Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr

Proračun za građane za 2018. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu u kojemu je prikazano na koji način Općina Pitomača prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati 

građanima Općine Pitomača bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici www.pitomaca.hr, a kroz istu prikazati ćemo Vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti za razvoj naše Općine Pitomača. 

Najveći dio sredstava izdvajamo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne površine, groblja), ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite oblike poticanja razvoja i ulaganjem u poduzetničku zonu. Ulaganje u obrazovanje jedan nam je od glavnih ciljeva, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj naše budućnosti. S toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za stipendiranje studenata, sufinanciranje rada osnovne i srednje škole kao i Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici. 

U 2018. godini planiramo značajno iskočiti iz ustaljenih proračunskih okvira jer nas očekuje provedba nekoliko projekata koji su nam odobreni 2017. godine (rekonstrukcija rodne kuće Petra Preradovića, izgradnja reciklažnog dvorišta…), kao i još mnogo kvalitetnih programa, projekata i manifestacija, od kojih smo dio izdvojili u nastavku. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite.


Željko Grgačić

Općinski načelnik Općine Pitomača
Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pitomača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i za slijedeće dvije godine. 


Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj 

imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna, a procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Proračunski korisnici Općine Pitomača su: Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača i Centar za kulturu Drago Britvić.


Zakoni i sankcije:

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Pitomača za 2018. godinu, planirani su u iznosu od 29.990.000,00 kuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 29.865.000,00 kn 99,58 %
> Prihodi od poreza 6.466.000,00 kn 21,56 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 17.344.000,00 kn 57,83 %
> Prihodi od imovine 3.972.000,00 kn 13,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.083.000,00 kn 6,95 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 125.000,00 kn 0,42 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 50.000,00 kn 0,17 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 75.000,00 kn 0,25 %
UKUPNO 29.990.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Pitomača za 2018. godinu planirani su u iznosu od 29.865.000,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.466.000,00 kuna, od čega na porez na dohodak otpada najviše, 6.000.000,00 kuna, porez na imovinu 365.000,00 kuna (porez na kuće za odmor, porez na nekretnine), a porez na robu i usluge 101.000,00 kuna (porez na potrošnju, porez na tvrtku odnosno naziv). Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 17.344.000,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 3.972.000,00 kuna (prihodi od kamata, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.083.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje neproizvedene imovine (prodaja zemljišta) te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prodaja građevinskih objekata i otplata stanova).


Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 17.196.000,00 kn 57,34 %
> Rashodi za zaposlene 4.617.000,00 kn 15,40 %
> Financijski rashodi 82.000,00 kn 0,27 %
> Subvencije 550.000,00 kn 1,83 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.522.000,00 kn 5,08 %
> Ostali rashodi 2.407.000,00 kn 8,03 %
> Materijalni rashodi 5.463.000,00 kn 18,22 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.555.000,00 kn 8,52 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.144.000,00 kn 37,16 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 280.000,00 kn 0,93 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.447.000,00 kn 28,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.417.000,00 kn 8,06 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.650.000,00 kn 5,50 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.650.000,00 kn 5,50 %
UKUPNO 29.990.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE - 337.000,00.kuna

Program 1001 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Općinskog vijeća planirane u iznosu od 337.000,00 kuna.

Rashodi vezani uz aktivnosti Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 310.000,00 kuna i to za troškove reprezentacije i naknade članovima predstavničkog tijela. Za donacije političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću planirano je 27.000,00 kuna, što će biti podijeljeno sukladno njihovoj zastupljenosti u istome.RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL - 29.653.000,00 kuna

Program 1003 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela planirane u iznosu od 9.851.000,00 kuna

Za javnu upravu i administraciju planirano je 3.397.000,00 kuna za rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 

Za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je 514.000,00 kuna  (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva), a za nabavu dugotrajne imovine (osobni automobil, računalna i ostala oprema) 150.000,00 kuna. 

Za otplatu kredita i kamatu planirano je 1.705.000,00 kuna za kredit podignut za  izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači (Slatinska banka d.d. Slatina).

Zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa jedna je od mjera koja se provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i za istu je u proračunu planirano 27.000,00 kuna, dok je za drugu koja se također provodi u istoj suradnji, javni radovi planirano 749.000,00 kuna.

Za troškove rada mjesnih odbora po naseljima planirano je 303.000,00 kuna za rashode goriva, električne energije, plina, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge i legalizacija objekata.

Općina iz proračuna osigurava i dio sredstva za održavanje skele i vrši refundaciju plaće tri skelara za što je planirano 263.000,00 kuna, a za naknadu za uređenje voda 20.000,00 kuna.Na poziciji vezanoj uz građevinske objekte planirano je 1.850.000,00 kuna za kapitalne općinske projekte, a od toga 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije (Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam, Sportsko rekreacijski centar „Pitomača“…). Za povećanje energetsku učinkovitost Dječjeg vrtića "Potočnica" planirano je 870.000,00 kuna.Program 1004 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u  iznosu od 317.000,00 kuna.

Vatrogasna zajednica općine Pitomača krovna je organizacija općinskog vatrogastva, koje po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i organiziranosti služi na ponos cijeloj općini Pitomača. Za financiranje rada Vatrogasne zajednice planirano je 300.000,00 kuna, za financiranje rada civilne zaštite 12.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 5.000,00 kuna.Program 1005 Program poticanja razvoja gospodarstva planiran u iznosu od 1.346.000,00 kuna.

Gospodarstvo je najznačajnija grana svake, pa tako i Općine Pitomača. U granicama svojih mogućnosti općina kontinuirano radi na stvaranju uvjeta za jačanje iste. Kao pretežito poljoprivredno područje općina je za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirala 306.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za umjetno osjemenjivanje goveda, sufinanciranje sadnje bobičastog voća, sufinanciranje projekta analize tla, dok su materijalni rashodi ove pozicije u iznosu od 56.000,00 kuna planirani za objave oglasa i geodetske usluge izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta. Za poticanje poduzetništva planirano je 390.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima kroz program poticanja poduzetništva na području općine, kao i tekuće donacije institucijama (LAG VIP) i tvrtkama u općinskom vlasništvu (Draft d.o.o.) da pojačaju svoje aktivnosti prema zainteresiranim poduzetnicima, u smislu pružanja potrebnih informacija, prijava na natječaje ili slično. Pokazan je interes za ulaganje u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama (Poduzetnički inkubator u sklopu mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije, reciklažno dvorište, Herbarium d.o.o., Solarpit d.o.o…) te je za proširenje navedene zone (projektna dokumentacija, osiguranje potrebnog zemljišta…) planirano 350.000,00 kuna. Iznos od 300.000,00 kuna planiran je i za sufinanciranje izgradnje Poduzetničkog inkubatora.Program 1006 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.435.000,00 kuna.

Za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna, održavanje javnih površina 75.000,00 kuna, javne rasvjete 540.000,00 kuna, a groblja 20.000,00 kuna. Planirana sredstva za navedeni program su velika, ali još uvijek i nedostatna da bi se na zadovoljstvo svih žitelja općine isti i provodio.Program 1007 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 710.000,00 kuna.

Javnom vodoopskrbom i plinskom mrežom na području općine pokrivena su sva naselja osim Križnice, projektira se kanalizacijska mreža za aglomeraciju Pitomača koja pokriva veći dio općine, sva općinska groblja imaju mrtvačnice, no općina i nadalje izdvaja sredstva za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Za izgradnju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava planirano je po 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći u Vodakom d.o.o. Pitomača, a za izgradnju plinskog sustava 30.000,00 kuna (Plinkom d.o.o. Pitomača), za izgradnju/rekonstrukciju općinskih groblja planirano je 30.000,00 kuna (Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača). Namjera je općinsku javnu rasvjetu zamijeniti led-rasvjetom za što je planirano je 150.000,00 kuna, a za izgradnju javno prometnih površina 400.000,00 kuna (uređenje Ulice Svetog Ivana Nepomuka i izgradnja pješačkog prijelaza preko ŽCPR-a Pitomača).

Program 1008 Program zaštite okoliša planiran u iznosu od 4.493.000,00 kuna.

Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša planirano je 130.000,00 kuna i to za kapitalne pomoći u Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, za sanaciju odlagališta komunalnog otpada planirano je 100.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta komunalnog otpada Klisa, kao i za prvi EU projekt iz LIFE+ programa na području Virovitičko-podravske županije, Old – Drava, za građevinske objekte i opremu. Glavnu aktivnost u projektu predstavlja revitalizacija starog korita rijeke Drave gdje se želi zadržati postojeća razina vode u riječnom koritu kako bi se očuvale brojne životinjske i biljne vrste.Za izgradnju reciklažnog dvorišta u Kladarama planiran je iznos od 4.163.000,00 kuna.

Program 1012 Javne potrebe u školstvu planirane u iznosu od 838.000,00 kuna.

Općinska skrb o mladima posebna je općinska priča. Za stipendiranje općinskih studenata (trenutno njih 100-tinjak) planirano je 650.000,00 kuna, a za sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice 20.000,00 kuna. Brine se i o mlađima te je tako za sufinanciranje materijalnih troškova Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači planirano 70.000,00 kuna, Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači  10.000,00 kuna, a za projekt izgradnje sportske dvorane srednje škole 80.000,00 kuna za osiguranje zemljišta za potrebe njene izgradnje. 
Za sufinanciranje rada predškolske glazbene igraonice Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića planirano je 8.000,00 kuna. Općina je navedenoj glazbenoj školi na besplatno korištenje ustupila i prostor u kome se odvija njen rad, dok su srednjoj školi bez naknade na raspolaganju prostori za ugostiteljski i poljoprivredni praktikum.

Program 1013 Javne potrebe u zdravstvu planirane u iznosu od 304.000,00 kuna.

Za provedbu redovite akcije preventivne deratizacije i dezinsekcije planirano je 79.000,00 kuna, a za preventivne preglede i savjetovanja 170.000,00 kuna (sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u pitomački Dom zdravlja, sufinanciranje rada Hitne službe Virovitičko-podravske županije, kao i subvenciju troškova pregleda na trihinelozu). Za veterinarske usluge zbrinjavanja životinja lutalica, kao i formiranje županijskog skloništa za životinje planiran je iznos od 55.000,00 kuna. Program 1015 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 950.000,00 kuna.

Za financiranje rada Sportske zajednice općine Pitomača i ostalih sportskih aktivnosti na području općine planirano je 950.000,00 kuna, od čega je 250.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području sporta za 2018. godinu. Navedenim sredstvima Općina skrbi o osnovnim potrebama tridesetak općinskih natjecateljskih i rekreacijskih sportskih udruga.Program 1016 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran u iznosu od 912.000,00 kuna.

 

Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 832.000,00 kuna i to za sufinanciranje mjesečne đačke putne karte polaznicima srednjih škola, sufinanciranje cijene koštanja prijevoza djece s posebnim potrebama od kuće do Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, materijalne troškove i pomoć za ogrjev korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb. Za naknadu štete od elementarne nepogode planirano je 50.000,00 kuna, a za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije crvenog križa Virovitica planirano je 30.000,00 kuna.
Program 1018 Program javnih potreba udruga civilnog društva planiran u iznosu od 60.000,00 kuna.

Za financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva koje djeluju na području općine Pitomača, a kojima osnovna djelatnost nije kultura ili sport, planirano je 60.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu.Program 1019 Program poticanja razvoja turizma planiran u iznosu od 260.000,00 kuna. 

Navedena sredstva planirana su za financiranje redovnog rada Turističke zajednice općine Pitomača (rashodi za zaposlenog, materijalni troškovi…) i sufinanciranje velikog broja turističkih manifestacija koje zajednički provode Turistička zajednica i Općina Pitomača, od kojih izdvajamo Vidovo – dani Općine Pitomača, U posjetu starim vremenima, Halovino, Martinjske hodancije, Bartolovo, Festival rezidbe i bunceka, Vincekovo, Dan pečenjakov, Big jump.Program 1023 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 5.689.000,00 kuna. 

Za financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi koje djeluju na području općine Pitomača planirano je 260.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području kulture za 2018. godinu. Iz ovog programa sredstva se izdvajaju i za financiranje vjerskih zajednica za što je planirano 40.000,00 kuna te za projekt „Preradović & Csokonai“, sufinanciran iz sredstava Interreg Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., u iznosu od 5.389.000,00 kuna, u kojem će se postojeći objekt obnoviti i staviti u funkciju muzeja sa modernim interaktivnim postavom.
GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIČ POTOČNICA

 

Program 1011 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića planirana u iznosu od 1.851.000,00 kuna.

 

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica planirano je 1.801.000,00 kuna (20-tak zaposlenih odgojitelja i pomoćnog osoblja, didaktički materijal za potrebe vrtića i male škole), dok je za dodatna ulaganja na građevinskom objektu vrtića planirano 50.000,00 kuna. Vrtić pohađa oko 150 polaznika, a dio troškova poslovanja vrtić pokriva od naknade koju plaćaju roditelji korisnika (30% ekonomske cijene vrtića.)
GLAVA 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 


Program 1014 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice planirana u iznosu od 212.000,00 kuna.


Za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača planirano je 212.000,00 kuna (ravnatelj knjižnice na pola radnog vremena, rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe, materijal i energija, oprema). Knjižnica dio troškova pokriva i iz vlastitih prihoda od članarine, a tijekom godine provodi niz događanja poput obilježavanja Mjeseca knjige, Noći knjige, Međunarodnog dana bijelog štapa…
GLAVA 00212 PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KUTURU DRAGO BRITVIĆ

 

Program 1024 Redovna djelatnost Centra za kulturu planirana u iznosu od 425.000,00 kuna.

 

Za financiranje redovne djelatnosti Centra za kulturu Drago Britvić, kao krovne organizacije koja skrbi o kulturnim potrebama naše općine, planirano je 300.000,00 (rashodi za zaposlene, ukoliko dođe do zapošljavanja ravnatelja, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine). Ova sredstva omogućiti će odvijanje niza manifestacija koje se provode na području općine kao Kultura je na selu, Humanitarni koncert za SOS selo Hrvatska, Kultura je na selu, Večer poezije Drage Britvića, Memorijal dr. Marijana Jergovića – Čuvar uspomena…, ali i nastavak započetih aktivnosti na uređenju Doma kulture u Pitomači.
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu
  PREUZMI:

 4. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu_Knjižnica
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu_Vrtić
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pitomaća za 2018. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu_Centar za kulturu
  PREUZMI:

Više