Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 28.911.555,00 kn 99,48 %
> Prihodi od poreza 6.100.000,00 kn 20,99 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 20.783.786,00 kn 71,52 %
> Prihodi od imovine 1.307.769,00 kn 4,50 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebni propisima 220.000,00 kn 0,76 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500.000,00 kn 1,72 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 150.000,00 kn 0,52 %
UKUPNO 29.061.555,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebni propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 10.469.911,00 kn 34,61 %
> Rashodi za zaposlene 2.210.536,00 kn 7,31 %
> Materijalni rashodi 5.907.375,00 kn 19,53 %
> Financijski rashodi 135.000,00 kn 0,45 %
> Naknade građanima i kućanstvima 1.030.000,00 kn 3,40 %
> Donacije i ostali rashodi 1.187.000,00 kn 3,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.781.285,00 kn 65,39 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,17 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.681.285,00 kn 65,06 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 50.000,00 kn 0,17 %
UKUPNO 30.251.196,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti