Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kolan

  Kontakt podaci
  Općina Kolan
  Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan
  OIB: 63577538914
  023 698 008
   info@kolan.hr

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kolan za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kolan za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kolan koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kolan kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Odluku o privremenom financiranju možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 1.595.000,00 kn 100 %
> Prihodi od poreza 768.000,00 kn 48,15 %
> Prihodi od imovine 186.000,00 kn 11,66 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 620.000,00 kn 38,87 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 21.000,00 kn 1,32 %
UKUPNO 1.595.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIVREMENO FINANCIRANJE

Ukupni prihodi i primici Općine Kolan za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.595.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Kolan za 2017. godinu planirani su u iznosu od 768.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 768.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 392.000,00 kuna, porez na imovinu 361.000,00 kuna i porez na robu i usluge 15.000,00 kuna

2. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 186.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 185.500,00 kuna

3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 620.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 110.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 30.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 480.000,00 kuna

4. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 1.000,00 kuna i ostali prihodi 20.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 1.585.000,00 kn 99,37 %
> Rashodi za zaposlene 226.900,00 kn 14,23 %
> Materijalni rashodi 1.139.100,00 kn 71,42 %
> Financijski rashodi 3.500,00 kn 0,22 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,63 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 74.000,00 kn 4,64 %
> Ostali rashodi 131.500,00 kn 8,24 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 kn 0,63 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 kn 0,63 %
UKUPNO 1.595.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIVREMENO FINANCIRANJE

Ukupni rashodi i izdaci Općine Kolan za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.595.000,00 kuna


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Redovna djelatnost planirana u iznosu od 100.000,00 kuna


Program 0001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za provođenje izbora planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 55.000,00 KUNA


GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 55.000,00 KUNA


Redovna djelatnost planirana u iznosu od 55.000,00 kuna


Program 009 Program zaštite okoliša planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za kapitalnu pomoć prih.odlag. Biljanje donje planirano je 25.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 0013 Program unapređenja civilnog društva kroz rad udruga planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije Crvenom  križu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 850.500,00 KUNA


Program 0001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 610.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 200.000,00 kuna, od toga plaće za redovan 150.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 367.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 53.000,00 kuna, rashodi za usluge 171.000,00 kuna, nakande troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.000,00 kuna

3. Za usluge tekućeg investicijskog održavanja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za bankarske usluge i usluge platnog prometa planirano je 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

5. Za nabavu opreme za općinsku upravu planirano je 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 0002 Socijalna skrb planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

za socijalnu zaštitu građana planiran je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 0003 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 46.500,00 kuna

1. Za tekuće donacije Vatrogasnom društvu Kolan planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije planirano je 1.500,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 0004 Obrazovanje planirano u iznosu od 74.000,00 kuna

1. Za stipendije studentima planirano je 27.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne i srednjih škola planirano je 27.000,00 kuna

3. Za sufinanciranje programa glazbene škola planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Osnovna škola A.G. Matoša Novalja planirano je 10.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 0005 Program potreba u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za sufinanciranje troškova Dječjih vrtića planirano je 70.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 0006 Turizam i obrtništvo planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan – Mandre planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM PLANIRANO JE 553.100,00 KUNA


Program 0003 Komunalna djelatnost - održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 553.100,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 75.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za odvoz i odlaganje otpada planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih ceste planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje groblja planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje poljskih puteva planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za električnu energiju i javnu rasvjetu planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za čišćenje ulica i javnih površina planirano je 38.100,00 kuna za rashode za usluge

10. Za tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV PLANIRANO U IZNOSU OD 36.400,00 KUNA


Program 0001 Redovan rad Knjižnice planirano u iznosu od 36.400,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 26.9000,00 kuna, od toga plaće 23.000,00 kuna i doprinosi na plaću 3.900,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 

3. Financijski rashodi planiranu u iznosu od 500,00 kuna za ostale financijske rashodSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti