Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gunja

  Kontakt podaci
  Općina Gunja
  Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja
  OIB: 80621259595
  032 882 100
  opcina.gunja@vk.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gunja prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gunja.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Podizanje kvalitete života naših stanovnika prioritet je i u 2021. godini.  Želim da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike. Želim preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Stoga u 2021. godini planiramo brojne i opsežne infrastrukturne projekte. Nastavljamo s izgradnjom nogostupa, održavanjem javnih površina i javne rasvjete, izgradnjom cesta, ugibališta, parkirališta i pješačkih staza. Ulažemo u opremanje Doma kulture,  obnovu zgrade DVD-a te izradu projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje mezarja.

Nastavljamo s jednim od najvažnijih projekata u Općini Gunja, a to je izgradnja Poslovne zone „Velebit“. Ulaganjem u izgradnju i uređenje Poslovne zone želimo otvoriti nova radna mjesta kojima bi se zadržalo mlade stanovnike i omogućilo im se da u svojoj Općini mogu raditi i od svog rada živjeti. 

Uz Poslovnu zonu, najznačajniji plan je i izgradnja dječijeg vrtića a što bi značajno pridonijelo podizanju kvaliteta života mladih roditelja i njihove djece.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, stoga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata i sufinanciranje nabave školskih knjiga, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu. Dodjeljujemo 20 stipendija, od koji 10 stipendija u iznosu od 350 kuna mjesečno za učenike srednjih škola i 10 stipendija u iznosu od 800 kuna mjesečno za studente. Nikada prije Općina Gunja nije stipendidirala ovako velik broj srednjoškolaca i studenata. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Općine Gunja nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece osigurali smo isplatu novčanih potpora u iznosu od 2.000,00 kuna a planiramo ubrzo taj iznos i povećati. Također, sufinanciramo  boravak djece u dječjim vrtićima i program Male škole (Predškole).

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za stanovanje, prehranu i njegu u kući kako bismo im na neki način pomogli i olakšali.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve stanovnike Općine Gunja da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 30.11.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2021. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 30.11.2020. godine Više o tome možete pogledati  ovdje. Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gunja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gunja za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gunja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gunja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 25.507.068,99 kn 98,70 %
> Prihodi od poreza 7.845.817,00 kn 30,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 16.687.849,48 kn 64,58 %
> Prihodi od imovine 325.902,51 kn 1,26 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 622.500,00 kn 2,41 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 25.000,00 kn 0,10 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 335.000,00 kn 1,30 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kn 1,16 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 kn 0,14 %
UKUPNO 25.842.068,99 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 25.842.068,99 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Gunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 25.507.068,99 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.845.817,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 7.713.817,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 112.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane u iznosu od 16.687.849,48 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 4.000.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.057.849,48 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika 600.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz p0roračuna koji im nije nadležan 30.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 325.902,51 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 324.802,51 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 622.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 10.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 252.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 360.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 25.000,00 kuna - Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 335.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 300.000,00 kuna – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodna bogatstva

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 35.000,00 kuna – prihodi o prodaje građevinskih objekataProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.001.496,39 kn 23,22 %
> Rashodi za zaposlene 1.774.113,95 kn 6,87 %
> Materijalni rashodi 2.150.661,07 kn 8,32 %
> Financijski rashodi 20.903,53 kn 0,08 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.000,00 kn 0,03 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 522.000,00 kn 2,02 %
> Ostali rashodi 1.525.817,84 kn 5,90 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.392.682,63 kn 75,04 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 kn 0,27 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.952.682,63 kn 69,47 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.370.000,00 kn 5,30 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 447.889,97 kn 1,73 %
UKUPNO 25.842.068,99 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gunja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 25.842.068,99 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gunja za 2021. godinu planirani u iznosu od 6.001.496,39 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.774.113,95 kuna, od toga plaće (bruto) 1.488.417,98 kuna, ostali rashodi za zaposlene 43.000,00 kuna i doprinosi na plaće 242.695,97 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.150.661,07 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 80.591,92 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 447.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.187.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  planirane u iznosu od 8.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 426.569,15 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 20.903,53 kuna, od toga kamate za primljene zajmove 7.303,53 kuna i ostali financijski rashodi 13.600,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano u iznosu od 522.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.525.817,84 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 19.392.682,63 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 70.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 17.952.682,63 kuna, od toga, građevinski objekti 16.390.432,63 kuna, postrojenje i oprema 82.000,00 kuna, prijevozna sredstva 1.010.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 65.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 405.250,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.370.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 447.889,97 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


RAZDJEL 000 OPĆINA GUNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 19.225.151,13 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.235.570,76 KUNA


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 109.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 9.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 kuna

2. Za materijalne i financijske rashode planirano je 100.000,00 kuna za troškove izbora


Program 0120 Komunalna djelatnost planirano u iznosu od 1.410.000,00 kuna

1. Za održavanje objekata komunalne infrastrukture planirano je 1.375.000,00 kuna od pomoći i općih prihoda i primitaka i pomoći, od  toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 35.000,00 kuna, postrojenja i oprema 10.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.330.000,00 kuna

2. Za zaštitu okoliša planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Ostali komunalni poslovi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za zimsku službu


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 145.000,00 kuna

Za razvoj gospodarstva planirano je 145.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga potpore male vrijednosti za poduzetnike 50.000,00 kuna, donacije – poticaji za gospodarstvo 50.000,00 kuna i i donacije – poticaji za kupovinu prve nekretnine 45.000,00 kuna


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 64.570,76 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 46.570,76 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

2. Za civilnu zaštitu planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00 kuna i oprema za održavanje i zaštitu 13.000,00 kuna


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 507.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga za sufinanciranje nabave školskih knjiga 70.000,00 kuna i sufinanciranje troškova opremanja, materijalnih i dr. troškova OŠ. A i S. Radić 30.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i donacija, od toga organizacija “Stipine večeri“ 10.000,00 kuna, obilježavanje Dana udruga 5.000,00 kuna, oprema za knjižnicu 5.000,00 kuna, troškovi nabave knjižne građe 5.000,00 kuna i izdavanje lokalnog lista Gunjanka 25.000,00 kuna

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 357.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 3.000,00 kuna za kampanju borbe protiv ovisnosti, 5.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim općinama, 40.000,00 kuna za sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenika,5.000,00 kuna za ostale tekuće donacije – savjet mladih, 5.000,00 kuna za obilježavanje obljetnice od poplave, 2.000,00 kuna za troškove povjerenstva za ravnopravnost spolova i 2.000,00 kuna za savjet potrošača

4. Za socijalnu zaštitu planirano je 200.000,00 kuna za nabavu traktora i malčera – vlastita sredstva


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 16.989.580,37 KUNA

Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

1. Za kupovinu nekretnina – zemljišta planirano je 70.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 4.645.443,50 kuna

1. Za ceste, ugibališta i parkirališta planirano je 1.355.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za nerazvrstane ceste

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 1.350.000,00 kuna, od toga 1.300.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju za nerazvrstane ceste

2. Za javnu rasvjetu planirani je 380.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za led rasvjetu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za led rasvjetu

3. Za pješačke staze planirano je 400.000,00 financirano od pomoći, od toga izgradnja nogostupa 300.000,00 kuna i rekonstrukcija i izgradnja nogostupa u ul. Vladimira Nazora 100.000,00 kuna 

4. Za groblja planirano je 231.250,00 kuna financirano od pomoći, od toga 81.250,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za mezarje i 150.000,00 kuna za nabavu namirnica za pripremu obroka i drugi troškovi

5. Za mrtvačnicu planirano je 1.010.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za Projektnu dokumentaciju za mrtvačnicu i 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći za Izradu projektne dok. za mrtvačnicu, projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu za mrtvačnicu i nabavu kombi vozila

6. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 4.000,00 kuna za reklamne ploče

7. Za nabavu komunalne opreme planirani je 1.265.193,50 kuna, od toga:

• Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 447.889,97 kuna,

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za kamion za skupljanje otpada

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 750.000,00 kuna, od toga kamion za skupljanje otpada 500.000,00 kuna i nabava traktora i malčera 250.000,00 kuna


Program 0130 Investicije za potrebe gospodarstva planirane u iznosu od 6.500.000,00 kuna

Za gospodarsku zonu planirano je 6.500.000,00 kuna, za izgradnju gospodarske zone od toga izgradnja gospodarske zone 2.500.000,00 kuna i projektna dokumentacija za gospodarsku zonu 4.000.000,00 kuna


Program 0140 Investicije za potrebe zaštite od požara i civilne zaštite planirane u iznosu od 419.136,87 kuna

Za obnovu zgrade DVD-a planirano je 419.136,87 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 5.355.000,00 kuna

1. Za sportske građevine planirano je 905.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće za zaposlene PUK-priprema obroka 52.000,00 kuna i  izgradnja sportskih građevina - Vlastita sredstva 33.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga održavanje travnjaka i objekata na Jadranu 20.000,00 kuna, izgradnja gospodarske zone - Sredstva iz državnog proračuna 500.000,00 kuna i izgradnja sportskih građevina 300.000,00 kuna

Kapitalni projekt Dječji vrtić – planirano je 4.450.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte 

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 730.000,00 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 606.000,00 KUNA

Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 109.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 109.000,00 kuna, od toga: 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 49.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 60.000,00 kuna


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 200.600,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 194.600,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 13.000,00 kuna, rashodi za usluge 95.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 6.100,00 kuna

3. Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za ostale zakupnine i najamnine


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 296.400,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 190.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga pomoć kućanstvima u naravi – njega u kući 2.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi – stanovanje 10.000,00 kuna, pomoć kućanstvima u naravi – ostale 8.000,00 kuna, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 40.000,00 kuna i pomoć kućanstvima u naravi – prehrana 130.000,00 kuna

2. Za kulturu planirano je 20.000,00 kuna financirano od pomoći za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

3. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 86.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtić 50.000,00 kuna, sredstva prema zakonu o zaštiti životinja 10.000,00 kuna, i sredstva za financiranje političkih stranaka 26.400,00 kuna


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA PLANIRANO U IZNOSU OD 124.000,00 KUNA

Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za kanalizaciju planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga nabava opreme 30.000,00 kuna i projektna dokumentacija za kanalizaciju 10.000,00 kuna

2. Za groblja planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za uređenje groblje


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 44.000,00 kuna

1. Za Lovački dom planirano je 44.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga 4.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije  - energetska obnova Lovački dom – sredstva min. i 40.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije – energetska obnova – vlastita sredstva


RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.886.917,86 KUNA

PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.636.986,99 KUNA

Program 0100 Priprema i donošenje akata planirano u iznosu od 179.569.15 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 179.569,15 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.569,145 kuna


Program 0110 Upravljanje javnim financijama planirano u iznosu od 1.840.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.080.500,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće (bruto) 900.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 40.500,00 kuna i doprinosi na plaće 140.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 759.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 503.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 167.500,00 kuna, rashodi za usluge 272.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

3. Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, do toga 100.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge, 100.000,00 kuna za tuzemne članarine i 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 0120 komunalna djelatnost planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za održavanje objekta komunalne infrastrukture planirano je 320.000,00 kuna financirano općih prihoda i primitaka prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna i rashodi za usluge 130.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga 50.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 150.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ostale komunalne poslove planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga održavanje kanalske mreže 30.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kuna i veterinarske usluge 20.000,00 kuna 

4. Za zdravstvo je planirano 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga deratizacija i dezinsekcija 100.000,00 kuna i veterinarske usluge 20.000,00 kuna


Program 0130 Gospodarstvo planirano u iznosu od 12.000,00 kuna

Za poljoprivredu planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće pomoći – isplata štete


Program 0140 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 272.648,84 kuna

1. Za zaštitu od požara planirano je 267.648,84 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za zaštitu i spašavanje


Program 0150 Društvene djelatnosti planirano u iznosu od 1.040.769,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 260.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga tekuće donacije – MALA ŠKOLA 100.000,00 kuna, stipendije 115.000,00 kuna i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 45.000,00  kuna

2. Za socijalnu skrb planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za kulturu planirano je 245.769,00 kuna financirano od pomoći, od toga 100.000,00 kuna za sufinanciranje programa udruga u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima i 120.000,00 kuna za manifestaciju Cvelferija

4. Za religiju planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije vjerskim zajednicama

5. Za sport i rekreaciju planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za ostale društvene djelatnosti planirano je 110.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije – Vijeće nacionalnih manjina i 100.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale tekuće donacije


Program 0160 Program pomoć u kući planirano u iznosu od 422.000,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 393.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga plaće za zaposlene u PUK-u 337.200,00 kuna i doprinosi na plaće 55.800,00

2. Za materijalne rashode planirano je 29.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga rashodi za usluge 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 17.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 0170 Program javnih radova planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 200.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga Plaće za zaposlene 167.000,00 kuna i doprinosi na plaće 33.000,00 kuna


PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGNJA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.024.725,00 KUNA


Program 0110 Investicije za potrebe općinske uprave planirane u iznosu od 45.000,00 kuna

Za nabavu opreme planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 40.000,00 kuna i ulaganje u računalne programe 5.000,00 kuna


Program 0120 Investicije za potrebe komunalne infrastrukture planirane u iznosu od 310.000,00 kuna

1. Za pješačke staze planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći za izgradnju nogostupa

2. Za ostale objekte infrastrukture planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte


Program 0150 Investicije za potrebe društvenih djelatnosti planirane u iznosu od 669.725,00 kuna 

1. Za Dom kulture planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak za opremanje Doma kulture

2. Za razvoj turističke infrastrukture planirano je 659.725,00 kuna za poučne staze i vidikovac


Program 1001 Javne potrebe u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima planirano u iznosu od 47.000,00 kuna

Za Tekuće donacije Hrvatskom crvenom križu planirano je 47.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1000 Stručna knjižnična i informacijska djelatnost planirano u iznosu od 178.205,87 kuna 

1. Za redovnu knjižničnu djelatnost planirano je 131.205,87 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 84.217,98 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 kuna, doprinosi na plaće 13.895,97 kuna, naknade troškova zaposlenima 14.591,92 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.500,00 kuna

2. Za uredski materijal i ostale materijalne rashode planirano je 2.000,0 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

3. Za nabavu knjižnične građe planirano je 40.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4. Za Mjesec Hrvatske knjige planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za reprezentaciju


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 2. PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. SA PROJEKCIJAMA - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 3. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
  PREUZMI:

 4. Prijedlog Proračuna Općine Gunja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023.g.
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Gunja za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 6. Proračun Općine Gunja za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. g. - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 7. Proračun Općine Gunja za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. g. - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 8. Odluka o donošenju Proračuna Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
  PREUZMI:

 10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 12. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 13. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Gunja za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više