Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Kolan

  Kontakt podaci
  Općina Kolan
  Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan
  OIB: 63577538914
  023 698 008
   info@kolan.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Kolan prikuplja i investira sredstva.

Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.kolan.hr.

Projektom Proračun za građane želimo Vam približiti rad naše Općine i pokazati Vam u što se ulaže proračunski novac.

Dragi stanovnici pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 21.11.2017. do 21.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Općinski Načelnik

Marin Pernjak 


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Kolan za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Kolan za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Kolan koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Kolan kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 11.230.000,00 kn 78,92 %
> Prihodi od poreza 4.380.000,00 kn 30,78 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.000.000,00 kn 14,06 %
> Prihodi od imovine 705.000,00 kn 4,95 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.110.000,00 kn 28,88 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 35.000,00 kn 0,25 %
Višak/manjak sredstava iz prethodnih godina 2.999.700,00 kn 21,08 %
> Višak prihoda 2.999.700,00 kn 21,08 %
UKUPNO 14.229.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Višak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI


Ukupni prihodi Općine Kolan za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.229.700,00 kuna

Prihodi poslovanja Općine Kolan planirani su u iznosu od 11.230.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.380.000,00 kuna od toga,

 porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 633.000,00 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 160.000,00 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 220.000,00 kuna, porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 25.000,00 kuna;

• porez na kuće za odmor 900.000,00 kuna, porezi na promet nekretnina 1.336.000,00 kuna, porezi na korištenje javnih površina 6.000,00 kuna;

• porezi na potrošnju 1.100.000,00 kuna;

2.Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 2.000.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 705.000,00 kuna od toga, 

 kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.500,00 kuna;

• prihodi od zakupa nekretnina 200.000,00 kuna, prihodi od spomeničke rente 500,00 kuna, naknada za koncesije 300.000,00 kuna, naknada za uporabu javnih i općinskih površina 200.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.110.000,00 kuna od toga, 

"Županijske, gradske i općinske  pristojbe i naknade" 110.000,00 kuna, boravišna pristojba 150.000,00 kuna;

•udio u vodnom doprinosu Hrvatskih voda 40.000,00 kuna, naknada za legalizaciju objekata 30.000,00 kuna, sufinanciranje katastarske izmjere 80.000,00 kuna;

• komunalni doprinosi 2.300.000,00 kuna, komunalne naknade 1.400.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna od toga, 

ostale kazne 10.000,00 kuna;

• ostali prihodi 25.000,00;

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina

• višak prihoda 2.999.700,00 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.064.700,00 kn 49,65 %
> Rashodi za zaposlene 1.028.000,00 kn 7,22 %
> Materijalni rashodi 3.874.200,00 kn 27,23 %
> Financijski rashodi 10.000,00 kn 0,07 %
> Subvencije 20.000,00 kn 0,14 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 855.500,00 kn 6,01 %
> Ostali rashodi 1.267.000,00 kn 8,90 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.165.000,00 kn 50,35 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 2,81 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.765.000,00 kn 47,54 %
UKUPNO 14.229.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI 

Ukupni rashodi  Općine Kolan za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.229.700,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.028.000,00 kuna, od toga plaće za redovan rad 700.000,00 kuna, plaće za redovan rad knjižnica Kolan 80.000,00 kuna;

• ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 kuna;

• doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 155.000,00 kuna, doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.000,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan 11.500,00 kuna, doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti knjižnica Kolan 1.500,00 kuna;

•. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.874.200,00 kuna od toga, službena putovanja 30.000,00 kuna, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.000,00 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna;

• uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 40.000,00 kuna, sitni inventar i auto gume 5.000,00 kuna, električna energija 150.000,00 kuna, električna energija javna rasvjeta 250.000,00 kuna;

• usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna, tisak- objava natječaja, oglasa 15.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 80.000,00 kuna, opskrba vodom 25.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 14.700,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 150.000,00 kuna, geodetsko - katastarske usluge 50.000,00 kuna, računalne usluge 60.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 5.000,00 kuna, usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata 30.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 20.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 150.000,00 kuna, uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta 50.000,00 kuna, uređenje i održavanje javnih površina 500.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna, održavanje poljskih puteva 200.000,00 kuna, komunalne usluge 30.000,00 kuna, održavanje komunalne infrastrukture – vod 30.000,00 kuna, prometna signalizacija - održavanje 15.000,00 kuna, rashodi za usluge knjižnica Kolan 25.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje dječjih igrališta 50.000,00 kuna,  geodetska izmjera 650.000,00 kuna;

• naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna;

• naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 90.000,00 kuna, reprezentacija 50.000,00 kuna, manifestacije 20.000,00 kuna, premije osiguranja 40.000,00 kuna, članarine 6.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja  glazbena škola 24.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja dječji vrtić sufinanciranje 340.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan 10.000,00 kuna, ugovor Turistička zajednica Zadarske županije 34.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja Božićno uređenje i Advent 30.000,00 kuna;

2. Financijski rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna od toga, 

bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00 kuna i ostali financijski rashodi knjižnica Kolan 2.000,00 kuna;

3. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za subvencije obrtnicima;

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  škola Kolan ;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 8585.500,00 kuna od toga,

jednokratna naknada za novorođenče 150.000,00 kuna, darovi za djecu 15.000,00 kuna, pomoć obiteljima i kućanstvima  koje nije obuhvaćeno socijalnim programom 25.500,00 kuna, božićnice umirovljenicima 50.000,00 kuna, pomoć osobama s invaliditetom 15.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije 220.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Sufinanciranje prijevoza osnovnih i srednjih škola 200.000,00 kuna, sufinanciranje udžbenika učenika osnovne i srednje škole 80.000,00 kuna i vaninstitucionalna skrb- Udruga Sv. Vid 100.000,00 kuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.267.000,00 kuna do toga, 

 tekuće donacije Dobrovoljno vatrogasno društvo 220.000,00 kuna, tekuće donacije Turistička zajednica 150.000,00 kuna, tekuće donacije  Fešta od sira 60.000,00 kuna, tekuće donacije 6.000,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna, donacije udrugama i političkim strankama 115.000,00 kuna, tekuće donacije CRVENI KRIŽ 130.000,00 kuna, tekuće donacije hitna medicinska pomoć Novalja 50.000,00 kuna;

• kapitalne donacije Biljane donje 31.000,00 kuna, kapitalne donacije Crkvi Kolan 300.000,00 kuna, kapitalna donacija Crkva u Mandrama - uređenje 200.000,00 kuna

7. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.165.000,00 kuna od toga, 

• - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna od toga, 

•  uređenje parkinga Kolan 50.000,00 kuna, zemljište Mandre -pored Poslovne zgrade 300.000,00 kuna, zemljište za parking Kolan 50.000,00 kuna;

• - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.765.000,00 kuna od toga, 

• kanalizacija mandre - završetak 1. faze i izgradnja sekundarne mreže u Mandre centar 470.000,00 kuna, izgradnja prometne infrastrukture vezano za sigurnost u prometu i izgradnja nogostupa 250.000,00 kuna, uređenje Pošte Kolan 150.000,00 kuna, uređenje reciklažnog dvorišta 50.000,00 kuna, ceste, željeznice i ostali prometni objekti Put Mišnjaka 620.000,00 kuna, ceste, željeznice i ostali prometni objekti 10.000,00 kuna, uređenje groblja 120.000,00 kuna, Trg Mandre ispred crkve 1. faza 150.000,00 kuna, poslovni objekti - vrtić 1.300.000,00 kuna, širenje javne rasvjete 30.000,00 kuna, izgradnja ugibališta i autobusne stanice Mandre 40.000,00 kuna, širenje vodovodne mreže 130.000,00 kuna, građevinski objekti - spomenik gajac 25.000,00 kuna, građevinski objekti - škola 100.000,00 kuna građevinski radovi na uređenju Široke ulice u Mandrima 290.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna, probijanje puta Kolanjsko blato - Veternice - Škofina stagnica 100.000,00 kuna, sanacija i uređenje zmorašnje velike đige u Mandrima 100.000,00 kuna;

• uredska oprema i namještaj 30.000,00 kuna, oprema za dječja igrališta 150.000,00 kuna;

• autobusne čekaonice 140.000,00 kuna, prijevozna sredstva u cestovnom prometu 180.000,00 kuna;

• knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 20.000,00 kuna

• projekt uređenja groblja, parkinga i cjelokupnog okoliša groblja u Kolanu 50.000,00 kuna, prostorni planovi 300.000,00 kuna, ostala nematerijalna imovina luka Mandre 150.000,00 kuna, izrada UPU poslovne zone Kolan 50.000,00 kuna, ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija 40.000,00 kuna, ulaganja u računalne programe 40.000,00 kuna, projekt kanalizacijski sustav Mandre 100.000,00 kuna,asvaltiranje ceste Colas 200.000,00 kuna, prometni projekt općina Kolan - naselja Mandre i Kolanjski Gajac 80.000,00 kuna, projekt uređenja Široke ulice u Mandrama (nogos. proš. u skladu s UPU Mandre) 50.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imvina Projekat Muzej 80.000,00 kuna, ostala nematerijalna proizvedena imovina - nošnje 50.000,00 kuna, projektna dokumentacija - vrtić 300.000,00 kuna, kanalizacija Kolan - projektna dokumentacija - prijava na EU fondove 240.000,00 kuna, izrada registra svih stagnica na području Općine Kolan te izrada projekta biciklističkih staza i san 150.000,00 kuna, izrada i izmjena prostornih planova UPU Katarelac 50.000,00 kuna, projektna dokumentacja uređenja obalnog pojasa u Mandrima od Šimun. puta do Mišnjaka - plaže 200.000,00 kuna i projekt za izgradnju nove sportske dvorane u Mandrima 30.000,00 kuna;
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


REDOVNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 12.625.700,00 KUNA

OPĆINSKO VIJEĆE - PLANIRANO U IZNOSU OD 90.000,00 KUNA


Program 0001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

1. Za opće javne usluge planirano je 90.000,00 kuna za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava financirano od općih prihoda i primitaka


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 KUNA


1. Za opće javne usluge planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, manifestacije 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Božićno uređenje i Advent 30.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - PLANIRANO U IZNOSU OD 10.000,00 KUNA


Program 0002 Obrazovanje planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

1. Za obrazovanje planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda  i primitaka za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna škola Kolan


Program 0003 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 340.000,00 kuna 

1. Za obrazovanje planirano je 340.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja - dječji vrtić, sufinanciranje


Program 0004 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 790.000,00 kuna

 Za '' Rekreaciju, kulturu i religiju'' planirano je 790.000,00 kuna od toga:

- 115.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za donacije udrugama i političkim strankama,

-20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za zaštitu izložbenih predmeta, 

-155.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 25.000,00 kuna za građevinske objekte spomenik gajac, 80.000,00 kuna nematerijalna proizvedena imovina Projekat Muzej i 50.000,00 kuna ostala nematerijalna proizvedena imovina - nošnje

-500.000,00 kuna višak prihoda iz proteklih godina od toga, 300.000,00 kuna za kapitalne donacije Crkvi Kolan i 200.000,00 kuna za kapitalne donacije Crkvi u Mandrama - uređenje


Program 0006 Socijalna skrb planirano u iznosu od 820.500,00 kuna 

1. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, 200.000,00 kuna za organiziranje i financiranje rada liječnika opće medicine u Kolanu i Mandrima, te uređenje ordinacije i 100.000,00 kuna za vaninstitucionalnu skrb - Udruga Sv. Vid 

2. Za obrazovanje planirano je 280.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, 200.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - Sufinanciranje prijevoza osnovnih i srednjih škola i 80.000,00 kuna za sufinanciranje udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola

3. Za socijalnu zaštitu planirano je 240.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, jednokratna naknada za novorođenče 150.000,00 kuna, pomoć obiteljima i kućanstvima koje nije obuhvaćeno socijalnim programom 25.500,00 kuna, božićnice umirovljenicima 50.000,00 kuna i pomoć osobama s invaliditetom 15.000,00 kuna


Program 0009 Program zaštite okoliša planirano u iznosu od 31.000,00 kuna

1. Za zaštitu okoliša planirano je 31.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne donacije Biljane donje


Program 0010 Zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 361.000,00 kuna

1. Za javni red i sigurnost planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije -Dobrovoljno vatrogasno društvo

2. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 141.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, tekuće donacije 11.000,00 kuna i tekuće donacije CRVENI KRIŽ 130.000,00 kuna


Program 0011 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je  650.000,00 kuna od toga,

- 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uređenje Pošte Kolan,

- 370.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa od toga, 50.000,00 kuna za uređenje parkinga Kolan, 120.000,00 kuna za uređenje groblja, 150.000,00 kuna za Trg Mandre ispred crkve 1. faza i 50.000,00 kuna za uređenje reciklažnog dvorišta

- 80.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade od toga, 40.000,00 kuna za rashode za uređenje plaža i 40.000,00 kuna za uređenje nogostupa Sv. Duh

- 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta


Program 0014 Promicanje turizma planirano u iznosu od 264.500,00 kuna


Za ekonomske poslove planirano je 264.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga, 34.500,00 kuna za ugovor Turistička zajednica Zadarske županije, 20.000,00 kuna za subvencije, 150.000,00 kuna za tekuće donacije - Turistička zajednica i 60.000,00 kuna za tekuće donacije - Fešta od sira


Program 0015 Program gradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.710.000,00 kuna


1. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 4.710.000,00 kuna od toga:

- 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za uređenje nove vijećnice u općinskoj sali na katu, 

- 140.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za autobusne čekaonice, 

- 2.000.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa od toga, 620.000,00 kuna za ceste, željeznice i ostale prometne objekte Put Mišnjaka, 10.000,00 kuna za  ceste, željeznice i ostale prometne objekte, 30.000,00 kuna za širenje javne rasvjete, 130.000,00 kuna za širenje vodovodne mreže, 470.000,00 kuna za kanalizaciju mandre - završetak 1. faze i izgradnja sekundarne mreže Mandre, 150.000,00 kuna za građevinske objekte, 150.000,00 kuna za opremu za dječja igralište, 200.000,00 kuna za asfaltiranje ceste Colas i 240.000,00 kuna za kanalizaciju Kolan - projektna dokumentacija - prijava na EU fondove,

- 640.000,00 financirano od prihoda od komunalne naknade od toga, 250.000,00 kuna za izgradnju prometne infrastrukture vezano za sigurnost u prometu i izgradnja nogostupa, 290.000,00 kuna za građevinske radove na uređenju Široke ulice u Mandrima i 100.000,00 kuna za probijanje puta: Kolanjsko blato - Veternice - Škofina stagnica


Višak prihoda iz proteklih godina iznosi 1.890.000,00 kuna od toga, 

1. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 490.000,00 kuna od toga, 50.000,00 kuna za zemljište za parking Kolan, 300.000,00 kuna za namjenska sredstva za otkup ulica u Mandrima, 40.000,00 kuna za izgradnju ugibališta i autobusne stanice u Mandre i 100.000,00 kuna za sanaciju i uređenje zmorašnje velike đige u Mandrima

2. Za obrazovanje planirano je 1.400.000,00 kuna od toga, 1.300.000,00 kuna za poslovne objekte - vrtić i 100.000,00 kuna za građevinske objekte - škola


Program 0016 Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju, projekte i idejna rješenja planirano u iznosu od 1.550.000,00 kuna

Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 1.550.000,00 kuna od toga, 

- 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za projekt za izgradnju nove sportske dvorane u Mandrima, 

- 500.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa od toga, 300.000,00 kuna za prostorne planove, 50.000,00 kuna za izradu UPU poslovne zone Kolan, 100.000,00 kuna za projekt kanalizacijski sustav Mandre i 50.000,00 kuna za izradu izmjena prostornih planova UPU Katarelac

- 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalne naknade za projekt uređenja groblja, parkinga i cjelokupnog okoliša groblja u Kolanu,

- 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostalu nematerijalnu imovinu luka Mandre,

- 820.000,00 kuna višak prihoda iz proteklih godina od toga,  40.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, 80.000,00 kuna za prometni projekt općine Kolan - naselja Mandre i kolanjski Gajac, 50.000,00 kuna za projekt uređenja Široke ulice u Mandrama (nogos. proš. u skladu s UPU Mandre),  300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju vrtić, 150.000,00 kuna za izradu registra svih stagnica na području općine Kolan te izrada projekta biciklističkih staza i san i 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju uređenje obalnog pojasa u Mandrima od Šimun. puta do Mišnjaka - plaže


Program 0017 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirana u iznosu od 2.958.700,00 kuna

1. Za opće javne usluge planirano je 1.998.700,00 kuna financirano od:

Općih prihoda i primitaka:

- Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 935.000,00 kuna od toga, plaće za redovan rad 700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 155.000,00 kuna i doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 15.000,00 kuna,

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 920.700,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 85.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 235.000,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 kuna, tisak - objava natječaja, oglasa 15.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 80.000,00 kuna, opskrba vodom 25.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 14.700,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 150.000,00 kuna, računalne usluge 60.000,00 kuna, zakupnine i najamnine 5.000,00 kuna, usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih  objekata 30.000,00 kuna, sluge tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme 20.000,00 kuna, sluge tekućeg investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 15.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 kuna, reprezentacija 50.000,00 kuna, premije osiguranja 40.000,00 kuna, članarine 6.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna,

- Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa

Prihoda od komunalnog doprinosa:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za geodetsko - katastarske usluge

Prihoda za posebne namjene:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za prometnu signalizaciju - održavanje

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 70.000,00 kuna, od toga 30.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj i 40.000,00 kuna za ulaganja u računalne programe

2. Za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 830.000,00 kuna financirano od:

Općih prihoda i primitaka:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna za prijevozna sredstva u cestovnom prometu,

Prihoda od poreza:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 650.000,00 kuna za geodetske izmjere i izmjere za naknadu geo portal


PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV PLANIRANO U IZNOSU OD 130.000,00 KUNA

Za opće javne usluge planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga,

- Rashodi za zaposlene 93.000,00 kuna od toga, plaće 80.000,00 kuna, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan 11.500,00 kuna i doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti knjižnica Kolan 1.500,00 kuna, 

-Materijalni rashodi 35.000,00 kuna od toga, rashodi za usluge knjižnica Kolan 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan 10.000,00 kuna,

-Financijski rashodi 2.000,00 kuna


PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 309.000,00 KUNA

Program 0004 Obrazovanje planirano u iznosu od 259.000,00 kuna

Za program obrazovanje planirano je 259.000,00 kuna od toga,

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 24.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 235.000,00 kuna od toga, darovi za djecu 15.000,00 kuna i naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije 220.000,00 kuna


Program 1007 Zdravstvo planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za program zdravstvo planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije hitna medicinska pomoć Novalja


PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM PLANIRANO U IZNOSU OD 1.275.000,00 KUNA

Program 0003 Komunalna djelatnost - održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.275.000,00 kuna 

1. Za ekonomske poslove planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od komunalnog doprinosa za uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta,

2. Za usluge unapređenja stanovanja  i zajednice planirano je 1.220.000,00 kuna financirano od:

Prihoda od komunalnog doprinosa:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 kuna od toga, 150.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete i 30.000,00 kuna za održavanje komunalne infrastrukture - vod,

Prihoda od komunalne naknade:

 Materijalni rashodi planirani u iznosu od 780.000,00 kuna od toga, 250.000,00 kuna za električnu energiju javne rasvjete, 500.000,00 kuna za uređenje i održavanje javnih površina - Čistoća i održavanje i 30.000,00 kuna za komunalne usluge,

Prihoda za posebne namjene:

-Materijalni rashodi planirani u iznosu od 260.000,00 kuna od toga, 60.000,00 kuna za deratizaciju i dezinsekciju i 200.000,00 kuna za održavanje poljskih puteva,

4. Za zaštitu okoliša planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


FINANCIRANJE OPĆINSKE KNJIŽNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA

PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV

Program 0001 Redovan rad Knjižnice planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za ''Rekreaciju, kulturu i religiju'' planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti. 
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti