Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

I u 2019. godini veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, ugibališta, parkirališta i pješačkih staza, izgradnju vodovoda i kanalizacije, obnovu vodocrpilišta, održavanje javnih površina, javne rasvjete i groblja.

Općina je dio novca izdvojila za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje groblja Mezarje, te izradu projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice u ulici A. Starčevića.

Jedan od najvažnijih projekata s kojim započinjemo u 2019. godini je izgradnja I. faze uređenja Poslovne zone „Velebit“. Ulaganjem u izgradnju i uređenje Poslovne zone želimo otvoriti nova radna mjesta i spriječiti daljnje iseljavanje stanovnika. 

Dio novčanih sredstava predvidjeli smo i za dodjelu potpora male vrijednosti za poduzetnike.

I dalje nastavljamo s programom „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, kao i s javnim radovima, jer želimo pomoći našim stanovnicima i omogućiti im zaposlenje bar na određeno vrijeme.

Mladi i obrazovani ljudi su temelj našeg društva i budućnosti, stoga našim studentima i učenicima dodjeljujemo stipendije. Sufinanciramo troškove prijevoza i nabavu udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola jer želimo nagraditi njihov trud i poticati ih na što bolje rezultate.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne naknade za novorođenu djecu, sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i program predškole.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za stanovanje.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu, dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razne manifestacije i kulturna događanja koje se organiziranju na području naše Općine.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 20.11.2018. do 27.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.

Vaš Načelnik! Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gunja za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gunja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gunja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gunja možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 24.335.330,00 kn 98,09 %
> Prihodi od poreza 1.405.000,00 kn 5,66 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 21.902.280,00 kn 88,28 %
> Prihodi od imovine 387.050,00 kn 1,56 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 626.000,00 kn 2,52 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 15.000,00 kn 0,06 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 175.000,00 kn 0,71 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 kn 0,56 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,14 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 1,21 %
> Primici od zaduživanja 300.000,00 kn 1,21 %
UKUPNO 24.810.330,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Gunja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.810.330,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gunja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.335.330,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.405.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.250.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 130.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 21.902.280,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 21.118.080,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 784.200,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 387.050,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 5.500,00 kuna i prihodi od financijske imovine 381.550,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 626.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 6.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 270.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 350.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 140.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekata


Primici od financijske imovine i zaduživanja


Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.316.580,00 kn 25,46 %
> Rashodi za zaposlene 2.580.580,00 kn 10,40 %
> Materijalni rashodi 2.167.000,00 kn 8,73 %
> Financijski rashodi 175.000,00 kn 0,71 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.000,00 kn 0,05 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 555.500,00 kn 2,24 %
> Ostali rashodi 826.500,00 kn 3,33 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.293.750,00 kn 65,67 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,40 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.013.750,00 kn 64,54 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 180.000,00 kn 0,73 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.200.000,00 kn 8,87 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.200.000,00 kn 8,87 %
UKUPNO 24.810.330,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gunja za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.810.330,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2019. Godinu planirani u iznosu od 6.316.580,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.580.580,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.202.148,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.500,00 kuna i doprinosi na plaće 349.932,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.167.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 74.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 605.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.055.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  planirane u iznosu od 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 430.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 175.000,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 62.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 113.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 555.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 826.500,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.293.750,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.013.750,00 kuna, od toga, građevinski objekti 13.890.000,00 kuna, postrojenje i oprema 170.000,00 kuna, prijevozna sredstva 1.300.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 623.750,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 150.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru


RAZDJEL 000 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 10.770.625,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 637.200,00 KUNA


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 146.200,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 121.200,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (bruto) 116.200,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 95.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 45.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenje i oprema 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 30.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za zaštitu okoliša planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za razvoj gospodarstva planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za civilnu zaštitu planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 266.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 kuna i tekuće donacije 40.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 29.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna, pomoći unutar proračuna 4.000,00 kuna, postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00 kuna

3. Za sport i rekreaciju planirano je 90.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 75.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga pomoći unutar općeg proračuna 8.000,00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima 3.000,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna


Program 0160 Program pomoći u kući planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.133.425.000,00 KUNA


Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 355.000,00 kuna

1. Za nabavu opreme planirano je 255.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 5.000,00 kuna i prijevozna sredstva 100.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za kupovinu nekretnina – zemljišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 2.863.425,00 kuna

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 670.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 420.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 350.000,00 kuna i namaterijalna proizvedena imovina 70.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za javnu rasvjetu planirani je 660.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za pješačke staze planirano je 135.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za groblja planirano je 68.425,00 kuna financirano od prihoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za mrtvačnicu planirano je 170.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za građevinske objekte i 150.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

6. Za nabavu komunalne opreme planirani je 1.160.000,00 kuna, od toga.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 10.000,00 kuna i prijevozna sredstva 150.000,00 kuna

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za prijevozna sredstva


Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva planirane u iznosu od 6.800.000,00 kuna

Za gospodarsku zonu planirano je 6.800.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 6.500.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 115.000,00 kuna

Za sportske građevine planirano je 115.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.425.825,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 5.075.825,00 KUNA


Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 60.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 35.000,00 za ostale nespomenute rashode poslovanja i 25.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


Programa 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 386.500,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 380.500,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 28.000,00 kuna, rashodi za usluge 155.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 108.000,00 kuna


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 4.215.325,00 kuna

1. Za održavanje objekta komunalne infrastrukture planirano je 215.325,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za zaštitu okoliša planirano je 4.000.000,00 kuna, od toga 3.600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte i 400.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0140 Zaštita od požara planirano u iznosu od 25.000,00 kuna 

Za zaštitu od požara planirano je 25.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 389.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 302.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za kulturu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 67.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 350.000,00 KUNA


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 350.000,00 kuna

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za kanalizaciju planirano je 95.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga građevinski objekti 45.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

3. Za vodovod planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

4. Za groblja planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 8.613.880,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 7.268.880,00 KUNA


Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 219.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 219.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 19.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 kuna


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 4.107.380,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 927.880,00 kuna, od toga plaće (bruto) 772.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.500,00 kuna i doprinosi na plaće 127.380,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 3.179.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 912.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 287.500,00 kuna, rashod iza usluge 515.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 67.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 o ostali financijski rashodi 5.000,00 kuna


Program 0120 komunalna djelatnost planirano u iznosu od 550.000,00 kuna

1. Za održavanje objekta komunalne infrastrukture planirano je 320.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 210.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za ostale komunalne poslove planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za poljoprivredu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 62.000,00 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 767.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 183.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije 53.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.500,00 kuna

2. Za socijalnu skrb planirano je 23.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i za tekuće donacije 8.500,00 kuna

3. Za kulturu planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za religiju planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za sport i rekreaciju planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0160 Program pomoć u kući planirano u iznosu od 669.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 657.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene u PUK-u 563.948,00 kuna i doprinosi na plaće 93.052,00

2. Za materijalne rashode planirano je 12.000,00 kuna financirano od pomoći za ostali nespomenuti rashodi poslovanja PUK


Program 0170 Program javnih radova planirano u iznosu od 879.500,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 879.500,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene 750.000,00 kuna i doprinosi na plaće 129.500,00


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.345.000,00 KUNA


Program 0110 nabava opreme planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za nabavu opreme planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 1.340.000,00 kuna

1. Za pješačke staze planirano je 900.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za građevinske objekte

2. Za groblja planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 40.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 3. Vodič za građane kroz Proračun Općine Gunja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Gunja za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Gunja za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GUNJA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 8. Bilješke-Realizacija proračuna za 2018
  PREUZMI:

 9. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 10. I. Rebalans proračuna Općine Gunja za 2019. godinu - opći dio
  PREUZMI:

 11. I. Rebalans proračuna Općine Gunja za 2019. godinu - posebni dio
  PREUZMI:

 12. Odluka o usvajanju I. Rebalansa Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 13. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GUNJA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 14. Bilješke za realizaciju proračuna u periodu 01.01.2019. – 30.06.2019.
  PREUZMI:

 15. II. Rebalans proračuna Općine Gunja za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više