Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu

 


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2019. godinu.

U planu nam je izvođenje građevinskih radova na  izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka - Kistanje i EKO centra sa tržnicom Kistanje koji su sufinancirani od nacionalnih i EU sredstava.

Izdvojili smo i sredstva iz proračuna za poticanje razvoja turizma ulaganjem u uređenje biciklističke staze i nogostupa, uređenje poslovnih i drugih objekata u vlasništvu općine i izgradnju autokampa i zapošljavanje preko javnih radova za održavanje javnih površina. 

Dio novca namijenili smo za održavanje nerazvrstanih cesta, groblja, uređenje zelenih površina i održavanje javne rasvjete.

Planiramo nabaviti fotonaponske panele za elektrifikaciju i javnu rasvjetu, izgradnju  gravitacijskog cjevovoda Kistanje - manastir Krka, izgradnju dovodnog cjevovoda za vodopskrbu zaseoka Rejići, izgradnju mobilnog i stacionarnog reciklažnog dvorišta,  sufinanciranje izgradnje kapelice/ograde na groblju, projektnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta te mnoge druge projekte.

Nastavljamo sa ulaganjima u predškolski odgoj i unaprjeđenje školstva jer želimo što više mladih i obrazovanih ljudi. Nismo zaboravili na naše najranjivije, one stare i nemoćne, socijalno ugrožene obitelji kao i obitelji novorođenčadi za koje će se iz proračuna Općine Kistanje izdvojiti značajna sredstva.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna namijenili smo za udruge koje nas predstavljaju kao i za obilježavanje manifestacija koje se održavaju na području naše Općine.


Poštovani stanovnici, pozivamo vas da i vi svojim komentarima i prijedlozima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.11.2018. do 3.12.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Goran Reljić

Načelnik Općine Kistanje


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kistanje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kistanje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Proračunski korisnik Općine Kistanje je: 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 30.351.196,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 6.100.000,00 kn 20,10 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 20.783.786,00 kn 68,48 %
> Prihodi od imovine 1.307.769,00 kn 4,31 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 220.000,00 kn 0,72 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 500.000,00 kn 1,65 %
> Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 150.000,00 kn 0,49 %
> Višak/manjak prihoda 1.289.641,00 kn 4,25 %
UKUPNO 30.351.196,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni Prihodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 30.351.196,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 28.911.555,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.100.000,00 kuna od toga, porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.000.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna te poreza na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 20.783.786,00 kuna, od toga 

• Pomoć proračunu – SDUOSZ 350.000,00 kuna, pomoć proračunu – MRRFEU 450.000,00 kuna, pomoć proračunu  - Ministarstvo prosvjete 8.000,00 kuna, pomoć proračunu – Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 400.000,00 kuna, pomoć proračunu - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 20.000,00 kuna, pomoć proračunu – Ministarstvo kulture 20.000,00 kuna, Ured za ljudska prava i manjine 10.000,00 kuna, pomoć proračunu – Središnji državni ured za Hrvate izvan RH 20.000,000 kuna, pomoć proračunu – Ministarstvo turizma 50.000,00 kuna, pomoć proračunu iz drugih proračuna – NP Krka 800.000,00 kuna,  pomoć proračunu iz proračuna – županija 100.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – FZOEU 2.455.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna –HZZ-U Projekt 566.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna HZZ 612.736,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – Hrvatske vode 150.000,00 kuna i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.772.050,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.307.769,00 kuna od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu 320.000,00 kuna i ostale naknade zbog zaštićenih područja ( od NP Krka) 987.269,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 220.000,00 kuna od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe planirani u iznosu od 40.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 500.000,00 kuna 

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna koji se sastoje od prihoda prodaje građevinskog objekta


Razlika višak/manjak 1.289.641,00 kuna

Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 10.469.911,00 kn 34,50 %
> Rashodi za zaposlene 2.210.536,00 kn 7,28 %
> Materijalni rashodi 5.907.375,00 kn 19,46 %
> Financijski rashodi 135.000,00 kn 0,44 %
> Naknade kućanstvima i građanima 1.030.000,00 kn 3,39 %
> Donacije i ostali rashodi 1.187.000,00 kn 3,91 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.881.285,00 kn 65,50 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,16 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.781.285,00 kn 65,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 kn 0,16 %
UKUPNO 30.351.196,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade kućanstvima i građanima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 30.351.196,00 kuna


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.469.911,00 kuna od toga su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.210.536,00 kuna, od toga plaće 1.927.636,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 kuna i doprinosi na plaće 227.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.907.375,00, od toga naknade troškova zaposlenima 166.900,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 751.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.405.975,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 582.500,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 1.030.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

• Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 1.187.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.182.000,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 19.881.285,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine, materijalna imovina – prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, 

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 19.781.285,00 kuna od toga za građevinski objekti planirano u iznosu od 15.362.979,00 kuna, za postrojenja i opremu planirano u iznosu od 2.998.306,00 kuna, te za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima planirano u iznosu od 50.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 736.000,00 KUNA


Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 433.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 383.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 38.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 345.000,00 kuna 

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije


MJESNI ODBORI


Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 204.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 94.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 84.000,00 kuna

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


Program 03 Tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano u iznosu od 99.000,00 kuna

Za tekuće donacije VSNM Općine Kistanje planirano je 99.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 65.000,00 kuna


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 570.900,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO


Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 570.900,00 kuna

Za izvršno tijelo planirano je 570.900,00 kuna, od toga plaće (bruto)(načelnik + 2 zamjenika načelnika) 420.000,00 kuna, doprinosi na plaće 73.800,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 4.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 kuna


RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 28.944.296,00 kuna


ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE


Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.583.500,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 1.583.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 640.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 503.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55 .000,00 kuna, doprinosi na plaće 82.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 797.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 110.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 176.000,00 kuna, rashodi za usluge 464.000,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.500,00

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 11.000,00 kuna


Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

1. Za tekuće investicijsko održavanje zgrada za redovno korištenje planirano je 300.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 125.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 125.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 100.000,00 kuna, postrojenje i oprema 15.000,00 kuna u nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za poticaj razvoja gospodarstva planirano je 100.000,00 kuna  za tekuće donacije


Kapitalni projekt sufinanciran od nacionalnih i EU sredstava-izgradnja ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje planirano je u iznosu od 12.790.260,00 kuna od toga:

• Za Ekonomski poslovi/Višenamjenski razvojni projekti za građevinski objekt planirano je 12.396.285,00 kuna, od toga: za izvođenje građevinskih radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra inkubator “Krka“, Kistanje 9.427.979,00 kuna,  za uslugu projektantskog nadzora, glavnog stručnog nadzor nad izgradnjom građevine i usluge stručnog nadzora arhitektonsko – građevinske grupe radova gradnje Ruralno poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje 650.000,00 kuna, za nabavu, isporuku i ugradnju opreme Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora Krka, Kistanje 2.318.306,00 kuna

• Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 393.975,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene - bruto II plaće u iznosu od 180.000,00 kuna, rashodi za usluge 213.975,00 kuna


Kapitalni projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava EKO CENTAR SA TRŽNICOM  planiran u iznosu od 915.000,00 kuna

• Za izvođenje radova na izgradnji EKO CENTRA SA TRŽNICOM planirano je 700.000,00 kuna, te za nadzor nad izvođenjem radova izgradnje planirano je 30.000,00 kuna

• Za nabavu i montažu opreme planirano je 150.000,00 kuna

• Za usluge vanjskog savjetnika za izradu natječajne dokumentacije i administracije projekta planirano je 35.000,00 kuna


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

1. Za građevinske objekte planirano je 700.000,00 kuna, od toga, za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju i uređenje poslovnih i drugih objekata u vlasništvu općine 300.000,00 kuna, ostali prometni objekti – biciklistička staza, šetnice i slično 150.000,00 kuna i ostali nespomenuti građevinski objekti 250.000,00 kuna

• Za projektnu dokumentaciju planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći


Program 10 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za prostorno planiranje planirano je 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 270.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano je 260.000,00 kuna i  ostale naknade građanima i kućanstvima 10.000,00 kuna

2. Za civilnu zaštitu planirano je 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 kuna i postrojenja i oprema 15.000,00 kuna


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.355.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.530.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 825.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 705.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna


Program 13 Javni radovi planirano u iznosu od 612.736,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 612.736,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 424.636,00 kuna, doprinos na plaće 72.100,00 kuna, naknade troškova zaposlenika 36.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 14 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 700.000,00 kuna

• Za rashode za uređaje i javnu rasvjetu – održavanje planirano je 600.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 400.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

• rashodi za nabavu fotonaponskih uređaja-panela planirano je 100.000,00 kuna za nabavu i montažu fotonaponskih panela za elektrifikaciju i javnu rasvjetu 


Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 605.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata i uređaja odvodnje - taložnik i kanalizacija planirano u iznosu od 385.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje vodovodne infrastrukture- sufinanciranje planirano u iznosu od 220.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 16 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je izdvojiti 450.000,00 kuna od toga postrojenja i oprema 400.000,00 kuna i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 50.00,00 kuna


Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 2.000.000,00 kuna

Za sanaciju odlagališta komunalnog otpada “Macure – Jelenik“ planirano je 1.000.000,00 kuna, za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad planirano je 500.000,00 kuna i za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad planirano je 500.000,00 kuna


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od 1.405.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu planirano je izdvojiti 1.405.000,00 kuna, od toga

• za uređenje igrališta za odmor i rekreaciju 50.000,00 kuna

• za  dječje igralište - izgradnja/opremanje Kistanje 50.000,00 kuna, 

• za izgradnju zaobilaznice (ceste) od spoja sa državnom cestom D59 do Šubićeve ulice (u fazama) 150.000,00 kuna

• za pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice 100.000,00 kuna, 

• za pojačano održavanje puta za zaseok Laliće, od spoja sa državnom cestom D59, uz lokvu Lalilća 80.000,00 kuna, 

• za uređenje cestovnog zemljišta uz glavne prometnice u naseljenim mjestima i prilagodba istih u funkciji pješačkih staza – fazno 50.000,00 kuna

• za izvedbu kanalizacijskih priključaka za obiteljske kuće (fazno) 30.000,00 kuna,

• za izgradnju mobilnog reciklažnog dvorišta – betonski radovi 5.000,00 kuna, 

• za izgradnju kapelice/ograde groblkja 90.000,00 kuna,

• za izgradnju gravitacijskog cjevovoda Kistanje – manastir Krka 800.000,00 kunaProgram 19 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 1.460.000,00 kuna

Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 1.460.000,00 kuna, od toga 

• projektna dokumentacija za Eko centar sa tržnicom i pratećim objektima 50.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta 325.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta za komunalni otpad 70.000,00 kuna,

• projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog građevinskog dvorišta 60.000,00 

• projektna dokumentacija za Dom staraca u B. Selu – ex škola 50.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za kanalizacijski sustav 250.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za izgradnju parka u Novom naselju Kistanje 1 15.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za sanaciju, obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju građevinskih objekata na grobljima ( kapelice, ograde) 30.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za uređenje cesta 100.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za uređenje centra u B.Selu 30.000,00 kuna,

• natječajna dokumentacija  - EKO CENTAR – za sredstva EU 30.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za izgradnju vatrogasnog doma 150.000,00 kuna

3. Za rashode za usluge planirano je 300.000,00 kuna, od toga geodetsko-katastarske usluge 100.000, 00 kuna i projektna dokumentacija – centar Kistanje 200.000,00 kunaProgram 20 Predškolski odmor planirano u iznosu od 163.000,00 kuna

Za program male škole planirano je 163.000,00 kuna, od toga 

• Uredski materijal – školski pribor 5.000,00 kuna, 

• Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje 8.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 70.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu i mladež – predškolski odgoj/mala škola 80.000,00 kuna


Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 225.000,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 225.000,00 kuna, od toga nagrade učenicima 150.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 kuna


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 23 Promicanje kulture planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 330.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije udrugama 50.000,00 kuna, vjerskim zajednicama 250.000,00 kuna, kulturno umjetničkim društvima 20.000,00 kuna i braniteljskoj udruzi 10.000,00 kuna.


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 150.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja športskih objekata 100.000,00 kuna i tekuće donacije sportskim udrugama i društvima 50.000,00 kuna


Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 26 Socijalna skrb planirana u iznosu od 735.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 235.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu – jnp 85.000,00 kuna i druge naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi 150.000,00 kuna

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


PROJEKT FINANCIRAN OD NACIONALNIH I EU SREDSTAVA – PROJEKT  “ŽENE RADE“

Za pomoć starim i nemoćnim osobama u kući planirano je 566.800,00 kuna, od toga plaće (bruto) 400.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 16.800,00 kuna i tekuće donacije 150.000,00 kuna 


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 135.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije,veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 135.000,00 kuna, od toga komunalne usluge (deratizacija) 73.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 55.000,00 kuna i usluge nadzora za provedbu deratizacija 7.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kistanje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu sa projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu i Odluka o donošenju polug. Izvještaja
  PREUZMI:

 6. Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g. sa projekcijom za 2020.g. i 2021.g.
  PREUZMI:

 7. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.g.
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2019.g.
  PREUZMI:

 9. Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa za 2019.g.
  PREUZMI:

Više