Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dubrovačko primorje

  Kontakt podaci
  Općina Dubrovačko primorje
  Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
  OIB: 32333978490
  020 871 197
  opcina@dubrovackoprimorje.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Dubrovačko primorje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr.

Kako bismo Vam pokazali što sve želimo napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna nastavljamo s projektom „Proračun za građane“.

U 2021. godini planiramo značajan dio sredstava iz proračuna uložiti u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnjom cesta i širenjem javne rasvjete. 

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti. Stoga veliki dio novca ulažemo održavanje javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. U cilju nam je poticanje i povećanje odvajanja te odvojenog prikupljanja različitih kategorija otpada, zato ove godine nastavljamo s opremanjem reciklažnog dvorišta komunalnog otpada. Želimo podignuti razinu svijesti stanovništva Općine Dubrovačko primorje o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta.

Gospodarskim subjektima stvaramo pogodnu klimu za ulaganja posebno potičući ulaganja u Poslovnu zonu Banići  jer želimo preokrenuti negativne trendove iseljavanja iz manjih ruralnih sredina u velike gradove i našu općinu učiniti mjestom doseljavanja, a ne iseljavanja.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, stoga Općina učenicima i redovitim studentima osigurava  novčane naknade. Učenicima srednjih škola i studentima koji studiraju na sveučilištu Dubrovnik subvencionira se pijevoz do fakulteta i škole, a svakom redovitom studentu koji studira izvan županije isplaćuje se iznos od 500,00 kn mjesečno. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima i starijim osobama i subvencioniramo im troškove javnog prijevoza. 

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje smo do sada u prošlim proračunskim razdobljima realizirali i koje želimo nastaviti realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu provodi se od 13.11.2020. do 13.12.2020. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje 

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorje su: Dječji vrtić Slano i JVP „Dubrovačko primorje“


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.622.605,00 kn 1.808.030,39 € 78,37 %
> Prihodi od poreza 3.007.000,00 kn 399.097,48 € 17,30 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 4.451.268,00 kn 590.784,79 € 25,61 %
> Prihodi od imovina 1.337.520,00 kn 177.519,41 € 7,69 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.725.817,00 kn 627.223,70 € 27,19 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 101.000,00 kn 13.405,00 € 0,58 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.080.000,00 kn 143.340,63 € 6,21 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 5,75 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,46 %
Ukupan višak7manjak iz prethodnih godina 2.680.000,00 kn 355.697,13 € 15,42 %
UKUPNO 17.382.605,00 kn 2.307.068,15 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovina
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Ukupan višak7manjak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PLAN I PROGRAM RADA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2021. GODINU


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.382.605,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.622.605,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.007.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.330.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 625.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 52.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.451.268,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.963.268,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.488.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.337.520,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 11.020,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.326.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.725.817,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 265.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 360.817,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.100.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 101.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 51.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.080.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 80.000,00 kuna.


Višak/manjak prihoda 2.680.000,00 kuna


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 11.561.605,00 kn 1.534.488,69 € 66,51 %
> Rashodi za zaposlene 3.832.819,00 kn 508.702,50 € 22,05 %
> Materijalni rashodi 3.776.051,00 kn 501.168,09 € 21,72 %
> Financijski rashodi 65.235,00 kn 8.658,17 € 0,38 %
> Subvencije 665.500,00 kn 88.327,03 € 3,83 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,58 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 684.600,00 kn 90.862,03 € 3,94 %
> Ostali rashodi 2.437.400,00 kn 323.498,57 € 14,02 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.296.000,00 kn 702.899,99 € 30,47 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.295.000,00 kn 702.767,27 € 30,46 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000,00 kn 132,72 € 0,01 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 525.000,00 kn 69.679,47 € 3,02 %
UKUPNO 17.382.605,00 kn 2.307.068,15 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.382.605,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 11.561.605,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.832.819,00 od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu od 3.099.858,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 145.950,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 587.011,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.776.051,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 111.050,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 973.037,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.283.448,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 408.516,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 65.235,00 kuna, od toga kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 33.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 32.235,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 665.500,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 510.500,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 155.000,00 kuna;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 684.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.437.400,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 717.400,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 82.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.588.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.296.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.295.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.970.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od  275.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.050.000,00 kuna;

2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000,00 kuna.

 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 525.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1101 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.814.243,00 kuna, od toga za:

1. Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  planirano je 1.681.243,00 kuna, od toga plaće (bruto) 839.600,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 39.800,00 kuna, doprinosi na plaće 136.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 43.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 34.000,00 kuna, rashodi za usluge 383.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 69.843,00 kuna, kamate na primljene kredite i zajmove 33.000,00 kuna, ostali financijski rashodi 21.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 82.000,00 kuna;

2. Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 2.000,00 kuna;

3. Gorivo i energija 110.000,00 kuna;

4. Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 21.000,00 kuna.


Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture planirao u iznosu od 1.959.250,00 kuna, od toga za:

1. Održavanje čistoće javnih površina planirano je 210.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano je 180.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 871.200,00 kuna;

4. Održavanje groblja planirano je 18.750,00 kuna za rashode za usluge;

5. Održavanje javne rasvjete planirano je 500.000,00 kuna;

6. Održavanje komunalne infrastrukture planirano je 40.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju;

7. Ostale komunalne usluge 139.300,00 kuna.


Program 1103 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.333.500,00 kuna, od toga za:

1. Subvencije poljoprivrednicima planirano je 35.000,00 kuna;

2. Za ulaganje u imovinu planirano je 588.000,00 kuna za kapitalne pomoći;

3. Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 630.500,00 kuna;

4. Za potpore i poticaje za razvoj turizma planirano je 80.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 1.760.000,00 kuna, od toga za:

1. Širenje javne rasvjete planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte;

2. Kapitalno uređenje javnih površina planirano je 510.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 250.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 290.000,00 kuna, od toga za:

1. Protupožarnu zaštitu planirano je 250.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1106 Promicanje kulture planirano u iznosu od 687.000,00 kuna, od toga za:

1. Financiranje udruga  u kulturi planirano je 87.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Financiranje manifestacija u kulturi planirano je 50.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna;

3. Kapitalna ulaganja u kulturi planirano je 510.000,00 kuna;

4. Održavanje sakralnih objekata planirano je 40.000,00 kuna.


BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA


Program 1106 Promicanje kulture 200.000,00 kuna rashodi za zaposlene 


Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 192.000,00 kuna, od toga za:

1. Financiranje udruga u sportu planirano je 92.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Kapitalna ulaganja planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 243.000,00 kuna, od toga za:

1. Vanškolske aktivnosti učenika planirano je 33.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i tekuće donacije 26.000,00 kuna;

2. Subvencije prijevoza učenika i studenata planirano je 180.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

3. Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 452.900 kuna, od toga za:

1. Subvencije prijevoza planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

2. Potpore planirano je 42.400,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 36.400,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna;

3. Tekuće donacije planirano je 20.000,00 kuna;

4. Pomoći iz proračuna planirano je 253.200,00 kuna za kapitalne donacije;

5. Dnevni boravak, brigu i njegu u kući planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za nadstandard zdravstvene skrbi planirano je 52.300,00 kuna.


Program 1113 Razvoj i sigurnost prometa planirano je 1.900.000,00 kuna

Za kapitalna ulaganja u nerazvrstane ceste planirano je 1.900.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 1.775.000,00 kuna, od toga za:

1. Izdatke za vodu hidranti planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Održavanje kanalizacije planirano je 80.000,00 kuna za rashode za usluge;

3. Kapitalna ulaganja – kanalizacija planirano je 725.000,00 kuna;

4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 600.000,00 kuna za kapitalne pomoći;

5. Ulaganje u nemat. Imovin. – vodovod planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Program 1117 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.001.000,00 kuna, od toga za:

1. Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Kapitalna ulaganja planirano je 150.000,00 kuna;

3. Nabavku komunalne opreme planirano je 50.000,00 kuna za postrojenja  i opremu;

4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu planirano je 800.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu. 


JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


Program 1118 Profesionalno vatrogastvo  - planirano u iznosu od 2.293.278,00 kuna, od toga za:

1. Minimalne standarde planirano je 1.963.268,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.664.150,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.270.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 72.150,00 kuna i doprinosi na plaće 322.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 296.118,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 42.050,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 170.000,00 kuna, rashodi za usluge 52.068,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Aktivnost iznad minimalnih standarda planirano je 330.010,00 kuna, od toga plaće (bruto) 80.258,00 kuna, doprinosi na plaće 13.787,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 21.292,00 kuna, rashodi za usluge 14.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.673,00 kuna i postrojenja i oprema 150.000,00 kuna.


DJEČJI VRTIĆ SLANO


Program 1119 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.200.034,00 kuna

Za aktivnost dječjeg vrtića planirano je 1.200.034,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 859.224,00 kuna, od toga plaće (bruto) 710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 34.000,00 kuna i doprinosi na plaće 115.224,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 327.575,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 242.745,00 kuna, rashodi za usluge 54.830,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.235,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna  za postrojenja i opremu.


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 246.400,00 kuna, od toga za:

1. Aktivnosti općinskog vijeća planirano je 186.400,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 kuna i tekuće donacije 26.400,00 kuna;

2. Kulturne manifestacije planirano je 60.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.


OPĆINSKI NAČELNIK 


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 55.000,00 kuna 

Za aktivnosti načelnika planirano je 55.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna i tekuće donacije 30.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu s projekcijama proračuna za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju-FINA
  PREUZMI:

 6. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz Financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.
  PREUZMI:

 8. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 9. OBRAZLOŽENJE - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više