Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dubrovačko primorje

  Kontakt podaci
  Općina Dubrovačko primorje
  Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
  OIB: 32333978490
  020 871 197
  opcina@dubrovackoprimorje.hr

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dubrovačko primorje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca izdvajamo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, izgradnju i uređenje cesta, održavanje groblja, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i javnih površina.

Dio sredstava osigurali smo i za potpore poljoprivrednicima. 

Za naše učenike i studente izdvojili smo novac za  prijevoz, sufinanciramo udžbenike i vanškolske aktivnosti djece, kako bismo im pomogli u školovanju i nagradili njihov trud i zalaganje. Također, financiramo rad predškolske ustanove Dječji vrtić Slano.

Financiramo rad Javne vatrogasne postrojbe i DVD-ova u cilju što bolje sigurnosti stanovnika Općine.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima i starijim osobama i subvencioniramo im troškove  javnog prijevoza.  

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Projektom Pomoć u kući želimo pomoći starijim i nemoćnima kroz obavljanje svakodnevnih radnji i učiniti im život lakšim.

Dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje njeguju našu tradiciju i kulturu, kao i za razne manifestacije i kulturna događanja na području naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje smo do sada u prošlim proračunskim razdobljima realizirali i koje želimo nastaviti realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 15.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorjesu: Dječji vrtić Slano i JVP „Dubrovačko primorje“


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 24.897.412,00 kn 86,16 %
> Prihodi od poreza 4.962.000,00 kn 17,17 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 13.217.212,00 kn 45,74 %
> Prihodi od imovine 1.619.920,00 kn 5,61 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.667.000,00 kn 9,23 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.431.280,00 kn 8,41 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.500.000,00 kn 5,19 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 3,46 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 kn 1,73 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.500.000,00 kn 8,65 %
UKUPNO 28.897.412,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 28.897.412,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.897.412,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.962.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.650.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.110.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 202.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 13.217.212,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 5.050.200,00 kuna, Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.835.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 3.430.000,00 kuna i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.902.012,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.619.920,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 11.020,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.608.900,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.667.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 212.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 605.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 1.850.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.431.280,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 131.280,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 2.300.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 500.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 11.714.602,00 kn 40,54 %
> Rashodi za zaposlene 3.641.442,00 kn 12,60 %
> Materijalni rashodi 3.998.160,00 kn 13,84 %
> Financijski rashodi 62.500,00 kn 0,22 %
> Subvencije 545.500,00 kn 1,89 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 kn 0,17 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 804.600,00 kn 2,78 %
> Ostali rashodi 2.612.400,00 kn 9,04 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.963.630,00 kn 58,70 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,17 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.913.630,00 kn 58,53 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 219.180,00 kn 0,76 %
UKUPNO 28.897.412,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 28.897.412,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.714.602,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.641.442,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.917.481,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.100,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 598.861,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.998.160,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 116.240,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.010.300,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.558.810,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 312.810,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 62.500,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 48.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 14.500,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 545.500,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 510.500,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za Pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 804.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.612.400,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 842.400,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 20.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.450.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 16.963.630,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za materijalna imovina-prirodna bogatstva

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 16.913.630,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 14.875.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 1.488.630,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 550.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 219.180,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1101 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.859.770,00 kuna


Za djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.849.770,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 880.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 39.800,00 kuna, doprinosi na plaće 133.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 48.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 199.000,00 kuna, rashodi za usluge 408.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.370,00 kuna, kamate na primljene kredite i zajmove 48.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 20.000,00 kuna 

Za postrojenje i opremu planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture planirao u iznosu od 2.129.550,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 258.300,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 961.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 956.200,00 kuna

4. Za održavanje groblja planirano je 18.750,00 kuna za rashode za usluge

5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 483.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge 133.000,00 kuna

6. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za ostale komunalne usluge planirano je 128.300,00 kuna za rashode za usluge


Program 1103 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 610.500,00 kuna

1. Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 510.500,00 kuna 

2. Za ulaganje u imovinu planirano je 100.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 650.000,00 kuna

1. Za kapitalno uređenje javnih površina planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 290.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1106 Promicanje kulture planirano u iznosu od 6.952.000,00 kuna 

1. Za financiranje udruga  u kulturi planirano je 329.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za financiranje manifestacija u kulturi planirano je 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna

3. Za kapitalna ulaganja u kulturi planirano je 6.583.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za održavanje sakralnih objekata planirano je 20.000,00 kuna


Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za financiranje udruga u sportu planirano je 85.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za kapitalna ulaganja planirano je 25.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 33.000,00 kuna

Za vanškolske aktivnosti učenika planirano je 33.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i tekuće donacije 26.000,00 kuna


Program 1111 Socijalna skrb planirano u iznosu od 880.600 kuna

1. Za subvencije prijevoza planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za subvencije prijevoza učenika i studenata planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

3. Za potpore planirano je 42.400,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.400,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna

4. Za tekuće donacije planirano je 6.000,00 kuna

5. Za pomoći iz proračuna planirano je 150.000,00 kuna za kapitalne donacije

6. Za dnevni boravak, brigu i njegu u kući planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za ostale pomoći iz proračuna u novcu planirano je 383.200,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1113 Razvoj i sigurnost prometa planirano je 4.850.000,00 kuna

1. Za kapitalna ulaganja u nerazvrstane ceste planirano je 4.800,00 kuna za građevinske objekte

2. Za ulaganje u imovinu planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 1114 Potpore u poljoprivredi planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 40.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 35.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna


Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 1.969.180,00 kuna

1. Za izdatke za vodu planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za kapitalna ulaganja – kanalizacija planirano je 419.180,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 200.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 219.180,00 kuna

4. Za izdatke za vodu hidranti planirano je 150.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima  iz proračuna

5. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 1.150.000,00 kuna za kapitalne pomoći


Program 1116 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za širenje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1117 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 4.558.000,00 kuna 

1. Za prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za kapitalna ulaganja planirano je 3.950.000,00 kuna, od toga kapitalne donacije 120.000,00 kuna i građevinski objekti 3.800,00 kuna

3. Za nabavku komunalne opreme planirano je 307.000,00 kuna za postrojenja  i opremu

4. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 


Program 0102 Komunalno infrastruktura planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna


Program 0106 Javne potrebe u kulturi planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

 Za Istraživačke radove u kulturi planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge


JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


Program 1118 Profesionalno vatrogastvo planirano u iznosu od 2.288.302,00 kuna

1. Za minimalne standarde planirano je 1.902.012,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.708.292,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.315.092,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 51.300,00 kuna i doprinosi na plaće 341.900,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 191.720,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.740,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 107.500,00 kuna, rashodi za usluge 26.480,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za aktivnost iznad minimalnih standarda planirano je 386.290,00 kuna, od toga plaće (bruto) 81.789,00 kuna, doprinosi na plaće 14.761,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 25.300,00 kuna, rashodi za usluge 11.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.440,00 kuna i postrojenja i oprema 225.000,00 kunaDJEČJI VRTIĆ SLANO


Program 1119 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.155.110,00 kuna

Za aktivnost dječjeg vrtića planirano je 1.155.110,00 kuna, od toga

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 783.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 640.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 34.000,00 kuna i doprinosi na plaće 109.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 355.780,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 223.500,00 kuna, rashodi za usluge 92.780,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 13.630,00 kuna  za postrojenja i opremuPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 186.400,00 kuna

1. Za aktivnosti općinskog vijeća planirano je 66.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna i tekuće donacije 26.400,00 kuna

2. Za kulturne manifestacije planirano je 120.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


OPĆINSKI NAČELNIK 


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 25.000,00 kuna 


Za aktivnosti načelnika planirano je 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.0 godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju Proračuna za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2018.godinu
  PREUZMI:

 5. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2019.godinu
  PREUZMI:

Više