Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2020. godinu.

Također i ove godine imamo u planu izgradnju objekata na području Općine Kistanje sufinanciranih nacionalnim i EU sredstvima, a odnose se na izgradnju EKO centra sa tržnicom Kistanje i Vatrogasnog doma, izgradnja pročistača otpadnih i kanalizacijskih voda te nabava, isporuka i ugradnja opreme Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka.

Izdvojili smo i sredstva iz proračuna za poticanje razvoja turizma ulaganjem u uređenje biciklističke staze i nogostupa, uređenje poslovnih i drugih objekata u vlasništvu općine i izgradnju autokampa i zapošljavanje preko javnih radova za održavanje javnih površina. 

Dio novca namijenili smo za održavanje nerazvrstanih cesta, groblja, uređenje zelenih površina i održavanje javne rasvjete.

Nastavljamo sa ulaganjima u predškolski odgoj, sufinanciranje programa predškole, igraonice za djecu i mlade. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna. 

Učenicima srednjih škola sufinanciramo troškove prijevoza te dodjeljujemo nagrade studentima i učenicima srednjih škola za uspješno školovanje za upisanu akademsku 2019./2020. godinu.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne i druge novčane pomoći.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio sredstava iz proračuna namijenili smo za udruge koje nas predstavljaju kao i za obilježavanje manifestacija koje se održavaju na području naše Općine.

Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 19.11.2019. do 09.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Goran Reljić

Načelnik Općine Kistanje

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kistanje za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kistanje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kistanje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 25.759.621,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 6.100.000,00 kn 23,68 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 18.019.121,00 kn 69,95 %
> Prihodi od imovine 1.420.500,00 kn 5,51 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim 220.000,00 kn 0,85 %
UKUPNO 25.759.621,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni Prihodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 25.759.621,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 25.759.621,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.100.000,00 kuna od toga, porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.000.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 50.000,00 kuna te poreza na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 18.019.121,00 kuna, od toga 

• Pomoć proračunu – SDUOSZ 169.486,00 kuna, pomoć proračunu – MRRFEU 2.350.000,00 kuna, pomoć proračunu – Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 200.000,00 kuna, pomoć proračunu iz proračuna županije 550.000,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – FZOEU 389.390,00 kuna, pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna HZZ – javni radovi 150.000,00 kuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – Hrvatske vode 62.000,00 kuna, pomoć temeljem prijenosa sredstava od EU- projekt HZZ – „Žene rade“ i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 5.161.058,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Agencija za plaćanja u poljoprivredi-EKO CENTAR SA TRŽNICOM 5.346.577,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-MING-pročistača 1.000.000,00, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -MING vatrogasni dom 2.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.420.500,00 kuna od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 500,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu 220.000,00 kuna i ostale naknade zbog zaštićenih područja ( od NP Krka) 1.200.000,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani u iznosu od 220.000,00 kuna od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 30.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 150.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.288.387,00 kn 36,06 %
> Rashodi za zaposlene 2.020.400,00 kn 7,84 %
> Materijalni rashodi 4.883.987,00 kn 18,96 %
> Financijski rashodi 225.000,00 kn 0,87 %
> Subvencije 150.000,00 kn 0,58 %
> Naknade kućanstvima i građanima 980.000,00 kn 3,80 %
> Donacije i ostali rashodi 1.029.000,00 kn 3,99 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.543.107,00 kn 52,57 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.087.406,00 kn 50,81 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 455.701,00 kn 1,77 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.928.127,00 kn 11,37 %
UKUPNO 25.759.621,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade kućanstvima i građanima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 25.759.621,00 kuna

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.288.387,00 kuna od toga su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.020.400,00 kuna, od toga plaće 1.785.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 210.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.883.987,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 178.510,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 729.200,00 kuna, rashodi za usluge 3.507.553,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 467.724,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 225.000,00 kuna od toga 45.000,00 kuna za kamate za primljene zajmove, 180.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Subvencije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za subvencioniranje u poljoprivredi i obrtnicima izvan javnog sektora

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 980.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

• Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 1.029.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.024.000,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.543.107,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.087.406,00 kuna od toga za građevinske objekte planirano u iznosu od 8.713.048,00 kuna, za postrojenja i opremu planirano u iznosu od 4.024.358,00 kuna i za nematerijalnu proizvedenu imovinu planirano u iznosu od 350.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 455.701,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 15.701,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 440.000,00 kuna


Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani u iznosu od 2.928.127,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 472.000,00 KUNA


Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 333.000,00 kuna

1. Za predstavničko tijelo planirano je 283.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 38.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.000,00 kuna i reprezentacija – općinske manifestacije planirane u iznosu od 50.000,00

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu


MJESNI ODBORI

Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 10.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

Za rashode poslovanja Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano je 84.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 613.800,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO

Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 613.800,00 kuna

Za izvršno tijelo planirano je 613.800,00 kuna, od toga plaće (bruto)(načelnik + 2 zamjenika načelnika) 480.000,00 kuna, doprinosi na plaće 73.800,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna


RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 21.745.694,00 kuna


ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 1.885.749,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 1.885.749,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 722.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 603.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna, doprinosi na plaće 94.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 927.749,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 89.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 176.000,00 kuna, rashodi za usluge 598.249,00 kuna, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.500,00

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 225.000,00 kuna, od toga 45.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 180.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 11.000,00 kuna


Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 85.000,00 kuna

1. Za usluge tekuće investicijsko održavanje zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine planiran je iznos od 30.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je iznos od 50.000,00 kuna za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 15.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 kuna


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za subvencije-poticaj razvoja gospodarstva/poljoprivrede planiran je iznos od 150.000,00 kuna za tekuće donacije

Kapitalni projekt 01 sufinanciran od nacionalnih i EU sredstava-izgradnja ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje planirano je u iznosu od 3.509.743,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.433.189,00 kuna, od toga 3.333.189,00 kuna za postrojenje i opremanje i 100.000,00 kuna za izradu Tehnološkog projekta i troškovnika za opremu ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka, Kistanje

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 76.554,00 kuna za rashode za usluge, od toga 30.000,00 kuna za usluge vanjskog savjetovanja stručnjaka za  izradu natječajne dokumentacije  i administracije projekta i 46.554,00 kuna za usluge izrade revizije projekta Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka, Kistanje

Kapitalni projekt 02 financiran od nacionalnih i EU sredstava EKO CENTAR SA TRŽNICOM  planiran u iznosu od 5.346.577,00 kuna

• Za građevinske objekte planirano je iznos od 5.158.048,00 kuna, od toga 5.028.048,00 kuna za izgradnju EKO CENTRA SA TRŽNICOM – gradnja i 130.000,00 kuna za nadzor za izvođenjem radova izgradnje.

• Za nabavu i montažu opreme planirano je 149.779,00 kuna

• Za usluge vanjskog savjetnika za izradu natječajne dokumentacije i administracije projekta planirano je 38.750,00 kuna


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za građevinske objekte planirano je 100.000,00 kuna za ostale prometne objekte – biciklistička staza, šetnice i slično 


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 2.415.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 2.365.000,00 kuna, od toga za ostale naknade građanima i kućanstvima planirano je 5.000,00 kuna i 2.000.000,00 kuna planirano za izgradnju Vatrogasnog Doma - sredstva EU fondova

2. Za civilnu zaštitu planirano je 50.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna, ostali rashodi 5.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani usu u iznosu od 25.000,00 kuna


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.257.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 1.212.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 1.045.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna i rashodi za usluge 955.000,00 kuna


Program 13 Javni radovi planirano u iznosu od 315.300,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 315.300,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 230.000,00 kuna, doprinos na plaće 42.300,00 kuna, naknade troškova zaposlenika 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna i rashodi za usluge 6.000,00 kuna


Program 14 Održavanje javne rasvjete planirano u iznosu od 1.005.000,00 kuna

• Za rashode za uređaje i javnu rasvjetu – održavanje planirano je 890.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 390.000,00 kuna

• rashodi za nabavu fotonaponskih uređaja-panela planirano je 115.000,00 kuna za nabavu i montažu fotonaponskih panela za elektrifikaciju i javnu rasvjetu 


Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 1.065.000,00 kuna

1. Za zaštitu okoliša planiran je iznos od 1.065.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planiran je iznos od 65.000,00 kuna i izgradnju pročistača otpadnih i kanalizacijskih voda planirana u iznosu od 1.000.000,00 kuna


Program 16 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 402.091,00 kuna, od toga

Za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je izdvojiti 386.390,00 kuna i za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima planiran je iznos od 15.701,00 kuna


Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planiranje iznos od 95.000,00 kuna, od toga za izradu projektne prijave (aplikacije) za prijavu projekta  za sufinanciranje kroz Kohezijske fondove-sanacija odlagališta komunalnog otpada 44.000,00 kuna i za izradu dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada-radova, nadzor, tehničku pomoć i promidžbu 51.000,00 kuna


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja planirano u iznosu od 455.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu planirano je iznos od 455.000,00 kuna, od toga

• za dječja igrališta - izgradnja/opremanje Kistanje 30.000,00 kuna, 

• za izgradnju zaobilaznice (ceste) od spoja .sa državnom cestom D59 do Šubićeve ulice (u fazama) 150.000,00 kuna

• za pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice 150.000,00 kuna

• za pojačano održavanje puta za zaseok Laliće, od spoja sa državnom cestom D59, uz lokvu Lalića 30.000,00 kuna

• za izvedbu kanalizacijskih priključaka za obiteljske kuće (faza) 10.000,00 kuna 

• za kontrolu, čišćenje i rekonstrukciju dotrajalih kolektora fekalne kanalizacije 30.000,00 kuna

• za izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta - betonski radovi 5.000,00 kuna

• za izgradnju nogostupa/pješačkih staza/auto parkirališta 50.000,00 kuna 


Program 19 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za rashode za usluge planirano je 100.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge 

2. Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 150.000,00 kuna, od toga 

• projektna dokumentacija za Dom staraca u B. Selu – ex škola 100.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za uređenje cesta 50.000,00 kuna, 


Program 20 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 225.000,00 kuna

Za program male škole planirano je 225.000,00 kuna, od toga 

• Uredski materijal – školski pribor 15.000,00 kuna, 

• Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje -asistenti 40.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 90.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu i mladež – predškolski odgoj/mala škola 80.000,00 kuna


Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 245.400,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 245.400,00 kuna, od toga uredski materijal-radni materijal za učenike 15.400,00 kuna, nagrade učenicima 150.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj za školu 5.000,00 kuna


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 23 Promicanje kulture planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 175.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije udrugama 80.000,00 kuna, vjerskim zajednicama 50.000,00 kuna, kulturno umjetničkim društvima 35.000,00 kuna i braniteljskoj udruzi 10.000,00 kuna.


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 100.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja športskih objekata 30.000,00 kuna i tekuće donacije sportskim udrugama i društvima 70.000,00 kuna


Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije


Program 26 Socijalna skrb planirana u iznosu od 1.410.834,00 kuna

1. Za rashode poslovanja planiranje iznos od 100.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu-jnp planirano je 85.000,00 kuna i druge naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi 15.000,00 kuna

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava-projekt "Žene Rade" planiran u iznosu od 760.834,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 472.300,00 kuna za plaće (bruto), naknada troškova zaposlenima 64.510,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 100.800,00 kuna, rashodi za usluge 3.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ukupni neizravni troškovi provedbe projekata 30.224,00 i tekuće donacije 90.000,00 kuna


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 135.000,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije, veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 135.000,00 kuna, od toga komunalne usluge (deratizacija) 73.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 55.000,00 kuna i usluge nadzora za provedbu deratizacija 7.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. I 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračun Općine Kistanje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Kistanje za 2020. sa projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.g. sa projekcijom za 2020.g. i 2021.g.
  PREUZMI:

 5. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020.g.
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2019.g.
  PREUZMI:

 7. Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa za 2019.g.
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019
  PREUZMI:

 9. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 10. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 20019. godinu
  PREUZMI:

Više