Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr

Proračun za građane za 2016. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2016 godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Pitomača prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Pitomača najbolje uvjete životne sredine, ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pitomaca.hr. Kroz ovaj projekt informiramo Vas o načinu korištenja proračunskih sredstva te Vam omogućavamo jednostavniju komunikaciju s nama kako bi dobili Vaše prijedloge i komentare koji će u konačnici dodatno podignuti kvalitetu življenja u našoj Općini Pitomača.

Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu, a od velike važnosti za razvoj naše Općine Pitomača. Najveći dio sredstava, a sukladno našoj misiji namijenili smo za osiguranje najvišeg nivoa komunalne infrastrukture, poticajnog okuženja za poduzetništvo, zaštite okoliša i iskorištenosti turističkih potencijala i vrhunskih uvjeta za odgoj, obrazovanje, sport i kulturu.

U 2016. godini očekuju nas puno kvalitetnih programa, projekata i manifestacija, čijom realizacijom nastojat ćemo zadovoljiti i dio Vaših potreba. Nadam se kako će Vam ovaj Proračun za građane pomoći da bolje razumijete gdje se i kako troši općinski novac. 

 

Željko Grgačić

Općinski Načelnik Općine Pitomača

 

Što je proračun i gdje ga možete pronaći?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Pitomača koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Prijedloga općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Pitomača kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.

 

Proračun se sastoji od tri dijela: 

1. Opći dio proračuna čini: Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i Račun financiranja u kojem se iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. Prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: prihodi od poreza, pomoći iz proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Rashodi proračuna jedinice lokalne samouprave jesu: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Poseban dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka organizacijskih jedinica (odjela) i proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.

3. Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna koji se sastavlja za trogodišnje razdoblje. Sadrži strateške ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.

Sukladno odredbi članka 37. stavak 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) Općinski načelnik utvrdio je dana 13. studenog 2015. godine Prijedlog proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu te je isto uputio Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje. Općinsko vijeće obvezno je donijeti Proračun za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu do konca prosinca 2015. godine. Uz proračun i projekcije donosi se i Odluka o izvršenju proračuna.

Prijedlog Proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu izrađen je po metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama u nastavku se obrazlaže slijedeće: 

1. Prihodi proračuna, po ekonomskoj klasifikaciji;

2. Račun financiranja;

3. Rashodi i izdaci proračuna, po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.832.000,00 kn 99,37 %
> Prihodi od poreza 5.325.000,00 kn 26,68 %
> Prihodi od imovine 5.769.000,00 kn 28,91 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.660.000,00 kn 18,34 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 5.078.000,00 kn 25,44 %
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 125.000,00 kn 0,63 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 40.000,00 kn 0,20 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 kn 0,43 %
UKUPNO 19.957.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

        1. PRIHODI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 

Prihodi proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 19,957 milijuna kuna, projekcijom za 2017. godinu smanjuju se na 19,877 milijuna kuna (za 0,40%), a u 2018. godini na 19,577 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za 1,90%.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se za 2016. godinu u iznosu od 19,832 milijuna kuna, a projekcijom za naredno razdoblje isti se smanjuju na 19,752 milijuna kuna 2017. godine, odnosno na 19,452 milijuna kuna 2018. godine. Razlozi smanjenja prvenstveno proizlaze iz planiranog manjeg ostvarenja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim porezima i naknada (naknada za nezakonito izgrađene građevine, komunalni doprinos).

 

PRIHODI OD POREZA

U 2016. godini prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 5,325 milijuna kuna, dok se njihov porast u 2017. i 2018. godini, na 5,445 milijuna kuna, očekuje zbog ponovnog uvođenja poreza na tvrtku odnosno naziv. Prihodi od poreza na dohodak sa planiranih 5 milijuna kuna predstavljaju najznačajniji općinski porezni prihod, a osim njega planirani su i porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) u iznosu od 205.000,00 kuna te porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv) planirani u 2016. godini u iznosu od 120.000,00 kuna, a u 2017. i 2018. godini u iznosu od 240.000,00 kuna. 

 

PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći u 2016. godini planiraju se u iznosu od 5,078 milijuna kuna, a promjena planiranog iznosa nije predviđena niti u danoj projekciji. Pomoći koje Općina Pitomača namjerava ostvariti dijele se na tekuće i kapitalne.

Tekuće pomoći u promatranom razdoblju (1,968 milijuna kuna) planiraju se ostvariti iz državnog proračuna na ime pomoći potpomognutim područjima (1,8 milijuna kuna), a namijenjene su za otplatu kreditnog zaduženja za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (100.000,00 kuna) za popravak skele i naknadu plaće zaposlenih skelara, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (18.000,00 kuna) za pomoć radu „male škole“, Virovitičko-podravske županije (110.000,00 kuna) za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim kategorijama stanovništva te kao inicijalna sredstva za ublažavanje posljedica elementarne nepogode (50.000,00 kuna).

Kapitalne pomoći (3 milijuna kuna) planirane su iz državnog proračuna na ime pomoći potpomognutim područjima (1,4 milijuna kuna) za izradu projektne dokumentacije i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu općine (općinska zgrada, društveni i vatrogasni domovi, sportski objekti), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (600.000,00 kuna) za programe energetske učinkovitosti na području općine, od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (500.000,00 kuna) za provedbu projekata iz mjere 7.4 Programa ruralnog razvoja, Ministarstva turizma (300.000,00 kuna) za početak radova na projektu obnove rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (200.000,00 kuna) za ishođenje projektne dokumentacije za projekt Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane.           

 

PRIHODI OD IMOVINE

U cijelom promatranom razdoblju nisu planirane promjene u visini prihoda od imovine koji se planiraju u iznosu od 5,769 milijuna kuna i predstavljaju najznačajniji prihod općinskog proračuna. Prihodi od financijske imovine planirani su od kamate na depozite po viđenju (20.000,00 kuna), dok su prihodi od nefinancijske imovine (5,749 milijuna kuna) planirani od naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina (5 milijuna kuna), prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta (560.000,00 kuna), prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (170.000,00 kuna), spomeničke rente (10.000,00 kuna) i naknade za obavljanje koncesija na području općine (9.000,00 kuna).

 

PRIHODI OD UPRAVNIH  I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ova grupa proračunskih prihoda u projiciranom razdoblju planirana je za smanjenje u odnosu na polaznu 2016. godinu (3,660 milijuna kuna), budući je za očekivati da će se određene pozicije (naknada za nezakonito izgrađene građevine, komunalni doprinos) s vremenom smanjivati. Stoga su ovi prihodi u 2017. godini planirani u iznosu od 3,460 milijuna kuna, a u 2018. godini u iznosu od 3,160 milijuna kuna.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi sačinjavaju prihodi od prodaje državnih biljega (120.000,00 kuna) i ostale nespomenute pristojbe i naknade (60.000,00 kuna) koji su planirani u istom iznosu kroz cijelo promatrano razdoblje, dok se u istome smanjuje prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine, sa 300.000,00 kuna u 2016. godini, za po 100.000,00 kuna godišnje.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1,5 milijuna kuna kroz cijelo razdoblje, a sačinjavaju ih doprinos za šume (200.000,00 kuna), prihod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za (su)financiranje zapošljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa i javnih radova (milijun kuna) i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (300.000,00 kuna).

Komunalni doprinosi i naknade prihod su općinskog proračuna koji je također u promatranom razdoblju planiran za smanjenje u odnosu na početnu 2016. godinu i to na poziciji komunalnog doprinosa (500.000,00 kuna 2016. godine, 400.000,00 kuna 2017. godine, 200.000,00 kuna 2018. godine), dok je komunalna naknada za cijelo razdoblje planirana u iznosu od 1,180 milijuna kuna.

    

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine najmanji su proračunski prihodi (125.000,00 kuna) i nisu planirani za promjenu tijekom promatranog proračunskog razdoblja. Sačinjavaju ih prihodi od prodaje neproizvedene imovine (zemljište) planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (85.000,00 kuna) koje čine prihodi od prodaje stambenog prostora dobivenog od Centra za socijalnu skrb i prihodi od otplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

 

2.      RAČUN FINANCIRANJA 

Račun financiranja u našem slučaju sačinjavaju izdaci za otplatu kredita za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, u iznosu od 1,7 milijuna kuna, koji su planirani u istome iznosu kroz cijelo promatrano razdoblje.

 


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 14.674.000,00 kn 73,53 %
> Rashodi za zaposlene 4.715.000,00 kn 23,63 %
> Materijalni rashodi 4.983.500,00 kn 24,97 %
> Financijski rashodi 138.500,00 kn 0,69 %
> Subvencije 550.000,00 kn 2,76 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 300.000,00 kn 1,50 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.260.000,00 kn 6,31 %
> Ostali rashodi 2.727.000,00 kn 13,66 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.583.000,00 kn 17,95 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 kn 0,50 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.483.000,00 kn 7,43 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.000.000,00 kn 10,02 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.700.000,00 kn 8,52 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.700.000,00 kn 8,52 %
UKUPNO 19.957.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


3.RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća te njegovih radnih i savjetodavnih tijela. U sklopu programa se osiguravaju sredstva za isplatu naknada za rad članova predstavničkog tijela, financijska sredstva za reprezentaciju, naknade za članova izbornih povjerenstava te sredstva za rad političkih stranaka. Opći cilj programa je razvijanje ljudskih potencijala, a poseban cilj osiguranje uvjeta za rad općinskih tijela u skladu sa zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13),
 • Statut Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst),
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planiraju se u  iznosu od 427.000,00 kuna, u 2017. godini u iznosu od 547.000,00 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 397.000,00 kuna, zbog potrebe različitog osiguranja sredstava za provedbu izbora (za mjesne odbore, za općinsko vijeće). Za isplatu kroz cijelo razdoblje planirana su godišnja sredstva za naknadu za rad članova predstavničkog tijela (270.000,00 kuna), financijska sredstva za reprezentaciju (100.000,00 kuna) te sredstva za rad političkih stranaka (27.000,00 kuna), dok se planirani iznosi naknade za članova izbornih povjerenstava kreću različito kroz godine u kojima se održavaju izbori (u 2016. godini 30.000,00 kuna, u 2017. godini 150.000,00 kuna).

Pokazatelji uspješnosti programa:

 • pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom,
 • redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela,
 • pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela,
 • izvršavanje  zakonskih  obveza  te  obveza  proizašlih  iz  općih  akata  općine  vezanih  za  rad predstavničkog tijela, njegovih radnih tijela i političkih stranaka.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Proračunski razdjel Jedinstveni upravni odjel pokriva sve preostale aktivnosti Općine Pitomača (glave Jedinstveni upravni odjel, proračunski korisnici) i za njihovo provođenje planirana su proračunska sredstva za 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 19,530 milijuna kuna. Projekcijom su ona za 2017. godinu planirana za smanjenje (1,02%) na iznos od 19,330 milijuna kuna, odnosno (1,79%) ili iznos od 19,180 milijuna kuna u 2018. godini.

Obzirom na glave i programe u okviru ovog razdjela, rashodi se planiraju kako slijedi: 


PROGRAM 1003: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike općinske uprave, sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za rad, za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale  financijske rashode, sredstva za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje, nabavu dugotrajne imovine, otplatu kredita, rad volontera (zaposleni bez zasnivanja radnog odnosa) i javnih radova, pokriće troškova funkcioniranja djelokruga mjesne samouprave, održavanje i funkcioniranja skele, financiranja vodnog gospodarstva i građevinskih objekata u vlasništvu i korištenju od strane Općine Pitomača. Osnovni cilj  programa je razvoj ljudskih potencijala, a poseban cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave uz optimalni broj djelatnika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave. 

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15),
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
 • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/15), 
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/15).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planiraju se u iznosu od 9,323 milijuna kuna, u 2017. godini u iznosu od 9,273 milijuna kuna, a u 2018. godini u iznosu od 19,323 milijuna kuna. Kroz cijelo promatrano razdoblje rashodi za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve djelatnike općinske uprave, sredstva za podmirenje materijalnih rashoda za rad, za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode planirani su u iznosu od 3.204.500,00 kuna (Aktivnost: Javna uprava i administracija), otplatu kredita u iznosu od 1,8 milijuna kuna, rad volontera (zaposleni bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu od 85.500,00 kuna i javnih radova u iznosu od 949.000,00 kuna, održavanje i funkcioniranja skele u iznosu od 342.000,00 kuna, financiranja vodnog gospodarstva u iznosu od 33.000,00 kuna i građevinskih objekata u vlasništvu i korištenju od strane Općine Pitomača u iznosu od 1,9 milijuna kuna godišnje. Za promjenu kroz promatrano razdoblje predlažu se sredstva za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje koja su u 2016. godini planirana u iznosu od 510.000,00 kuna, a u kasnijem razdoblju u iznosu od 460.000,00 kuna, aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave zbog smanjenja planiranog iznosa za legalizaciju objekata u 2016. i 2017. godini planirana u iznosu od 459.000,00 kuna, a u 2018. godini u iznosu od 409.000,00 kuna, kao i nabavu dugotrajne imovine za što je planiran iznos od 40.000,00 kuna u 2016. i 2017. godini, a 140.000,00 kuna u 2018. godini zbog osiguranja sredstava za kupnju automobila.

Pokazatelji uspješnosti:

 • nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju kod obavljanja inspekcijskog nadzora,
 • broj riješenih predmeta u toku godine,
 • prosječno vrijeme rješavanja predmeta,
 • trošak nabave sredstava, proizvoda i usluga po djelatniku, 
 • broj računala i računalne opreme u mrežnom sustavu


PROGRAM 1004: PROGRAM ORGANIZACIJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis i cilja programa:

Program obuhvaća aktivnosti u području vatrogastva, civilne zaštite i spašavanja te aktivnosti gorske službe spašavanja. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, a poseban cilj je daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja i poboljšanje rada Vatrogasne zajednice općine Pitomača i uvjeta rada Gorske službe spašavanja, a samim time i stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
 • Zakon o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15).

Sredstva za realizaciju programa za cijelo promatrano razdoblje planirana su u iznosu od 315.000,00 kuna, a od toga za financiranje rada Vatrogasne zajednice općine Pitomača 300.000,00 kuna, civilne zaštite 10.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 5.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelji uspješnosti:

 • usklađenost općih akata Općine Pitomača iz područja zaštite i spašavanja sa zakonskim odredbama,
 • smanjenje broja intervencija HGSS-a na području općine,
 • broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu VZO Pitomača.

 

PROGRAM 1005: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA

Opis i cilj programa:

Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području Općine Pitomača. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi programa su poticanje poljoprivredne proizvodnje, opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, modernizacija njihove proizvodnje, usmjeravanje u ekološku poljoprivredu, razvoj ruralnog prostora, poticanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj istog na području općine Pitomača.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/15),
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13).

Sredstva za realizaciju programa za 2016. i 2017. godine planirana su u iznosu od 972.000,00 kuna, a za 2018. godinu u iznosu od 872.000,00 kuna, radi planiranog završetka izrade dokumentacije za Projekt: Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane. Za poticanje poljoprivredne proizvodnje u cijelom razdoblju projekcije planirano je godišnje 410.000,00 kuna, za poticanje razvoja gospodarstva 362.000,00 kuna, a za projekt: Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke hrane u 2016. i 2017. godini planirano je po 200.000,00 kuna, a u 2018. godini iznos od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
 • povećanje broj projekata nominiranih prema fondovima EU,
 • povećanje broja stručno osposobljenih osoba,
 • povećanje korisnika poduzetničke zone,
 • povećanje broja zaposlenih osoba na području općine,
 • smanjenje broja nezaposlenih osoba na području općine.

 

PROGRAM 1006: PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, i groblja. Opći cilj programa je usmjeren prema stvaranju pretpostavki za kvalitetniji život u zajednici, a poseban cilj programa je provođenje planiranih aktivnosti u sklopu održavanja funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i3 6/15),
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 16/98 i 50/12),
 • Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Sredstva za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture za sve godine plana i projekcije planirana su u iznosu od 1,340 milijuna kuna, a od toga sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta planirana su u iznosu od 700.000,00 kuna, održavanje javnih površina u iznosu od 50.000,00 kuna, održavanje javne rasvjete u iznosu od 570.000,00 kuna, a održavanje groblja u iznosu od 20.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • smanjenje broja nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika te smanjenje broja potrebnih sanacija,
 • smanjenje broja javnih prometnih površina te nerazvrstanih cesta nepogodnih za zimsko čišćenje,
 • smanjenje broja intervencija za popravak javne rasvjete po naseljima,
 • smanjenje broja potrebnih intervencija na sanaciji groblja.  

 

PROGRAM 1007: PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, plinskog sustava, izgradnju / rekonstrukciju groblja i javne rasvjete te izgradnju javno prometnih površina. Osnovni cilj programa je usmjeren prema stvaranju pretpostavki za kvalitetniji život u zajednici, a poseban cilj programa je provođenje planiranih aktivnosti u sklopu osiguranja adekvatne infrastrukturne opremljenosti koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnicima svih općinskih naselja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),
 • Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 16/98 i 50/12),
 • Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. godini planirana su u iznosu od 700.000,00 kuna, u 2017. godini 600.000,00 kuna, a u 2018. godini 550.000,00 kuna, zbog smanjenja planiranih iznosa za izgradnju / rekonstrukciju javne rasvjete odnosno izgradnju javno prometnih površina. Za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava planirano je po 100.000,00 kuna, a za izgradnju plinskog sustava i izgradnju / rekonstrukciju groblja po 50.000,00 kuna. Za izgradnju / rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna u 2016. godini, uz smanjenje od 50.000,00 kuna u 2017. i 2018. godini, a izgradnju javno prometnih površina u 2016. godini planirano je 200.000,00 kuna uz smanjenje od 50.000,00 kuna u 2017. i 2018. godini u odnosu na polaznu 2016. godinu.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja naselja s riješenim vodoopskrbnim sustavom,
 • povećanje broja naselja s riješenim kanalizacijskim sustavom,
 • povećanje broja naselja s riješenim plinskim sustavom,
 • povećanje broja groblja sa uređenim stazama,
 • povećanje broja kvalitetnih rasvjetnih tijela javne rasvjete,
 • povećanje ukupne dužine asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području općine,
 • povećanje dužine asfaltiranih nogostupa na području općine.

 

PROGRAM 1008: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Opis i cilj programa:

Proračunski korisnik je institucija kojoj je Općina Dugopolje osnivač te koja se većim dijelom financira iz proračuna svog osnivača. Program je usmjeren na aktivnosti s ciljem osiguranja održivog gospodarenja otpadom te aktivnosti usmjerene na zbrinjavanje otpada. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života stanovništva na području općine, a poseban očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13).

Sredstva za provođenje programa za program zaštite okoliša u 2016. i 2018. godini planirana su u iznosu od 665.000,00 kuna, dok je smanjenje (615.000,00 kuna) planirano u 2017. godini zbog manje planiranih sredstava za projekt : Life+ Old Drava, koji za cilj ima revitalizaciju starog toka rijeke Drave. Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša u cijelom promatranom razdoblju planirano je 200.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Klisa 150.000,00 kuna svake godine, dok je za projekt : Life+ Old Drava u 2016. i 2018. godini planirano po 315.000,00 kuna, a u 2017. godini 265.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponij,
 • započeta sanacija odlagališta komunalnog otpada Klisa,
 • započeta izgradnja reciklažnog dvorišta.

 

PROGRAM 1012: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Opisi i cilj programa:

Programom se želi pružiti podrška obrazovnim institucijama i njihovim polaznicima u provođenju redovitih aktivnosti i pojedinačnih projekata te djeci i mladima u pohađanju predškolskih, osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovi cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a posebni ciljevi programa su osiguranje dijela sredstava za financiranje redovitih materijalnih troškova obrazovnih institucija i pojedinačnih projekata te razvoj i unaprjeđenje odgoja i obrazovanja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Sredstva za realizaciju programa u razdoblju 2016. – 2018. godina planiraju se u iznosu od 1,018 milijuna kuna godišnje i to za stipendiranje studenata u iznosu od 500.000,00 kuna, za sufinanciranje rada predškolske igraonice Glazbene škole Jan Vlašimsky, Područne škole dr. Marijana Jergovića u iznosu od 8.000,00 kuna, Osnovne škole Petra Preradovića u iznosu od 70.000,00 kuna, a Srednje škole Stjepana Sulimanca i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u iznosu od po 20.000,00 kuna. Za projekt: sportska dvorana Srednje škole planira se iznos od 100.000,00 kuna godišnje za kupnju potrebnog zemljišta. 

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broj korisnika općinske stipendije,
 • povećanje broja polaznika predškolske igraonice glazbene škole,
 • povećanje broja događaja organiziranih od strane škola, a sufinanciranih od strane općine,
 • poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školama na području općine i županije,
 • osiguranje potrebnog zemljišta za izgradnju sportske dvorane srednje škole.

 

PROGRAM 1013: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti deratizacije i dezinsekcije te aktivnosti vezanih uz zbrinjavanje životinja lutalica. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života svih stanovnika na području općine, a poseban cilj usmjeren je prema kontinuiranom provođenju deratizacije i dezinsekcije kuća, dvorišta te javnih površina u svim naseljima općine, kao i pravovremenom zbrinjavanju napuštenih i uginulih životinja putem veterinarske službe.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14),
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( „Narodne novine“ broj 79/07, 113/08 i 43/09).

Sredstva za provođenje programa u cijelom promatranom razdoblju planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna godišnje i to za deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 80.000,00 kuna, a preventivne preglede i savjetovanja (sufinanciranje dolazaka specijalista u Dom zdravlja, sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, sufinanciranje rada Specijalističke ordinacije za pedijatriju) u iznosu od 170.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • smanjenje broja glodavaca na području općine,
 • smanjenje broja zahtjeva za intervencijom zbrinjavanja napuštenih životinja,
 • povećanje broja pregleda na trihinelozu,
 • povećanje broja dolazaka liječnika specijalista u Dom zdravlja,
 • povećanje broja organiziranih dežurstava hitne medicine.


PROGRAM 1015: JAVNE POTREBE U SPORTU

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Sportske zajednice općine Pitomača, a putem nje i sportskih udruga koje djeluju na području općine. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području općine, a poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području općine, uključivanje većeg broja djece i mladeži u sport te pridonošenje promidžbi općine.

Zakonska osnova uvođenje programa:

 • Zakon o sportu ( „Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15).

Sredstva za realizaciju programa planiraju se u 2016. godini i projiciranim godinama u iznosu od 900.000,00 kuna godišnje, a sportskim udrugama na području biti će putem Sportske zajednice općine Pitomača doznačeno 700.000,00 kuna, dok će razliku Općina Pitomača koristiti za financiranje različitih sportskih događanja na području općine.

Pokazatelji uspješnosti :

 • povećanje broja sportskih udruga na području općine,
 • povećanje članstva u sportskim udrugama,
 • postignuti rezultati na natjecanjima,
 • kvalitetnija promidžba općine na nastupima izvan granica općine i županije.


PROGRAM 1016: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

Opis i cilj programa:

Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za najugroženije i najranjivije skupine stanovništva općine, koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača. Odlukom su određeni oblici pomoći radi podmirenja troškova stanovanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, jednokratne pomoći u novcu, jednokratne pomoći povodom rođenje djeteta, pravo na besplatni topli obrok učenika u osnovnoj školi, pomoć za kupnju knjiga te naknadu pogrebnih troškova. Program obuhvaća i naknadu štete od elementarne nepogode kao i sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica. Opći cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih okolnosti našlo u teškoj materijalnoj situaciji.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 99/15),
 • Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10),
 • Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14).

Sredstva za provođenje programa u promatranom razdoblju planirana su u iznosu od 790.000,00 kuna godišnje i to za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima u iznosu od 710.000,00 kuna, kao inicijalna sredstva naknade štete od elementarne nepogode u iznosu od 50.000,00 kuna, dok su za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti :

 • smanjenje broja korisnika socijalne pomoći na području općine,
 • povećanje broja učenika polaznika srednjih škola koji koriste sufinanciranje prijevoza,
 • povećanje broja novorođene djece na području općine,
 • povećanje broja pripremljenih obroka Gradske organizacije Crvenog križa Virovitica.

 

PROGRAM 1018: PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Opis i cilj programa:

Program je nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama te civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini. Opći cilj programa je razvoj civilnog društva, a poseban stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. U suradnji s udrugama općina će nastojati provoditi što više programa, projekata i aktivnosti koje unaprjeđuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinosi daljnjem unaprjeđenju civilnog društva.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).

Sredstva za provođenje programa planirana su na razini promatranog razdoblja u godišnjem iznosu od 60.000,00 kuna, a namijenjena su za financiranje redovite aktivnosti i programa udruga civilnog društva s područja općine, a kojima pretežita djelatnost nije sport ili kultura.

Pokazatelji uspješnosti :

 • povećanje broja udruga čije programe financijski podržava općina,
 • povećanje broja projekata realiziranih od strane ili u suradnji sa organizacijama civilnog društva.

 

PROGRAM 1019: PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA

Opis i cilj programa:

Programom se podržava nastojanje Turističke zajednice općine Pitomača da bude pokretač svih aktivnosti koje pridonose razvoju općine Pitomača kao turističke destinacije. Opći cilj programa je razvoj lokalne zajednice kroz turizam kao važan gospodarski segment, a poseban stvaranje okruženja koje će pomoći da općina postane prepoznatljiva turistička destinacija s očuvanim okolišem i jedinstvenim tradicijskim izričajem koja na održiv način upravlja razvojem turizma na svom cjelokupnom prostoru.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08),
Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/14).

Sredstva za provođenje programa planirana su za cijelo projicirano razdoblje u iznosu od 125.000,00 kuna godišnje, a služiti će Turističkoj zajednici općine Pitomača za sufinanciranje njezina rada i kao pomoć organizaciji turističkih manifestacija na području općine.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja manifestacija u organizaciji Turističke zajednice općine Pitomača,
 • povećanje broja organiziranih turističkih dolazaka na područje općine,
 • povećanje broja noćenja na području općine.

 

PROGRAM 1023: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis i cilj programa:

Programom se podupire kulturni amaterizam i kulturno stvaralaštvo te obogaćuje kulturna ponuda općine kroz podupiranje rada udruga i organiziranje manifestacija koji su tradicija ovog kraja. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života žitelja općine, a posredni su osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi među kojima posebno mjesto zauzima Glazbeni festival Pjesme Podravine i podravlja koji predstavlja jedinstven općinska brand. Financiranje vjerskih zajednica radi uređenja sakralnih objekata na području općine, kao i projekt: Objekti u kulturi  značajan su dio ovog programa.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09),
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14).

Sredstva za realizaciju programa u 2016. i 2017. godini planiraju se u iznosu od 630.000,00 kuna godišnje, dok je za 2018. godinu planiran iznos od 530.000,00 kuna, zbog smanjenja na poziciji Objekti u kulturi. Za financiranje redovne aktivnosti i projekte udruga, za koje su zahtjeve iste dostavile Općini Pitomača, planirano je 230.000,00 kuna, za financiranje vjerskih zajednica 100.000,00 kuna, a za projekt: Objekti u kulturi tijekom prve dvije godine promatranog razdoblja planira se osigurati po 300.000,00 kuna godišnje, a u 2018. godini 200.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja kulturnih manifestacije na području općine,
 • povećanje broja članova uključenih u udruge u kulturi,
 • povećan broj obnovljenih kulturnih objekata,
 • povećan broj obnovljenih sakralnih objekata.

 

PROGRAM 1011: PRORAČUNSKI KORISNIK - DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

Proračunski korisnik je institucija kojoj je Općina Pitomača osnivač te koja se većim dijelom financira iz proračuna svog osnivača. 

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića „Potočnica“ radi zadovoljenja potreba žitelja općina Pitomača za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala, a posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13),
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10).

Sredstva za realizaciju programa u narednom trogodišnjem razdoblju se planirana su u iznosu od 1,902 milijuna kuna godišnje, a sastoje se od sredstava za financiranje redovne djelatnosti planirana u iznosu od 1,802 milijuna kuna i sredstava planirana za ulaganja na građevinskim objektima planirana u iznosu od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja djece upisane u dječji vrtić,
 • smanjenje broja djece na „listi čekanja“ za upis u dječji vrtić,
 • povećanje broja odgojno obrazovnih skupina,
 • smanjenje broja djece u odnosu na jednog odgajatelja,
 • povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

 

PROGRAM 1014: PRORAČUNSKI KORISNIK - KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice i čitaonice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine, a poseban zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika općine, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09),
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93,38/09).

Sredstva za realizaciju programa kroz cijelo promatrano razdoblje planirana su u iznosu od 180.000,00 kuna godišnje, namijenjena za financiranje redovite djelatnosti knjižnice i čitaonice, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodne godine, a zbog skraćenja trajanja radnog vremena knjižnice i broja zaposlenika iste.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanje broja korisnika usluga knjižnice i čitaonice,
 • povećanje broja naslova u knjižnici i čitaonici,
 • povećanje broja organiziranih događanja u prostoru knjižnice i čitaonice,
 • povećanje broja posjetitelja organiziranih događanja u prostoru knjižnice i čitaonice,
 • povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.

 

PROGRAM 1024: PRORAČUNSKI KORISNIK - CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ

Opis i cilj programa:

Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Centra za kulturu kao nositelja kulturnih događanja na području općine. Opći cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine, a poseban zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika općine, uz povećanje standarda usluge u kulturnoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njihova sustavna obrada.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

 • Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15),
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93,38/09).

Sredstva za realizaciju programa planirana su u iznosu od 330.000,00 kuna godišnje u cijelom promatranom razdoblju, namijenjena su financiranju redovite djelatnosti centra, a budući se radi o novoosnovanom proračunskom korisniku, moguće su promjene u visini osiguranih sredstava u narednom periodu.

Pokazatelji uspješnosti:

 • povećanja broja organiziranih kulturnih događanja u tijeku godine,
 • povećanje broja posjetitelja organiziranih kulturnih događanja u tijeku godine,
 • povećanje broja posjetitelja rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici,
 • povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pitomača 2015. i obrazloženje
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 3. Proračun za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu - Centar za kulturu Drago Britvić
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu - Knjižnica
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu - Općina
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu - Vrtić
  PREUZMI:

 8. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  PREUZMI:

 9. Obrazloženje Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 10. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu
  PREUZMI:

 11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu
  PREUZMI:

Više