Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dubrovačko primorje

  Kontakt podaci
  Općina Dubrovačko primorje
  Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
  OIB: 32333978490
  020 871 197
  opcina@dubrovackoprimorje.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dubrovačko primorje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

U 2020. godini planiramo značajan dio sredstava iz proračuna uložiti u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnjom cesta i širenjem javne rasvjete. 

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga veliki dio novca ulažemo održavanje javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. U cilju nam je poticanje i povećanje odvajanja te odvojenog prikupljanja različitih kategorija otpada, zato ove godine nastavljamo s opremanjem reciklažnog dvorišta komunalnog otpada. Želimo podignuti razinu svijesti stanovništva Općine Dubrovačko primorje o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta.

Našim poljoprivrednicima i obrtnicima dodjeljujemo subvencije za poticanje poljoprivrede i gospodarstva jer želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove koji vladaju u našoj domovini i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga Općina učenicima i redovitim studentima isplaćuje jednokratne novčane naknade. Svakom učeniku osnovne škole isplaćuje se iznos od 350,00 kn, a svakom učeniku srednje škole i redovitom studentu isplaćuje se iznos od 500,00 kn. Također, sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola i studenata za kupnju mjesečne autobusne karte. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima i starijim osobama i subvencioniramo im troškove javnog prijevoza. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje smo do sada u prošlim proračunskim razdobljima realizirali i koje želimo nastaviti realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaš Načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu bilo je provedeno od 18.11.2019. do 15.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pogledati OVDJE.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorjesu: Dječji vrtić Slano i JVP „Dubrovačko primorje“


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 22.313.452,00 kn 89,74 %
> Prihodi od poreza 5.016.067,00 kn 20,17 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 9.276.085,00 kn 37,31 %
> Prihodi od imovine 1.611.520,00 kn 6,48 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.150.000,00 kn 16,69 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.259.780,00 kn 9,09 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.050.000,00 kn 4,22 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 4,02 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,20 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.500.000,00 kn 6,03 %
UKUPNO 24.863.452,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.363.452,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 20.313.452,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.016.067,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.704.067,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 1.110.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 202.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice)i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.276.085,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.700.000,00 kuna, Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.870.000,00 kuna, Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.800.000,00 kuna i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.906.085,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.611.520,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 11.020,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.600.500,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.150.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 315.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 455.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.380.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.259.780,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 59.780,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 2.200.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 50.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna 
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 13.156.272,00 kn 52,91 %
> Rashodi za zaposlene 3.641.442,00 kn 14,65 %
> Materijalni rashodi 3.874.000,00 kn 15,58 %
> Financijski rashodi 72.330,00 kn 0,29 %
> Subvencije 545.500,00 kn 2,19 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 kn 0,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 744.600,00 kn 2,99 %
> Ostali rashodi 4.228.400,00 kn 17,01 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.988.000,00 kn 40,17 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.987.000,00 kn 40,17 %
> Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 kn 0,00 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 219.180,00 kn 0,88 %
Vlastiti izvori 1.500.000,00 kn 6,03 %
UKUPNO 24.863.452,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Vlastiti izvori
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 23.363.452,00 kuna


Rashodi poslovanja


Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 13.156.272,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.641.442,00 od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.917.481,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.100,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 598.861,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.874.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 116.240,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 982.300,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.458.883,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 316.577,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 72.330,00 kuna, od toga Kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 40.100,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 32.330,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 545.500,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 510.500,00 kuna i Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna za Pomoći unutar općeg proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 744.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.228.400,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 828.400,00 kuna, Kapitalne donacije planirane u iznosu od 200.000,00 kuna, Kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne pomoći 3.150.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 9.988.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.987.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 8.060.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od  777.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.150.000,00 kuna

2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 219.180,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Vlastiti izvori

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 1.500.000,00 kuna.


PLAN I PROGRAM RADA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2020. GODINU


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1101 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.941.637,00 kuna

1. Za djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 1.920.637,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 880.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 39.800,00 kuna, doprinosi na plaće 133.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 48.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 204.000,00 kuna, rashodi za usluge 440.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.137,00 kuna, kamate na primljene kredite i zajmove 40.100,00 kuna, ostali financijski rashodi 21.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna 
2. Za kapitalna ulaganja u uredske objekte planirano je 21.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 1.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture planirao u iznosu od 2.124.250,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 210.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge
3. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 981.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 811.200,00 kuna
4. Za održavanje groblja planirano je 18.750,00 kuna za rashode za usluge
5. Za održavanje javne rasvjete planirano je 475.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge 125.000,00 kuna
6. Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 70.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju,
7. Za kapitalna ulaganja u uređenje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna
8. Za ostale komunalne usluge planirano je 139.300,00 kuna za rashode za usluge
 
Program 1103 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.145.500,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 35.000,00 kuna
2. Za ulaganje u imovinu planirano je 400.000,00 kuna za kapitalne pomoći
3. Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 510.500,00 kuna
4. Za potpore i poticaje za razvoj turizma planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna

1. Za širenje javne rasvjete planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte
2. Za kapitalno uređenje javnih površina planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte
3. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 200.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 290.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije
2. Za civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1106 Promicanje kulture planirano u iznosu od 1.187.000,00 kuna 

1. Za financiranje udruga  u kulturi planirano je 87.000,00 kuna za tekuće donacije
2. Za financiranje manifestacija u kulturi planirano je 50.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna
3. Za kapitalna ulaganja u kulturi planirano je 1.010.000,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 250.000,00 kuna i građevinski objekti 760.000,00 kuna
4. Za održavanje sakralnih objekata planirano je 40.000,00 kuna

Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 327.000,00 kuna

1. Za financiranje udruga u sportu planirano je 77.000,00 kuna za tekuće donacije
2. Za kapitalna ulaganja planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 253.000,00 kuna

1. Za vanškolske aktivnosti učenika planirano je 33.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i tekuće donacije 26.000,00 kuna
2. Za subvencije prijevoza učenika i studenata planirano je 200.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Za ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 
Program 1111 Socijalna skrb planirano u iznosu od 552.900 kuna

1. Za subvencije prijevoza planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za potpore planirano je 42.400,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.400,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna
3. Za tekuće donacije planirano je 20.000,00 kuna
4. Za pomoći iz proračuna planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne donacije
5. Za dnevni boravak, brigu i njegu u kući planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije
6. Za ostale pomoći iz proračuna u novcu planirano je 303.200,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
7. Za nadstandard zdravstvene skrbi planirano je 52.300,00 kuna

Program 1113 Razvoj i sigurnost prometa planirano je 6.000.000,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u nerazvrstane ceste planirano je 6.000.000,00 kuna za građevinske objekte

Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 3.219.180,00 kuna

1. Za izdatke za vodu hidranti planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za održavanje kanalizacije planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge
3. Za kapitalna ulaganja – kanalizacija planirano je 1.219.180,00 kuna, od toga kapitalne pomoći 1.000.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 219.180,00 kuna
4. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 1.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći
5. Za ulaganje u nemat. Imovin. – vodovod planirano je 1.500.000,00 kuna za kapitalne pomoći

Program 1117 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.551.000,00 kuna 

1. Za prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge
2. Za kapitalna ulaganja planirano je 300.000,00 kuna, od toga kapitalne donacije 150.000,00 kuna i građevinski objekti 150.000,00 kuna
3. Za nabavku komunalne opreme planirano je 300.000,00 kuna za postrojenja  i opremu
4. Za ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 950.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 
 

JVP DUBROVAČKO PRIMORJE

Program 1118 Profesionalno vatrogastvo planirano u iznosu od 2.265.875,00 kuna

1. Za minimalne standarde planirano je 1.906.085,00 kuna, od toga 
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.708.292,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.315.092,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 51.300,00 kuna i doprinosi na plaće 341.900,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu 195.793,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 35.740,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 109.500,00 kuna, rashodi za usluge 28.553,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode
2. Za aktivnost iznad minimalnih standarda planirano je 359.790,00 kuna, od toga plaće (bruto) 81.789,00 kuna, doprinosi na plaće 14.761,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 19.800,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.440,00 kuna i postrojenja i oprema 200.000,00 kuna


DJEČJI VRTIĆ SLANO

Program 1119 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.160.710,00 kuna

Za aktivnost dječjeg vrtića planirano je 1.160.710,00 kuna, od toga
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 783.200,00 kuna, od toga plaće (bruto) 640.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 34.000,00 kuna i doprinosi na plaće 109.200,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 361.280,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 224.000,00 kuna, rashodi za usluge 97.780,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna
• Financijski rashodi planirani u iznosu od 9.230,00 kuna za ostale financijske rashode
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.000,00 kuna  za postrojenja i opremu


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

OPĆINSKO VIJEĆE

Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 184.400,00 kuna

1. Za aktivnosti općinskog vijeća planirano je 66.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna i tekuće donacije 26.400,00 kuna
2. Za kulturne manifestacije planirano je 118.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

OPĆINSKI NAČELNIK 

Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 61.000,00 kun

Za aktivnosti načelnika planirano je 61.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna i tekuće donacije 36.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 4. Polugodišnj Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2019
  PREUZMI:

 5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI: