Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2020. godini planiramo dio novca izdvojiti za održavanje objekata komunalne infrastrukture, izgradnju parkirališta uz kružni tok na Stanici, izgradnju nerazvrstanih cesta, ugibališta i pješačkih staza, izgradnju i rekonstrukciju nogostupa i održavanje javnih površina i javne rasvjete. Također, dio novca izdvojili smo za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje mezarja, te za uređenje svetišta Šumanovci.

Želimo ulagati u očuvanje okoliša, stoga planiramo izdvojiti novac za izgradnju reciklažnog dvorišta i izgradnju Faze II; sanacija odlagališta komunalnog otpada „Kraplja“ i nastavak rada do konačnog zatvaranja. 

Nastavljamo s jednim od najvažnijih projekata u Općini Gunja, a to je izgradnja Poslovne zone „Velebit“. Ulaganjem u izgradnju i uređenje Poslovne zone želimo otvoriti nova radna mjesta kojima bi se zadržalo mlade stanovnike i omogućilo im se da u svojoj Općini mogu raditi i od svog rada živjeti. 

Za naše učenike i studente osigurali smo sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika, sufinanciranje prijevoza u školu i dodjelu stipendija. Dodjeljujemo 16 stipendija, od koji 6 stipendija u iznosu od 350 kuna mjesečno za učenike srednjih škola i 10 stipendija u iznosu od 800 kuna mjesečno za studente. Želimo nagraditi njihov uspjeh i potaknuti ih na što veći trud i bolji uspjeh.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima dodjeljujemo jednokratne  novčane naknade za novorođenu djecu u iznosu od 2.000,00 kuna,sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima i program predškole.

Pojedincima i obiteljima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, prehranu i njegu u kući.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu, dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za razne manifestacije i kulturna događanja koje se organiziraju na području naše Općine.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2020. godinu.
Vaš Načelnik!


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu bilo je provedeno od 12.11.2019. do 02.12.2019. godine. Više o tome  možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gunja za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gunja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gunja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun Općine Gunja možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 26.919.276,55 kn 99,00 %
> Prihodi od poreza 6.974.317,00 kn 25,65 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 19.043.109,55 kn 70,04 %
> Prihodi od imovine 401.850,00 kn 1,48 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 475.000,00 kn 1,75 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 25.000,00 kn 0,09 %
Prihodi od nefinancijske imovine 271.000,00 kn 1,00 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 236.000,00 kn 0,87 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,13 %
UKUPNO 27.190.276,55 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gunja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 27.190.276,55kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gunja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.919.276,55 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.974.317,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.834.317,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 120.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 19.043.109,55 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 195.438,50 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 18.285.852,87 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 561.818,18 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 401.850,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 400.750,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 475.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 105.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 360.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 25.000,00 kuna - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 271.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 236.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.475.773,55 kn 23,82 %
> Rashodi za zaposlene 1.926.895,03 kn 7,09 %
> Materijalni rashodi 2.247.763,86 kn 8,27 %
> Financijski rashodi 66.800,00 kn 0,25 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 12.000,00 kn 0,04 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 531.000,00 kn 1,95 %
> Ostali rashodi 1.691.314,66 kn 6,22 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.714.503,00 kn 76,18 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 kn 0,37 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.914.503,00 kn 69,56 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.700.000,00 kn 6,25 %
UKUPNO 27.190.276,55 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gunja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 27.190.276,55 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2020. godinu planirani u iznosu od 6.475.773,55 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.926.895,03 kuna, od toga plaće (bruto) 1.633.194,79 kuna, ostali rashodi za zaposlene 38.500,00 kuna i doprinosi na plaće 255.200,24 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.247.763,86 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 89.736,64 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 557.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.182.027,12 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  planirane u iznosu od 2.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 416.000,10 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 66.800,00 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 25.800,00 kuna i ostali financijski rashodi 41.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 12.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 531.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.691.314,66 kuna ,od toga tekuće donacije u novcu 1.191.314,66 kuna i kapitalne donacije 500.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.714.503,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 100.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 18.914.503,00 kuna, od toga, građevinski objekti 15.973.348,50 kuna, postrojenje i oprema 880.438,50 kuna, prijevozna sredstva 1.492.716,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 65.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 503.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 000 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.895.768,92 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.855.836,68 KUNA


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 51.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 41.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (bruto) 36.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 1.785.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 1.695.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 kuna, postrojenje i oprema 25.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 kuna 

2. Za zaštitu okoliša planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Ostali komunalni poslovi planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za zimsku službu


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 174.265,82 kuna

Za razvoj gospodarstva planirano je 174.265,82 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga potpore male vrijednosti za poduzetnike 60.000,00 kuna, donacije – poticaji za gospodarstvo 64.265,82 kuna i i donacije – poticaji za kupovinu prve nekretnine 50.000,00 kuna


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 66.570,76 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 46.570,76 kuna za građevinske objekte

2. Za civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna, od toga zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 kuna i oprema za održavanje i zaštitu 15.000,00 kuna


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 779.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga za sufinanciranje nabave školskih knjiga 75.000,00 kuna i sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova OŠ. A i S. Radić 30.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 144.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga organizacija “Stipine večeri“ 15.000,00 kuna,troškovi otvaranja knjižnice 15.000,00 kuna, donacije za manifestaciju Cvelferija 4.000,00 kuna, obilježavanje Dana udruga 20.000,00 kuna, oprema za knjižnicu 5.000,00 kuna,troškovi nabave knjižne građe 5.000,00 kuna, izrada projek. dokumentacije - Muzej Tamburice -80.000,00 kuna, 

3. Za Religiju je planirano 500.000,00 kuna za uređenje svetišta Šumanovci

4. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga3.000,00 kuna za kampanju borbe protiv ovisnosti, 5.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim općinama ,3.000,00 kuna za sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika,10.000,00 kuna za ostale tekuće donacije – savjet mladih, 5.000,00 kuna za obilježavanje obljetnice od poplave, 2.000,00 kuna za troškove povjerenstva za ravnopravnost spolova i 2.000,00 kuna za savjet potrošača


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.039.932,24 KUNA

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za nabavu opreme planirano je 255.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 220.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj

2. Za kupovinu nekretnina – zemljišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 4.365.356,87 kuna

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 1.530.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 455.000,00 kuna, od toga izgradnja parkirališta ispred društvenog doma 350.000,00 kuna, Lok. infrastruktura - nerazvrstane ceste 100.000,00 kuna i projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste 5.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.075.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna za izgradnju lokalne infrastrukture i 75.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za asfaltiranje cesta

2. Za javnu rasvjetu planirani je 420.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga led rasvjeta 60.000,00 kuna i javna rasvjeta ispred društvenog doma 60.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za led rasvjetu

3. Za pješačke staze planirano je 452.640,87 financirano od općih prihoda i primitaka, od toga izgradnja nogostupa 178.505,049 kuna i rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ul. Vladimira Nazora 274.135,38 kuna 

4. Za groblja planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za izrada projektne dokumentacije za Mezarje

5. Za mrtvačnicu planirano je 110.000,00 kuna od toga 0.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za Projektnu dokumentaciju za mrtvačnicu i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za Izradu projektne dok. za mrtvačnicu

6. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 10.000,00 kuna za reklamne ploče

7. Za nabavu komunalne opreme planirani je 1.822.716,00 kuna, od toga.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga sufinanciranje opreme i čipiranje kanti- 30.000,00 kuna,Nabava kamiona za skupljanje otpada 100.000,00 kuna i nabava traktora i malčera- 40.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.652.716,00 kuna, od toga sufinanciranje opreme i čipiranje kanti 300.000,00 kuna, nabava kamiona za skupljanje otpada 1.000.000,00 kuna i nabava traktora i malčera 352.716,00 kuna


Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva planirane u iznosu od 8.300.000,00 kuna

Za gospodarsku zonu planirano je 8.300.000,00 kuna, za izgradnju gospodarske zone od toga 1.300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 7.000.000,00 kuna financirano od pomoći 


Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite planirane u iznosu od 419.136,87 kuna

Za obnovu zgrade DVD-a planirano je 419.136,87 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 635.438,50 kuna

1. Za Dom kulture planirano je 195.438,50 kuna financirano od pomoći opremanje društvenog doma i knjižnice u Gunji

2. Za sportske građevine planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga održavanje travnjaka i objekata na Jadranu 90.000,00 kuna i izgradnja sportskih građevina 50.000,00 kuna

3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za izgradnju sportskih građevina

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.761.964,62 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.761.964,62 KUNA


Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 100.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 40.000,00 za proračunsku zalihu, 40.000,00 kuna za izradu izmjene prostornog plana, 5.000,00 kuna za dnevnice za službeni put u zemlji, 10.000,00 kuna za naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i 5.000,00 kuna za naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijeka i upravnih vijeća


Programa 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 224.564,62 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 218.564,62 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 33.000,00 kuna, rashodi za usluge 112.064,62 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 34.000,00 kuna


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 3.960.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 3.960.000,00 kuna financirano od pomoći za izradu reciklažnog dvorišta


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 308.400,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 222.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000,00 kuna, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 40.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi- njega u kući 2.000,00 kuna,pomoć kućanstvima u naravi-stanovanje 30.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi-prehrana 130.000,00 kuna i pomoć kućanstvima u naravi-ostale 20.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 66.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtić 30.000,00 kuna, sredstva prema zakonu o zaštiti životinja 10.000,00 kuna, i sredstva za financiranje političkih stranaka 26.400,00 kuna


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 169.000,00 KUNA

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 125.000,00 kuna

1. Za kanalizaciju planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nabava opreme 45.000,00 kuna i projektna dokumentacija za kanalizaciju 30.000,00 kuna

2. Za groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje groblje


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 44.000,00 kuna

1. Za Lovački dom planirano je 44.000,00 kuna, od toga 4.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda i 40.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu  proizvedenu imovinu za izradu projektne dokumentacije - energetska obnova Lovački dom


RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.532.543,01 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.586.277,34 KUNA

Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 204.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 219.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 kuna


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 1.806.300,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.076.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 36.000,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 730.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 698.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 217.500,00 kuna, rashodi za usluge 358.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 31.800,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 25.800,00 i ostali financijski rashodi 6.000,00 kuna

Program 0120 komunalna djelatnost planirano u iznosu od 768.962,50 kuna

1. Za održavanje objekta komunalne infrastrukture planirano je 398.962,50 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 260.000,00 kuna i rashodi za usluge 138.962,50 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 220.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 20.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 200.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ostale komunalne poslove planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga održavanje kanalske mreže 30.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kuna i veterinarske usluge 20.000,00 kuna 


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za poljoprivredu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće pomoći – isplata štete


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 269.648,84 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 267.648,84 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za zaštitu i spašavanje


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 791.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 261.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije – MALA ŠKOLA 100.000,00 kuna, stipendije 101.000,00 kuna i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 60.000,00  kuna

2. Za socijalnu skrb planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za kulturu planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za plaće djelatnika - Knjižnica

4. Za religiju planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije vjerskim zajednicama

5. Za sport i rekreaciju planirano je 330.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 0160 Program pomoć u kući planirano u iznosu od 424.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 393.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće za zaposlene u PUK-u 337.200,00 kuna i doprinosi na plaće 55.800,00

2. Za materijalne rashode planirano je 31.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga energija 10.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.000,00 kuna i premije osiguranja 14.000,00 kuna


Program 0170 Program javnih radova planirano u iznosu od 312.366,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 312.366,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene 268.125,00 kuna i doprinosi na plaće 44.241,00 kuna


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 709.000,00 KUNA

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirane u iznosu od 79.000,00 kuna

Za nabavu opreme planirano je 79.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 70.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 9.000,00 kuna


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 620.000,00 kuna

1. Za pješačke staze planirano je 400.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnju nogostupa

2. Za groblja planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći za izradu projektne dokumentacije groblja Mezarje – sredstva iz državnog proračuna

3. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 10.000,00 kuna 

Za Dom kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak za opremanje Doma kulture


Program 1001 Tehnički muzej planirano u iznosu od 47.000,00 kuna

Za Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost planirano u iznosu od 140.265,67 kuna 

1. Za redovnu knjižničnu djelatnost planirano je 140.265,67 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 91.869,79 kuna, ostali rashodi za zaposlen 2.500,00 kuna, doprinosi na plaće 15.159,24 kuna, naknade troškova zaposlenima 15.736,64 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna

2. Za nabavu knjižnične građe planirano je 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020, 2021 I 2022
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Gunja za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 8. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠ.PRORAČUNA ZA 2020
  PREUZMI:

 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gunja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. Bilješke uz godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Gunja za 2019. godinu
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana „Narodne knjižnice i čitaonice Gunja“ za 2019. godinu
  PREUZMI:

 12. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 13. ODLUKA VIJEĆA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 14. USVAJANJE IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA KOM.INFR. ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 15. ODLUKA VIJEĆA IZVRŠENJE FIN. PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

Više