Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

PRORAČUN ZA GRAĐANE ZA 2021.GODINU

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektima koji se nalaze na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2021. godinu.


Ponosni smo što smo uz pomoć EU i nacionalnog sufinanciranja završili s izgradnjom Ruralnog poduzetničkog centra-Inkubator Krka, Kistanje, čije opremanje potrebnom opremom i uređajima planiramo završiti do sredine 2021.godine. Također, uz pomoć EU i nacionalnog sufinanciranja, u tijeku su radovi na dovršetku izgradnje EKO centra sa tržnicom u Kistanjama, čiju izgradnju i opremanje potrebnom opremom i uređajima  planiramo završiti do sredine 2021 .godine. Očekujemo da će ta dva naša kapitalna projekta biti istinsko polazište i osnova za razvitak gospodarstva na području naše općine.

Daljnjim ulaganjima u sanaciju, obnovu i izgradnju brojnih komunalnih objekata i izradom nove projektno-tehničke dokumentacije za buduće nove investicije u razvoj komunalne infrastrukture želimo postići što bolju kvalitetu života svih naših građana, njihov ostanak i opstanak na ovom prostoru.

Za održavanje postojeće komunalne infrastrukture planirana su i osigurana su značajna financijska sredstva. Tako u 2021. godini planiramo pojačano održavanje i modernizaciju nerazvrstanih cesta na području naselja Modrino Selo (dio NC 43) i naselja Kistanje (NC 258), pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice u Kistanjama (od spoja sa  Ulicom Ante Starčevića do Novog naselja Kistanje 2 - iza zgrade općinske uprave), pojačano održavanje puta za zaseok Laliće (od spoja sa državnom cestom D59, tj. Ulica Hrvatskih branitelja-uz lokvu Lalića). Planirana je izgradnja nogostupa, pješačkih staza i auto parkirališta na širem prostoru općine, te pripremni radovi u funkciji  izgradnje kapelice i ograde groblja u Varivodama, rekonstrukcija odnosno uređenje trga u Biovičinom Selu i drugo.

Proračunom za 2021.g. planirali smo i osigurali  smo  sredstva i za rekonstrukciju igrališta  na širem području općine.

Djeca i mladi su naša budućnost i zato ulažemo sve više i više u njihovo obrazovanje. U okviru ove problematike, financiramo više aktivnosti, kao što su: Program Male škole za djecu predškolske dobi, Igraonicu za djecu, te sudjelujemo u opremanju škole potrebnom opremom kao i u sufinanciranju školskog pribora. Učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Kninu sufinanciramo troškove javnog prijevoza, te dodjeljujemo godišnje nagrade.

Kako bi potaknuli studente na što veće zalaganje i što bolji uspjeh tijekom studiranja, redovnim studentima dodjeljujemo dva puta godišnje nagrade za uspješnost u školovanju.

Svjesni demografskih problema koji su velika prijetnja našoj budućnost, općina nastavlja i u 2021.g., u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, dodjeljivati obiteljima jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete kao i za svako sljedeće dijete.

U Proračunu Općine planirana su i  osigurana su sredstva za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im živote učinili lakšim i podnošljivijim. Socijalnim programom financiramo jednokratne novčane pomoći, drva za ogrjev i nastavljamo s provedbom projekta „Žene rade“ kojim smo omogućili zapošljavanje teže zapošljivih skupina žena i pomoć u kući starijim osobama.

Na području naše općine djeluje više udruga iz oblasti kulture i sportska društva koji zajedno obogaćuju naš društveni život. U 2021.godini nastavljamo pomagati vjerske zajednice i institucije, kao i održavanje manifestacija i proslave blagdana i značajnih dana od značaja za očuvanje tradicije, vjerskog, nacionalnog i kulturnog identiteta zajednica ljudi koje žive na području općine. Sve to zaslužuje financijsku podršku naše općine.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Kistanje da zajedno sa nama radite na boljitku naše Općine, kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kistanje bilo je provedeno od 09.11.2020. do 09.12.2020. godine

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna možete pogledati ovdje.


Goran Reljić

Načelnik Općine KistanjeŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kistanje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kistanje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kistanje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


PRORAČUN SE SASTOJI IZ OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA sastoji se od:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. POSEBAN DIO PRORAČUNA sastoji se od:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna, kao poseban dokument.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Proračunski korisnik Općine Kistanje je Vijeće Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 17.236.577,00 kn 98,80 %
> Prihodi od poreza 6.625.000,00 kn 37,97 %
> Pomoći od inozemstva 9.230.577,00 kn 52,91 %
> Prihodi od imovine 1.201.000,00 kn 6,88 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima 180.000,00 kn 1,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 210.000,00 kn 1,20 %
UKUPNO 17.446.577,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći od inozemstva
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni Prihodi Općine Kistanje u 2021.g. planirani su u iznosu od 17.446.577,00 kuna  , a čine ih prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.236.577,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 6.625.000,00 kuna ,a sastoje se od poreza i prireza na dohodak koji je planiran u iznosu od 6.425.000,00 kuna, poreza na imovinu koji je planiran u iznosu od 170.000,00 kuna te poreza na robu i usluge koji je planiran u iznosu od 30.000,00 kuna.

Grafikon 1.

 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 9.230.577,00 kuna, od toga :

• Pomoć proračunu :kompenzacijske mjere 450.000,00 kuna, SDUOSZ 200.000,00 kuna, MRRFEU 1.200.000,00 kuna, Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 150.000,00 kuna, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 100.000,00 kuna, iz proračuna županije 500.000,00 kuna (ogrjev); pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna: FZOEU 300.000,00 kuna, HZZ – javni radovi 154.000,00 kuna; pomoć temeljem prijenosa sredstava od EU- projekt HZZ – „Žene rade“ 460.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava –INKUBATOR 3.100.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Agencija za plaćanja u poljoprivredi-EKO CENTAR SA TRŽNICOM 2.616.577,00 kuna.


Grafikon 2.

 

• Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.201.000,00 kuna ,od toga  prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine  u iznosu 200.000,00 kuna i ostale naknade zbog zaštićenih prirodnih područja ( od NP Krka) 1.000.000,00 kuna.


Grafikon 3.

 

3. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe u iznosu od 10.000,00 kuna , prihodi po posebnim propisima u iznosu od 10.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 160.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 210.000,00 kuna za prihode od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava/ građevinskih zemljišta.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.377.937,00 kn 53,75 %
> Rashodi za zaposlene 1.947.957,00 kn 11,17 %
> Materijalni rashodi 4.931.980,00 kn 28,27 %
> Financijski rashodi 200.000,00 kn 1,15 %
> Subvencije 210.000,00 kn 1,20 %
> Naknade kućanstvima i građanima 955.000,00 kn 5,47 %
> Donacije i ostali rashodi 1.133.000,00 kn 6,49 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.068.640,00 kn 46,25 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 10.000,00 kn 0,06 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.896.577,00 kn 45,26 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu 162.063,00 kn 0,93 %
UKUPNO 17.446.577,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade kućanstvima i građanima
Donacije i ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 17.446.577,00 kuna , sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.


Grafikon 4.

 

Rashodi poslovanja  planirani su u iznosu od 9.367.937,00 kuna, od čega su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.947.957,00 kuna, od toga plaće 1.624.957,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna i doprinosi na plaće 253.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.851.980,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 165.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 845.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.309.557,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 532.423,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna  za ostale financijske rashode.

• Subvencije planirane u iznosu od 210.000,00 kuna, od toga 200.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i 10.000,00 kuna za subvencioniranje u poljoprivredi i obrtnicima izvan javnog sektora.

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 955.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.

• Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 1.203.00,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.123.000,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 20.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna.


Grafikon 5.

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.078.640,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.831.577,00 kuna , od toga 3.107.577,00 kuna za građevinske objekte, 3.874.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 850.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 237.063,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 10.000,00 kuna , za  dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45.000,00  i za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 187.063,00 kuna.


Grafikon 6. 

 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 529.000,00 KUNA


Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 385.000,00 kuna, od toga

1. Za predstavničko tijelo planirano je 335.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 35.000,00 kuna, rashodi za rad predstavničkog tijela 180.000,00 kuna, planirani su troškovi za predstojeće lokalne izbore u iznosu od 60.000,00 kuna, za općinske manifestacije i reprezentaciju 30.000,00 kuna, tekuće donacije (financiranje izborne promidžbe) 30.000,00 kuna .

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu.


MJESNI ODBORI


Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga

1. Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 45.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna.

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 15.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna.

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

Za rashode poslovanja Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano je 84.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 665.000,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO


Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 665.000,00 kuna

1. Za izvršno tijelo planirano je 655.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 490.000,00 kuna, doprinosi na plaće 70.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna.

2. Za izvanredne rashode planiran je iznos od 10.000,00 kuna.


RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.252.577,00 kuna

ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE


Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 2.285.500,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 2.285.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 913.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 752.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna, doprinosi na plaće 91.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.117.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 87.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 231.000,00 kuna, rashodi za usluge 749.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.500,00.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 55.000,00 kuna.


Grafikon 7.

 Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 128.000,00 kuna

1. Za usluge tekuće investicijsko održavanje zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine planiran je iznos od 38.000,00 kuna  za rashode za usluge.

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete.

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je iznos od 70.000,00 kuna za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 18.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 18.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 14.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 kuna.


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1.Tekuće donacije -Poticaj razvoja gospodarstva/poduzetništva-subvencioniranje u poljoprivredi / 

    nabava i raspodjela sadnica i drugog materijala , planirano je 100.000,00 kuna.

2.Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora -nabava i raspodjela sadnica i 

   drugog materijala , planirano je  10.000,00 kuna

3.Kapitalne pomoći Poduzetničkom centru –Inkubator Kistanje planiran je iznos od 50.000,00 kuna 

   kapitalne pomoći.


Kapitalni projekt 01 sufinanciran od nacionalnih i EU sredstava-izgradnja ruralnog poduzetničkog centra inkubatora Krka, Kistanje planirano je u iznosu od 3.206.554,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.100.000,00 za postrojenje i opremanje .

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 106.554,00 kuna za rashode za usluge, od toga 60.000,00 kuna  za rashode za materijal i uslugu i 46.554,00 kuna za usluge izrade revizije projekta Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora Krka, Kistanje.


Kapitalni projekt 02 financiran od nacionalnih i EU sredstava EKO CENTAR SA TRŽNICOM  planiran u iznosu od 2.826.577,00 kuna

• ZA građevinske objekte planirano je iznos od 2.366.577,00 kuna, od toga 2.146.577,00 kuna za izgradnju EKO CENTRA SA TRŽNICOM – gradnja i 120.000,00 kuna za nadzor za izvođenjem radova izgradnje, 50.000,00 kuna za građevinske radove za izvedbu vodovodnog priključka i 50.000,00 kuna za radove na uređenju okoliša .

• Za postrojenje i opremu planiran je iznos od 370.000,00 kuna.

• Za materijalne rashode planiran je iznos od 90.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

1. Za građevinske objekte planirano je 180.000,00 kuna za ostale prometne objekte – biciklistička staza, šetnice i slično  i za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 20.000,00 kuna.

2. Za prigodno uređenje naselja planirano je 20.000,00 kuna.

3. Za prigodne proslave općine-manifestacije planirano je 22.923,00 kuna.


Program 10- Prostorno uređenje –planinarenje planirano je u iznosu od 25.000,00 kuna

Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine planirano je 25.000,00 kuna.


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 305.000,00 kuna, od toga za ostale naknade građanima i kućanstvima planirano je 5.000,00 kuna i 300.000,00kuna planirano je za tekuće donacije u novcu.

2. Za civilnu zaštitu planirano je 80.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 20.000,00 kuna, ostali rashodi 15.000,00 kuna i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani usu u iznosu od 45.000,00 kuna.


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture - planirano u iznosu od 2.184.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 625.000,00 kuna za rashode za usluge, od toga materijalni rashodi 590.000,00 kuna  i 35.000,00 kuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 1.559.000,00 kuna, od toga 1.254.000,00 kuna materijalni rashodi, subvencije 200.000 kuna ,rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kuna ,rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 75.000,00 kuna (rekonstrukcija trga u Biovičinom Selu).


Grafikon  8.

 

Program 13 Javni radovi -planirano u iznosu od 210.957,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 210.957,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 132.957,00 kuna, doprinos na plaće 22.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenika 21.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna i rashodi za usluge 9.000,00 kuna.


Program 14 Održavanje javne rasvjete -planirano u iznosu od 986.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 716.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 456.000,00 kuna, rashodi za usluge 260.000,00 kuna .

• rashodi za nabavu fotonaponskih uređaja-panela za elektrifikaciju –javnu rasvjetu planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna  i još 250.000,00 kuna planirano je za nabavu fotonaponskih panela za Poduzetnički inkubator „Krka“ Kistanje.

Grafikon 9.

 

Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -planirano u iznosu od 138.000,00 kuna

1. Za zaštitu okoliša planiran je iznos od 72.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planiran je iznos od 57.000,00 kuna i izgradnju pročistača otpadnih i kanalizacijskih voda planirana u iznosu od 15.000,00 kuna.

2. Za izgradnju vodovodne infrastrukture planirano je 66.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 16 Zaštita okoliša -planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga

Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima .


Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom -planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planiran je iznos od 95.000,00 kuna, od toga za izradu projektne prijave (aplikacije) za prijavu projekta  za sufinanciranje kroz Kohezijske fondove-sanacija odlagališta komunalnog otpada 44.000,00 kuna i za izradu dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada-radova, nadzor, tehničku pomoć i promidžbu 51.000,00 kuna.


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja-planirano u iznosu od 470.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu planiran je iznos od 470.000,00 kuna, od toga:

• za dječja igrališta - izgradnja/opremanje Kistanje 20.000,00 kuna, 

• za izgradnju zaobilaznice (ceste) od spoja sa državnom cestom D59 do Šubićeve ulice (u fazama) 30.000,00 kuna

• za pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice 50.000,00 kuna

•  za pojačano održavanje puta za zaseok Laliće, od spoja sa državnom cestom D59 ,uz lokvu Lalića 30.000,00 kuna

• za uređenje cestovnog zemljišta uz glavne prometnice u naseljenim mjestima i prilagodba istih u funkciji pješačkih staza- fazno 30.000,00 kuna

• za pojačano održavanje i modernizacija nerazvrstanih cesta na području naselja 

Modrino Selo (dio NC 43) i naselja Kistanje (NC258) , sa nadzorom)-I.faza pripremni radovi.(I.faza -50%) 200.000,00 kuna

• za izvedbu kanalizacijskih priključaka za obiteljske kuće (faza) 10.000,00 kuna 

• za kontrolu, čišćenje i rekonstrukciju dotrajalih kolektora fekalne kanalizacije 10.000,00 kuna

• za izgradnju nogostupa/pješačkih staza/auto parkirališta 30.000,00 kuna 

•  za izgradnju /kapelice/ograde groblja 50.000,00 kuna


Program 19 Izrada projektne dokumentacije -planirano u iznosu od 721.000,00 kuna 

1. Za rashode za usluge planirano je 15.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge  

i Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 151.000,00 kuna, od toga :

• projektna dokumentacija za uređenje Šubićeve ulice 6.000,00 kuna, 

• projektna dokumentacija za put Tomasovića Stanovi 45.000,00 kuna

• projektna dokumentacija -razno-za uređenje cesta i dr. 100.000,00 kuna

2.  Za projektiranje uređenja Centra Kistanje planirano je 60.000,00 kuna

3. Za projektiranje fotonaponske elektrane – Kostelovača planirano je 50.000,00 kuna

4. Za projektiranje obnove napuštene stare osnovne škole i nekadašnjeg zadružnog 

   doma u Ivoševcima planirano je 250.000,00 kuna

5. Za projektiranje uređenja javne površine planirano je 35.000,00 kuna

6. Za projektiranje izgradnje višenamjenskog građevinskog objekta planirano je 

60.000,00 kuna i

7. Za geodetsko katastarske poslove –parcelacijske i druge elaborate, planirano je 

100.000,00 kuna.


Grafikon 10.

 Program 20 Predškolski odgoj- planirano u iznosu od 217.000,00 kuna

Za program male škole planirano je 217.000,00 kuna, od toga :

• Uredski materijal – školski pribor 7.000,00 kuna, 

• Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje - 80.000,00 kuna, 

• Donacije OŠ „Učionica iz snova“ 30.000,00 kuna

• Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 90.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu i mladež – predškolski odgoj/mala škola 5.000,00 kuna

• Uredska oprema i namještaj za malu školu 5.000,00 kuna


Grafikon 11.

 

Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje-planirano u iznosu od 231.000,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 231.000,00 kuna, od toga uredski materijal-radni materijal za učenike 16.000,00 kuna, nagrade učenicima 150.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj za školu 5.000,00 kuna.


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove-planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 23 Promicanje kulture -planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 200.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije udrugama iz oblasti kulture 80.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskih zajednicama 100.000,00 kuna, tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima 10.000,00 kuna, tekuće donacije braniteljskim udrugama 10.000,00 kuna  i materijalni rashodi za organiziranje prigodnih kulturno-zabavnih programa i manifestacija 30.000,00 kuna.


Grafikon 12.

 


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije- planirano u iznosu od 217.063,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 217.063,00 kuna, od toga:

• rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja športskih objekata (nogometno igralište Kistanje) 75.000,00 kuna

•  tekuće donacije 75.000,00 kuna od toga 70.000,00 kuna sportskim društvima  i 5.000,00 kuna nagrada zaslužnim građanima /pojedincima za razvoj sporta 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 67.063,00 kuna.


Grafikon 13.


 Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici -planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije.


Program 26 Socijalna skrb- planirana u iznosu od 1.050.000,00 kuna

1. Za rashode poslovanja planiranje iznos od 90.000,00 kuna, od toga naknade 

građanima i kućanstvima u novcu-jnp planirano je 60.000,00 kuna i druge naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi 30.000,00 kuna.

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade 

građanima i kućanstvima iz proračuna.

3. Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava-projekt "Žene Rade" planiran u 

iznosu od 460.000,00 kuna, od toga rashodi za zaposlene 250.000,00 kuna za plaće (bruto), doprinosi na plaće 70.000,00 kuna, naknada troškova zaposlenima 52.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ukupni neizravni troškovi provedbe projekata 15.000,00 i tekuće donacije 40.000,00 kuna.


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja -planiran je u iznosu od 62.003,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije, veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 62.003,00 kuna, od toga komunalne usluge (deratizacija) 50.000,00 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 kuna i usluge nadzora za provedbu deratizacija 7.003,00 kuna.


________________________


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kistanje za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. sa projekcijama proračuna za 2022.i 2023.g.
  PREUZMI:

 4. Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021-31.12.2021.
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje 01.01-31.12.2021
  PREUZMI:

 6. Konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021-31.12.2021.
  PREUZMI:

 7. Izvještaj proračuna, proračunskih I izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj 2021 - 31. prosinac 2021.
  PREUZMI:

 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. g
  PREUZMI:

Više