Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

Poštovani građani,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kistanje prikuplja i investira sredstva. Unaprjeđivanjem transparentnosti i komunikacije s građanima nastavljamo s projektima koji se nalaze na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kistanje.hr. 

Kroz Vodič za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu za proračunsku 2022. godinu.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2022. godini. Unatoč korona krizi nastavljamo raditi i na infrastrukturnim i razvojnim projektima jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj općini. Za održavanje postojeće komunalne infrastrukture planirana su i osigurana  značajna financijska sredstva. Tako u 2022. godini  planiramo  održavanje  nerazvrstanih cesta, održavanje (modernizaciju) puta "Put Čučevo" i njegovo proširenje do budućeg inkubatora, održavanje groblja i javnih površina, rekonstrukciju igrališta, modernizaciju javne rasvjete na području općine Kistanje, naselje Kistanje, Ivoševci i Biovičino selo.  

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti, stoga planiramo sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Macure-Jelenik". Od većih projekata u planu nam je izgradnja vatrogasnog doma.

Čovjek uvijek treba biti na prvom mjestu, a ova epidemija upravo nas je na to i podsjetila.  Stoga smo i dalje nastavili sa socijalnim i demografskim mjerama. Financiramo više aktivnosti, kao što su: Program Male škole za djecu predškolske dobi, Igraonicu za djecu, te sudjelujemo u opremanju škole potrebnom opremom kao i u sufinanciranju školskog pribora. Učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Kninu sufinanciramo troškove javnog prijevoza, te redovnim studentima dodjeljujemo dva puta godišnje nagrade za uspješnost u školovanju.

Općina  dodjeljuje  obiteljima jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete kao i za svako sljedeće dijete.

Socijalnim programom financiramo jednokratne novčane pomoći, drva za ogrjev i nastavljamo s provedbom projekta „Žene rade“ kojim smo omogućili zapošljavanje teže zapošljivih skupina žena i pomoć u kući starijim osobama.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Kistanje da zajedno sa nama radite na boljitku naše Općine, kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Goran Reljić

Načelnik Općine Kistanje


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2022. godinu bilo je provedeno od 24.11.2021. do 20.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kistanje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Kistanje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kistanje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kistanje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


PRORAČUN SE SASTOJI IZ OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


1. OPĆI DIO PRORAČUNA sastoji se od:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi).

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. POSEBAN DIO PRORAČUNA sastoji se od:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe i drugi.

Proračunski korisnik Općine Kistanje je Vijeće Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu, koja se poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 24.912.260,00 kn 3.306.425,11 € 97,65 %
> Prihodi od poreza 640.000,00 kn 84.942,60 € 2,51 %
> Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 22.056.260,00 kn 2.927.368,77 € 86,45 %
> Prihodi od imovine 1.601.000,00 kn 212.489,22 € 6,28 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima 365.000,00 kn 48.443,83 € 1,43 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,78 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,20 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 600.000,00 kn 79.633,69 € 2,35 %
UKUPNO 25.512.260,00 kn 3.386.058,80 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni Prihodi Općine Kistanje u 2022. godinu planirani su u iznosu od 25.512.260,00 kuna, a čine ih prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Kistanje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.912.260,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 640.000,00 kuna ,a sastoje se od poreza i prireza na dohodak koji je planiran u iznosu od 460.000,00 kuna, poreza na imovinu koji je planiran u iznosu od 170.000,00 kuna te poreza na robu i usluge koji je planiran u iznosu od 10.000,00 kuna.


2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 22.056.260,00 kuna, od toga :

• Pomoć proračunu: kompenzacijske mjere 6.106.056,00 kuna, SDUOSZ 500.000,00 kuna, MRRFEU 900.000,00 kuna, Ministarstvo prostornog uređenja i gradnje 400.000,00 kuna, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 300.000,00 kuna, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 300.000,00 kuna, pomoć iz proračuna -Ministarstvo turizma i sporta 200.000,00 kuna, pomoć proračunu iz proračuna -županija 800.000,00 kuna, FZOEU 2.100.000,00 kuna, HZZ – javni radovi 318.000,00 kuna;  Pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna-Hrvatske vode 20.000,00 kuna, pomoć temeljem prijenosa sredstava od EU- projekt HZZ – „Žene rade“ 398.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – INKUBATOR 3.002.204,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Agencija za plaćanja u poljoprivredi - EKO CENTAR SA TRŽNICOM 1.682.000,00 kuna, Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-Agencija za plaćanja u poljoprivredi-VATROGASNI DOM 5.330.000,00 kuna

• Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.601.000,00 kuna ,od toga  prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine  u iznosu 400.000,00 kuna i ostale naknade zbog zaštićenih prirodnih područja ( od NP Krka) 1.200.000,00 kuna.


3. Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 365.000,00 kuna, od toga prihodi za administrativne (upravne) pristojbe u iznosu od 5.000,00 kuna , prihodi po posebnim propisima u iznosu od 10.000,00 kuna te komunalni doprinosi i naknade u iznosu od 350.000,00 kuna.


4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. 


5. Prihodi od kazni, upravnih pristojbi i ostalih prihoda planirani su u iznosu os 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i 200.000,00 za prihode od prodaje  građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.283.610,00 kn 1.232.146,79 € 36,39 %
> Rashodi za zaposlene 2.219.203,00 kn 294.538,85 € 8,70 %
> Materijalni rashodi 4.383.003,00 kn 581.724,47 € 17,18 %
> Financijski rashodi 143.797,00 kn 19.085,14 € 0,56 %
> Naknade kućanstvima i građanima 1.005.000,00 kn 133.386,42 € 3,94 %
> Ostali rashodi 1.532.607,00 kn 203.411,91 € 6,01 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.173.000,00 kn 1.615.634,75 € 47,71 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 10.000,00 kn 1.327,23 € 0,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.353.000,00 kn 1.506.802,04 € 44,50 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 810.000,00 kn 107.505,47 € 3,17 %
Izdaci za financijsku imovinu I otplatu zajmova 4.055.650,00 kn 538.277,26 € 15,90 %
UKUPNO 25.512.260,00 kn 3.386.058,80 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade kućanstvima i građanima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu I otplatu zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi Općine Kistanje planirani su u iznosu od 25.512.260,00 kuna, sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te izdataka.


Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.283.610,00 kuna, od čega su:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.219.203,00 kuna, od toga plaće 1.803.203,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 74.000,00 kuna i doprinosi na plaće 342.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.383.003,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 166.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 754.000,00 kuna, rashodi za usluge 3.018.003,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 441.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 143.797,00 kuna  

• Naknade kućanstvima i građanima planirane u iznosu od 955.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.

• Donacije i ostali rashodi planirano u iznosu od 1.706.607,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.676.607,00 kuna i kazne, penali i naknada šteta 20.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 12.053.000,00 kuna od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 11.233.000,00 kuna , od toga 8.747.000,00 kuna za građevinske objekte1.061.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 1.425.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 810.000,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 10.000,00 kuna , za  dodatna ulaganja na građevinskim objektima 680.000,00  i za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 120.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu I otplatu zajmova

Za Otplatu glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin.inst. izvan javnog sektora (kratkoročnog kredita) planirano je 4.055.650,00 kuna


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 01 Redovna djelatnost općinskog vijeća planirano u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga

1. Za predstavničko tijelo planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava  i sl. 130.000,00 kuna, za reprezentaciju-općinske manifestacije i sl. 30.000,00 kuna

2. Za financiranje političkih stranaka planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu.


MJESNI ODBORI


Program 02 Djelokrug rada Mjesne samouprave planirano u iznosu od 66.000,00 kuna, od toga

1. Za redovnu djelatnost mjesnih odbora planirano je 51.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

2. Za održavanje objekata Mjesnih odbora planirano je 15.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna.


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


Program 03 Osnovne funkcije Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano u iznosu od 84.000,00 kuna

Za rashode poslovanja Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Kistanje planirano je 84.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna i tekuće donacije 50.000,00 kuna.


RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 605.203,00 KUNA


IZVRŠNO TIJELO


Program 04 Redovna djelatnost izvršnog čelnika planirano u iznosu od 605.203,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost izvršnog čelnika planirano je 595.203,00.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 446.203,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 kuna,  doprinosi na plaće 70.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna.

2. Za izvanredne rashode planiran je iznos od 10.000,00 kuna.RAZDJEL 003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 24.537.057,00 kuna


ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE


Program 05 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 6.558.447,00 kuna

1. Za administrativno, stručno i tehničko osoblje planirano je 6.558.447,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene – službenici i namještenici planirani u iznosu od 1.132.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto)-službenici i namještenici 902.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 70.000,00 kuna, doprinosi na plaće 160.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.142.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 301.000,00 kuna, rashodi za usluge 669.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.000,00.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 143.797,00 kuna: 33.797,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove i 110.000,00 za ostale financijske rashode.

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 85.000,00 kuna.

• Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih  financijskih institucija 4.055.650,00 kuna


Program 06 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 458.000,00 kuna


1. Za usluge tekuće investicijsko održavanje zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu općine planiran je iznos od 3.000,00 kuna  i za Usluge tek.i invest.održa energetski pregledi zgrada planiran je iznos od 20.000,00 kuna, za Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 315.000,00 kuna

2. Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama planirano je 20.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete.

3. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiran je iznos od 100.000,00 kuna za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.


Program 07 Opremanje Općinske uprave planirano u iznosu od 90.000,00 kuna

Za opremanje općinske uprave planirano je 90.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna.


Program 08 Jačanje gospodarstva-Poticaj razvoja gospodarstva planirano u iznosu od 1.344.607,00 kuna

1.Tekuće donacije -Poticaj razvoja gospodarstva/poduzetništva-subvencioniranje u poljoprivredi  planirano je 150.000,00 kuna.

2.za poduzetnički centar-inkubator Krka Kistanje planirano je 750.607,00 kuna, od toga: za tekuće donacije u novcu 214.607,00 kuna , za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 536.000,00 kuna

3.Za EKO CENTAR SA TRŽNICOM KISTANJE planirano je 250.000,00 kuna, od toga : 50.000,00 kuna za ostale usluge, 200.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Program 09 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

1. Za građevinske objekte planirano je 180.000,00 kuna  i za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 20.000,00 kuna.

2. Za prigodno uređenje naselja planirano je 20.000,00 kuna.

3. Za prigodne proslave općine-manifestacije planirano je 20.000,00 kuna.


Program 10- Prostorno uređenje –planinarenje planirano je u iznosu od 150.000,00 kuna

Za izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine /Izrada detaljnih planova uređenja naselja Kistanje i Đevrske/Ocjena strateške procjene utjecaja plana na okoliš planirano je 150.000,00 kuna.


Program 11 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje planirano u iznosu od 5.775.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo i civilnu zaštitu planirano je 405.000,00 kuna, od toga za ostale naknade građanima i kućanstvima planirano je 5.000,00 kuna i 400.000,00kuna planirano je za tekuće donacije u novcu.

2. Za Vatrogasni dom planirano je 5.330.000,00 kuna, od toga : 4.800.000,00 kuna za radove na izgradnji Vatrogasnog doma, 150.000,00 kuna za nadzor nad izvođenjem radova izgradnje, 350.000,00 kuna za nabavu i montažu opreme i 30.000,00 kuna za Usluge vanjskog savjetnika za izradu natječajne dokumentacije i administracije projekta (priprema i provedba projekta)

3. Za civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna, od toga materijalni rashodi 35.000,00 kuna, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani usu u iznosu od 5.000,00 kuna.


Program 12 Održavanje komunalne infrastrukture - planirano u iznosu od 1.563.000,00 kuna

1. Za održavanje cesta i drugih javnih površina planirano je 405.000,00 kuna , od toga: za rashode za usluge 345.000,00 kuna i 60.000,00 kuna  za postrojenje i opremu

2. Za održavanje groblja i drugih javnih površina planirano je 1.158.000,00 kuna, od toga 1.136.000,00 kuna materijalni rashodi, rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine 22.000,00 kuna ,


Program 13 Javni radovi -planirano u iznosu od 358.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 358.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 255.000,00 kuna, doprinos na plaće 42.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenika 21.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 31.000,00 kuna i rashodi za usluge 6.000,00 kuna.


Program 14 Održavanje javne rasvjete -planirano u iznosu od 875.000,00 kuna

Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 875.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna, , rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 265.000,00 kuna


Program 15 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda -planirano u iznosu od 185.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planiran je iznos od 185.000,00 kuna, od toga za rashode za usluge planiran je iznos od 160.000,00 kuna i 25.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 16 Zaštita okoliša -planirano u iznosu od 60.000,00 kuna, od toga

Za nabavu spremnika za sakupljanje otpada planirano je 50.000,00 kuna i za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima .planirano je 10.000,00 kuna.


Program 17 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom -planirano u iznosu od 2.095.000,00 kuna

• Za rashode za usluge planirano je 2.000.000,00 kuna za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Macure-Jelenik"

• Za rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine planirano je 95.000,00 kuna, od toga: 44.000,00 kuna za Izradu projektne prijave (aplikacije) za prijavu projekta  za sufinanciranje kroz Kohezijske fondove-sanacija odlagališta komunalnog otpada i 51.000,00 kuna za izradu dokumentacije za nadmetanje za provedbu natječaja za izvođenje radova na sanaciji odlagališta


Program 18 Komunalna infrastruktura – izgradnja-planirano u iznosu od 1.460.000,00 kuna

Za komunalnu infrastrukturu planiran je iznos od 1.460.000,00 kuna, od toga:

• Za ostala zemljišta 10.000,00 kuna

• za dječja igrališta - izgradnja/opremanje Kistanje 20.000,00 kuna, 

• za izgradnju zaobilaznice (ceste) od spoja sa državnom cestom D59 do Šubićeve ulice (u fazama) 30.000,00 kuna

• za pojačano održavanje i proširenje Šubićeve ulice 150.000,00 kuna

•  za pojačano održavanje puta za zaseok Laliće, od spoja sa državnom cestom D59 ,uz lokvu Lalića 30.000,00 kuna

• Za izvanredno održavanje održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje u naselju Smrdelje (Tomasovići dio LC 65023, dio NC 431, dio N 417, dio NC 424) 450.000,00 kuna

• Za izvođenje radova na produžetku ulice Gospe Letničke u Novom naselju u Kistanjama. Građevinski projekt (projekt prometnice, oborinske odvodnje i vodovoda) +stručni nadzor. Lokacija k.č.3998/1, k.o.Kistanje. 620.000,00 kuna

• za uređenje cestovnog zemljišta uz glavne prometnice u naseljenim mjestima i prilagodba istih u funkciji pješačkih staza- fazno 30.000,00 kuna

• za izvedbu kanalizacijskih priključaka za obiteljske kuće (faza) 10.000,00 kuna 

• za kontrolu, čišćenje i rekonstrukciju dotrajalih kolektora fekalne kanalizacije 30.000,00 kuna

• za izgradnju nogostupa/pješačkih staza/auto parkirališta 30.000,00 kuna 

•  za izgradnju /kapelice/ograde groblja 50.000,00 kunaProgram 19 Izrada projektne dokumentacije -planirano u iznosu od 1.290.000,00 kuna 

1. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 350.000,00 kuna, od toga: 150.000 kuna za materijalne rashode i 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

2. Za projektiranja uređenja centra Kistanje planirano je 60.000,00 kuna za dokprojektiranje

3. Za projektiranje DV u Kistanjama planirano je 230.000,00 kuna za izradu idejnog i glavnog projekta DV

4. Za projektiranje obnove stare Osnovne škole i nekadašnjeg zadružnog doma u Ivoševcima planirano je 300.000,00 kuna , od toga 50.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja i projektnog zadatka za izgradnju i 250.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja i projektnog zadatka za izgradnju

5. Za projektiranje Doma za stare i nemoćne u Biovičinom Selu planirano je 350.000,00 kuna , od toga 50.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja i projektnog zadatka za izgradnju i 300.000,00 kuna za izradu idejnog rješenja i projektnog zadatka za izgradnju


Program 20 Program Male škole- planirano u iznosu od 187.000,00 kuna

Za program male škole planirano je 187.000,00 kuna, od toga :

• Uredski materijal – školski pribor 7.000,00 kuna, 

• Tekuće donacije u novcu – OŠ Kistanje - 80.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu – cjelogodišnji program 90.000,00 kuna, 

• Igraonice za djecu i mladež – predškolski odgoj/mala škola 5.000,00 kuna

• Uredska oprema i namještaj za malu školu 5.000,00 kuna


Program 21 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje-planirano u iznosu od 325.000,00 kuna

Za Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 325.000,00 kuna, od toga uredski materijal-radni materijal za učenike 20.000,00 kuna, naknade za školovanje 150.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 kuna, tekuće donacije -OŠ Kistanje(marende) 50.000,00 kuna  i uredska oprema i namještaj za školu 5.000,00 kuna.


Program 22 Poticanje mjera demografske obnove-planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za potpore za novorođeno dijete planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 23 Promicanje kulture -planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za manifestacije u kulturi planirano je 220.000,00 kuna, od toga 

• za tekuće donacije udrugama iz oblasti kulture 80.000,00 kuna, tekuće donacije vjerskih zajednicama 90.000,00 kuna, tekuće donacije kulturno umjetničkim društvima 10.000,00 kuna, tekuće donacije braniteljskim udrugama 10.000,00 kuna  i materijalni rashodi za organiziranje prigodnih kulturno-zabavnih programa i manifestacija 30.000,00 kuna.


Program 24 Razvoj sporta i rekreacije- planirano u iznosu od 225.000,00 kuna

Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 225.000,00 kuna, od toga:

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata za odmor, rekreaciju i sport 10.000,00 kuna

•  tekuće donacije 95.000,00 kuna od toga 90.000,00 kuna sportskim društvima  i 5.000,00 kuna nagrada zaslužnim građanima /pojedincima za razvoj sporta 

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 120.000 kuna.Program 25 Prevencija kriminaliteta u zajednici -planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za prevencija kriminaliteta u zajednici planirano je 3.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije.


Program 26 Socijalna skrb- planirana u iznosu od 998.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima-jednokratne novčane pomoći  planirano je 100.000,00 kuna od toga: 80.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u  novcu i 20.000,00 kuna za druge naknade troškova iz Zakona o socijalnoj skrbi 

2. Za Pomoć u novcu (ogrjev) planirano je 500.000,00 kuna za ostale naknade 

građanima i kućanstvima iz proračuna.

3. Projekt financiran od nacionalnih i EU sredstava-projekt "Žene Rade" planiran u 

iznosu od 398.000,00 kuna, od toga : 200.000,00 kuna za plaće (bruto), doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje  70.000,00 kuna, naknada za prijevoz  50.000,00 kuna, uredski materijal 15.000,00 kuna, energija 5,000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja automobila 3.000,00 kuna , ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ukupni neizravni troškovi provedbe projekta 15.000,00 kuna i tekuće donacije u novcu 40.000,00 kuna


Program 27 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja -planiran je u iznosu od 117.003,00 kuna

Za poslove deratizacije i dezinsekcije, veterinarstva i zdravstvene usluge planirano je 117.003,00 kuna, od toga komunalne usluge (deratizacija) 50.000,00 kuna, veterinarske usluge -sterilizacija 30.000,00 kuna, ostale zdravstvene i veterinarske usluge -zbrinjavanje 30.000,00 kuna i usluge nadzora za provedbu deratizacija 7.003,00 kuna.


________________________


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Kistanje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.godine
  PREUZMI:

 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 01. siječnja do 31prosinca. 2022g
  PREUZMI:

 6. Bilješke uz financijski izvještaj Općine Kistanje za razdoblje od od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine
  PREUZMI:

 7. Obrasci - Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kistanje za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine
  PREUZMI:

 8. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Kistanje za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine
  PREUZMI:

 9. Referentna stranica
  PREUZMI:

Više