Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Dubrovačko primorje

  Kontakt podaci
  Općina Dubrovačko primorje
  Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
  OIB: 32333978490
  020 871 197
  opcina@dubrovackoprimorje.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici https://www.dubrovackoprimorje.hr/.

Značajan dio sredstava ulažemo u komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s izgradnjom i rekonstrukcijom kanalizacije i vodovodne mreže, izgradnjom cesta i širenjem javne rasvjete, održavanjem javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete. Sve u cilju postizanje ljepše i razvijenije Općine, ugodne za život našim mještanima i lijepe na oko svim našim posjetiteljima.

Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta komunalnog otpada i dalje ulažemo u zaštitu okoliša nabavom komunalnih spremnika. Opremljenošću odlagališta komunalnog otpada sa što većim brojem otoka za razvrstavanje želi se potaknut stanovništvo na razdvaja otpada i podići svijest o očuvanju okoliša za dobro svih sadašnjih i budućih generacija. 

Jedan od velikih i hvalevrijednih projekta jeste izgradnja Dječjeg vrtića u Slanom. Dječji vrtić bit će na tri etaže s kuhinjom i tematskim parkom. Osim vrtića u sklopu projekta osigurati i prostorije za kulturne i sportske udruge kao i za udruge civilnog društva. Želimo našim najmlađim stanovnicima omogućiti lijepu i modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

U planu je i izgradnja novog vatrogasnog doma koji će se nalazi u Poslovnoj zoni Banići. U sklopu novog vatrogasnog doma bit će i hitna služba. Svim našim mještanima, a i svim posjetiteljima želimo pružiti najbolju moguću zaštitu.

Kao i do sada Općina učenicima i redovitim studentima osigurava  novčane naknade. Učenicima srednjih škola i studentima koji studiraju na sveučilištu Dubrovnik subvencionira se prijevoz do fakulteta i škole, a svakom redovitom studentu koji studira izvan županije isplaćuje se iznos od 500,00 kn mjesečno. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja, ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Osiguravamo novčane pomoći  našim umirovljenicima i starijim osobama i subvencioniramo im troškove javnog prijevoza.  Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja  osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoć za ogrjev i naknade za troškove stanovanja.

Na području naše općine djeluju brojne športske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. Udruge u kulturi kroz svoje djelovanje doprinose  očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine naše Općine.

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje smo do sada u prošlim proračunskim razdobljima realizirali i koje želimo nastaviti realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu provodi se od 12.11.2021. do 12.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Vaš Načelnik!

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Dubrovačko primorje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubrovačko primorje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Dubrovačko primorje su: Dječji vrtić Slano, JVP „Dubrovačko primorje“, Javna ustanova Baština Dubrovačkog primorja.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 20.659.006,00 kn 2.741.921,30 € 83,59 %
> Prihodi od poreza 3.689.000,00 kn 489.614,44 € 14,93 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.473.268,00 kn 1.257.318,73 € 38,33 %
> Prihodi od imovine 1.469.738,00 kn 195.067,75 € 5,95 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.922.000,00 kn 785.984,47 € 23,96 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati 105.000,00 kn 13.935,89 € 0,42 %
Višak prihoda - rezultat poslovanja 1.274.654,00 kn 169.175,66 € 5,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 780.000,00 kn 103.523,79 € 3,16 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 kn 92.905,97 € 2,83 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,32 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,09 %
> Primici od zaduživanja 2.000.000,00 kn 265.445,62 € 8,09 %
UKUPNO 24.713.660,00 kn 3.280.066,36 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati
Višak prihoda - rezultat poslovanja
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PLAN I PROGRAM RADA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2022. GODINU


PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.713.660,00 kuna.


Prihodi od poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 20.656.006,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.689.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 2.700.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 859.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 130.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.473.268,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.635.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 375.000,00 kuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.963.268,00 kuna i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 5.500.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.469.738,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.503,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.467.235,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.922.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 247.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 275.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 5.400.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati od protestira planirani u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 55.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 700.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirane u iznosu od 80.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna.


U proračunu za 2022. planira se višak prihoda u iznosu od 1.274.654 kuna.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 12.106.281,00 kn 1.606.779,61 € 48,99 %
> Rashodi za zaposlene 4.251.135,00 kn 564.222,58 € 17,20 %
> Materijalni rashodi 4.810.196,00 kn 638.422,72 € 19,46 %
> Financijski rashodi 65.250,00 kn 8.660,16 € 0,26 %
> Subvencije 240.500,00 kn 31.919,84 € 0,97 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 608.800,00 kn 80.801,65 € 2,46 %
> Ostali rashodi 2.130.400,00 kn 282.752,67 € 8,62 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.743.000,00 kn 1.558.563,94 € 47,52 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.743.000,00 kn 1.558.563,94 € 47,52 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 864.379,00 kn 114.722,81 € 3,50 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 864.379,00 kn 114.722,81 € 3,50 %
UKUPNO 24.713.660,00 kn 3.280.066,36 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 24.713.660,00 kuna.


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.106.281,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.251.135,00 od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu od 3.310.432,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 312.424,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 628.461,00 kuna - Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene vezane uz materijalna prava zaposlenih u Općini i  proračunskim korisnicima (JVP Dubrovačko primorje, DV Slano, Baština Dubrovačko primorje);

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.810.196,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 108.390,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 1.440.062,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.873.095,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 388.649,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 65.250,00 kuna, od toga kamate za ostale kredite i zajmove planirane u iznosu od 30.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 32.250,00 kuna;

4. Subvencije planirane u iznosu od 240.500,00 kuna, a čine ih subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru planirani u iznosu od 210.500,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 30.000,00 kuna;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 608.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje cijene prijevoza – studenti, sufinanciranje udžbenika, jednokratne pomoći, naknade za ogrjev, naknade za novorođeno dijete, mirovinski dodatak, troškovi stanovanja);

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.130.400,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 628.400,00 kuna, kazne, penali i naknade štete planirane u iznosu od 62.000,00 kuna, izvanredni rashodi 40.000,00 kuna i kapitalne pomoći 1.400.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.743.000,00 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 10.920.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od  233.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 590.000,00 kuna;


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 864.379,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1101 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.454.747,00 kuna, od toga za:

1. Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 2.384.747,00 kuna, od toga plaće:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.126.900,00 kuna, od toga plaće (bruto) 918.700,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 58.200,00 kuna, doprinosi na plaće 150.000,00 kuna, 

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 492.847,00 kuna, od toga  naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 29.000,00 kuna, rashodi za usluge 351.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.847,00 kuna, financijski rashodi 28.000,00 kuna 

• Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 2.000,00 kuna;

• Gorivo i energija 35.000,00 kuna;

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 700.000,00 kuna

2. Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela planirani u iznosu od 70.000,00 kuna - planira se zamjena dotrajalih računala i opreme. Planiraju se sredstva za nadogradnju postojećih aplikacija-Transparentnost i Registar komunalne infrastrukture.


Program 1102 Održavanje komunalne infrastrukture planirao u iznosu od 2.354.250,00 kuna, od toga za:

1. Održavanje čistoće javnih površina planirano je 240.000,00 kuna za rashode za usluge - Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih površina u naseljima Slano, Kručica, Slađenovići i Banići, tj. u naseljima u kojima se ubire komunalna naknada.;

2. Održavanje javnih zelenih površina planirano je 260.000,00 kuna za rashode za usluge - odnosi se na održavanje parkova i ostalih zelenih nasada u naseljima Slano, Kručica, Slađenović i Banići, te planiranje, formiranje i podizanje novih zelenih površina;

3. Održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 755.000,00,00 kuna;

4. Održavanje groblja planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge;

5. Održavanje komunalne infrastrukture planirano je 80.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju;

6. Javna rasvjeta i električna energija planirano u iznosu od 820.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 670.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna;

7. Obvezna preventiva DDD planirano u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge - Aktivnost sadrži mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dezodoracije;

8. Obavljanje poslova skupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina planirano u iznosu od 18.750,00 kuna za rashode za usluge;

9. Sanitarno veterinarske aktivnosti planirane u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge - zbrinjavanje psa lutalica i mačaka, lov, ulov i transport do skloništa, klinički pregled veterinara, izolaciju po sumnji na bjesnoću, strelizaciju, cijepljenje protiv bjesnoće, hranjenje i skrb.;

10. Održavanje pomorskog dobra planirano u iznosu od 26.000,00 kuna za rashode za usluge;

11. Ostale komunalne usluge 89.300,00 kuna - ova aktivnost obuhvaća troškove novih priključaka za struju i vodu, usluga prijevoza i trošak odvoza smeća za ured u Općini.


Program 1103 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 360.500,00 kuna, od toga za:

1. Subvencije poljoprivrednicima planirano je 30.000,00 kuna;

2. Za subvencije trgovačkim društvima planirano je 210.500,00 kuna;

3. Za potpore i poticaje za razvoj turizma planirano je 120.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1104 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 670.000,00 kuna, od toga za:

1. Ulaganje u nematerijalnu imovinu-projektna dokumentacija planirano je 180.000,00 kuna - ovim bi se završio postupak izrade projektne dokumentacije za objekt Dječjeg vrtića  /bivša Karaula/ i vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići koji su ugovoreni u 2020  god. Izradio bi se glavni projekt i ishodovala građevna dozvola te pripremio troškovnik za kandidaturu projekta i provođenje javne nabave kad se osiguraju sredstva za gradnju.;

2. Evidencija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 80.000,00 kuna;

3. Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana planirano u iznosu od  160.00,00 kuna;

4. Projektiranje cesta planirano u iznosu od 250.000,00 kuna - Ovim bi se završilo projektiranje započeto u 2020. god. i to ceste u Poslovnoj zoni Banići i u naselju Banići te cesta oko novog hotela u Slanomu..


Program 1105 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga za:

1. Protupožarnu zaštitu planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Civilnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1106 Promicanje kulture planirano u iznosu od 490.000,00 kuna, od toga za:

1. Financiranje udruga  u kulturi planirano je 70.000,00 kuna za tekuće donacije - Sufinancira se rad udruga koje sudjeluju na raznim smotrama, koje obnavljaju svoje funduse, koji obnavljaju i čuvaju kulturnu baštinu;

2. Financiranje manifestacija u kulturi planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije -Općina izdvaja sredstva za organizaciju raznih manifestacija u kulturi. U skladu sa razvojem epidemiološke situacije planira se organizacija kulturnih događanja, kao što je smotra folklora, susreti klapa, razne izložbe ili glazbeni događaji;

3. Kapitalna ulaganja u kulturi planirano je 410.000,00 kuna - Ovaj kapitalni projekt obuhvaća uređenje zgrade mjesnog doma u Ošljem  u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa. Prostorije bi služile za trening centar volontera Crvenog križa sa područja naše Županije, kao   i organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi i ostalih radionica, kao i korištenje objekta za folklorne skupine koje djeluju na tom području. Projekt obuhvaća i nabavku brojača posjetitelja Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja kao i ostale opreme potrebne za provedbu projekta. Dio ovog kapitalnog projekta je izgradnja  spomen sobe  Domovinskog rata u seoskom domu u  Čepikućima. Planirana je izrada projektne dokumentacije na temelju izrađene povijesne studije. ;


Program 1107 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 105.000,00 kuna, od toga za:

1. Financiranje udruga u sportu planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 75.000,00 kuna - Održavanje sportskih terena i dječjih igrališta na području općine Dubrovačko primorje.  Redovitim  obilaskom  istih, vrši se čišćenje,  košnja trave, popravak sprava  i ostalih potrebnih radnji. Planira se završetak montažne dvorane u Smokovljanima.


Program 1110 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 243.000,00 kuna, od toga za:

1. Vanškolske aktivnosti učenika planirano je 33.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna i tekuće donacije 26.000,00 kuna - tekućim donacijama potiče škole da organiziraju  vanškolske aktivnosti i prigodne programe. Također se financira nagrađivanje učenika koji su postigli iznimne rezultate na različitim natjecanjima. Ovom aktivnosti je obuhvaćeno i darivanje učenika prigodnim poklonima  povodom blagdana sv.Nikole;

2. Subvencije prijevoza učenika i studenata planirano je 180.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - Općina sufinancira prijevoz učenika i studenata koji redovno pohađaju srednju školu/fakultet  u  Dubrovniku, na način da učenik/student pri  kupnji mjesečnog pokaza sudjeluje sa 50,00 kn, a ostatak od 500,00 kn podmiruje Općina Dubrovačko primorje.

Studentima koji studiraju van područja na kojem javni prijevoz ne obavlja tvrtka Libertas Dubrovnik d.o.o. Općina isplaćuje 500,00 kn/mjesečno za pokriće troškova prijevoza.;

3. Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu planirano je 30.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - Općina sufinancira kupnju školskih udžbenika za svakog učenika/studenta  koji redovno pohađa srednju školu ili neku visokoobrazovnu ustanovu. .


Program 1111 Socijalna skrb i zdravstvo planirano u iznosu od 523.100,00 kuna, od toga za:

1. Subvencije prijevoza planirano je 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - ovom aktivnosti sufinanciraju se  troškovi   prijevoza umirovljenika i invalida;

2. Potpore planirano je 187.300,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 181.300,00 kuna i tekuće donacije 6.000,00 kuna;

3. Tekuće donacije planirano je 20.000,00 kuna;

4. Ostale pomoći iz proračuna u novcu planirano je 182.500,00 kuna;

5. Dnevni boravak, brigu i njegu u kući planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za nadstandard zdravstvene skrbi planirano je 48.300,00 kuna - Temeljem sklopljenog ugovora sa Medicinsko-biokemijskim laboratorijem, stanovnici općine  mogu jednom tjedno koristiti usluge laboratorija u Slanomu. .


Program 1115 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda planirano u iznosu od 1.914.379,00 kuna, od toga za:

1. Održavanje kanalizacije planirano je 125.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Kapitalna ulaganja – kanalizacija planirano je 589.379,00 kuna;

3. Ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 1.000.000,00 kuna za kapitalne pomoći;

4. Ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod planirano je 200.000,00 kuna za kapitalne pomoći.


Program 1117 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 212.000,00 kuna, od toga za:

1. Zaštita okoliša planirano je 162.000,00 kuna za rashode za usluge;

2. Nabavku komunalne opreme planirano je 50.000,00 kuna za postrojenja  i opremu.


Program 1121 Izgradnja objekata javne namjene planirano u iznosu od 6.000.000,00 kuna

1. Izgradnja vrtića u Slanom planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna za građevinske objekta - ovim bi se pokrenula izgradnja novog Dječjeg vrtića /zgrada ex  Karaula/ nakon što se ishoduje građevna dozvola i osigura potpuno financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%/;

2. Izgradnja vatrogasnog doma planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte - pokrenula bi se izgradnja novog vatrogasnog doma u Poslovnoj zoni Banići nakon ishođenja građevne dozvole i osiguravanja potpunog financiranje projekta iz sredstava EU ili sredstava nacionalnog proračuna uz dio našeg učešća u projektu /cca 25%/.


Program 1108 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani planirano u iznosu od 105.000,00 kuna

1. Odnosi s javnošću, mediji i slično planirano u iznosu od 45.000,00 kuna;

2. Održavanje blagdana i obljetnica planirano u iznosu od 60.000,00 kuna.


Program 1109 Gradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.700.000,00 kuna

1. Širenje i modernizacija javne rasvjete planirano u iznosu od 750.000,00 kuna;

2. Uređenje javnih površina i pomorskog dobra 200.000,00 kuna - ovim projektom bi se uredile javne površine na području Općine i to parkovi, javne zelene  površine, dječja igrališta i javno pomorsko dobro. Ovim projektom se planira izrada projekta za novo komunalno privezište Mrče-Stara pošta, koji bi uključio projekt dizalice za plovila;

3. Ulaganje u nerazvrstane ceste 500.000,00 kuna;

4. Ulaganje u imovinu planirano u iznosu od 50.000,00 kuna -utvrđena je potreba posebice u ljetnim mjesecima da je odlagališta komunalnog otpada i lokacije zelenih otoka potrebno nadzirati radi nezakonitog odlaganja na istima. Također bi se nadzirale lokacije koje su pod većim pritiskom za neovlašteno odlaganje građevnog otpada tzv. šuta ;

5. Izgradnja cesta planiran je u iznosu od 3.200.000,00 kuna - nakon ishodovanja potrebnih dozvola izgradile bi se ceste oko novog hotela Slano, cesta u Poslovnoj zoni Banići i cesta u samom naselju Banići do turističkog naselja.


JVP DUBROVAČKO PRIMORJE


Program 1118 Profesionalno vatrogastvo  - planirano u iznosu od 2.739.629,00 kuna, od toga za:

1. Minimalni standardi planirani u iznosu od 1.963.268,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.697.473,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.254.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 133.473,00 kuna i doprinosi na plaće 310.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu 262.045,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 147.945,00 kuna, rashodi za usluge 49.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.750,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Aktivnosti iznad minimalnih standarda planirano u iznosu od 776.361,00 kuna, od toga plaće (bruto) 322.732,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 67.059,00 kuna doprinosi na plaće 54.261,00 kuna, materijalni rashodi 307.309,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 2.390,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 256.117,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.802,00 kuna i postrojenja i oprema 25.000,00 kuna.


DJEČJI VRTIĆ SLANO


Program 1119 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.230.655,00 kuna

Za aktivnost dječjeg vrtića planirano je 1.230.655,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 882.710,00 kuna, od toga plaće (bruto) 715.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 53.510,00 kuna i doprinosi na plaće 114.200,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 316.445,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 26.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 217.000,00 kuna, rashodi za usluge 73.445,00 kuna;

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za ostale financijske rashode;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 28.000,00 kuna  za postrojenja i opremu.


BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA


Program 1106 Promicanje kulture 100.000,00 kuna 

Za financiranje udruge u kulturi – Baština Dubrovačkog primorja planirano je 100.000,00 kuna.


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA


OPĆINSKO VIJEĆE


Program 2001 Općinsko vijeće planirano u iznosu od 176.400,00 kuna, od toga za:

1. Aktivnosti općinskog vijeća planirano je 40.000,00 kuna;

2. Financiranje rada političkih stranaka planirano je u iznosu od 26.400,00 kuna;

3. Nagrade povodom Dana Općine planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna;

4. Izbori za mjesne odbore u Općini planirano u iznosu od 100.000,00 kuna.


OPĆINSKI NAČELNIK 


Program 2002 Općinski načelnik planirano u iznosu od 95.000,00 kuna 

1. Za aktivnosti načelnika planirano je 55.000,00 kuna;

2. Za proračunsku rezervu planirano je 40.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Obrazloženje uz Prijedlog proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2022. godine i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI: