuna i  rashodi za usluge 5.800,00 kuna


Program 14 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za rashode za uređaje i javnu rasvjetu – održavanje planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna


Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja odvodnje - taložnik i kanalizacija planirano u iznosu od 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje vodovodne infrastrukture- sufinanciranje planirano u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge


Program 16 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za nabavu opreme (npr. kante za smeće, nadstrešnice i sl.) planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za postrojenje i opremu


Program 17 Odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta planirano u iznosu od 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od 1.170.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu – izgradnju planirano je 1.170.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 19 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju planirano je 670.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 140.000,00 kuna i rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine 530.000,00 kuna


Program 20 Predškolski odmor planirano u iznosu od 101.000,00 kuna

Za Malu školu-Odgojno i administrativno osoblje planirano je 101.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i tekuće donacije 98.000,00 kuna


Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 105.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 30.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 23 Promicanje kulture planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 50.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i tekuće donacije 45.000,00 kuna


Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici planirano u iznosu od 2.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 2.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 26 Socijalna skrb planirana u iznosu od kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 60.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć starim i nemoćnim osobama-u kući planirano je 93.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i pomoći, od toga plaće (bruto) 75.000,00 kuna, doprinosi na plaće 13.500,00, rashodi za materijal i energiju 4.500,00 kuna


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 68.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije,veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 68.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti