Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2018. godinu.

U 2018. godini započeti će izgradnja Ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka - Kistanje , koji se sufinancira sredstvima Općine Kistanje i EU sredstava. Vrijednost  investicije je preko 16 milijuna kuna, a provest će se u 2018. i 2019.g.

U 2018.započet će projekt obnove,rekonstrukcije i prenamjene zgrada položenih na kat.čest.239/3 i 239/4 k.o.Kistanje u budući Centar za posjetitelje Nacionalnog parka „Krka“, za čiju realizaciju je Općina Kistanje stavila na raspolaganje zgrade i zemljište u svom vlasništvu, a nositelj projekta je Nacionalni park „Krka“,uz pomoć sredstava EU.

2018.g. završavamo sa izradom projektne dokumentacije za obnovu,rekonstrukciju i izgradnju EKO centra sa pijacom na kat.čest.3999/2 k.o.Kistanje , za što smo osigurali dio sredstava, a očekujemo da ćemo za drugu fazu osigurati  EU sredstva.

Izradili smo projektnu dokumentaciju i ishodovali lokacijsku dozvolu za izgradnju vodovoda Kistanje-Manastir Krka sa Bogoslovijom, pribavljeni su svi potrebni uvjeti i potvrde glavnog projekta od javno pravnih tijela za izdavanje građevinske dozvole. Planiramo da u 2018.godini započne izvođenje radova. 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU prihvatilo je naš projekt izrade projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u Kistanju, čiju će izradu  sufinancirati.

Do kraja srpnja planiramo dobiti građevinsku dozvolu za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Također, u izradi je projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Macure“, čiju izradu financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost sa 325.000,00 kuna. Očekujemo da ćemo do kraja 2018.g.dobiti građevinsku dozvolu . 

Planirali smo i izdvojili  i sredstava iz proračuna za poticanje razvoja turizma ulaganjem u uređenje biciklističke staze i šetnice, izgradnju autokampa,za unaprjeđenje komunalne infrastrukture, zapošljavanje preko javnih radova za održavanje javnih površina. Planiramo nabaviti fotonaponske panele za elektrifikaciju za naselje Parčić, izgradnju nogostupa u Đevrskama uz županijsku cestu ŽC 6070, sufinanciranje izgradnje ograde mjesnog groblja u Biovičinom Selu, te mnoge druge projekte.

Nastavljamo sa ulaganjima u predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva jer želimo što više mladih i obrazovanih ljudi. Nismo zaboravili na naše najranjivije, one stare i nemoćne, socijalno ugrožene obitelji kao i obitelji novorođenčadi za koje će se iz proračuna Općine Kistanje izdvojiti značajna sredstva.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 22.11.2017. do 11.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.Goran Reljić

Načelnik Općine Kistanje


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 21.097.896,00 kn 99,95 %
> Prihodi od poreza 560.000,00 kn 2,65 %
> Potpore 19.997.396,00 kn 94,74 %
> Prihodi od imovine 320.500,00 kn 1,52 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima 220.000,00 kn 1,04 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,05 %
UKUPNO 21.107.896,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Potpore
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni Prihodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 21.107.896,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 21.097.896,00 kuna, a čine ih:

• Prihodi od poreza planirani u iznosu od 560.000,00 kuna od toga, porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 460.00,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna te poreza na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

• Potpore planirane u iznosu od 19.997.396,00 kuna od toga, pomoći iz državnog proračuna planirane u iznosu od 5.500.000,00 kuna, potpore iz proračuna - DUOSZ planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, potpore iz proračuna MRRFEU planirane u iznosu od 400.000,00 kuna, potpore iz proračuna – Ministarstva prosvjete planirane u iznosu od 8.000,00 kuna, potpore iz proračuna – Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje planirane u iznosu od 100.000,00 kuna, potpore iz proračuna planirane u iznosu od 70.000,00 kuna, potpore iz proračuna - Ministarstvo kulture planirane u iznosu 20.000,00 kuna, središnji državni ured za Hrvate izvan RH planirane u iznosu 20.000,00 kuna, potpore iz proračuna - Ministarstvo gospodarstva EU projekt planirane u iznosu 9.532.660,00 kuna, potpore iz proračuna - Ministarstvo turizma planirane u iznosu 450.000,00 kuna,  potpore iz proračuna – županije planirane u iznosu od 540.000,00 kuna, tekuće pomoći od NP Krka planirane u iznosu od 1.350.000,00 kuna, tekuće pomoći od FZOEU planirane u iznosu od 500.000,00 kuna, tekuće pomoći od HZZ planirane u iznosu od 496.736,00 kuna, potpore od Ureda za ljudska prava i manjine planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, te tekuće pomoći od ostalih subjekata-Hrvatske vode planirane u iznosu od 800.000,00 kuna

• Prihodi od imovine planirani u iznosu od 320.500,00 kuna od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu 320.000,00 kuna

• Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 220.000,00 kuna od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

• Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna koji se sastoje od prihoda prodaje građevinskog objektaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.866.465,00 kn 37,27 %
> Rashodi za zaposlene 1.854.112,00 kn 8,78 %
> Materijalni rashodi 4.320.708,00 kn 20,47 %
> Financijski rashodi 135.000,00 kn 0,64 %
> Naknade kućanstvima i građanima 840.000,00 kn 3,98 %
> Donacije i ostali rashodi 716.645,00 kn 3,40 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.205.976,00 kn 62,56 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,24 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.105.976,00 kn 62,09 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 50.000,00 kn 0,24 %
Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda 35.455,00 kn 0,17 %
UKUPNO 21.107.896,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade kućanstvima i građanima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
Rezultat poslovanja višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 21.072.441,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.866.465,00 kuna od toga su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.854.112,00 kuna, od toga plaće 1.576.212,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 227.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.320.708,00, od toga naknade troškova zaposlenima 132.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 641.000,00 kuna, rashodi za usluge 2.964.108,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 582.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 840.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

• Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 716.645,00 kuna, od toga tekuće donacije 711.645,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.205.976,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine, materijalna imovina – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.105.976,00 kuna od toga za građevinski objekti planirano u iznosu od 11.755.976,00 kuna, za postrojenja i opremu planirano u iznosu od 375.000,00 kuna, te za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirano u iznosu od 975.000,00 kuna

•Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima planirano u iznosu od 50.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 680.645,00 KUNA


Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 428.645,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 383.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za usluge 38.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 345.000,00 kuna 

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 45.645,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije


MJESNI ODBORI

Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 164.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost mjesne samouprave planirano je 94.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.000,00 kuna

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Program 03 Tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano u iznosu od 88.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano je 88.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 54.000,00 kuna


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 570.900,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 570.900,00 kuna

Za izvršno tijelo planirano je 570.900,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga plaće (bruto) (načelnik + 2 zamjenika načelnika) 420.000,00 kuna, doprinosi na plaće 73.800,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 kuna


RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 19.820.896,00 kuna


ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.560.500,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 1.560.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 635.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 503.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna, doprinosi na plaće 82.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 779.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 92.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 176.000,00 kuna, rashodi za usluge 464.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.500,00

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 11.000,00 kuna


Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za kazne, penale i naknade štete


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, od toga građevinski objekti 10.000,00 kuna, postrojenje i oprema 15.000,00 kuna u nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za poticaj razvoja gospodarstva planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije


Kapitalni projekt sufinanciran od nacionalnih i EU sredstava-izgradnja ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje planirano je u iznosu od 9.532.660,00 kuna od toga:

• Za Ekonomski poslovi/Višenamjenski razvojni projekti za građevinski objekt planirano je 9.190.976,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te pomoći, od toga: za izvođenje građevinskih radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra inkubator "Krka",Kistanje planirano je 8.703.353,00 kuna, za uslugu projektantskog nadzora, glavnog stručnog nadzora nad izgradnjom građevine i usluge stručnog nadzora arhitektonsko-građevinske grupe radova gradnje Ruralno poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje planirano je 487.623,00 kuna

• Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 341.684,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka te pomoći, od toga rashodi za zaposlene - bruto II plaće u iznosu od 228.576,00 kuna, rashodi za usluge 113.108,00 kuna


Kapitalni projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava EKO CENTAR Kistanje planiran u iznosu od 765.000,00 kuna

• Za izvođenje radova na izgradnji EKO CENTRA planirano je 700.000,00 kuna, te za nadzor nad izvođenjem radova izgradnje planirano je 30.000,00 kuna

• Za usluge vanjskog savjetnika za izradu natječajne dokumentacije i administracije projekta planirano je 35.000,00 kuna


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

• Za biciklističku stazu, šetnica i slično planirano je 150.000,00 kuna i izgradnju autokampa 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

• Za projektnu dokumentaciju - izgradnja EKO pijace planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 10 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

Za prostorno planiranje planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu – izmjenu PP UO/GUP Kistanje


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 335.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 270.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije planirano je 260.000,00 kuna i  naknade vatrogascima 10.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 30.000,00 kuna


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.425.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 670.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 755.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 625.000,00 kuna i građevinske objekte planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna za ogradu groblja u Biovičinom Selu financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći


Program 13 Javni radovi planirano u iznosu od 612.736,00 kuna

U funkciji održavanja groblja i drugih javnih površina planirano je 612.736,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga plaće za redovan rad 424.636,00 kuna, doprinosi na plaće 72.100,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i  rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 14 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 580.000,00 kuna

• Za rashode za uređaje i javnu rasvjetu – održavanje planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

• rashodi za nabavu fotonaponskih uređaja-panela planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za fotonaponski paneli za elektrifikaciju i drugi uređaji za naselje Parčić


Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja odvodnje - taložnik i kanalizacija planirano u iznosu od 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge

2. Za održavanje vodovodne infrastrukture- sufinanciranje planirano u iznosu od 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge


Program 16 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna od toga za uređaje, str. i oprema za ostale namjene - komposteri za kućni otpad ili sakupljanje selekcioniranog otpada planirano je 250.000,00 kuna i 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima financirano od pomoći za postrojenje i opremu


Program 17 Odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta planirano u iznosu od 35.000,00 kuna

Za odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta planirano u iznosu od 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i pomoći za rashode za usluge


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od 1.545.000,00 kuna

Za uređenje igrališta planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna i za komunalnu infrastrukturu – izgradnju planirano je 1.495.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte od toga:

• za  dječje igralište - izgradnja/opremanje Kistanje 50.000,00 kuna, 

• izgradnja Eko centra sa tržnicom i pratećim objektima I. faza uređenje okoliša u funkciji budućeg centra 350.000,00 kuna, 

• izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi 5.000,00 kuna, 

• izgradnja kapelice-ograde groblja-sufinanciranje u iznosu od 90.000,00 kuna,

• izgradnja gravitacijskog cjevovoda Kistanje - manastir Krka u iznosu od 800.000,00 kuna

• izgradnja nogostupa uz ŽC 6070 u iznosu od 200.000,00 kuna. 


Program 19 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 1.085.000,00 kuna

Za projektnu dokumentaciju planirano je 1.085.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 300.000,00 kuna i rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine 785.000,00 kuna


Program 20 Predškolski odmor planirano u iznosu od 138.000,00 kuna

Za Malu školu-Odgojno i administrativno osoblje planirano je 138.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i tekuće donacije 133.000,00 kuna


Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 195.000,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 195.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 45.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 23 Promicanje kulture planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za tekuće donacije udrugama 50.000,00 kuna, vjerskim zajednicama 50.000,00 kuna, kulturno umjetničkim društvima 20.000,00 kuna i braniteljskoj udruzi 10.000,00 kuna.


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 60.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja športskih objekata 10.000,00 kuna i tekuće donacije sportskim udrugama i društvima 50.000,00 kuna


Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 26 Socijalna skrb planirana u iznosu od 590.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 90.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 109.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije,veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 109.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti