Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dubrovačko primorje

  Kontakt podaci
  Općina Dubrovačko primorje
  Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
  OIB: 32333978490
  020 871 197
  opcina@dubrovackoprimorje.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dubrovačko primorje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet straniciwww.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca izdvajamo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i uređenje cesta, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina.

Za naše učenike i studente izdvojili smo novac za  prijevoz, sufinanciramo udžbenike i vanškolske aktivnosti djece, kako bismo im pomogli u školovanju i nagradili njihov trud i zalaganje.

Financiramo rad predškolske ustanove Dječji vrtić Slano i njenu ispostavu u Ošljemu.

Financiramo rad Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova u cilju što bolje sigurnosti stanovnika Općine.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima i starijim osobama bez primanja i subvencioniramo im troškove  javnog prijevoza.

  Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Projektom Pomoć u kući želimo pomoći starijim i nemoćnima kroz obavljanje svakodnevnih radnji i učiniti im život lakšim.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje smo do sada u prošlim proračunskim razdobljima realizirali i koje želimo nastaviti realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2018. godinu.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2017. do 15.12.2017. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!



Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorjesu: Dječji vrtić Slano i JVP „Dubrovačko primorje“


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.





Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 25.695.688,00 kn 89,55 %
> Prihodi od poreza 5.205.880,00 kn 18,14 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 13.976.893,00 kn 48,71 %
> Prihodi od imovine 1.530.275,00 kn 5,33 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.521.000,00 kn 8,79 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.461.640,00 kn 8,58 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000.000,00 kn 6,97 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 3,48 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 3,48 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.000.000,00 kn 3,48 %
> Primici od zaduživanja 1.000.000,00 kn 3,48 %
UKUPNO 28.695.688,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 28.695.688,00kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 25.695.688,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.205.880,00kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.659.020,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.340.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 206.860,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.976.893,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 8.500.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.410.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.200.000,00 kuna i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.866.893,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.530.275,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 6.175,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.524.100,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.521.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 211.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 310.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.461.640,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 61.640,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 2.400.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna 



Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 14.571.508,00 kn 50,78 %
> Rashodi za zaposlene 3.462.116,00 kn 12,06 %
> Materijalni rashodi 4.170.651,00 kn 14,53 %
> Financijski rashodi 68.241,00 kn 0,24 %
> Subvencije 545.500,00 kn 1,90 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 79.100,00 kn 0,28 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 729.500,00 kn 2,54 %
> Ostali rashodi 5.516.400,00 kn 19,22 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.905.000,00 kn 48,46 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 kn 0,10 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.875.000,00 kn 48,35 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 219.180,00 kn 0,76 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 219.180,00 kn 0,76 %
UKUPNO 28.695.688,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 28.695.688,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 14.571.508,00kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.462.004,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.803.550,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 99.200,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 559.366,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.170.651,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 106.540,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 941.200,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.749.380,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 373.531,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 68.241,00kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 54.311,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 13.930,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 545.500,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 510.500,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 79.100,00 kuna zaPomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 729.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.516.400,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 736.400,00 kuna, Kapitalnedonacije planirane u iznosu od 160.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 4.600.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.905.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.875.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 12.075.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 560.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.240.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 219.180,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.731.150,00 kuna

1. Za djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.711.850,00 kuna, od toga,

-     Rashodi za zaposlene 967.700,00 kuna od toga, Plaće (bruto) 831.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.400,00 kuna, doprinosi na plaće 121.000,00 kuna,

-   Materijalni rashodi 659.139,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 37.300,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 142.000,00 kuna, rashodi za usluge 387.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 92.839,00 kuna, 

-      Financijski rashodi 64.311,00 kuna od toga, kamate na primljene kredite i zajmove 54.311,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna 

2. Za postrojenje i opremu planirano je 20.000,00 kuna. od toga računalna oprema 10.000,00 kuna i uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna


Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture planirao u iznosu od 2.206.550,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 258.300,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 1.086.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.081.200,00 kuna

4. Za održavanje groblja planirano je 18.750,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna

6. Održavanje komunalne infrastrukture planirano je u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

7. Ostale komunalne usluge planirane su u iznosu od 63.300,00 kuna za rashode za usluge


Program 1103 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 610.500,00 kuna

1. Subvencije trgovačkim društvima planirane su u iznosu od 510.500,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2. Ulaganje u imovinu planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano je u iznosu od 700.000,00 kuna

1. Kapitalno uređenje javnih površina planirano u iznosu o 400.000,00 kuna za uređenje javnih površina

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je u iznosu od 300.000,00 kuna za dokumente prostornog uređenja


Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 235.000,00 kuna

1. Protupožarna zaštita planiran je u iznosu od 235.000,00 kuna za tekuće donacije – DVD Slano 100.000,00 kuna, DVD Majkovi 50.000,00 kuna i DVD Primorje 50.000,00 kuna

2. Civilna zaštita planirana je u iznosu od 35.000,00 kuna za tekuće donacije – HGSS 5.000,00 kuna i Civilna zaštita 30.000,00 kuna


Program 1106 Promicanje kulture planirano u iznosu od 6.304.000,00 kuna

1. Financiranje udruga u kulturi planirano je u iznosu od 279.000,00 kuna za tekuće donacije – Deša 2.000,00 kuna, KU Žutopas 8.000,00 kuna, Udruga Sv. Ivana Trnova 7.000,00 kuna, Likovna kolonija Trnovica 2.000,00 kuna, KUD Lijerica 50.000,00 kuna i TZO 200.000,00 kuna

2. Financiranje manifestacija u kulturi planirano je i iznosu od 55.000,00 kuna, od toga usluge promidžbe – Tisak 50.000,00 kuna i prigodni programi 5.000,00 kuna

3. Kapitalna ulaganja u kulturi planirana su u iznosu od 5.950,000,00 kuna, od toga za domove 400.000,00 kuna, za spomenike 50.000,00 kuna i Župnu kuću 5.500.000,00 kuna

4. Održavanje sakralnih objekata planirano je u iznosu od 20.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Crkve


Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 109.000,00 kuna

1. Financiranje udruga u spotu planirano je u iznosu od 84.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga JK Slano 48.000,00 kuna, AŠD Doli 5.000,00 kuna, D Slano 5.000,00 kuna, BK Bistrina 4.000,00 kuna, JK Busola 5.000,00 kuna i ostale donacije 17.000,00 kuna

2. Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna za sportsku dvoranu Smokovljani i dr. 


Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 33.000,00 kuna

Vanškolske aktivnosti učenika --planirane su u iznosu od 33.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i tekuće donacije 26.000,00 kuna


Program 1111 Socijalna skrb planirano u iznosu od 755.500,00 kuna

1. Subvencije prijevoza planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za potpore planirano je 42.400,00 kuna od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.400,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna

3. Subvencije prijevoza učenika i studenata planirane su u iznosu od 139.900,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Tekuće donacije planirane su u iznosu od 20.000,00 kuna - tekuća donacija-Crveni križ

5. Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna - kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Crveni križ

6. Za dnevni boravak, brigu i njegu u kući planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Ostale pomoći iz proračuna u novcu planirane su u iznosu od 373.200,00 kuna, od toga: porodiljne naknade 70.000,00 kuna, mirovinski dodatak 200.000,00 kuna, sufinanciranje udžbenika 60.000,00 kuna i troškovi stanovanja 43.200,00 kuna


Program 1113 Razvoj i sigurnost prometa planirana u iznosu od 5.530.000,00 kuna

1. Kapitalna ulaganja u nerazvrstane ceste planirana su u iznosu od 5.500.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Ulaganja u imovinu planirana su u iznosu od 30.000,00 kuna za zemljište


Program 1114 Potpore u poljoprivredi planirane u iznosu od 40.000,00 kuna

Subvencije poljoprivrednicima planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 35.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe planirano u iznosu od 3.269.180,00 kuna

1. Izdaci za vodu planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Ulaganja u imovinu – vodoopskrba planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći

3. Održavanje kanalizacije planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Kapitalna ulaganja – kanalizacija planirana u iznosu od 1.719.180,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 1.500.000,00 kuna i Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih iostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 219.180,00 kuna

5. Izdaci za vodu hidranti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1116 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za širenje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1117 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 3.001.000,00 kuna

1. Kapitalna ulaganja – Grabovica planirano u iznosu od 60.000,00 kuna za kapitalne donacije

2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirano u iznosu od 940.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Kapitalne pomoći komunalnom društvu – nabavka komunalne opreme planiran je u iznosu od 2.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 0102 Komunalna infrastruktura planirana u iznosu od 50.000,00 kuna

Za kapitalna ulaganja za uređenja javnih površina planirano je 50.000,00 kuna


Program 0103 Gospodarstvo planirano u iznosu od 29.100,00 kuna

Za subvencije u gospodarstvu planirano je 29.100,00 kuna



JVP DUBROVAČKO primorje


Program 1118 Profesionalno vatrogastvo planirano u iznosu od 2.558.608,00 kuna

1. Minimalni standardi planiran u iznosu od 1.866.893,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.293.604,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.100,00 kuna, doprinosi na plaće 333.850,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 35.740,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 101.400,00 kuna, rashodi za usluge 22.930,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.839,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.430,00 kuna

2. Iznad minimalnih standarda planirano je 691.715,00 kuna, od toga plaće (bruto) 96.550,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 40.300,00 kuna, rashodi za usluge 29.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.865,00 kuna i postrojenje i oprema 500.000,00 kuna


DJEČJI VRTIĆ SLANO


Program 1119 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.186.700,00 kuna

Aktivnost Dječjeg vrtića planirana je u iznosu od 1.186.700,00 kuna, od toga

-    Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 701.500,00 kuna od toga, plaće (bruto) 570.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 32.500,00 kuna, doprinosi na plaće 99.000,00 kuna, 

-    Materijalni rashodi planirani u iznosu od 342.70,00 kuna od toga, naknade troškova zaposlenima 33.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 215.500,00 kuna, rashodi za usluge 88.400,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.300,00 kuna,

-    Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna  

-    Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna


 

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 246.400,00 KUNA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 236.400,00 kuna

1. Aktivnosti općinskog vijeća planirane su u iznosu od 116.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 kuna i tekuće donacije 26.400,00 kuna

2. Kulturne manifestacije planirane u iznosu od 110.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


OPĆINSKI NAČELNIK

Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Nacrt Proračuna Općine Dubovačko primorje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. Izmjene i dopune proračuna opći dio za 2018_2 u 2018_3
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općin Dubrovačko primorje za 2018. godinu
  PREUZMI: