Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, ugibališta, parkirališta i pješačkih staza, izgradnju vodovoda i kanalizacije, održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise sadašnje i buduće generacije s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za izgradnju reciklažnog dvorišta.

U pažnji prema okolišu planiramo zamjeniti postojeća rasvjetna tijela uz državnu cestu, u ulicama Ante Starčevića i Miroslava Krleže, s ekološki prihvatljivijom i ekonomičnijom LED rasvjetom.

Završit ćemo i nastrešnicu iza novog Društvenog doma te ograditi i urediti prostor na kojem ćemo postaviti lijepo i sigurno dječje igralište.

Kako bismo spriječili daljnje iseljavanje i poduzetnicima omogućili sve uvjete za lakše poslovanje u planu je izgradnja Gospodarske zone kojom bi se uveliko olakšalo zapošljavanje stanovnika.

U 2018. godini planiramo započeti s programom „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i s javnim radovima, jer želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Namjeravamo pri kraju 2018. zaposliti i knjižničarku te tako konačno pokrenuti i rad Narodne knjižnice u Gunji. Također ćemo pokrenuti vlastiti ured za razvoj.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije, koje iznose 350,00 kuna za učenike srednjih škola i 800,00 kuna za studente. Sufinanciramo i troškove prijevoza učenicima srednjih škola.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu i financiramo boravak djece u dječjim vrtićima. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gunja za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gunja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gunja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gunja možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 30.253.444,00 kn 98,51 %
> Prihodi od poreza 1.515.000,00 kn 4,93 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 28.147.444,00 kn 91,65 %
> Prihodi od imovine 270.000,00 kn 0,88 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 321.000,00 kn 1,05 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 157.000,00 kn 0,51 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 122.000,00 kn 0,40 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,11 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,98 %
> Primici od zaduživanja 300.000,00 kn 0,98 %
UKUPNO 30.710.444,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gunja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.710.444,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gunja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.253.444,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.515.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.400.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 100.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 15.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 28.147.444,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 10.750.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 13.186.854,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 4.210.590,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 270.000,00 kuna - Prihodi od financijske imovine 

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 321.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 70.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 250.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 157.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 122.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 3.996.870,00 kn 13,01 %
> Rashodi za zaposlene 1.416.270,00 kn 4,61 %
> Materijalni rashodi 1.408.600,00 kn 4,59 %
> Financijski rashodi 290.000,00 kn 0,94 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 171.000,00 kn 0,56 %
> Ostali rashodi 711.000,00 kn 2,32 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.459.500,00 kn 73,13 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.659.500,00 kn 60,76 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.800.000,00 kn 12,37 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 700.000,00 kn 2,28 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.000,00 kn 2,28 %
Višak/manjak poslovanja 3.554.074,00 kn 11,57 %
UKUPNO 30.710.444,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gunja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.710.444,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2018. Godinu planirani u iznosu od 3.996.870,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.416.270,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.203.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 207.270,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.408.600,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 401.000.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 629.600,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 343.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 290.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 260.000,00 kuna 

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 171.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 711.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.459.500,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.659.500,00 kuna, od toga, građevinski objekti 16.910.000,00 kuna, postrojenje i oprema 400.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.319.500,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 3.800.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 3.750.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


Rezultata poslovanja

Višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 3.554.074,00 kuna

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.600.000,00 KUNA

PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.600.000,00 KUNA


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.600.000,00 kuna 

Za Reciklažno dvorište planirano je 3.600.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne pomoći iz državnog proračuna-izrada reciklažnog dvorišta


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 18.525.650,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.733.650,00 KUNA


Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 125.750,00 kuna 

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 125.750,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga proračunska zaliha 30.000,00 kuna, izrada izmjene prostornog plana 83.750,00 kuna, dnevnice za službeni put u zemlji 5.000,00 kuna, naknade za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe 2.000,00 kuna i naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 5.000,00 kuna


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 473.100,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-JUO 3.000,00 kuna i novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 6.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 464.100,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 10.000,00 kuna, auto gume 3.500,00 kuna, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 15.000,00 kuna, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 7.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 1.600,00 kuna, ostale zakupnine i najamnine 3.000,00 kuna, autorski honorari 5.000,00 kuna, usluge računovodstvenog i poreznog savjetovanja 60.000,00 kuna, uređenje prostora 5.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 2.000,00 kuna, usluge čišćenja, pranja i slično 15.000,00 kuna, usluge čuvanja imovine i osoba 5.000,00 kuna, naknade troškova puta van radnog odnosa 5.000,00 kuna, upravne i administrativne pristojbe 2.000,00 kuna, sudske pristoje 30.000,00 kuna, javnobilježničke pristojbe 10.000,00 kuna, ostale pristojbe i naknade 1.000,00 kuna, troškovi sudskog postupka 15.000,00 kuna, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 1.000,00 kuna, usluge banaka 6.000,00 kuna, zatezne kamate za poreze 500,00 kuna, zatezne kamate na doprinose 1.500,00 kuna i zatezne kamate iz poslovnih odnosa 250.000,00 kuna


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 643.750,00 kuna

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 243.750,00 kuna financirano od prohoda za posebne namjene za projektnu dokumentaciju za zatvaranje deponije Kraplja

2. Za ostale komunalne poslove planirano je 400.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 340.000,00 kuna financirano od pomoći za nabava komunalne opreme (kante za smeće)


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

Za zaštitu od požara planirano je 250.000,00 kuna financirano od pomoći za udio u energetskoj učinkovitosti DVD-a

Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 238.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 61.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 45.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi- njega u kući 2.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi- stanovanje 3.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi- prehrana 5.000,00 kuna i pomoć kućanstvima u naravi- ostale 6.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige za knjižnicu

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 147.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Dječji vrtić Tratinčica 100.000,00 kuna, sredstva prema zakonu o zaštiti životinja 5.000,00 kuna, tekuće donacije udrugama i političkim strankama 7.000,00 kuna, donacija za materijalne troškove za knjižnicu 15.000,00 kuna i donacija za materijalne troškove dječjeg vrtića Tratinčica 20.000,00 kuna

Program 0460 Program pomoći u kući planirano u iznosu od 1.050,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.050,00 kuna financirani od pomoći za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-PUK

Program 0170 Program javnih radova planiran u iznosu od 2.000,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od pomoći za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-javni radovi

PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.792.000,00 KUNA


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 16.125.000,00 kuna

1. Za reciklažno dvorište planirano je 4.070.000,00 kuna, od toga 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 3.670.000,00 kuna financirano od pomoći, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnog dvorišta

2. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 7.225.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste 225.000,00 kuna i ceste 7.000.000,00 kuna

3. Za kanalizaciju planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projektnu dokumentaciju

4. Za vodovod planirano je 3.750.000,00 kuna financirano od pomoći za obnovu vodocrpilišta

5. Za groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za proširenje groblja Šumanovci

6. Za uređenje groblja planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnju mrtvačnice

Program 0450 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 667.000,00 kuna

Za Starački dom planirano je 667.000,00 kuna financirano od pomoći za projektnu dokumentaciju za izgradnju doma umirovljenika


RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 8.630.720,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.970.720,00 KUNA


Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 203.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 203.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 6.000,00 kuna, Ostali rashodi za službena putovanja 2.000,00 kuna, seminari, savjetovanja i simpozij 15.000,00 kuna, naknade za načelnika 80.000,00 kuna i reprezentacija 100.00,00 kuna


Programa 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 1.941.700,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 706.200,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, o toga plaće za zaposlene u općinskoj upravi 600.000,00 kuna, nagrade 6.000,00 kuna, doprinosi za zdravstveno osiguranje 90.000,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje 10.200,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 1.235.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga otplata okvirnog kredita 300.000,00 kuna, otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 400.000,00 kuna, uredski materijal za općinsku upravu 10.000,00 kuna, literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige) 1.500,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.000,00 kuna, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.000,00 kuna, električna energija za redovne potrebe 50.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 50.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevina 15.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme 10.000,00 kuna, sitni inventar 10.000,00 kuna, usluge telefona, telefaksa 18.000,00 kuna, poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 15.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina 10.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 25.000,00 kuna, objave u tisku 1.000,00 kuna, ostale usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 kuna, opskrba vodom 7.000,00 kuna, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlene 10.000,00 kuna, ugovori o djelu 5.000,00 kuna, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 60.000,00 kuna, geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna, ostale intelektualne usluge 20.000,00 kuna, računalne usluge 45.000,00 kuna, grafičke i tiskarske usluge 10.000,00 kuna, ostale nespomenute usluge 5.000,00 kuna, premije osiguranja imovine 25.000,00 kuna, premije osiguranja zaposlenih 3.000,00 kuna, tuzemne članarine 26.000,00 kuna, izdaci po sudskim presudama 1.000,00 kuna, plin 15.000,00 kuna, usluge platnog prometa 2.000,00 kuna i kamate za primljene zajmove od banaka 30.000,00 kuna


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 440.000,00 kuna

1. Za održavanje objekta komunalne infrastrukture planirano je 279.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga električna energija za javnu rasvjetu 150.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 69.000,00 kuna, materijal za uređenje poljskih puteva 50.000,00 kuna i usluge za uređenje poljskih puteva 10.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 85.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za održavanje javnih površina

3. Za ostale komunalne poslove planirano je 76.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga održavanje kanalske mreže 2.000,00 kuna, dezinsekcija i deratizacija 70.000,00 kuna i veterinarske usluge 4.000,00 kuna


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za poljoprivredu planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće pomoći – isplate šteta

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 52.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije DVD-u

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za zaštitu i spašavanje

Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 619.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije – Mala škola 45.000,00 kuna, stipendije OŠ 25.000,00 kuna i sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 70.000,00 kuna

2. Za socijalnu skrb planirano je 24.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga  tekuće donacije građanima i kućanstvima 12.000,00 kuna i tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu 12.000,00 kuna

3. Za kulturu planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije – Udruge 55.000,00 kuna i plaće djelatnika – Knjižnica 120.000,00 kuna

4. Za religiju planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sport i rekreaciju planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga  za tekuće donacije – vijeće nacionalnih manjina 5.000,00 kuna i tekuće donacije – ostale 10.000,00 kuna


Program 0160 Program pomoć u kući planirano u iznosu od 253.070,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 245.070,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene u PUK-u 210.000,00 kuna, Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih 31.500,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje za zaposlene 3.570,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 8.000,00 kuna financirano od pomoći za premije osiguranja prijevoznih sredstava – PUK


Program 0170 Program javnih radova planirano u iznosu od 458.950,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 458.950,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene javni radovi 393.000,00 kuna, Doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih 58.950,00 kuna i doprinosi za zapošljavanje za zaposlene 7.000,00 kuna


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.660.000,00 KUNA


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 910.000,00 kuna

1. Za pješačke staze planirano je 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izgradnju pješačkih staza

2. Za groblja planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za izradu projektne dokumentacije groblja Mezarje

3. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za opremanje Jarana


Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva planirano u iznosu od 3.750.000,00 kuna

Za Gospodarsku zonu planirano je 3.750.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnju Gospodarske zone - sredstva Ministarstva


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti