Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr


Proračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu u kojemu je prikazano na koji način Općina Pitomača prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima   i   provođenje    razvojnih    projekata,   osigurati građanima Općine Pitomača najbolje uvjete životne sredine, ušli smo u projekt koji se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.pitomaca.hr. Kroz brošuru Proračun za građane prikazat ćemo Vam koji su projekti u planu, a od velike su važnosti za razvoj naše Općine Pitomača. 

Najveći dio sredstava izdvajamo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne površine, groblja), ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva, kroz različite oblike poticanja razvoja i ulaganjem u poduzetničke zone. Ulaganje u obrazovanje jedan nam je od glavnih ciljeva, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj naše budućnosti. S toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za stipendiranje studenata, sufinanciranje rada osnovne i srednje škole kao i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici. 

U 2017. godini očekuju nas puno kvalitetnih programa, projekata i manifestacija, a ovo je jedan dio koji smo izdvojili. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.

Željko Grgačić

Općinski načelnik Općine Pitomača
Što je proračun?
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pitomača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i za slijedeće dvije godine. 

Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 
prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 
organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj 
imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.
Treba napomenuti da proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna, a procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Pitomača su: Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača i Centar za kulturu Drago Britvić.

Zakoni i sankcije:
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu koja se kod nas poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Kao ovlašteni predlagatelj proračuna Općinski načelnik odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine, a u slučaju ne donošenja proračuna, donosi se odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika te raspisati prijevremene izbore.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 19.183.000,00 kn 99,35 %
> Prihodi od poreza 6.065.000,00 kn 31,41 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 6.453.000,00 kn 33,42 %
> Prihodi od imovine 4.275.000,00 kn 22,14 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.390.000,00 kn 12,38 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 125.000,00 kn 0,65 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 40.000,00 kn 0,21 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 85.000,00 kn 0,44 %
UKUPNO 19.308.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna
Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Pitomača za 2017. godinu, planirani su u iznosu od 19.308.000,00 kuna.

Prihodi poslovanja Općine Pitomača za 2017. godinu planirani su u iznosu od 19.183.000,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.065.000,00 kuna, od čega na porez na dohodak otpada najviše, 5.500.000,00 kuna, porez na imovinu 305.000,00 kuna (porez na kuće za odmor, porez na nekretnine), a porez na robu i usluge 260.000,00 kuna (porez na potrošnju, porez na tvrtku odnosno naziv), pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u iznosu od 6.453.000,00 kuna, a od toga pomoći iz državnog proračuna 5.926.000,00 kuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska turistička zajednica…) i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 527.000,00 kuna (Hrvatski zavod za zapošljavanje), prihodi od imovine planirani u iznosu od 4.275.000,00 kuna koje sačinjavaju prihodi od financijske imovine 10.000,00 kuna (kamata) i prihodi od nefinancijske imovine 4.265.000,00 kuna (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.390.000,00 kuna, što se sastoje od upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 440.000,00 kuna (biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine…), prihoda po posebnim propisima 350.000,00 kuna (doprinosi za šume…) odnosno komunalnog doprinosa i komunalne naknada u iznosu od 1.600.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene imovine planirani u iznosu od 40.000,00 kuna (prodaja zemljišta) te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirano u iznosu od 85.000,00 kuna (prodaja građevinskih objekata i otplata stanova).


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 13.966.000,00 kn 72,33 %
> Rashodi za zaposlene 4.304.000,00 kn 22,29 %
> Materijalni rashodi 5.064.000,00 kn 26,23 %
> Financijski rashodi 109.000,00 kn 0,56 %
> Subvencije 490.000,00 kn 2,54 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.423.000,00 kn 7,37 %
> Ostali rashodi 2.576.000,00 kn 13,34 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.642.000,00 kn 18,86 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 230.000,00 kn 1,19 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.562.000,00 kn 8,09 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.850.000,00 kn 9,58 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.700.000,00 kn 8,80 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.700.000,00 kn 8,80 %
UKUPNO 19.308.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 

Program 1001 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Općinskog vijeća planirane u iznosu od 447.000,00 kuna

Rashodi vezani uz aktivnosti Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna i to za troškove reprezentacije i naknade članovima predstavničkog tijela, kao i provedbu lokalnih izbora. Za donacije političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću planirano je 27.000,00 kuna, što će biti podijeljeno sukladno njihovoj zastupljenosti u istome.


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela planirane u iznosu od 8.707.000,00 kuna

Za javnu upravu i administraciju planirano je 3.433.000,00 kuna za rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene), a za materijalne rashode 805.000,00 kuna (dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja…). 

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 26.000,00 kuna (usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave), a iznos od 398.000,00 kuna namijenjen je za rashodi za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba…). Za kazne, penale i naknade štete planirano je 20.000,00 kuna, a 231.000,00 kuna trebali bi iznositi rashodi za elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 

Za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je 510.000,00 kuna (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva), a za nabavu opreme (računalna i ostala oprema) 40.000,00 kuna. 

Za otplatu kredita i kamatu planirano je 1.780.000,00 kuna za kredit podignut za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači (Slatinska banka d.d. Slatina).

Zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa jedna je od mjera koja se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i za istu je u proračunu planirano 85.500,00 kuna, dok je za drugu koja se također provodi u istoj suradnji, javni radovi planirano  466.000,00 kuna.                                                          
Za troškove rada mjesnih odbora po naseljima planirano je 310.500,00 kuna za rashode goriva, električne energije, plina, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge i legalizacija objekata.

Općina iz proračuna osigurava i dio sredstva za održavanje skele i vrši refundaciju plaće tri skelara za što je planirano 242.000,00 kuna, a za naknadu za uređenje voda 40.000,00 kuna.

 

                           

Na poziciji vezanoj uz građevinske objekte planirano je 1.750.000,00 kuna za kapitalne općinske projekte, a od toga 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije, a za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.450.000,00 kuna.Za planirane IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Pitomača planirano je 50.000,00 kuna.


Program 1004 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u  iznosu od 365.000,00 kuna

Vatrogasna zajednica općine Pitomača krovna je organizacija općinskog vatrogastva, koje po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i organiziranosti služi na ponos cijeloj općini Pitomača. Za financiranje rada Vatrogasne zajednice planirano je 350.000,00 kuna, za financiranje rada civilne zaštite 10.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 5.000,00 kuna.
Program 1005 Program poticanja razvoja gospodarstva planiran u iznosu od 908.000,00 kuna

Gospodarstvo je najznačajnija grana svake, pa tako i Općine Pitomača. U granicama svojih mogućnosti općina kontinuirano radi na stvaranju uvjeta za jačanje iste. Kao pretežito poljoprivredno područje općina je za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirala 266.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za umjetno osjemenjivanje goveda, sufinanciranje sadnje bobičastog voća, sufinanciranje projekta analize tla, dok su materijalni rashodi ove pozicije planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za objave oglasa i geodetske usluge izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta. Za poticanje poduzetništva planirano je 362.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima kroz program poticanja poduzetništva na području općine i tekuće donacije institucijama (LAG VIP i Udruženje obrtnika općine Pitomača) i tvrtkama u općinskom vlasništvu (Draft d.o.o.) da pojačaju svoje aktivnosti prema zainteresiranim poduzetnicima, u smislu pružanja potrebnih informacija, prijava na natječaje ili slično. Pokazan je interes za ulaganje u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama (Poduzetnički inkubator u sklopu mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije, reciklažno dvorište, Solarpit d.o.o…) te je za proširenje navedene zone planirano 280.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju i osiguranje potrebnog zemljišta.
Program 1006 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.360.000,00 kuna

Za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna, održavanje javnih površina 50.000,00 kuna, javne rasvjete 490.000,00 kuna, a groblja 20.000,00 kuna. Planirana sredstva za navedeni program su velika, ali još uvijek i nedostatna da bi se na zadovoljstvo svih žitelja općine isti i provodio.


        

Program 1007 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 860.000,00 kuna

Javnom vodoopskrbom i plinskom mrežom na području općine pokrivena su sva naselja osim Križnice, projektira se kanalizacijska mreža za aglomeraciju Pitomača koja pokriva veći dio općine, sva općinska groblja imaju mrtvačnice, no općina i nadalje izdvaja sredstva za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava planirano je po 100.000,00 kuna, za kapitalne pomoći u Vodakom d.o.o. Pitomača, a za izgradnju plinskog sustava 30.000,00 kuna (Plinkom d.o.o. Pitomača), za izgradnju/rekonstrukciju općinskih groblja planirano je 30.000,00 kuna (Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača). Namjera je općinsku javnu rasvjetu zamijeniti led-rasvjetom za što je planirano je 250.000,00 kuna, a za izgradnju javno prometnih površina 350.000,00 kuna.             

Program 1008 Program zaštite okoliša planiran u iznosu od 400.000,00 kuna

Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša planirano je 180.000,00 kuna i to za kapitalne pomoći u Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, za sanaciju odlagališta komunalnog otpada planirano je 100.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Klisa, dok je za prvi EU projekt iz LIFE+ programa na području Virovitičko-podravske županije, Old – Drava planirano 120.000,00 kuna za građevinske objekte i projektnu dokumentaciju. Projekt traje do 2018. godine, a glavnu aktivnost predstavlja revitalizacija starog korita rijeke Drave gdje se želi zadržati postojeća razina vode u riječnom koritu kako bi se očuvale brojne životinjske i biljne vrste. 

Program 1012 Javne potrebe u školstvu planirane u iznosu od 858.000,00 kuna

Općinska skrb o mladima posebna je općinska priča. Za stipendiranje općinskih studenata (trenutno njih više od 100 ima ugovore o stipendiranju) planirano je 600.000,00 kuna, a za sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice 20.000,00 kuna. Brine se i o mlađima te je tako za sufinanciranje materijalnih troškova Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači planirano 70.000,00 kuna, Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači  10.000,00 kuna, a za projekt izgradnje sportske dvorane srednje škole 150.000,00 kuna za osiguranje zemljišta za potrebe njene izgradnje. Za sufinanciranje rada predškolske glazbene igraonice Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića planirano je 8.000,00 kuna. Općina je navedenoj glazbenoj školi na besplatno korištenje ustupila prostor u kome se odvija njen rad, dok su srednjoj školi bez naknade na raspolaganju prostori za ugostiteljski i poljoprivredni praktikum. 

 


 

                                                              

Program 1013 Javne potrebe u zdravstvu planirane u iznosu od 281.000,00 kuna

Za provedbu redovite akcije preventivne deratizacije i dezinsekcije planirano je 81.000,00 kuna, a za preventivne preglede i savjetovanja 200.000,00 kuna i to za veterinarske usluge zbrinjavanja životinja lutalica, za sufinanciranje dolazaka liječnika 

specijalista u pitomački Dom zdravlja, sufinanciranje rada Hitne službe Virovitičko-podravske županije, kao i subvenciju troškova pregleda na trihinelozu. 


 


Program 1015 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 900.000,00 kuna

Za financiranje rada Sportske zajednice općine Pitomača i ostalih sportskih aktivnosti na području općine planirano je 900.000,00 kuna, od čega je 200.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu. Navedenim sredstvima Općina skrbi o osnovnim potrebama tridesetak općinskih natjecateljskih i rekreacijskih sportskih udruga.     

Program 1016 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran u iznosu od 863.000,00 kuna

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 783.000,00 kuna,  i to za sufinanciranje mjesečne đačke putne karte polaznicima srednjih škola, sufinanciranje cijene koštanja prijevoza djece s posebnim potrebama od kuće do Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, materijalne troškove i pomoć za ogrjev korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb, za naknadu štete od elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna, a za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije crvenog križa Virovitica planirano je 30.000,00 kuna.


Program 1018 Program javnih potreba udruga civilnog društva planiran u iznosu od 60.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva koje djeluju na području općine Pitomača, a kojima osnovna djelatnost nije kultura ili sport, planirano je 60.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu. 


 


Program 1019 Program poticanja razvoja turizma planiran u iznosu od 280.000,00 kuna

Navedena sredstva planirana su za financiranje redovnog rada Turističke zajednice općine Pitomača (rashodi za zaposlenog, materijalni troškovi…) i sufinanciranje velikog broja turističkih manifestacija koje zajednički provode Turistička zajednica i Općina Pitomača, od kojih izdvajamo Dani pjesme kruha i vina, U posjetu starim vremenima, Martinje v Kladarskom bregu, Bartolovo, Festival rezidbe i bunceka, Vincekovo, Dan pečenjakov, Big jump.           

Program 1023 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 610.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi koje djeluju na području općine Pitomača planirano je 260.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području kulture za 2017. godinu. Iz ovog programa sredstva se izdvajaju i za financiranje vjerskih zajednica  za što je planirano 50.000,00 kuna te za projekt Objekti u kulturi 300.000,00 kuna, za inicijalne troškove rekonstrukcije Doma kulture u Pitomači, čija je rekonstrukcija nominirana na Interreg Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., a na kome su partneri Općine Pitomača Grad Pecs, Turistička zajednica općine Pitomača, Pécsi Városfejlesztés Nonprofit Zrt. i Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIČ POTOČNICA


Program 1011 Redovna djelatnost dječjeg vrtića planirana u iznosu od 1.902.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica planirano je 1.802.000,00 kuna, a od toga rashodi za zaposlene (20-tak odgojitelja i pomoćnog osoblja) planirani su u iznosu od 1.784.000,00 kuna. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.000,00 kuna za didaktički materijal za potrebe vrtića i male škole, dok je za dodatna ulaganja na građevinskom objektu vrtića planirano 100.000,00 kuna. Vrtić pohađa oko 150 polaznika, a dio troškova poslovanja vrtić pokriva od naknade koju plaćaju roditelji korisnika (30% ekonomske cijene vrtića.)


 


GLAVA 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 


Program 1014 Redovna djelatnost knjižnice i čitaonice planirana u iznosu od 197.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača planirano je 197.000,00 kuna, a od toga su rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 62.000,00 kuna (ravnatelj knjižnice na pola radnog vremena). Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe u iznosu od 40.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 29.000,00 kuna, a rashodi za nabavu opreme u iznosu od 10.000,00 kuna. Knjižnica dio troškova pokriva i iz vlastitih prihoda od članarine, a tijekom godine provodi niz događanja poput obilježavanja Mjeseca knjige, Noći knjige, Dana bijelog štapa, Međunarodnog dana bijelog štapa

  

 

GLAVA 00212 PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KULTURU DRAGO BRITVIĆ 


Program 1024 Redovna djelatnost centra za kulturu planirana u iznosu od 310.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti Centra za kulturu Drago Britvić, kao krovne organizacije koja skrbi o kulturnim potrebama naše općine, planirano je 310.000,00 kuna, a od toga su rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 51.000,00 kuna, ukoliko dođe do zapošljavanja ravnatelja. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 242.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna, ostali rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.000,00 kuna. Ova sredstva omogućiti će odvijanje niza manifestacija koje se provode na području općine kao Kultura je na selu, Humanitarni koncert za SOS selo Hrvatska, Večer poezije Drage Britvića, Memorijal dr. Marijana Jergovića – Čuvar uspomena.

Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti